Stredná odborná škola pedagogická, Sokolská 6, Modra

Prihlásenie
Základné inormácie o škole História školy Študijné odbory a profil absolventov školy Štatút Ceny Ferdinanda Píseckého Zoznam zamestnancov školy od roku 1973 Zborník

O škole

Základné inormácie o škole

Stredná odborná škola pedagogická je rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou zriadená Zriaďovacou listinou číslo OŠK-034/2002 Bratislavským samosprávnym krajom od 1.7.2002.

Identifikačné číslo SOŠ pedagogickej v Modre je 000162787.

DIČ:

2020678693

Kód školy: 617 101

Predmetom činnosti je výučba a výchova žiakov ustanovená zákonom č. 245/2008 Z. z.  o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Štátnym vzdelávacím programom a Školským vzdelávacím programom pod názvom " Výchovná, animačná a sociálna činnosť".Okrem toho vykonáva ďaľšie činnosti upravené všeobecne záväznými právnymi predpismi.
V právnych vzťahoch vystupuje organizácia vo svojom mene a má zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov v zmysle par.1 odst.1 zákona NR SR č.350/1994 Z.z. o sústave základných a stredných škôl.
Štatutárnym orgánom organizácie je riaditeľka , ktorá je oprávnená konať v mene organizácie vo všetkých veciach.
Organizácia hospodári so zvereným majetkom v zmysle zákona NR SR č.446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov.

Získavanie informácií:

Mgr. Monika Nemcová , riaditeľka školy - denne od 8.00 - 14.00 v riaditeľni školy
telefonicky 033 6472567 riaditeľ , 033 6472577 sekretariát , mobil: 0915 753 008

internet - na webovej stránke školy: www.pakamodra.edupage.org/ www.pakamo.sk
e mail - paka@pakamo.sk

Spôsob podania opravného prostriedku:

- sťažnosť

Mgr. Monika Nemcová , riad.školy Sokolská 6 , 900 01 Modra
Bratislavský samosprávny kraj , odbor školstva , Bratislava

odvolanie o neprijatí študenta na školu

Mgr. Monika Nemcová , riad.školy Sokolská 6 , 900 01 Modra

- iné žiadosti , návrhy a podania

Dagmar Kadlečíková, sekretariát - denne od 8.00 - 14.00, tel. 033 6472577

Lehoty na vybavenie žiadostí o informácie:

Žiadosť bude vybavená bez zbytočného odkladu do 10 dní. Túto lehotu možno vynímočne predĺžiť o ďaľších 10 dní z dôvodov uvedených v zákone. Predĺženie lehoty musí zodpovedný zamestnanec oznámiť žiadateľovi.