• Obsah talentovej skúšky - kritériá na prijatie

    • Podmienkou prijatia na štúdium je talentová skúška. 

     Obsah talentovej skúšky:  

     Ucitelstvo_pre_MS_a_vychovavatelstvo_-_pomaturitne_studium_2020_2021.pdf

      Overovanie_pohybovych_zrucnosti_-_podrobné_informacie.docx  

      

      Prihlášku na štúdium podáva uchádzač riaditeľovi strednej školy do 31. mája (1. kolo).

     Uchádzači, ktorí neboli prijatí na vysokú školu, môžu podať prihlášku do 31. júla (2. kolo).

     Riaditeľ pozve uchádzáčov na prijímacie skúšky najneskôr 10 dní pred termínom konania skúšok.

      Prijímacia skúška sa koná v dvoch termínoch: 

     22. júna 2020 (1.kolo) 

     27. augusta 2020 (2. kolo). Tento termín je určený pre uchádzačov, ktorí neboli prijatí na štúdium na VŠ a preukážu sa kópiou rozhodnutia o neprijatí na VŠ, ktorú zašlú spolu s prihláškou na pomaturitné štúdium.