Stredná odborná škola pedagogická, Sokolská 6, Modra

Prihlásenie
Predmety , formy, termíny a hodnotenie MS Praktická forma MS

MATURITA 2019

Základné informácie o maturitnej skúške  nájdete tu.

Informácie pre rodičov a žiakov nájdete tu.

Organizáciu maturitnej skúšky (MS) v školskom roku 2018/2019 upravuje zákon č. 245/2008

Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v znení neskorších predpisov (§ 72 – § 93) a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia

na stredných školách v znení neskorších predpisov. Realizáciu EČ a PFIČ zabezbečuje NÚCEM.

Termíny MS

EČ MS a PFIČ zo SJL (test+sloh)

12. marec  2019  (utorok)

EČ MS a PFIČ z cudzieho jazyka

13. marec 2019 (streda)

akademický týždeň

13. 5.  – 17. 5. 2019

ústna forma MS

20.5. - 24.5. 2019

PČOZ

1.4. – 5. 4. 2019

Náhradný termín EČ a PFIČ sa uskutoční  9. - 12.apríla 2019.

 

PREDMETY MS

Žiak strednej odbornej školy a konzervatória s vyučovacím jazykom slovenským koná MS

zo štyroch predmetov:

1. slovenský jazyk a literatúra,

2. povinný predmet zo skupiny cudzích jazykov,

3. teoretická časť odbornej zložky,

4. praktická časť odbornej zložky.

 

Dobrovoľný predmet

Žiak môže dobrovoľne konať MS aj z ďalších predmetov, ktoré sú súčasťou vzdelávacieho

programu školy, v ktorých sa vzdelával. Z dobrovoľného predmetu môže vykonať aj len jej

časť (len externú časť alebo len internú časť – písomnú aj ústnu formu). V riadnom

skúšobnom období môže žiak vykonať dobrovoľnú skúšku najviac z dvoch predmetov.

 

Formy MS

 

predmet

Externá časť

Interná  časť

 

EČ („test“)

Písomná forma IČ

PFIČ („sloh“)

Ústna forma IČ

SJL

100 minút 

Formát úloh: 40 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou

150 minút

súbor štyroch tém s určenou žánrovou

formou, z ktorých si žiak vyberie a vypracuje iba jednu

príprava 20 min.

odpoveď 20 min.

ANJ B1

100 minút  

Formát úloh: 36 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou

60 minút

jedno zadanie s určenou žánrovou formou

príprava 20 min.

odpoveď 20 min.

ANJ B2

120 minút

Formát úloh: 46 úloh s výberom odpovede, 34 úloh s krátkou odpoveďou

60 minút

jedno zadanie s určenou žánrovou formou

príprava 20 min.

odpoveď 20 min.

PČOZ

 

praktická forma

 

TČOZ

   

príprava 30

odpoveď 30


 

KLASIFIKÁCIA A HODNOTENIE MS

 

Ak má MS v príslušnom predmete viac častí, hodnotí sa každá časť osobitne. Výsledné

hodnotenie sa neurčuje. Určuje sa, či v predmete žiak zmaturoval alebo nezmaturoval.

EČ MS sa hodnotí percentom úspešnosti (pomer počtu správnych odpovedí k počtu

všetkých odpovedí) a percentilom (vyjadruje, koľko percent všetkých žiakov dosiahlo horší

výsledok v danom predmete v danom roku ako hodnotený žiak). PFIČ MS sa hodnotí

percentom úspešnosti. ÚFIČ MS sa hodnotí stupňom prospechu.

Výsledky EČ a PFIČ MS oznámi žiakom riaditeľ školy najneskôr 10 dní pred termínom

ÚFIČ MS (pred odchodom na akademický týždeň). Žiak alebo jeho zákonný zástupca môžu

požiadať riaditeľa školy o nahliadnutie do písomných prác a porovnať ich s kľúčom

správnych odpovedí a pravidlami na hodnotenie do piatich dní odo dňa, keď sa o výsledku

dozvedeli. Písomné námietky voči hodnoteniu PFIČ MS môžu podať Štátnej školskej

inšpekcii prostredníctvom riaditeľa školy do ôsmich dní odo dňa, keď sa dozvedeli výsledok.

Žiak môže vykonať ÚFIČ MS bez ohľadu na výsledok EČ MS a PFIČ MS.

ÚFIČ MS v každom predmete obsahuje aspoň dve úlohy, ktoré sa hodnotia osobitnou

známkou. Celkovým hodnotením ÚFIČ MS je stupeň prospechu – známka, ktorá sa určí ako

vážený aritmetický priemer čiastkových známok podľa váhy každej známky v jednotlivých

predmetoch. Hodnotenie ÚFIČ MS nie je ovplyvnené výsledkom EČ MS a PFIČ MS. Ak sa

hodnotenie ÚFIČ MS výrazne odlišuje od dosiahnutých výsledkov žiaka počas štúdia,

pri výslednej známke sa prihliada na stupne prospechu z tohto predmetu počas štúdia. Žiak

alebo jeho zákonný zástupca môžu podať Štátnej školskej inšpekcii písomné námietky voči

hodnoteniu ÚFIČ MS prostredníctvom riaditeľa školy do ôsmich dní od vykonania skúšky.

 

Z predmetu, ktorý má EČ MS a PFIČ MS (slovenský jazyk a literatúra, povinný predmet

zo skupiny cudzích jazykov), žiak úspešne vykoná MS, ak

a) jeho hodnotenie ÚFIČ MS nie je horšie ako 3 (dobrý) a v PFIČ MS získa viac ako

25 % z celkového počtu bodov alebo v EČ MS získa viac ako 33 % z celkového počtu

bodov, alebo

b) jeho hodnotenie ÚFIČ MS je 4 (dostatočný) a v PFIČ MS získa viac ako 25 %

z celkového počtu bodov a súčasne v EČ MS získa viac ako 33 % z celkového počtu

bodov.

 

Z predmetu, ktorý má EČ MS a nemá PFIČ MS (matematika), žiak úspešne vykoná MS, ak

a) jeho hodnotenie ÚFIČ MS nie je horšie ako 3 (dobrý) a v EČ MS získa viac ako 25 %

z celkového počtu bodov, alebo

b) jeho hodnotenie ÚFIČ MS je 4 (dostatočný) a v EČ MS získa viac ako 33 %

z celkového počtu bodov.

 

Z predmetu, ktorý nemá EČ MS ani PFIČ MS (všetky ostatné predmety), žiak úspešne

vykoná MS, ak jeho hodnotenie ÚFIČ MS nie je horšie ako 4 (dostatočný).

Žiak úspešne vykoná MS, ak úspešne vykoná MS zo všetkých štyroch predmetov, na ktoré

bol prihlásený.

Ak žiak neúspešne vykoná MS z predmetu (nesplní vyššie uvedené požiadavky hodnotenia

z niektorej časti MS z predmetu), po skončení ÚFIČ MS požiada ŠMK o možnosť konať

opravnú skúšku z neúspešne vykonaných častí alebo foriem MS z tohto predmetu. Ak chce

žiak vykonať opravnú skúšku v septembri nasledujúceho školského roka, prihlási sa

riaditeľovi školy do 30. júna školského roka. Ak ani po opravnej skúške v septembri žiak

nespĺňa podmienky na úspešné vykonanie MS z predmetu, prihlási sa riaditeľovi školy

do 30. septembra na opravnú skúšku z tých častí MS (z EČ MS, PFIČ MS, prípadne

ÚFIČ MS), z ktorých nespĺňa požiadavku na úspešné vykonanie MS. Ďalšiu opravnú skúšku

z ÚFIČ MS žiak vykoná v opravnom termíne ÚFIČ MS (február nasledujúceho školského

roka), opravnú skúšku z EČ a PFIČ MS v čase riadneho termínu EČ a PFIČ MS

nasledujúceho školského roka. Po vykonaní všetkých opravných skúšok, na ktoré bol žiak

prihlásený, PMK posúdi, či žiak splnil podmienky na úspešné vykonanie MS z predmetu.