• Nové usmernenie MSVVaS SR

     • Milí rodičia a žiaci,

      v súvislosti s aktuálnym vývojom situácie prijalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR viaceré opatrenia na zabránenie šírenia nákazy novým koronavírusom.

      Jedným z nich je aj nové usmernenie pre školy a školské zariadenia, ktoré nájdete na tomto linku https://www.minedu.sk/opatrenia-ministerstva-skolstva-pisomne-maturity-su-zrusene/

      To najdôležitejšie vyberáme:

      • Prerušenie vyučovania – do odvolania
      • Externá časť a písomná forma internej časti – zrušené
      • Interná maturita – termín do 30. júna, podľa vývoja situácie
      • Prihlášky na SŠ – do 15. mája, bez potvrdenia lekára (denné štúdium)
      • Talentové skúšky a riadne prijímacie skúšky – v termíne do 30. júna, podľa vývoja situácie

      Prihlášky na pomaturitné štúdium môžete zaslať do konca mája bez lekárskeho potvrdenia.

    • Darujte nám 2% vašej dane
     • Darujte nám 2% vašej dane

     • Milí rodičia a priaznivci školy, pomôžte nám skvalitniť výchovnovzdelávací proces darovaním 2% daní občianskemu združeniu OZ PAKAMO. ĎAKUJEME!

     • Okresné kolo volejbal dievčat SŠ

     • V stredu 4. 3. 2020 sa uskutočnilo okresné kolo Pezinok vo volejbale dievčat SŠ, ktorého usporiadateľom bola naša škola. Turnaju sa zúčastnili 4 družstvá, hralo sa systémom každý s každým. Víťaz okresného kola postupuje na krajské kolo. Našu školu reprezentovalo družstvo v zložení: Hrutková, Bernátová, Gajdošechová Veronika, Bariná, Noskovičová, Rybárová, Tóthová a Snovická. Naše diavčatá sa umiestnili na 3. mieste.

      Za reprezentáciu školy im patrí "ďakujem". 

      Mgr. Rehák Dušan

     • Voľba členov Rady školy pri SOŠPg Modra

     • Vážení rodičia,

      v zmysle zákona NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a vyhlášky 291/2004 Z.Z. riaditeľ školy vyhlasuje voľby členov  Rady školy za rodičov žiakov SOŠ pedagogickej v Modre. Voľby sa uskutočnia v utorok 7. 4. 2020 počas triednych schôdzí rodičov školy, preto prosíme o čo najvyššiu účasť. 

      Prosíme rodičov, ktorí majú záujem byť členom rady školy, aby poslali mail, v ktorom uvedú svoje meno, priezvisko a triedu, ktorú navštevuje dieťa a telefónne číslo pre možnosť overenia súhlasu. Mail prosíme poslať do piatku 13. marca 2020 na adresu zastupca@pakamo.sk.

     • Hviezdoslavov Kubín 2020

     • Aj tento rok sme mali zastúpenie v okresnom kole recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín 2020. Dňa 4. 3. 2020 sa v priestoroch bratislavského V - klubu s umeleckým prednesom predstavila študentka 2. BV Karolína Vašinová. Karolína svoj prednes zvládla veľmi dobre a po peknom výkone obsadila 3. miesto, pričom prvé ani druhé miesto porota neobsadila. 

      Rád by som sa Karolíne poďakoval za reprezentáciu a za čas, ktorý venovala príprave svojho prednesu.

       

      PaedDr. Adam Herceg

     • Exkurzia v Múzeu holokaustu v Seredi

     • Od roku 2016, teda od vzniku múzea v Seredi, organizuje naša škola exkurzie pre 2. ročník do SNM - Múzeum holokaustu Sereď. Exkurzie sú súčasťou výučby dejepisu. Okrem štandardnej prehliadky expozície s lektorom sme 13. 2. 2020, tak ako každoročne absolvovali s našimi študentmi vzdelávací program s historikom, zameraný na tému deti a hendikepovaní ľudia počas holokaustu. Túto tému akcentujeme na exkurzii kvôli obsahu vzdelávania jednotlivých odborov.

      Tento rok vzdelávanie, vstupné a dopravu hradil náš zriaďovateľ Bratislavský samosprávny kraj.

       

      PaedDr. Adam Herceg 

     • Pripomenuli sme si 75. výročie oslobodenia Auschwitzu

     • V dňoch 30. - 31. 1. 2020 sa postupne všetky triedy školy zúčastnili vzdelávacieho programu, ktorý si pripomenul 75. výročie oslobodenia Auschwitzu a Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu.

      Dvojhodinový vzdelávací blok, ktorý pripravil PaedDr. Adam Herceg, pozostával z vysvetlenia stupňov nenávisti, ktoré viedli k holokaustu. Súčasťou bola aj práca s videosvedectvami preživších holokaust a tiež projekcia filmového dokumentu o záchrane židovských detí v Modre v čase 2. svetovej vojny.

      Ďakujem všetkým zúčastneným študentom a aj tým, od ktorých som dostal pochvalu a kladnú spätnú väzbu.

       

      Adam Herceg

     • Poďakovanie za účasť cena René

     • Literárne a informačné centrum a Anasoft litera poďakovali SOŠ Pg Modra za aktívnu účasť študentov školy v 3. ročníku literárnej ceny René. V rámci zapojenia naši študenti čítali súčasnú slovenskú literatúru, v rámci rovesníckeho vzdelávania predstavili knihy a spisovateľov vo svojich triedach, v škole sme pripravili čítačku a diskusiu so spisovateľom V. Kostelanskim a nakoniec naši študenti v hlasovaní podporili neskoršieho víťaza ceny René 2019 - V. Kostelanského. Ďakujeme LIC a Anasoft litere za spoluprácu a za knižné dary pre zapojených študentov.

       

      PaedDr. Adam Herceg, školský koordinátor projetku

    • Lyžiarsky kurz 2020
     • Lyžiarsky kurz 2020

     • Napriek zime bez snehu sa tohtoročný lyžiarsky kurz vydaril. Dievčatá a Samo s Paťom boli rozdelení do 5 družstiev. Na začiatku to vyzeralo „biedne“. Tri družstvá tvorili začiatočníci a „slabí“ lyžiari, ale už prvý deň ukázal, že to nebude také zlé. Všetci prejavili maximálnu snahu o zvládnutie lyžiarskej techniky a veľmi rýchlo sa dostali aj na veľký vlek. Snehové podmienky boli dobré a mohli sme lyžovať celé štyri dni, vrátene večerného lyžovania.

      Oceňujeme, že žiaci naplno využili možnosť lyžovať a prestávky v bufete boli minimálne. Už tradične výborne fungovala organizácia a vedenie hotela ďakovalo za príkladné správanie našich dievčat/chlapcov.

      Ďakujem svojim bývalým kolegyniam Evke Holecovej a Táni Horkej za pomoc a spoluprácu.

                                                                                                                            vedúca kurzu  Oľga Kuznecovová

     • Ako funguje maturita?

     • Pozrite si video, v ktorom maturanti podávajú svojim rovesníkom jednoduchou formou základné informácie o tom, na čo je dôležité sa pripraviť v externej a písomnej forme internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry, a aj o tom, čo ich čaká pri ústnej maturite.

     • Bedminton žiakov SŠ - krajské kolo

     • V bratislavskej bedmintonovej hale Slávia Agrofert sa dňa 12.02.2020 uskutočnilo krajské kolo v bedmintone žiakov stredných škôl, ktorého sa zúčastnilo aj družstvo z našej školy v zložení: Gajdošová Zuzana a Hianiková Janka z triedy II. BV. Súťaž sa hrala pavúkovým systémom a naše družstvo prešlo víťazne prvým kolom. V druhom kole bolo porazené a celkovo skončilo na 4. mieste. Za úspešnú reprezentáciu školy im patrí uznanie a poďakovanie.

      Mgr. Dušan Rehák

     • Školské majstrovstvá Slovenska AEROBIC

     • V pondelok 10.02.2020 sa uskutočnili Školské majstrovstvá Slovenska AEROBIC žiačok a žiakov stredných škôl školský rok 2019/2020. 

      Uskutočnili sa v Mestskej športovej hale Sihoť Trenčín. Našu školu reprezentovala žiačka III. A triedy Petra Štefkovičová, ktorá zároveň reprezentovala okres Pezinok a Bratislavský kraj. Aj keď neobsadila medajlové miesta, za svoj výkon si zaslúži poďakovanie.

      Mgr. Dušan Rehák

     • Simulované Študentské parlamentné voľby 2020

     • 07. februára prebehli na našej škole Simulované študentské voľby do NRSR 2020. Na voľbách sa zúčastnilo 197 žiakov našej školy čo predstavovalo 77,25% volebnú účasť.

      Výsledky sú nasledovné: OĽANO – 40 – 20,30%, PS-SPOLU – 37 – 18,78%, Za ľudí – 21 – 10,65%, Sme rodina – 15 – 7,61%, Kotlebovci – ĽSNS – 13 – 6,59%, SaS – 12 – 6,09%, Máme toho dosť! – 10 – 5,07%, Demokratická strana – 6 – 3,04%. Neplatné hlasy – 11 – 5,58%. Zvyšné strany buď nezískali žiaden hlas alebo získali 1 - 4 hlasy.

      Chceme ešte raz poďakovať všetkým žiakom našej školy, že boli ochotní sa do volieb zapojiť. Taktiež ďakujem 3.A triede za pomoc pri organizovaní volieb. Ďakujem aj kolegovi PaeDr. Adamovi Hercegovi, ktorý na tému volieb diskutoval s jednotlivými triedami a tiež ďakujem všetkým kolegom za trpezlivosť a ochotu.

      Aktivita nie je spojená s propagáciou žiadnej politickej strany či hnutia. Cieľom študentských volieb je zvýšiť povedomie a záujem mladých ľudí o voľby, rozvíjať kritické myslenie, schopnosť rozoznať propagandu a neúplné informácie, prebudiť zodpovednosť a občiansku angažovanosť, taktiež uvedomenie si práv a povinností občana Slovenskej Republiky a povzbudenie k plneniu základných princípov demokracie.

      Mgr. Ján Belák

    • Vyučovanie pre pomaturitné štúdium - druhý polrok
     • Vyučovanie pre pomaturitné štúdium - druhý polrok

     • Vyučovanie pre pomaturitné štúdium v druhom polroku začína 20. januára 2020. Rozvrh je zverejnený v časti rozvrhy.

    • Vianočná akadémia
     • Vianočná akadémia

     • „Bol by som rad keby táto škola začala opäť žiť,“ tieto slová, ktoré vyslovil na začiatkušk. roka p. riaditeľ M. Jakim si zobrala trieda 2.A k srdcu.

      Behom 3 mesiacov podnietila celú školu do tvorivej aktivity a zorganizovala“ VEĽKÚ PAKA SHOW“. Táto show bola o spolupráci, kreativite a zábave. Každá trieda si vylosovala jeden muzikál s charakteristickou piesňou, ktorú bolo treba spracovať po umeleckej, tanečnej alebo aj speváckej stránke.

       

      Dňa 10.12.2019 sa ozvali celým kultúrnym domom dva hlasné údery palicou. Chvíľu bola tma, no potom reflektory osvietili pódium kde už stál veľkolepý cirkus, showmanka, zbor a p.u. Oškerová, ktorá spievala. Zazneli prvé tóny piesne THIS IS ME a s ňou naskočili zimomriavky. Po nezabudnuteľnom  úvodnom vystúpení organizátoriek -2.A sa súťažne predviedli jednotlivé triedy. Bola to pestrá paleta muzikálových melódií ako napr. Summer night, - Waterloo,

       America, We all a need together.....

      Keďže to bola súťaž, naša skvelá porota určila na základe kritérií, poradie troch najlepších vystúpení. Najlepšie sa popasovali s náročnou úlohou študentky 3.A triedy, za čo ich čakala sladká odmena –torta a zlatá trofej / poďakovanie patrí našej spolužiačke Vivien, ktorá vlastnoručne vyrobila všetky tri víťazné trofeje/.

       

      Po odovzdaní cien, sladkostí všetkým zúčastneným, diplomov predviedli svoje úžasné vystúpenia jednotlivci či skupinky študentov a išlo im to výborne. Videli sme baletné, spevácke a tanečné vystúpenie dokonca dve študentky- Vivien z 2.A a Saška z 3.A ponúkli vlastné piesne s gitarou.

       Celú túto show ukončili naše tri štvrtácke triedy, ktoré nás pobavili svojimi najlepšími vystúpeniami zo stužkových slávností- ďakujeme.

      Nedá sa nespomenúť mená skvelých ľudí, bez ktorých by táto show nebola:

      V prvom rade -Sandra Laczová – ktorá priniesla hlavnú myšlienku –nápad a celé to zrežírovala, naša p. uč. Sylvia Oškerová, ktorá odspievala úvodnú pieseň,

      p. riaditeľ Maroš Jakim, ktorý podporil túto myšlienku, moderátorky Viki a Katka z 2.A, Miška Kocianová, ktorá upiekla sladkú výhernou tortu, celý kolektív žiačok 2.A za nádhernú vlastnoručnú výzdobu KD, ktorou nepochybne  dotvorili  atmosféru muzikálových vystúpení.

      Zo srdca ďakujeme. Tešíme sa na ďalšie originálne nápady.

                                                                  Barbora Ratkovská, Mgr. Sylvia Oškerová

    • PAKÁRSKE ECHO
     • PAKÁRSKE ECHO

     • Vyšlo prvé číslo tohtoročného školského časopisu – PAKÁRSKE ECHO. Obsahuje aj „Kupón na neskúšanie“. 

      Príjemné čítanie želá redakcia Pakárskeho echa.

    • Mikuláš v Špeciálnej ZŠ
     • Mikuláš v Špeciálnej ZŠ

     • Už niekoľko rokov naši animátori spestrujú Mikuláša deťom zo Špeciálnej základnej školy na Vajanského ulici v Modre. Inak tomu nebolo ani tentokrát. Prváci a štvrtáci spojili svoje sily, dali hlavy dokopy a pripravili pútavý program. V kostýmoch Mikuláša, čertov, anjelov a škriatkov im to náramne pristalo a vytvorili tak typickú mikulášsku atmosféru. Deti s radosťou recitovali a spievali a za svoju snahu boli odmenené plyšovými hračkami a mikulášskymi balíčkami.

      Pre animátorov zo 4.LV to bol posledný Mikuláš, ktorého pripravili, takže (ako všetci tvrdia) si to užili. No a žiaci z 1.CLV postupne získavajú skúsenosti s organizovaním animačných programov. Tento rok obe triedy fungovali ako jeden zohratý tím, za čo im patrí veľká vďaka.

       

      Mgr.Soňa Trojanovská

     • Olympiáda v anglickom jazyku

     • Po dvoch rokoch pauzy sme obnovili tradíciu školského kola olympiády v anglickom jazyku. 18.11.2019 si naše žiačky a žiak mohli otestovať svoje vedomosti z gramatiky, čítania a počúvania. Prihlásilo sa 33 žiakov. Úlohy neboli vôbec ľahké, ale  zato sme mali päť ocenených žiakov na prvých troch miestach, ktorí získali užitočnú a sladkú odmenu. Všetkým víťazom blahoželáme a postupujúcej víťazke držíme palce v okresom kole.

                                                                                                                                                Vaši angličtinári

      1.      miesto Vivien Orsolya Soóky, II.A

      2.      miesto Daniel Nechala, IV.LV a Patrícia Fajnerová, II.A

      3.      miesto Alexandra Glória Prášilová, III.A a Emma Bujnová, I.A

    • Galerijná animácia v Bratislave
     • Galerijná animácia v Bratislave

     • Dňa 3.12. 2019 sa naši animátori z 1.L a 4.L pod pedagogickým vedením A. Strakošovej zúčastnili exkurzie v Galérii mesta Bratislavy, kde mali možnosť zoznámiť sa s galerijnou animáciou. Tentokrát bola animácia zameraná na aktuálnu výstavu Mateja Kréna, ktorý sa špecializuje na priestorové inštalácie vytvárané z vyradených kníh. Jeho diela sú naozaj výnimočné a naši žiaci mali možnosť zažiť ich na vlastnej koži. Lektorky GMB mali pripravenú nielen vzdelávaciu časť, ale aj zaujímavé aktivity a tvorivú dielňu tentokrát s využitím dramatického umenia. Naši animátori sa jej veľmi dobre zhostili a pobavili nielen seba, ale aj lektorky. Ďalšou časťou exkurzie bola návšteva výstavy Bienále ilustrácií Bratislava na bratislavskom hrade, kde si žiaci so záujmom prezreli knižné ilustrácie umelcov z celého sveta a výstavu Martina Benku, ktorý patril k zakladateľom slovenskej výtvarnej kultúry.

     • Krajské kolo v stolnom tenise

     • Dňa 3.12.2019 sa uskutočnilo krajské kolo v stolnom tenise chlapcov a dievčat SŠ. Súťaž sa uskutočnila v hale ŠKST v Bratislave. Súťaže dievčat sa zúčastnilo 7 družstiev - víťazi jednotlivých okresných kôl. Naše dievčatá v zložení: Vargová Silvia, Brocková Zuzana, Takáčová Sabína, ako víťazky okresného kola Pezinok, v skupine sa umiestnili na druhom mieste a postúpili do bojov o tretie miesto v ktorom sa im nepodarilo poraziť súpera. Obsadili teda 4. miesto. Aj tak im patrí poďakovanie za úspešnú reprezentáciu školy i okresu Pezinok.

      Mgr. Dušan Rehák