Stredná odborná škola pedagogická, Sokolská 6, Modra

Prihlásenie

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
administratíva a korešpondencia AAK
anglický jazyk ANJ
animácia v praxi ANP
aplikovaná informatika API
biológia BIO
biológia a starostlivosť o zdravie BSZ
dejepis DEJ
druhý cudzí jazyk 2CUJ
ekológia EKO
etická výchova ETV
geografia GEO
geografia cestovného ruchu GCR
hospodárska geografia HOG
hra na hudobný nástroj HHN
hudobná výchova HV
hudobná výchova s metodikou HVM
hudobná výchova špecializácia HVS
hudobná výchova v starostlivosti o človeka HVČ
informačná a výpočtová technika IVT
informatika INF
informatika v odbore INO
komunikácia v nemeckom jazyku KNJ
komunikácia v ruskom jazyku KRJ
komunikácia v španielskom jazyku KŠJ
konverzácia v anglickom jazyku KAJ
konverzácia v nemeckom jazyku KNJ
kreatívna hudobná výchova KHV
kultúrne a prírodné dedičstvo Slovenska KPD
literárna a jazyková výchova LJV
literárna a jazyková výchova s metodikou LJM
literárny seminár LIS
manažment kultúry MAK
matematika MAT
metodika animačných činností MAČ
metodika hudobnej výchovy MHV
metodika literárnej a jazykovej výchovy MLV
metodika matematickej gramotnosti MMG
metodika pracovného vyučovania MPV
metodika rozvíjania matematických predstáv MMP
metodika telesnej výchovy MTV
metodika tvorivej dramatiky MTD
metodika výtvarnej výchovy MVV
metodika vyučovania cudzieho jazyka v MŠ MVJ
náboženská výchova NAV
nemecký jazyk NEJ
občianska náuka OBN
odborná prax ODP
odborný seminár ODS
opatrovateľská činnosť OPČ
patopsychológia PPS
pedagogická dokumentácia PD
pedagogická psychológia PEP
pedagogika PED
podnikanie a projektovanie v odbore PPO
pohybová kultúra PHK
polytechnické praktikum PP
praktická časť odbornej zložky PČOZ
praktická časť odbornej zložky PČOZ
Praktická časť odbornej zložky PČOZ
právna a ekonomická náuka PEN
právna náuka PrN
prírodovedné a polytechnické praktikum PPP
prvý cudzí jazyk 1CUJ
psychológia PSY
psychológia v odbore PSO
ruský jazyk RUJ
seminár odbornej praxe SOP
seminár z anglického jazyka SAJ
seminár z pedagogiky SPE
seminár zo psychológie SPS
slovenský jazyk a literatúra SJL
sociálna psychológia SOP
sociálno-psychologický výcvik SPV
sociológia SOC
správanie Spr
španielsky jazyk ŠPJ
špeciálna pedagogika ŠPP
športové hry ŠPH
telesná a športová výchova TŠV
telesná výchova TEV
telesná výchova s metodikou TVM
telesná výchova v starostlivosti o človeka TVČ
teoretická časť odbornej zložky TČOZ
teoretická časť odbornej zložky TČOZ
teoretická časť odbornej zložky TČOZ
teória a dejiny kultúry TDK
teória a metodika animačných činností TMA
teória animačných činností TAČ
teória hudobnej výchovy THV
teória telesnej výchovy TTV
teória výtvarnej výchovy TVV
tvorivá dramatika TVD
viac ako financie VAF
Voliteľný predmet VoP
všeobecná psychológia VŠP
výtvarná výchova s metodikou VVM
výtvarná výchova špecializácia VVS
výtvarná výchova v starostlivosti o človeka VVČ
výtvarné techniky VYT
výtvarné techniky a ručné práce VTR
vývinová psychológia VYP
základy cestovného ruchu ZCR
základy športovej prípravy ZŠP
zdravotné náuky ZDN
zdravoveda ZDV

© aScAgenda 2019.0.1141 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 27.11.2018