• Predmety , formy, termíny a hodnotenie MS

    • Základné informácie o maturitnej skúške 2022 nájdete tu.

     Informácie pre rodičov a žiakov stredných odborných škôl nájdete tu

     Organizáciu maturitnej skúšky (MS) upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 72 – § 93) a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov. Realizáciu EČ a PFIČ zabezbečuje NÚCEM.

     Cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov z jednotlivých predmetov sú zverejnené na webovej stránke ŠPU: cieľové požiadavky.

     Termíny MS

     EČ MS a PFIČ zo SJL (test+sloh)

     15. marec  2022 (utorok)

     EČ MS a PFIČ z cudzieho jazyka

     16. marec 2022 (streda)

     akademický týždeň

     23.05 - 27.05.2021

     ústna forma MS

     30.05. - 03.06.20222

     PČOZ

     05.04. – 08. 04. 2022

     Náhradný termín EČ a PFIČ sa uskutoční  8. - 13.apríla 20201.

     Opravný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 5. - 8. septembra 2022.

     PREDMETY MS

     Žiak strednej odbornej školy a konzervatória s vyučovacím jazykom slovenským koná MS

     zo štyroch predmetov:

     1. slovenský jazyk a literatúra,

     2. povinný predmet zo skupiny cudzích jazykov,

     3. teoretická časť odbornej zložky,

     4. praktická časť odbornej zložky.

      

     Dobrovoľný predmet

     Žiak môže dobrovoľne konať MS aj z ďalších predmetov, ktoré sú súčasťou vzdelávacieho programu školy, v ktorých sa vzdelával. Z dobrovoľného predmetu môže vykonať aj len jej časť (len externú časť alebo len internú časť – písomnú aj ústnu formu). V riadnom skúšobnom období môže žiak vykonať dobrovoľnú skúšku najviac z dvoch predmetov.

     Formy MS

     predmet

     Externá časť

     Interná  časť

      

     EČ („test“)

     Písomná forma IČ

     PFIČ („sloh“)

     Ústna forma IČ

     SJL

     100 minút 

     Formát úloh: 40 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou

     150 minút

     súbor štyroch tém s určenou žánrovou

     formou, z ktorých si žiak vyberie a vypracuje iba jednu

     príprava 20 min.

     odpoveď 20 min.

     ANJ B1

     100 minút  

     Formát úloh: 36 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou

     60 minút

     jedno zadanie s určenou žánrovou formou

     príprava 20 min.

     odpoveď 20 min.

     ANJ B2

     120 minút

     Formát úloh: 46 úloh s výberom odpovede, 34 úloh s krátkou odpoveďou

     60 minút

     jedno zadanie s určenou žánrovou formou

     príprava 20 min.

     odpoveď 20 min.

     PČOZ

      

     praktická forma

      

     TČOZ

        

     príprava 30

     odpoveď 30

     KLASIFIKÁCIA A HODNOTENIE MS

     Ak má MS v príslušnom predmete viac častí, hodnotí sa každá časť osobitne. Výsledné hodnotenie sa neurčuje. Určuje sa, či v predmete žiak zmaturoval alebo nezmaturoval.

     EČ MS sa hodnotí percentom úspešnosti (pomer počtu správnych odpovedí k počtu všetkých odpovedí) a percentilom (vyjadruje, koľko percent všetkých žiakov dosiahlo horší výsledok v danom predmete v danom roku ako hodnotený žiak). PFIČ MS sa hodnotí percentom úspešnosti. ÚFIČ MS sa hodnotí stupňom prospechu.

     Výsledky EČ a PFIČ MS oznámi žiakom riaditeľ školy najneskôr 10 dní pred termínom ÚFIČ MS (pred odchodom na akademický týždeň). Žiak alebo jeho zákonný zástupca môžu požiadať riaditeľa školy o nahliadnutie do písomných prác a porovnať ich s kľúčom správnych odpovedí a pravidlami na hodnotenie do piatich dní odo dňa, keď sa o výsledku dozvedeli. Písomné námietky voči hodnoteniu PFIČ MS môžu podať Štátnej školskej inšpekcii prostredníctvom riaditeľa školy do ôsmich dní odo dňa, keď sa dozvedeli výsledok.Žiak môže vykonať ÚFIČ MS bez ohľadu na výsledok EČ MS a PFIČ MS. ÚFIČ MS v každom predmete obsahuje aspoň dve úlohy, ktoré sa hodnotia osobitnou známkou. Celkovým hodnotením ÚFIČ MS je stupeň prospechu – známka, ktorá sa určí ako vážený aritmetický priemer čiastkových známok podľa váhy každej známky v jednotlivých predmetoch. Hodnotenie ÚFIČ MS nie je ovplyvnené výsledkom EČ MS a PFIČ MS. Ak sa hodnotenie ÚFIČ MS výrazne odlišuje od dosiahnutých výsledkov žiaka počas štúdia, pri výslednej známke sa prihliada na stupne prospechu z tohto predmetu počas štúdia. Žiak alebo jeho zákonný zástupca môžu podať Štátnej školskej inšpekcii písomné námietky voči hodnoteniu ÚFIČ MS prostredníctvom riaditeľa školy do ôsmich dní od vykonania skúšky.

     Z predmetu, ktorý má EČ MS a PFIČ MS (slovenský jazyk a literatúra, povinný predmet

     zo skupiny cudzích jazykov), žiak úspešne vykoná MS, ak

     a) jeho hodnotenie ÚFIČ MS nie je horšie ako 3 (dobrý) a v PFIČ MS získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov alebo v EČ MS získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov, alebo

     b) jeho hodnotenie ÚFIČ MS je 4 (dostatočný) a v PFIČ MS získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov a súčasne v EČ MS získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov.

      

     Z predmetu, ktorý nemá EČ MS ani PFIČ MS (všetky ostatné predmety), žiak úspešne vykoná MS, ak jeho hodnotenie ÚFIČ MS nie je horšie ako 4 (dostatočný).

     Žiak úspešne vykoná MS, ak úspešne vykoná MS zo všetkých štyroch predmetov, na ktoré bol prihlásený.

     Ak žiak neúspešne vykoná MS z predmetu (nesplní vyššie uvedené požiadavky hodnotenia z niektorej časti MS z predmetu), po skončení ÚFIČ MS požiada ŠMK o možnosť konať opravnú skúšku z neúspešne vykonaných častí alebo foriem MS z tohto predmetu. Ak chce žiak vykonať opravnú skúšku v septembri nasledujúceho školského roka, prihlási sa riaditeľovi školy do 30. júna školského roka. Ak ani po opravnej skúške v septembri žiak nespĺňa podmienky na úspešné vykonanie MS z predmetu, prihlási sa riaditeľovi školy do 30. septembra na opravnú skúšku z tých častí MS (z EČ MS, PFIČ MS, prípadne ÚFIČ MS), z ktorých nespĺňa požiadavku na úspešné vykonanie MS. Ďalšiu opravnú skúšku z ÚFIČ MS žiak vykoná v opravnom termíne ÚFIČ MS (február nasledujúceho školského roka), opravnú skúšku z EČ a PFIČ MS v čase riadneho termínu EČ a PFIČ MS nasledujúceho školského roka. Po vykonaní všetkých opravných skúšok, na ktoré bol žiak prihlásený, PMK posúdi, či žiak splnil podmienky na úspešné vykonanie MS z predmetu.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0]; s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script', 'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init', '411489306809433'); fbq('track', 'PageView');