• Prax

    •  

     V súlade s dodatkom k Štátnemu vzdelávaciemu programu  pre skupinu odborov  76 Učiteľstvo je stanovený rozsah  priebežnej a súvislej odbornej praxe nasledovne:

      

     1. ročníku musí študentka absolvovať 90 hodín priebežnej praxe v MŠ a 15 dní súvislej odbornej praxe.

     V prvom polroku absolvuje študentka 45 hodín náčuvovej praxe v MŠ, čo predstavuje 9 dní (5 hodín v rámci 1 dňa).

     Okrem náčuvovej praxe študentka absolvuje 45 hodín výstupovej odbornej praxe, teda 9 dní (5 hodín v rámci 1 dňa).

     V druhom polroku musí študentka absolvovať súvislú odbornú prax v rozsahu 15 dní (6 hodín 1 deň),

      

     2. ročníku musí študentka absolvovať 60 hodín priebežnej praxe v školskom klube detí (ŠKD) a 10 dní súvislej odbornej praxe.

     Prax je organizovaná nasledovne: v prvom polroku absolvuje študentka 30 hodín náčuvovej praxe v ŠKD, čo predstavuje 6 dní (5 hodín v rámci 1 dňa).

     V 1. polroku absolvuje študentka aj 30 hodín výstupovej odbornej praxe, teda 6 dní (5 hodín v rámci 1 dňa).

     V 2. polroku musí študentka absolvovať súvislú odbornú prax v rozsahu 10 dní (5 hodín v 1 deň),

     Pri realizácii odbornej praxe sa študentka riadi pokynmi učiteľa SOP (seminár odbornej praxe) a jej absolvovanie je súčasťou hodnotenia tohto predmetu.