• Nový školský rok pre žiakov pomaturitného štúdia

     • Otvorenie školského roku a prvá konzultácia bude v pondelok 6. septembra o 14.30. hod.

      Rozvrh hodín nájdu prihlásení uživatelia v časti Štúdium (horné menu) - Rozvrh hodín - klik na DNES (vpravo hore) - kliknúť na STÁLY ROZVRH a vybrať pomaturitné štúdium.

      Želáme veľa úspechov.

     • Možnosť samotestovania

     • Vážení rodičia a žiaci,

      za účelom udržania bezpečného prostredia v školách ministerstvo školstva bezplatne poskytne antigénové samotesty na domáce použitie tým žiakom, ktorých rodičia prejavia záujem (1 balenie = 25 kusov testov a 25 kusov sterilných odberových tyčiniek). Z tohto dôvodu vás žiadame, aby ste sa do 25.8.2021 prostredníctvom prihlasovacej akcii na EduPage vyjadrili, či o samotesty máte záujem. Prosíme o dodržanie termínu.

      Škola vyzdvihne testy od 30. 08. 2021 a odovzdá ich rodičom proti podpisu. O presnom termíne distribúcie budeme informovať.

       

     • ISIC pre prvákov

     • Vážení rodiča prvákov,

      ISIC preukazy vašich detí budú distribuované v prvých dňoch na začiatku školského roka. Fotku si žiačka na preukaz nalepí sama po obdržaní preukazu. Preukaz je aktívny ihneď po vydaní.

     • PAKÁRSKE OLYMPIJSKÉ HRY

     • Po mesiacoch izolácie sa nám podarilo nadviazať na tradíciu celoškolských akcií a uskutočnil sa športový deň v duchu antických olympijských hier.

      Náročná príprava sa oplatila a napriek veľkej horúčave sa družstvá jednotlivých  tried a  aj profesorov „popasovali“ s disciplínami ako hoplítodromos, keles, píxvé, tó...

      O animačnú časť a pripomenutie histórie sa postarali animátori z II.CLV pod vedením A. Kosákovej.

      Rozhodcovskú úlohu plnili heladonici z III.A triedy.

      Súťaže družstiev a jednotlivcov boli doplnené florbalovým zápasom, kde proti sebe nastúpili zmiešané družstvá profesorov a žiakov. Organizáciu zápasu zabezpečila L. Štancelová.

      Občerstvenie a vodný bufet pripravili  O. Kuznecovová, M. Moravčíková a Martinka Snovická z III.BV. + dievčatá z I.CV

      O dobrú náladu sa v rytme hudby postarala Nikola Kurucová z II.CLV.

      Hlavným organizátorom a rozhodcom bola T. Horká.

      Všetkým organizátorom a pomocníkom patrí veľké ĎAKUJEME!

       

      Celoškolské akcie plnia nielen zážitkovú funkciu, ale sú zároveň aj prostriedkom, kde si žiaci môžu prakticky vyskúšať svoje postupne nadobúdané  odborné kompetencie.

      A nakoľko ide o získavanie skúsenosti, sú akceptovateľné aj všetky chyby a omyly, ktoré sa v priebehu Pakárskych olympijských hier vyskytli.

       

      Výsledky:

      Výsledky súťaží ukázali, že mladá generácia musí na svojej telesnej zdatnosti ešte popracovať.

      Podľa výkonov sa na prvom mieste umiestnilo družstvo profesorov a na druhom mieste družstvo profesoriek. Ale ceny sme pripravili hlavne pre žiakov...

       

      I. miesto:   družstvo I.B triedy

      II. miesto:  družstvo I.A triedy

      III. miesto: družstvo III. BV triedy

       

      V súťaží jednotlivcov bolo odmenou získanie 5 olympijských kruhov a symbolického olivového venca.

      Vo florbalovom zápase vyhralo družstvo „Kosákovcov“.

       

      Veríme, že Pakárske olympijské hry si zopakujeme v duchu olympijskej myšlienky „Nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa.“

       

                                                                                                                                   PaedDr. Tatiana Horká

       

     • Riaditeľské voľno

     • Riaditeľ SOŠ pedagogickej v Modre oznamuje, že udeľuje žiakom školy riaditeľské voľno na pondelok 21. júna 2021 z dôvodu konania talentových skúšok. Vyučovanie bude pokračovať v utorok 22. júna 2021.

     • Ukončenie štúdia pomaturitného ročníka

     • Aj študentky PMŠ odboru učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo sa po dvojročnom štúdiu rozlúčili so školou a s triednymi učiteľkami Mgr. Sylviou Oškerovou a Mgr. Lenkou Štancelovou.

      Dámy, prajeme vám, aby ste všetky zážitky, vedomosti a skúsenosti, získané na našej alma mater, zúročili v ďalšom živote...

     • Učitelia brigádovali...

     • Ani učitelia počas súvislej pedagogickej praxe študentov nezaháľali a pustili sa do skrášľovania a úpravy interiéru a exteriéru školy. Niektorí s takou vervou, že prišli o tenisky (J.T.)...

    • Rozlúčka so IV.BV
     • Rozlúčka so IV.BV

     • V stredu 26.5. naša škola vypustila do sveta ďalšie (z)maturantky odborov učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo a vychovávateľsko - opatrovateľská činnosť. Dievčatá zo 4.BV vyučujúcich potešili milými slovami a sladkým občerstvením . Triedna učiteľka Mgr. Katarína Badinková neskrývala dojatie a dievčatám popriala v ďalšom živote veľa úspechov.

      Milé dievčatá, najvzácnejšie v živote nie sú veci, ale prežité chvíle. A my dúfame, že pekných okamihov ste počas štúdia zažili veľa. Vaša cesta nekončí, ba práve naopak, je to len začiatok novej etapy... A je naším veľkým želaním, aby ste vedomosti a skúsenosti, získané na našej škole, zúročili v ďalšom živote. Prajeme vám, nech sa naplnia vaše sny a túžby, nech vás vždy obklopujú praví priatelia a tí správni ľudia a nech štyri roky prežité na vašej / našej "pegine" vo vás zanechajú tú správnu stopu...

     • Ako sa zapojiť do DofE?

     • Program Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (skrátene DofE) sa realizuje v 140 krajinách sveta a ročne ho absolvuje viac ako 1,3 milióna mladých ľudí, vďaka čomu DofE uznávajú špičkové svetové univerzity a takisto najväčší svetoví zamestnávatelia pri prijímacích pohovoroch. Hlavným dôvodom je, že tieto inštitúcie hľadajú v mladých ľuďoch predovšetkým rozvinuté charakterové vlastnosti ako napr. samostatnosť, vytrvalosť, cieľavedomosť a schopnosť prevziať za seba zodpovednosť, ktoré DofE priamo rozvíja.

      Mladý človek si sám stanovuje ciele, ktoré musí po dobu realizácie programu (6-18 mesiacov+) napĺňať. Učiteľ alebo dobrovoľník v programe figuruje ako mentor a rovnocenný partner, ktorý účastníka vedie k napĺňaniu svojich cieľov v oblastiach ako Šport, Rozvoj talentu, Dobrovoľníctvo a Dobrodružná expedícia. Program DofE tak poskytuje mladým ľuďom priestor na realizáciu svojho talentu, svojich záujmov, rozvíja motiváciu a osobnú a spoločenskú zodpovednosť. Zapojeným školám a učiteľom okrem iného ponúka možnosť zvýšiť touto skúsenosťou svoje organizačné a profesionálne zručnosti.

      V minulom roku bolo na Slovensku do DofE zapojených vyše 3000 účastníkov. Momentálne sa DofE realizuje na vyše 160 organizáciách a školách.

       

      Naša škola je do programu zapojená od roku 2017.

       

      V prípade záujmu o zapojenie sa do programu, prosím, kontaktujte Mgr. Jána Beláka

       

      Deadline na zapojenie sa do programu je vždy do konca septembra daného školského roku

      www.dofe.sk

     • 2. kolo prijímacích skúšok

     • Riaditeľstvo SOŠPg Modra vyhlasuje 2. kolo prijímacích skúšok na nasledovné odbory:

      7649 M učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo

      7646 M vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť

      7662 M animátor voľného času

      Záujemcovia môžu podať prihlášku elektronicky cez EduPage alebo poštou najneskôr do 9.6.2021.

    • Už Gaudeamus sálou znie... IV.A - rozlúčka
     • Už Gaudeamus sálou znie... IV.A - rozlúčka

     • Vo štvrtok 13.5. sme si poslednýkrát vypočuli študentskú hymnu v podaní dievčat zo 4. A. Milá a dojemná rozlúčka sa síce niesla v trochu inom duchu, ako sme boli doteraz zvyknutí, ale to jej vôbec neubralo na dôstojnosti. Tohtoročné (z)maturantky prekvapili a potešili milými slovami a často úsmevnými spomienkami nielen hrdú triednu Mgr. Ivetu Sečanskú, ale i ostatných vyučujúcich .

      Veľa šťastia a úspechov im poprial aj riaditeľ školy Mgr. Maroš Jakim, ktorý zároveň vyhlásil študentku ocenenú Cenou Ferdinanda Píseckého. V školskom roku 2020/2021 ju získala študentka 4.A triedy Alexandra Suttoová.

      Milé dievčatá, písomky a skúšania už zdajú sa byť iba hrou, no roky štúdia ostanú navždy spomienkou. A my všetci dúfame, že na našu školu vám zostanú iba tie najkrajšie... Držíme palce či už v ďalšom štúdiu alebo v práci, ktorá vás bude baviť a napĺňať.

    • Čajová párty
     • Čajová párty

     • V rámci hodiny biológie si študentky prvých ročníkov pripravili praktickú hodinu, na ktorej sme spoznávali liečivé byliny. Po prezentácii na túto tému, doplnenú  ukážkami jednotlivých rastlín, sme si spoločne uvarili bylinkové čaje. Študentky si touto praktickou ukážku upevnili svoje znalosti o jednotlivých rastlinkách.

                                                                                  Mgr. Lenka Štancelová

     • WORKSHOP MISSION IMPOSSIBLE

     • V rámci hodín Metodiky tvorivej dramatiky sa štvrtok a piatok posledného aprílového týždňa naša trieda III. A zúčastnila workshopu s tajomným názvom MISSION IMPOSSIBLE,  ktorého cieľom bolo ukázať nové spôsoby učenia (sa) cez zážitok a zároveň ako aj online prostredie môže byť skvelým nástrojom niečo nové zažiť a naučiť (sa). Workshop bol realizovaný v spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

      Hneď ako sme si všimli názov tohto workshopu, vedeli sme, že bude nielen zaujímavý, čo napovedal aj jeho anglický názov MISIA/ÚLOHA NEMOŽNÁ, ale pre nás aj prínosným a zároveň, aká úloha to má byť pre nás tou nemožnou. Keďže študujeme odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo veľa vecí sa pre nás zdá v tejto náročnej dobe dištančného vzdelávania nemožným. No po ukončení tohto workshopu sme odchádzali povzbudené, motivované a s úsmevom na tvári.

      Workshop nám dokázal, že dištančné učenie dokáže byť nielen zábavným, ale dokáže utužiť aj kolektív. A konečne po dlhom čase, čo sme sa s dievčatami nevideli, bolo veľmi príjemné si zapnúť kamery a medzi sebou na diaľku spolupracovať, pretože inak by sme 20 úloh, ktoré sme mali splniť ako trieda - jeden celok za 15 minút, neboli zvládli.  

      Znovu sme videli, že dokopy tvoríme dobrý tím, čo potvrdili aj naši učitelia  p. Sečanská a p. Blaho ako aj Mgr. Lívia Nemcová, PhD - prodekanka Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici a aj PhDr. Lucia Galková, PhD,  ktoré boli  našimi lektorkami počas workshopu.

      Sme veľmi vďačné, že sa nám aj počas dištančného vyučovania  dostalo veľa možností ako obohatiť svoju osobnosť a vedomosti a opäť zažiť ten pocit CÍTIŤ SA AKO JEDNA TRIEDA, JEDEN TÍM.

      A aby ste nám uverili, že to nebolo celkom ľahké, tak pár úloh, ktoré sme museli splniť medzi sebou a vzájomne sa koordinovať za 15 minút vám predkladáme:

      • Spočítajte roky narodenia všetkých účastníčok predmetu
      • Ukážte 6 rastlín
      • Napíšte na krátku abecedu mužské mená
      • Ukážte najoblečenejšieho človeka
      • Ukážte 10 párov ponožiek rôznych farieb
      • Pošlite e-mail prodekanke Pedagogickej fakulty
      • Urobte si spoločnú fotku
      • Spoločne zatancujte časť z nejakého tanca  - mimochodom tancovali sme Makarenu
      • Vyrobte 10 papierových lietadielok
      • Spoločne zaspievajte úryvok z jednej piesne .........

      No čo vám budeme hovoriť BOLA TO JEDNA VEĽKÁ SRANDA, ale MISIU SME ÚSPEŠNE ZVLÁDLI.

       

      Veronika Kupkovičová, žiačka III. A a Iveta Sečanská

       

       

       

       

       

     • Odovzdávanie cien za účasť v SOČ

     • Po tohtotýžňovom návrate do školy, sme konečne s vedením našej školy odovzdali zaslúžené ceny tretiačkam za marcovú účasť v školskom kole SOČ a niektorým z nich aj certifikáty za účasť v krajskom kole SOČ. Dievčatá si vybrali ľubovoľné knihy v slovenskom alebo anglickom jazyku ako odmenu za prácu navyše. Ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme príjmené knižné zážitky!

       

      PaedDr. Adam Herceg

      Mgr. Martina Pukančíková

     • Návrat žiakov do škôl 10. mája 2021

     • S účinnosťou od 10. mája 2021 bude obnovené prezenčné vyučovanie podľa platného školského COVID-automatu (ružový okres).

      Podmienky vstupu do budovy školy:

      Žiak a ani jeho zákonný zástupca nemá povinnosť predkladať negatívny výsledok testu. Zákonný zástupca môže rozhodnúť, či sa žiak bude zúčastňovať prezenčného vyučovania. V takomto prípade, ak sa žiak dobrovoľne rozhodnutím zákonného zástupcu nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, je povinný predkladať ospravedlnenie od zákonného zástupcu v dĺžke 5 dní podľa platného rozhodnutia ministra z 28.8.2020 z účinnosťou od 1. septembra 2020 zverejneného na webovej stránke ministerstva školstva: https://www.minedu.sk/data/att/17169.pdf

      Zákonní zástupcovia žiakov do pondelka 10.5.2021 zašlú prostredníctvom aplikácie EduPage triednym učiteľom čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka.

      Pri prerušení školskej dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) zákonný zástupca žiaka predkladá čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti alebo plnoletý žiak sám za seba predkladá čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti.

      Žiaci, ktorí majú záujem sa stravovať v školskej jedálni, kontaktujú školskú jedáleň alebo sa nahlasujú prostredníctvom aplikácie strava.cz.

      Povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest (nos a ústa) rúškom alebo respirátorom v interiéri majú všetci s výnimkou osoby so závažnými poruchami autistického spektra a osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím.

      Prosíme rodičov a zákonných zástupcov, aby o zmene zdravotného stavu, resp. výskytu akéhokoľvek ochorenia alebo karantény v rodine informovali triedneho učiteľa.

      Ďakujeme za spoluprácu a pochopenie.

      Prajeme Vám pevné zdravie!

                                                                                            Vedenie školy

     • Veľký krok pre naše budúce prváčky a prvákov

     • Máj je tradične mesiacom skúšok a nebolo tomu inak ani tento rok, aj keď s novými opatreniami. V pondelok 3.5.2021  sme začali s prijímacími skúškami z odborov animátor, vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť a pedagogický asistent. Písomné testy naše uchádzačky a uchádzači zvládli úspešne. Rozhodnutia o prijatí/ neprijatí budeme zasielať v pondelok 10. mája 2021.

      V stredu 5.5.2021 sme pokračovali a realizovali talentové skúšky z odboru učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo. Veľká vrava davu uchádzačov s podporou rodičov ráno pred budovou predznamenala motiváciu a niekedy aj stres, ktorý sa prejavil pri overení predpokladov z výtvarnej, hudobnej, telesnej výchovy a jazykových kompetencií. Budúce prváčky a prváci si vyskúšali, aké je to byť kreatívni, ukázať hudobný talent, zvládnuť športové úkony či zaujať svojim hlasom a spraviť čítanie textu pútavým. Nové tváre, nové prostredie a snaha byť čo najlepší - to všetko dnes zažili. Rozhodnutia o prijatí/ neprijatí budeme zasielať v stredu 12. mája 2021.

      Držíme vám palce a tešíme sa na vás u nás v septembri.

      Ďakujeme našim šikovným starším žiačkam, ktoré hrdo sprevádzali svojich nástupcov v priestoroch školy.

      Martina Pukančíková

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0]; s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script', 'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init', '411489306809433'); fbq('track', 'PageView');