• Stredná odborná škola pedagogická

   • SOŠ pedagogická v Modre je škola so 150-ročnou tradíciou. V súčasnosti má 338 žiakov a  25 učiteľov. Vzdeláva budúcich učiteľov, animátorov, vychovávateľov, opatrovateľov a zároveň pripravuje na vysokoškolské štúdium. Vyučujeme anglický, ruský, nemecký a španielsky jazyk.

    Dochádzajúci žiaci môžu byť ubytovaní v školskom internáte, ktorý sa nachádza 10 minút chôdzou od školy. Bližšie informácie o ubytovaní nájdete tu.

    Škola ponúka štúdium v týchto odboroch denného štúdia:

 • Študijné odbory

   • učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
   • Podmienkou prijatia je talentová skúška. Absolventi nájdu uplatnenie v štátnych aj súkromných materských školách, v školských kluboch detí a v iných školských zariadeniach u nás aj v zahraničí. Počas štúdia sa žiaci oboznámia so základmi pedagogiky, psychológie a metodík hudobnej, telesnej,výtvarnej a dramatickej výchovy. Súčasťou vzdelávania je prax v školských a predškolských zariadeniach.

   • vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť
   • Prijímacia skúška je zo slovenského jazyka a literatúry a z biológie. Absolventi sa uplatnia v domovoch sociálnych služieb, ale aj v školských kluboch detí, detských domovoch či centrách voľného času. Počas štúdia sa žiaci oboznámia so základmi psychológie, pedagogiky, sociálnej pedagogiky, základmi opatrovateľských činností a zdravovedy. Súčasťou vzdelávania je prax v školských kluboch detí a v domovoch sociálnych služieb.

   • animátor voľného času
   • Prijímacia skúška je zo slovenského jazyka a literatúry a dejepisu. Absolventi projektujú a organizujú voľný čas v centrách voľného času, v inštitúciách cestovného ruchu, v múzeách, galériách a i. K odborným predmetom patria teória a metodika animačných činností, teoria a dejiny kultúry, administratíva a korešpodencia. Súčasťou vzdelávania je príprava rôznych (mimo)školských kultúrnych a športových akcií.

   • pedagogický asistent
   • Prijímacia skúška je zo slovenského jazyka a literatúry a biológie. Absolventi sa uplatnia ako asistenti učiteľov základných škôl, materských škôl pri práci so zdravotne znevýhodnenými alebo mimoriadne nadanými deťmi. Počas štúdia sa žiaci oboznámia so základmi pedagogiky, špeciálnej pedagogiky, psychológie a metodík hudobnej, telesnej,výtvarnej a dramatickej výchovy.

 • Nájdete nás aj na facebooku https://www.facebook.com/sospgmodra