Stredná odborná škola pedagogická, Sokolská 6, Modra

Prihlásenie

Informácie a tlačivá k odbornej praxi

Nadpis

Súčasťou predmetu seminár odbornej praxe je odborná prax. V súlade s dodatkom k Štátnemu vzdelávaciemu programu pre skupinu odborov 76 Učiteľstvo dochádza k zmene rozsahu priebežnej a súvislej odbornej praxe. V prvom ročníku musí študentka absolvovať 90 hodín priebežnej praxe v MŠ15 dní súvislej odbornej praxe. Prax je organizovaná nasledovne: v prvom polroku absolvuje študentka 45 hodín náčuvovej praxe v MŠ v mieste svojho bydliska (čo predstavuje 9 dní po 5 hodín) a v druhom polroku 45 hodín výstupovej praxe (9 dní po 5 hodín) a uvádzaných 15 dní súvislej odbornej praxe.

Podrobnejšie usmernenie k priebežnej (ako aj súvislej odbornej praxi) bude študentkám poskytnuté učiteľom semináru odbornej praxe.

potvrdenie__na_prax.doc

harmonogram_prace_PMS.xlsx