PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Andrea Paluchová Program kontinuálneho vzdelávania v oblasti využívania IKT pre pokročilých 12 34
Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie 2. atestácie 0
Vytváranie pozitívnej klímy v škole a školských zariadeniach formou sociálneho dialógu 12
Program kontinuálneho vzdelávania v oblasti využívania IKT pre začiatočníkov 10
Mgr. Katarína Badinková Program kontinuálneho vzdelávania v oblasti využívania IKT pre začiatočníkov 10 32
Program kontinuálneho vzdelávania v oblasti využívania IKT pre pokročilých 12
Sociálny dialóg, rodová rovnosť a partnerstvo v Európe a vo svete 10
PaedDr. Adam Herceg Vzdelávanie v múzeu 14 44
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 30
PhDr. Viera Kotásková Program kontinuálneho vzdelávania v oblasti využívania IKT pre začiatočníkov 10 64
Rozvoj sociálnych kompetencií pedagogického zamestnanca prostredníctvom rozvoja emocionálnej inteligencie 14
Program kontinuálneho vzdelávania v oblasti využívania IKT pre pokročilých 12
Sociálny dialóg, rodová rovnosť a partnerstvo v Európe a vo svete 10
Vytváranie pozitívnej klímy v škole a školských zariadeniach formou sociálneho dialógu 12
Zvládanie záťaží v školskom prostredí - rozvoj relaxačných zručností pedagogického zamestnanca 6
Mgr. Oľga Kuznecovová Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10 38
Program kontinuálneho vzdelávania v oblasti využívania IKT pre začiatočníkov 10
Program kontinuálneho vzdelávania v oblasti využívania IKT pre pokročilých 12
Netradičné náčinie v školskej a športovej výchove 6
Ing. Mária Moravčíková Program kontinuálneho vzdelávania v oblasti využívania IKT pre začiatočníkov 10 44
Program kontinuálneho vzdelávania v oblasti využívania IKT pre pokročilých 12
Sociálny dialóg, rodová rovnosť a partnerstvo v Európe a vo svete 10
Vytváranie pozitívnej klímy v škole a školských zariadeniach formou sociálneho dialógu 12
Mgr. Alžbeta Strakošová Za autorstvo učebnice 30 30
Mgr. Lenka Štancelová Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10 60
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Olympijská výchova v záikladných a stredných školách 12
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8
Enviromentálna výchova vo vyučovacom procese 10
Mgr. Juraj Tibenský Zážitkové vyučovanie v rámci hodín anglického jazyka na základnej a strednej škole 10 70
E-learning vo výchovnovzdelávacom procese 14
Metodika výučby ANJ na SŠ podľa nových pedagogických dokumentov 16
Zaradenie drámy do vyučovania anglického jazyka v ZŠ a SŠ 15
Tvorivé techniky vo vyučovaní anglického jazyka 15
Mgr. Soňa Trojanovská Sociálny dialóg, rodová rovnosť a partnerstvo v Európe a vo svete 10 32
Program kontinuálneho vzdelávania v oblasti využívania IKT pre pokročilých 12
Program kontinuálneho vzdelávania v oblasti využívania IKT pre začiatočníkov 10


© aScAgenda 2021.0.1247 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.01.2021