PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Monika Nemcová Skupinové vyučovanie vo výučbe cudzích jazykov 8 30
Program kontinuálneho vzdelávania v oblasti využívania IKT pre pokročilých 12
Program kontinuálneho vzdelávania v oblasti využívania IKT pre začiatočníkov 10
Mgr. Andrea Paluchová Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 30 64
Program kontinuálneho vzdelávania v oblasti využívania IKT pre začiatočníkov 10
Program kontinuálneho vzdelávania v oblasti využívania IKT pre pokročilých 12
Vytváranie pozitívnej klímy v škole a školských zariadeniach formou sociálneho dialógu 12
Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie 2. atestácie 0
Mgr. Katarína Badinková Sociálny dialóg, rodová rovnosť a partnerstvo v Európe a vo svete 10 32
Program kontinuálneho vzdelávania v oblasti využívania IKT pre začiatočníkov 10
Program kontinuálneho vzdelávania v oblasti využívania IKT pre pokročilých 12
PaedDr. Adam Herceg Vzdelávanie v múzeu 14 44
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 30
PaedDr. Tatiana Horká Vytváranie pozitívnej klímy v škole a školských zariadeniach formou sociálneho dialógu 12 73
Program kontinuálneho vzdelávania v oblasti využívania IKT pre začiatočníkov 10
Sociálny dialóg, rodová rovnosť a partnerstvo v Európe a vo svete 10
Program kontinuálneho vzdelávania v oblasti využívania IKT pre pokročilých 12
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl 15
E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese v základných a stredných školách 14
Za autorstvo učebnice 0
PhDr. Viera Kotásková Program kontinuálneho vzdelávania v oblasti využívania IKT pre začiatočníkov 10 64
Rozvoj sociálnych kompetencií pedagogického zamestnanca prostredníctvom rozvoja emocionálnej inteligencie 14
Program kontinuálneho vzdelávania v oblasti využívania IKT pre pokročilých 12
Vytváranie pozitívnej klímy v škole a školských zariadeniach formou sociálneho dialógu 12
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Sociálny dialóg, rodová rovnosť a partnerstvo v Európe a vo svete 10
Mgr. Oľga Kuznecovová Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10 38
Program kontinuálneho vzdelávania v oblasti využívania IKT pre začiatočníkov 10
Program kontinuálneho vzdelávania v oblasti využívania IKT pre pokročilých 12
Netradičné náčinie v školskej a športovej výchove 6
Ing. Mária Moravčíková Sociálny dialóg, rodová rovnosť a partnerstvo v Európe a vo svete 10 44
Vytváranie pozitívnej klímy v škole a školských zariadeniach formou sociálneho dialógu 12
Program kontinuálneho vzdelávania v oblasti využívania IKT pre začiatočníkov 10
Program kontinuálneho vzdelávania v oblasti využívania IKT pre pokročilých 12
Mgr. Alžbeta Strakošová Za autorstvo učebnice 30 30
Mgr. Lenka Štancelová Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10 60
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Olympijská výchova v záikladných a stredných školách 12
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8
Enviromentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Mgr. Juraj Tibenský Tvorivé techniky vo vyučovaní anglického jazyka 15 70
Zaradenie drámy do vyučovania anglického jazyka v ZŠ a SŠ 15
Metodika výučby ANJ na SŠ podľa nových pedagogických dokumentov 16
Zážitkové vyučovanie v rámci hodín anglického jazyka na základnej a strednej škole 10
E-learning vo výchovnovzdelávacom procese 14
Mgr. Soňa Trojanovská Sociálny dialóg, rodová rovnosť a partnerstvo v Európe a vo svete 10 32
Program kontinuálneho vzdelávania v oblasti využívania IKT pre pokročilých 12
Program kontinuálneho vzdelávania v oblasti využívania IKT pre začiatočníkov 10


© aScAgenda 2019.0.1178 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 27.06.2019