Podmienky prijatia na odbor sú:

   • overovanie špeciálnych zručností, chopností a nadania - talentová skúška

   • čistota reči - správna výslovnosť všetkých hlások (častý problém býva výslovnosť r ("račkovanie"), č, š)

   • žiak/čka nemôže byť oslobodený/á od telesnej výchovy

   • žiak s vývinovou poruchou učenia môže byť prijatý len v prípade, že bude zaradený do 1. skupiny obmedzenia, len po komplexnom posúdení a následnom odporúčaní psychológom a špeciálnym pedagógom

    

   Po prerokovaní v pedagogickej rade  riaditeľ strednej školy stanovuje kritéria pre prijatie žiakov, podľa ktorých poradie prijatých uchádzačov bude zostavené na základe súčtu bodov, ktoré žiak získa: 

   A. za overovanie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania (talentová skúška) – max. 60 bodov

   B. za priemerný prospech v 2. polroku 8.ročníka a v 1.polroku 9.ročníka ZŠ z predmetov slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk, matematika, biológia a dejepis – max. 30 bodov

   A. TALENTOVÁ SKÚŠKA

   pozostáva zo štyroch zložiek: overovanie komunikačných, hudobných, pohybových a výtvarných zručností:

   1. Komunikačné zručnosti:

   a.) čítanie úryvku literárneho diela - komisia hodnotí správnu výslovnosť hlások, artikuláciu, výrazné čítanie textu (max. 10 bodov)

   b.) rozhovor - komisia hodnotí vyjadrovacie schopnosti (max. 5 bodov)

   1.  

   Výrazné modelové čítanie a správne pochopenie umeleckého textu je určené pre vekovú kategóriu detí 5 až 6 rokov.

   Výsledné bodové hodnotenie je súčet získaných bodov.

   2. Hudobné zručnosti

   a.) spev - uchádzač si prinesie zoznam 10 ľudových piesní, ktoré aktívne ovláda (melódiu aj text). Zo zoznamu komisia vyberie 1 pieseň, ktorú uchádzač zaspieva.

   b.) hudobný sluch – uchádzač zopakuje po členke komisie zahraný tón na slabiku la

   c.) zmysel pre rytmus -  uchádzač zopakuje po členke komisie niekoľko jednoduchých rytmických motívov

   Za každú zložku hudobných zručností môže uchádzač získať maximálne 15 bodov. Výsledné bodové hodnotenie je aritmetický priemer týchto hodnotení (súčet/3) po matematickom zaokrúhlení.

   3. Výtvarné zručnosti

   Počas skúšky žiačky pracujú technikou kolorovanej kresby (kreslenie pierkom a tušom a vymaľovanie vodovými farbami). Téma je vylosovaná pre celú skupinu. Čas na prácu je 90 minút. Potrebný materiál si žiačky prinesú: výkres A3, vodové farby, guľaté vlasové štetce, ceruzka, tuš, pierko na tuš (dámske pero) alebo špicaté drievko a handričku na utieranie. Hodnotí  sa 5 zložiek: kompozícia, kresba, predstavivosť, farebné ladenie a celkový výtvarný dojem. Komisia za každú zložku pridelí maximálne 15 bodov. Výsledné bodové hodnotenie je aritmetický priemer týchto hodnotení (súčet/5) po matematickom zaokrúhlení.

   4. Pohybové zručnosti

   a.) športová gymnastika, akrobatická zostava (max. 20 bodov)   

   b.) rytmická gymnastika (max. 10 bodov)

   c.) hod plnou loptou (max. 15 bodov)

   d.) člnkový beh (max. 20 bodov)

   e.) loptové hry (max. 10 bodov).

    

    

   B. Priemerný prospech v 2. polroku 8. ročníka a v 1. polroku 9. ročníka ZŠ

   Priemer sa počíta z predmetov: slovenský jazyk a literatúra, matematika, cudzí jazyk, dejepis a biológia. Body sa prideľujú nasledovne:

   priemer 1,000 = 30 bodov;

   1,001 – 1,125 = 28 bodov;

   1,126 – 1,250 = 26 bodov;

   1,251 – 1,375 = 23 bodov;

   1,376 – 1,500 = 20 bodov;

   1,501 – 1,625 = 17 bodov;

   1,626 – 1,750 = 14 bodov;    

   1,751 – 1,875 = 11 bodov;

   1,876 – 2,000 = 8 bodov;

   2,001 – 2,125 = 5 bodov.

   V prípade rovnosti bodov rozhoduje o prijatí:

   1. vyšší počet bodov dosiahnutý na talentovej skúške
   2. lepší študijný výsledok v 2. polroku 8. ročníka ZŠ
   3. lepší študijný výsledok v prvom polroku 9. ročníka ZŠ

   Žiakov so špecifickými vývinovými poruchami učenia (dyslexia, dysgrafia, dyskalkúlia a i.) je možné integrovať do výchovno-vzdelávacieho procesu študijných odborov skupiny 76 Učiteľstvo po komplexnom posúdení a následnom odporúčaní psychológom a špeciálnym pedagógom s individuálnym vzdelávacím programom, v ktorom sa zohľadnia ich špecifiká a osobitosti. Pričom sa tiež zoberie do úvahy ich motivácia a záujem o prácu s ľuďmi, pozitívne osobnostné vlastnosti a  schopnosť empatie (Štátny vzdelávací program pre skupinu odborov 76 Učiteľstvo).

    

   Mgr. Maroš Jakim, riaditeľ školy

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0]; s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script', 'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init', '411489306809433'); fbq('track', 'PageView');