Stredná odborná škola pedagogická, Sokolská 6, Modra

Prihlásenie

Organizácia štúdia


Prvé konzultácie v školskom roku 2018/2019 budú 10. septembra 2019 o 14.30 hod.

Štúdium je dvojročné, končí maturitnou skúškou z 2 predmetov: teoretická časť odbornej zložky a praktická časť odbornej zložky.

Podrobne podmienky štúdia upravuje Smernica_o_pomaturitnom_studiu.docx

Hodnotí sa priebežne, klasifikácia sa uzatvára vždy na konci polroku (1. a 2. polrok).

Dôležité upozornenie pre uchádzačky o štúdium:

Súčasťou vzdelávania je absolvovanie priebežnej a súvislej praxe.

V prvom ročníku musí žiačka absolvovať 90 hodín priebežnej praxe v MŠ. Prax je organizovaná nasledovne: v prvom polroku absolvuje študentka 45 hodín náčuvovej praxe v MŠ v mieste svojho bydliska (čo predstavuje 9 dní po 5 hodín) a v druhom polroku 45 hodín výstupovej praxe (9 dní po 5 hodín). Okrem toho absolvujú žiaci odbornú prax súvisle v rozsahu 15 pracovných dní v materských školách, 6 vyučovacích hodín za jeden deň.

V druhom ročníku študentka absolvuje 60 hodín priebežnej praxe v školskom klube detí. Prax je organizovaná nasledovne: v prvom polroku absolvuje študentka 30 hodín náčuvovej praxe v ŠKD v mieste svojho bydliska (čo predstavuje 6 dní po 5 hodín) a v druhom polroku 30 hodín výstupovej praxe (6 dní po 5 hodín). Okrem toho absolvujú žiaci odbornú prax súvisle v rozsahu 10 pracovných dní, 5 vyučovacích hodín za jeden deň v školských kluboch detí. 

POZOR!  ZMENA ORGANIZÁCIE VYUČOVANIA NA PMŠ 

V šk. roku 2018/2019 bude vyučovanie na PMŠ formou konzultácií prebiehať vždy v pondelok  popoludní od 14.30 do 20.00 podľa rozvrhu. 

 

Štúdium je bezplatné, žiaci prispievajú finančným darom vo výške 100 eur na školský rok prostredníctvom OZ PAKAMO.

Príspevok 100 eur sa uhrádza na účet Občianskeho zduženia OZ PAKAMO na číslo účtu:

IBAN: SK23 7500 0000 0040 2282 3305

Dôležité:

Pre identifikáciu platby je potrebné uviesť variabilný symbol a do správy pre prijímateľa uviesť MENO a PRIEZVISKO, TRIEDA, finančný dar.

Napr. Zuzana Pekná, II. A PMŠ, finančný dar.

Žiaci prvého ročníka uhradia príspevok   po obdržaní rozhodnutia o prijatí. Potvrdenie o uhradení finančného daru je potrebné priniesť na 1. konzultáciu.

Žiaci druhého ročníka uhradia príspevok pod variabilným symbolom, ktorý im mailom oznámi triedny učiteľ. Potvrdenie o zaplatení prinesú na prvú kozultáciu.