Stredná odborná škola pedagogická, Sokolská 6, Modra

Prihlásenie

Úvod 2018/2019

Informácie na úvod

POZOR!  ZMENA ORGANIZÁCIE VYUČOVANIA NA PMŠ 

V šk. roku 2018/2019 bude vyučovanie na PMŠ formou konzultácií prebiehať vždy v pondelok  popoludní od 14.30 do 20.00 podľa rozvrhu. 

Rozvrh bude zverejnený najneskôr 4. septembra 2019 v časti Pomaturitné štúdium - rozvrh.

 

Zoznamy žiakov v triedach sú v časti Učitelia a žiaci - Triedy

Žiaci prvého ročníka budú na prvej konzultácii zadelení do skupín, dozvedia sa všetky dôležité informácie. Účasť je nutná.

 

Štúdium je bezplatné, žiaci prispievajú finančným darom vo výške 100 eur na školský rok prostredníctvom OZ PAKAMO.

Príspevok 100 eur sa uhrádza na účet Občianskeho zduženia OZ PAKAMO na číslo účtu:

IBAN: SK23 7500 0000 0040 2282 3305

Dôležité:

Pre identifikáciu platby je potrebné uviesť variabilný symbol a do správy pre prijímateľa uviesť MENO a PRIEZVISKO, TRIEDA, finančný dar.

Napr. Zuzana Pekná, II. A PMŠ, finančný dar.

 

Žiaci prvého ročníka uhradia príspevok   po obdržaní rozhodnutia o prijatí. Potvrdenie o uhradení finančného daru je potrebné priniesť na 1. konzultáciu.

Žiaci druhého ročníka uhradia príspevok pod variabilným symbolom, ktorý im mailom oznámi triedny učiteľ na začiatku septembra 2019.  Potvrdenie o zaplatení prinesú na prvú kozultáciu s triednou učiteľkou (17.9.2018)