• Stredná odborná škola pedagogická, Sokolská 6, 900 01 Modra

    Eduid: 100001212

    Podmienky prijatia na štúdium v študijnom odbore

    7662 M animátor voľného času pre prijímacie konanie v školskom roku 2023/2024

     

     V prijímacom konaní  na uvedený odbor uchádzači získavajú maximálne 60 bodov:

    1. za prijímaciu skúšku zo slovenského jazyka a literatúry a dejepisu (max. 30 bodov)
    2. za prospech  v 1.polroku 9.ročníka ZŠ z predmetov (max. 30 bodov)

           slovenský jazyk a literatúra, 1.cudzí jazyk, matematika, biológia a dejepis (max. 30 bodov)

    Poznámka: v prípade, že by uchádzač nebol v danom klasifikačnom období klasifikovaný resp., bol by hodnotený slovne (absolvoval/neabsolvoval), berie sa do úvahy hodnotenie z najbližšieho predchádzajúceho klasifikačného obdobia, kde bol uchádzač hodnotený známkou.  

     

    1. Prijímacia skúška zo slovenského jazyka a literatúry (max.15 bodov) prebieha formou testu s výberom  odpovede. Úlohy budú zostavené v súlade s rozsahom učiva základnej školy z nasledovných okruhov: základné literárne druhy – lyrika, epika, dráma (ich znaky a žánre), trópy a figúry, schémy a druhy rýmov, členenie slovnej zásoby: podľa dobového výskytu,  podľa citového zafarbenia,  podľa pôvodu, podľa spisovnosti; spôsoby tvorenia slov, polysémia – viacvýznamovosť slov: synonymá, homonymá, antonymá; príslovia, porekadlá, pranostiky, slohové postupy – rozprávací, výkladový, opisný, umelecký; slovné druhy, vetné členy, druhy viet podľa zloženia: jednočlenné, jednoduché, súvetia (+ druhy súvetí), jazykové štýly.

    Žiak vykoná prijímaciu skúšku zo slovenského jazyka a literatúry úspešne, ak získa minimálne 5 bodov.

    Prijímacia skúška z dejepisu (max. 15 bodov) prebieha formou testu s výberom  odpovede. Úlohy budú zostavené v súlade s rozsahom učiva základnej školy z nasledovných okruhov: Staroveký Rím, Veľká Morava, Zámorské objavy, Uhorsko v stredoveku, Mária Terézia,  Veľká Francúzska revolúcia, uzákonenie spisovnej slovenčiny, Matica slovenská, vznik Spojených štátov amerických, 1.svetová vojna, Prvá Československá republika, 2. svetová vojna.

    Žiak vykoná prijímaciu skúšku dejepisu úspešne, ak získa minimálne 5 bodov.

     

    1. Priemer v 1. polroku 9. ročníka (max. 30 bodov):

    priemer

    body

    1,000 - 1,500

    30

    1,501 -  1,750

    24

    1,751 - 2,000

    18

    2,001 – 2,250

    12

    2,251 – 2,500

    6

    2,501 – 2,700

    2

    2,701 a viac

    0

     

    Uchádzač môže byť prijatý na štúdium, ak vykoná prijímaciu skúšku zo slovenského jazyka a literatúry a z dejepisu úspešne.  Žiaci sa zoraďujú do poradia podľa celkového súčtu získaných bodov v prijímacom konaní. V prípade rovnosti bodov sa na vyššom mieste umiestnia:

    1. Žiaci, ktorí majú zmenenú pracovnú schopnosť podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
    2. Žiaci, ktorí v prijímacej skúške získali lepšie bodové hodnotenie.
    3. Žiaci s lepším bodovým hodnotením za celkový priemer.

                                                                                                                         

    Mgr. Maroš Jakim, riaditeľ školy

       

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola pedagogická
   • paka@pakamo.sk, riaditel@pakamo.sk, sekretariat@pakamo.sk
   • 033 6472577, mobil: 0915 753 008
   • Sokolská 6 Modra Slovakia
   • 162 787
   • 2020678693
   • Pracovné dni v čase 7.30 - 14.00
   • Školský internát patrí SOŠ vinársko-ovocinárskej. https://svosmo.edupage.org/a/o-skolskom-internate +421 33/6472580 klapka 36
   • Školská jedáleň patrí SOŠ vinársko-ovocinárskej. +421 33/6472580 klapka 13 E-mail: jozefizof@svosmo.sk
  • Prihlásenie

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0]; s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script', 'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init', '411489306809433'); fbq('track', 'PageView');