PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Andrea Paluchová Program kontinuálneho vzdelávania v oblasti využívania IKT pre pokročilých 12 64
Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie 2. atestácie 0
Vytváranie pozitívnej klímy v škole a školských zariadeniach formou sociálneho dialógu 12
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 30
Program kontinuálneho vzdelávania v oblasti využívania IKT pre začiatočníkov 10
Mgr. Katarína Badinková Program kontinuálneho vzdelávania v oblasti využívania IKT pre začiatočníkov 10 32
Program kontinuálneho vzdelávania v oblasti využívania IKT pre pokročilých 12
Sociálny dialóg, rodová rovnosť a partnerstvo v Európe a vo svete 10
PaedDr. Adam Herceg Vzdelávanie v múzeu 14 44
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 30
PhDr. Viera Kotásková Program kontinuálneho vzdelávania v oblasti využívania IKT pre začiatočníkov 10 64
Rozvoj sociálnych kompetencií pedagogického zamestnanca prostredníctvom rozvoja emocionálnej inteligencie 14
Program kontinuálneho vzdelávania v oblasti využívania IKT pre pokročilých 12
Sociálny dialóg, rodová rovnosť a partnerstvo v Európe a vo svete 10
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Vytváranie pozitívnej klímy v škole a školských zariadeniach formou sociálneho dialógu 12
Mgr. Oľga Kuznecovová Netradičné náčinie v školskej a športovej výchove 6 38
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Program kontinuálneho vzdelávania v oblasti využívania IKT pre začiatočníkov 10
Program kontinuálneho vzdelávania v oblasti využívania IKT pre pokročilých 12
Ing. Mária Moravčíková Program kontinuálneho vzdelávania v oblasti využívania IKT pre začiatočníkov 10 44
Program kontinuálneho vzdelávania v oblasti využívania IKT pre pokročilých 12
Sociálny dialóg, rodová rovnosť a partnerstvo v Európe a vo svete 10
Vytváranie pozitívnej klímy v škole a školských zariadeniach formou sociálneho dialógu 12
Mgr. Alžbeta Strakošová Za autorstvo učebnice 30 30
Mgr. Lenka Štancelová Olympijská výchova v záikladných a stredných školách 12 60
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Enviromentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8
Mgr. Juraj Tibenský E-learning vo výchovnovzdelávacom procese 14 70
Zážitkové vyučovanie v rámci hodín anglického jazyka na základnej a strednej škole 10
Zaradenie drámy do vyučovania anglického jazyka v ZŠ a SŠ 15
Tvorivé techniky vo vyučovaní anglického jazyka 15
Metodika výučby ANJ na SŠ podľa nových pedagogických dokumentov 16
Mgr. Soňa Trojanovská Sociálny dialóg, rodová rovnosť a partnerstvo v Európe a vo svete 10 32
Program kontinuálneho vzdelávania v oblasti využívania IKT pre pokročilých 12
Program kontinuálneho vzdelávania v oblasti využívania IKT pre začiatočníkov 10


© aScAgenda 2020.0.1203 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 02.03.2020