Stredná odborná škola pedagogická, Sokolská 6, 900 01 Modra

   Eduid: 100001212

   Podmienky prijatia na štúdium v študijnom odbore

   7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo pre prijímacie konanie v školskom roku 2023/2024

    

   Podmienky prijatia uchádzačov:

   1. absolvovanie talentovej skúšky  so ziskom minimálne 20 bodov
   2. žiak s vývinovou poruchou učenia môže byť prijatý len v prípade, že bude zaradený do 1. skupiny obmedzenia, len po komplexnom posúdení a následnom odporúčaní psychológom a špeciálnym pedagógom (potvrdenie je potrebné priniesť k prijímaciemu konaniu)
   3. podľa Štátného vzdelávacieho programu  nemôže  byť prijatý žiak, ktorý:
    1. má nekorigovateľné poruchy reči - poruchy výslovnosti  hlások r, s, š, c, č, k, l, g (v prípade korigovateľnosti poruchy reči je potrebné k prijímaciemu konaniu priniesť potvrdenie od logopéda)
    2. poruchy farbocitu
    3. je oslobodený od telesnej výchovy
    4. má vážne zrakové a sluchové postihnutie

    

   V prijímacom konaní  na uvedený odbor uchádzači získavajú maximálne 90 bodov:

   1. za overovanie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania (talentová skúška) – max. 60 bodov
   2. za prospech v 1.polroku 9.ročníka ZŠ z predmetov slovenský jazyk a literatúra, 1. cudzí jazyk, matematika, biológia a dejepis – max. 30 bodov

   Poznámka: v prípade, že by uchádzač nebol v danom klasifikačnom období klasifikovaný resp., bol by hodnotený slovne (absolvoval/neabsolvoval), berie sa do úvahy hodnotenie z najbližšieho predchádzajúceho klasifikačného obdobia, kde bol uchádzač hodnotený známkou.

    

    

   A.    Overovanie špeciálnych schopností a zručností  (talentová skúška)

   1. jazykové a komunikačné zručnosti (max. 15 bodov)-hodnotia sa 2 zložky:
    1. správna výslovnosť a artikulácia, výrazné čítanie a správne pochopenie umeleckého textu (max. 10 bodov). Výrazné modelové čítanie a správne pochopenie umeleckého textu je určené pre vekovú kategóriu detí 5 až 6 rokov.
    2. vyjadrovacie schopnosti, komunikatívnosť vo forme rozhovoru (max 5 bodov)

   Výsledné bodové hodnotenie je súčet získaných bodov.

    

   1. výtvarné zručnosti (max. 15 bodov)
    1. žiačky pracujú technikou kolorovanej kresby (kreslenie pierkom a tušom a vymaľovanie vodovými farbami). Téma je vylosovaná pre celú skupinu. Čas na prácu je 90 minút.
    2. potrebný materiál si žiačky prinesú: výkres A3, vodové farby, guľaté vlasové štetce, ceruzka, tuš, pierko na tuš (dámske pero) alebo špicaté drievko a handričku na utieranie
    3. hodnotí  sa 5 zložiek: kompozícia, kresba, predstavivosť, farebné ladenie a celkový výtvarný dojem. Komisia za každú zložku pridelí maximálne 15 bodov. Výsledné bodové hodnotenie je aritmetický priemer týchto hodnotení (súčet/5) po matematickom zaokrúhlení.

    

   1. hudobné zručnosti (max. 15 bodov) – hodnotia sa 3 zložky:
    1. spev - uchádzač si prinesie zoznam 10 ľudových piesní, ktoré aktívne ovláda (melódiu aj text). Zo zoznamu komisia vyberie 1 pieseň, ktorú uchádzač zaspieva.
    2. hudobný sluch – uchádzač zopakuje po členke komisie zahraný tón na slabiku la
    3. zmysel pre rytmus -  uchádzač zopakuje po členke komisie niekoľko jednoduchých rytmických motívov

   Za každú zložku hudobných zručností môže uchádzač získať maximálne 15 bodov. Výsledné bodové hodnotenie je aritmetický priemer týchto hodnotení (súčet/3) po matematickom zaokrúhlení.

    

   1. pohybové zručnosti (max. 15 bodov) - hodnotí sa 5 zložiek: 
    1. športová gymnastika, akrobatická zostava (max. 20 bodov)
    2. rytmická gymnastika (max. 10 bodov)
    3. hod plnou loptou (max. 15 bodov)
    4. člnkový beh (max. 20 bodov)
    5. loptové hry (max. 10 bodov).

    

   Po spočítaní všetkých získaných bodov sa výsledný počet bodov určí nasledovne:

   získané body - spolu

   bodové hodnotenie za pohybové zručnosti

   získané body - spolu

   bodové hodnotenie za pohybové zručnosti

   15

   71-75

   7

   28-32

   14

   66-70

   6

   23-27

   13

   61-65

   5

   18-22

   12

   56-60

   4

   13-17

   11

   50-55

   3

   8-12

   10

   44-49

   2

   3-7

   9

   38-43

   0

   0-2

   8

   33-37

    

    

    

   B. Priemer v 1. polroku 9. ročníka

    

    

   priemer 1,000 = 30 bodov;

   1,001 – 1,125 = 28 bodov;

   1,126 – 1,250 = 26 bodov;

   1,251 – 1,375 = 23 bodov;

   1,376 – 1,500 = 20 bodov;

   1,501 – 1,625 = 17 bodov;

   1,626 – 1,750 = 14 bodov;    

   1,751 – 1,875 = 11 bodov;

   1,876 – 2,000 = 8 bodov;

   2,001 – 2,125 = 5 bodov.

   Žiaci sa zoraďujú do poradia podľa celkového súčtu získaných bodov v prijímacom konaní. V prípade rovnosti bodov sa na vyššom mieste umiestnia:

   1. Žiaci, ktorí mali vyšší počet bodov dosiahnutý na talentovej skúške
   2. Žiaci, ktorí mali vyšší počet bodov lepší študijný výsledok v 1. polroku 9. ročníka ZŠ

   Poznámka:

   Žiakov so špecifickými vývinovými poruchami učenia  (dyslexia, dysgrafia, dyskalkúlia a i.) je možné integrovať do výchovno-vzdelávacieho procesu študijných odborov skupiny 76 Učiteľstvo po komplexnom posúdení a následnom odporúčaní psychológom a špeciálnym pedagógom s individuálnym vzdelávacím programom, v ktorom sa zohľadnia ich špecifiká a osobitosti. Pričom sa tiež zoberie do úvahy ich motivácia a záujem o prácu s ľuďmi, pozitívne osobnostné vlastnosti a  schopnosť empatie (Štátny vzdelávací program pre skupinu odborov 76 Učiteľstvo).

    

    

    

    

                                                                                                                         Mgr. Maroš Jakim, riaditeľ školy

    

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola pedagogická, Sokolská 6, Modra
   • 033 6472577, mobil: 0915 753 008
   • Sokolská 6
    900 01 Modra
    Slovakia
   • 162 787
   • 2020678693
   • Pracovné dni v čase 7.30 - 14.00
   • Školský internát patrí SOŠ vinársko-ovocinárskej.
    https://svosmo.edupage.org/a/o-skolskom-internate
    +421 33/6472580 klapka 36
   • Školská jedáleň patrí SOŠ vinársko-ovocinárskej.
    +421 33/6472580 klapka 13
    E-mail:
    jozefizof@svosmo.sk
  • Prihlásenie

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0]; s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script', 'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init', '411489306809433'); fbq('track', 'PageView');