• Predmety , formy, termíny a hodnotenie MS

    • Základné informácie o maturitnej skúške  nájdete tu.

     Informácie pre rodičov a žiakov nájdete tu.

     Organizáciu maturitnej skúšky (MS) v školskom roku 2019/2020 upravuje zákon č. 245/2008

     Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

     v znení neskorších predpisov (§ 72 – § 93) a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia

     na stredných školách v znení neskorších predpisov. Realizáciu EČ a PFIČ zabezbečuje NÚCEM.

     Termíny MS

     EČ MS a PFIČ zo SJL (test+sloh)

     17. marec  2020  (utorok)

     EČ MS a PFIČ z cudzieho jazyka

     18. marec 2020 (streda)

     akademický týždeň

     18. 5.  – 22. 5. 2020

     ústna forma MS

     25.5. - 29.5. 2020

     PČOZ

     30.03. – 03. 04. 2020

     Náhradný termín EČ a PFIČ sa uskutoční  31. marca - 3.apríla 2020.

      

     PREDMETY MS

     Žiak strednej odbornej školy a konzervatória s vyučovacím jazykom slovenským koná MS

     zo štyroch predmetov:

     1. slovenský jazyk a literatúra,

     2. povinný predmet zo skupiny cudzích jazykov,

     3. teoretická časť odbornej zložky,

     4. praktická časť odbornej zložky.

      

     Dobrovoľný predmet

     Žiak môže dobrovoľne konať MS aj z ďalších predmetov, ktoré sú súčasťou vzdelávacieho

     programu školy, v ktorých sa vzdelával. Z dobrovoľného predmetu môže vykonať aj len jej

     časť (len externú časť alebo len internú časť – písomnú aj ústnu formu). V riadnom

     skúšobnom období môže žiak vykonať dobrovoľnú skúšku najviac z dvoch predmetov.

      

     Formy MS

      

     predmet

     Externá časť

     Interná  časť

      

     EČ („test“)

     Písomná forma IČ

     PFIČ („sloh“)

     Ústna forma IČ

     SJL

     100 minút 

     Formát úloh: 40 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou

     150 minút

     súbor štyroch tém s určenou žánrovou

     formou, z ktorých si žiak vyberie a vypracuje iba jednu

     príprava 20 min.

     odpoveď 20 min.

     ANJ B1

     100 minút  

     Formát úloh: 36 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou

     60 minút

     jedno zadanie s určenou žánrovou formou

     príprava 20 min.

     odpoveď 20 min.

     ANJ B2

     120 minút

     Formát úloh: 46 úloh s výberom odpovede, 34 úloh s krátkou odpoveďou

     60 minút

     jedno zadanie s určenou žánrovou formou

     príprava 20 min.

     odpoveď 20 min.

     PČOZ

      

     praktická forma

      

     TČOZ

        

     príprava 30

     odpoveď 30


      

     KLASIFIKÁCIA A HODNOTENIE MS

      

     Ak má MS v príslušnom predmete viac častí, hodnotí sa každá časť osobitne. Výsledné

     hodnotenie sa neurčuje. Určuje sa, či v predmete žiak zmaturoval alebo nezmaturoval.

     EČ MS sa hodnotí percentom úspešnosti (pomer počtu správnych odpovedí k počtu

     všetkých odpovedí) a percentilom (vyjadruje, koľko percent všetkých žiakov dosiahlo horší

     výsledok v danom predmete v danom roku ako hodnotený žiak). PFIČ MS sa hodnotí

     percentom úspešnosti. ÚFIČ MS sa hodnotí stupňom prospechu.

     Výsledky EČ a PFIČ MS oznámi žiakom riaditeľ školy najneskôr 10 dní pred termínom

     ÚFIČ MS (pred odchodom na akademický týždeň). Žiak alebo jeho zákonný zástupca môžu

     požiadať riaditeľa školy o nahliadnutie do písomných prác a porovnať ich s kľúčom

     správnych odpovedí a pravidlami na hodnotenie do piatich dní odo dňa, keď sa o výsledku

     dozvedeli. Písomné námietky voči hodnoteniu PFIČ MS môžu podať Štátnej školskej

     inšpekcii prostredníctvom riaditeľa školy do ôsmich dní odo dňa, keď sa dozvedeli výsledok.

     Žiak môže vykonať ÚFIČ MS bez ohľadu na výsledok EČ MS a PFIČ MS.

     ÚFIČ MS v každom predmete obsahuje aspoň dve úlohy, ktoré sa hodnotia osobitnou

     známkou. Celkovým hodnotením ÚFIČ MS je stupeň prospechu – známka, ktorá sa určí ako

     vážený aritmetický priemer čiastkových známok podľa váhy každej známky v jednotlivých

     predmetoch. Hodnotenie ÚFIČ MS nie je ovplyvnené výsledkom EČ MS a PFIČ MS. Ak sa

     hodnotenie ÚFIČ MS výrazne odlišuje od dosiahnutých výsledkov žiaka počas štúdia,

     pri výslednej známke sa prihliada na stupne prospechu z tohto predmetu počas štúdia. Žiak

     alebo jeho zákonný zástupca môžu podať Štátnej školskej inšpekcii písomné námietky voči

     hodnoteniu ÚFIČ MS prostredníctvom riaditeľa školy do ôsmich dní od vykonania skúšky.

      

     Z predmetu, ktorý má EČ MS a PFIČ MS (slovenský jazyk a literatúra, povinný predmet

     zo skupiny cudzích jazykov), žiak úspešne vykoná MS, ak

     a) jeho hodnotenie ÚFIČ MS nie je horšie ako 3 (dobrý) a v PFIČ MS získa viac ako

     25 % z celkového počtu bodov alebo v EČ MS získa viac ako 33 % z celkového počtu

     bodov, alebo

     b) jeho hodnotenie ÚFIČ MS je 4 (dostatočný) a v PFIČ MS získa viac ako 25 %

     z celkového počtu bodov a súčasne v EČ MS získa viac ako 33 % z celkového počtu

     bodov.

      

     Z predmetu, ktorý má EČ MS a nemá PFIČ MS (matematika), žiak úspešne vykoná MS, ak

     a) jeho hodnotenie ÚFIČ MS nie je horšie ako 3 (dobrý) a v EČ MS získa viac ako 25 %

     z celkového počtu bodov, alebo

     b) jeho hodnotenie ÚFIČ MS je 4 (dostatočný) a v EČ MS získa viac ako 33 %

     z celkového počtu bodov.

      

     Z predmetu, ktorý nemá EČ MS ani PFIČ MS (všetky ostatné predmety), žiak úspešne

     vykoná MS, ak jeho hodnotenie ÚFIČ MS nie je horšie ako 4 (dostatočný).

     Žiak úspešne vykoná MS, ak úspešne vykoná MS zo všetkých štyroch predmetov, na ktoré

     bol prihlásený.

     Ak žiak neúspešne vykoná MS z predmetu (nesplní vyššie uvedené požiadavky hodnotenia

     z niektorej časti MS z predmetu), po skončení ÚFIČ MS požiada ŠMK o možnosť konať

     opravnú skúšku z neúspešne vykonaných častí alebo foriem MS z tohto predmetu. Ak chce

     žiak vykonať opravnú skúšku v septembri nasledujúceho školského roka, prihlási sa

     riaditeľovi školy do 30. júna školského roka. Ak ani po opravnej skúške v septembri žiak

     nespĺňa podmienky na úspešné vykonanie MS z predmetu, prihlási sa riaditeľovi školy

     do 30. septembra na opravnú skúšku z tých častí MS (z EČ MS, PFIČ MS, prípadne

     ÚFIČ MS), z ktorých nespĺňa požiadavku na úspešné vykonanie MS. Ďalšiu opravnú skúšku

     z ÚFIČ MS žiak vykoná v opravnom termíne ÚFIČ MS (február nasledujúceho školského

     roka), opravnú skúšku z EČ a PFIČ MS v čase riadneho termínu EČ a PFIČ MS

     nasledujúceho školského roka. Po vykonaní všetkých opravných skúšok, na ktoré bol žiak

     prihlásený, PMK posúdi, či žiak splnil podmienky na úspešné vykonanie MS z predmetu.