• Študijné odbory a profil absolventov

    •  

     1. študijný odbor: 7649 M  učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

     Profil absolventa

     Tento študijný odbor vzhľadom na charakter odborných predmetov (jednotlivé metodiky) a počet hodín praxe je výborným základom pre štúdium na vysokej škole humanitného zamerania.

     Absolventi tohto študijného odboru  sú kvalifikovaní zamestnanci so širokým odborným profilom, schopní samostatne vykonávať odborné činnosti v predprimárnom vzdelávaní a vo výchove vo voľnom čase,  pre ktoré je podmienkou ukončené úplné stredné odborné vzdelanie.

     Náročnosť profesie vyžaduje všeobecný rozhľad, odborné vedomosti a spôsobilosti a kladie vysoké nároky na osobnostný rozvoj. Absolventi poznajú pedagogické a psychologické základy svojho odboru a vedia ich prakticky využívať pri riešení odborných problémov. Vplývajú na formovanie osobnosti jedinca po stránke kognitívnej, sociálnej, emocionálnej a senzomotorickej, čo predpokladá ovládanie príslušných metód a metodík práce s rôznymi vekovými kategóriami.  Sú schopní aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti v praxi, projektovať, zorganizovať, zrealizovať aktivity, vyhodnotiť prácu svoju i svojich kolegov.

      Sú pripravení pracovať tvorivo samostatne i v tíme, v praktickej i teoretickej činnosti, sú komunikatívne zruční v nadväzovaní a sprostredkovaní kontaktov, majú kultivované vystupovanie a prejavy. Vyznačujú sa vysokým stupňom sebaregulácie a sebakontroly, schopnosťou spolupráce. Majú predpoklady na ďalší odborný, profesionálny i osobnostný rozvoj, inováciu práce i prehlbovanie vedomostí a zručností. Sú naklonení a otvorení novým trendom a metódam v danej profesii.

     Absolventi majú predpoklady konať cieľavedome, rozvážne a rozhodne v súlade s právnymi predpismi spoločnosti, zásadami vlastenectva, humanizmu a demokracie. Predpokladá sa ich schopnosť samostatného ďalšieho rozvoja a štúdia odboru na základe získaných vedomostí vo všeobecnovzdelávacích i odborných predmetoch. Odborná stredoškolská príprava je orientovaná tak, aby absolvent tohto študijného odboru mohol ďalej pokračovať vo vysokoškolskom vzdelávaní na prvom stupni.

     Po absolvovaní vzdelávacieho programu absolvent disponuje týmito kľúčovými kompetenciami:

     a) Spôsobilosti konať samostatne v spoločenskom a pracovnom živote

     b) Spôsobilosť interaktívne používať vedomosti, informačné a komunikačné technológie, komunikovať v štátnom, materinskom a cudzom jazyku

     c) Schopnosť pracovať v rôznorodých skupinách

     Odborné predmety

     pedagogika, psychológia, špeciálna pedagogika, sociológia, biológia a starostlivosť o zdravie, metodika hudobnej výchovy, metodika výtvarnej výchovy, metodika telesnej výchovy, metodika literárnej a jazykovej výchovy, hra na hudobný nástroj (gitara, klavír, flauta), tvorivá dramatika, aplikovaná informatika, plánovanie a projektovanie v odbore, sociálno-psychologický výcvik, odborná prax.

     Jazyky, ktoré sa vyučujú: anglický, nemecký a ruský, španielsky.

     Podmienka prijatia: talentová skúška - overenie špeciálnych zručností, schopností a nadania

      

     2. študijný odbor: 7662 M  animátor voľného času

     Profil absolventa

     Absolvent tohto študijného odboru je kvalifikovaným, samostatným, tvorivým pracovníkom, ktorý projektuje, pripravuje, usmerňuje a organizuje voľný čas vo výchovných, vzdelávacích a kultúrnych zariadeniach a inštitúciách ( výcvikové štúdiá, voľnočasové centrá, múzeá, galérie, knižnice, kultúrne a umelecké zväzy a spolky a pod.), v oblasti zdravia a športu ( kúpeľné a medicínske centrá, sanatóriá, športové štúdiá a fitcentrá, a pod.), v oblasti verejnej práce a prostriedkov masovej komunikácie ( médiá, nakladateľstvá, kiná, videotéky, multimediálne strediská), v oblasti gastronómie, ubytovania a zábavy ( hotely, penzióny, hudobné kluby, a pod.), v oblati cestovného ruchu (poradenské centrá cestovného ruchu, kúpeľné strediská a dovolenkové centrá, prázdninové a dovolenkové kluby, a pod.), v oblasti sociálnej starostlivosti ( centrá sociálnej starostlivosti, azylové domy, domovy dôchodcov, detské domovy, a pod.). Vedomosti získané štúdiom tohto odboru umožňujú pokračovať absolventovi v štúdiu na vysokej škole. Študenti tohto odboru sú kreatívni v práci s deťmi i dospelými a veľmi vítaní ako animátori v rôznych spoločenských ištitúciách ( v múzeách, galériách...).

     Po absolvovaní vzdelávacieho programu absolvent disponuje týmito kľúčovými kompetenciami:

     a) Spôsobilosti konať samostatne v spoločenskom a pracovnom živote

     b) Spôsobilosť interaktívne používať vedomosti, informačné a komunikačné technológie, komunikovať v štátnom, materinskom a cudzom jazyku

     c) Schopnosť pracovať v rôznorodých skupinách

     Odborné predmety

     teória a metodika animačných činností, pedagogika, psychológia, sociológia, teória a dejiny kultúry, manažment kultúry, základy cestovného ruchu, aplikovaná informatika, administratíva a korešpondencia, plánovanie a projektovanie v odobre, odborná prax.

     Jazyky, ktoré sa vyučujú: anglický, nemecký, ruský, španielsky.

     Podmienky prijatia: Test zo slovenského jazyka a litertúry a z dejepisu v rozsahu učiva ZŠ.

      

      

     3. Študijný odbor 7646 M  vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť

     (veľmi vhodný aj pre činnosť au pair (guvernantky) doma i v zahraničí)

     Profil absolventa

     Absolvent tohto študijného odboru má úplné stredné odborné vzdelanie. Je teoreticky i prakticky pripravený zabezpečovať adekvátnu výchovno-vzdelávaciu i opatrovateľskú činnosť ako vychovávateľ napríklad v školských kluboch, v oblasti sociálnej starostlivosti o deti, mládež i dospelých. Je schopný zabezpečiť svojim zverencom výchovu i vzdelávanie v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami i s prihliadnutím na prípadné zdravotné postihnutie alebo obmedzenie. Absolvent je pripravený pokračovať v štúdiu na vysokej škole, predovšetkým v oblasti sociálnej práce, ale vďaka výučbe metodík má predpoklady i na vysokoškolské štúdium učiteľského zamerania.

     Po absolvovaní vzdelávacieho programu absolvent disponuje týmito kľúčovými kompetenciami:

      

     a) Spôsobilosti konať samostatne v spoločenskom a pracovnom živote

     b) Spôsobilosť interaktívne používať vedomosti, informačné a komunikačné technológie, komunikovať v štátnom, materinskom a cudzom jazyku

     c) Schopnosť pracovať v rôznorodých skupinách

      

     Odborné predmety

     pedagogika, špeciálna pedagogika, psychológia, patopsychológia, zdravoveda, opatrovateľská činnosť, právna náuka, sociológia, hudobná výchova v starostlivosti o človeka, výtvarná výchova v starostlivosti o človeka, telesná výchova v starostlivosti o človeka, pracovná výchova v starostlivosti o človeka , aplikovaná informatika, plánovanie a projektovanie v odbore, odborná prax.

     Jazyky, ktoré sa vyučujú: anglický, nemecký a ruský, španielsky.

     Podmienky prijatia: Test zo slovenského jazyka a litertúry a z biológie človeka v rozsahu učiva ZŠ.

     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     4. študijný odbor: 7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo dvojročné diaľkové pomaturitné kvalifikačné štúdium

     Profil absolventa

      

     Absolventi tohto študijného odboru  sú kvalifikovaní zamestnanci so širokým odborným profilom, schopní samostatne vykonávať odborné činnosti v predprimárnom vzdelávaní a vo výchove vo voľnom čase,  pre ktoré je podmienkou ukončené úplné stredné odborné vzdelanie.

     Náročnosť profesie vyžaduje všeobecný rozhľad, odborné vedomosti a spôsobilosti a kladie vysoké nároky na osobnostný rozvoj. Absolventi poznajú pedagogické a psychologické základy svojho odboru a vedia ich prakticky využívať pri riešení odborných problémov. Vplývajú na formovanie osobnosti jedinca po stránke kognitívnej, sociálnej, emocionálnej a senzomotorickej, čo predpokladá ovládanie príslušných metód a metodík práce s rôznymi vekovými kategóriami.  Sú schopní aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti v praxi, projektovať, zorganizovať, zrealizovať aktivity, vyhodnotiť prácu svoju i svojich kolegov.

      Sú pripravení pracovať tvorivo samostatne i v tíme, v praktickej i teoretickej činnosti, sú komunikatívne zruční v nadväzovaní a sprostredkovaní kontaktov, majú kultivované vystupovanie a prejavy. Vyznačujú sa vysokým stupňom sebaregulácie a sebakontroly, schopnosťou spolupráce. Majú predpoklady na ďalší odborný, profesionálny i osobnostný rozvoj, inováciu práce i prehlbovanie vedomostí a zručností. Sú naklonení a otvorení novým trendom a metódam v danej profesii.

     Absolventi majú predpoklady konať cieľavedome, rozvážne a rozhodne v súlade s právnymi predpismi spoločnosti, zásadami vlastenectva, humanizmu a demokracie. Predpokladá sa ich schopnosť samostatného ďalšieho rozvoja a štúdia odboru na základe získaných vedomostí vo všeobecnovzdelávacích i odborných predmetoch. Odborná stredoškolská príprava je orientovaná tak, aby absolvent tohto študijného odboru mohol ďalej pokračovať vo vysokoškolskom vzdelávaní na prvom stupni.

     Po absolvovaní vzdelávacieho programu absolvent disponuje týmito kľúčovými kompetenciami:

     a) Spôsobilosti konať samostatne v spoločenskom a pracovnom živote

     b) Spôsobilosť interaktívne používať vedomosti, informačné a komunikačné technológie, komunikovať v štátnom, materinskom a cudzom jazyku

     c) Schopnosť pracovať v rôznorodých skupinách

     Odborné predmety

     pedagogika, psychológia, špeciálna pedagogika, biológia a starostlivosť o zdravie, metodika hudobnej výchovy, metodika výtvarnej výchovy, metodika telesnej výchovy, metodika literárnej a jazykovej výchovy, hra na hudobný nástroj (gitara, klavír, flauta), tvorivá dramatika,  odborná prax.

     Odborný cudzí jazyk: anglický, nemecký a ruský


     Podmienka prijatia:

     talentová skúška - overenie špeciálnych zručností, schopností a nadania

      

      

      

      

      

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0]; s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script', 'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init', '411489306809433'); fbq('track', 'PageView');