• Obsah talentovej skúšky - kritériá na prijatie

    • Kritériá na prijatie na školský rok 2020/2021 budú zverejnené v januári 2021.

      

      

     Prihlášku na štúdium podáva uchádzač riaditeľovi strednej školy do 31. mája (1. kolo).

     Uchádzači, ktorí neboli prijatí na vysokú školu, môžu podať prihlášku do 31. júla (2. kolo).

     Riaditeľ pozve uchádzáčov na prijímacie skúšky najneskôr 10 dní pred termínom konania skúšok.

     Termíny skúšok : 22. júna 2020 - 1. kolo

                                 27. augusta 2020 - 2. kolo