• Kritériá na prijatie do 1. ročníka šk. roku 2021/2022 dvojročného pomaturitného kvalifikačného štúdia - študijný odbor

      7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

       

      Podmienky prijatia uchádzačov:

      1. absolvovanie talentovej skúšky 
      2. zisk minimálne  20 bodov na talentovej skúške
      3. podľa Štátného vzdelávacieho programu  nemôže  byť prijatý žiak, ktorý:
       1. má nekorigovateľné poruchy reči - poruchy výslovnosti  hlások r, s, š, k, l, g (viď poznámka)
       2. poruchy farbocitu
       3. je oslobodený od telesnej výchovy
       4. má vážne zrakové a sluchové postihnutie

      V prijímacom konaní  na uvedený odbor uchádzači získavajú body za overovanie špeciálnych schopností a zručností alebo nadania (talentová skúška) podľa nasledovných kritérií:

      1. jazykové zručnosti (max. 15 bodov), hodnotí sa :
       • správna výslovnosť a artikulácia, výrazné čítanie a správne pochopenie umeleckého textu (max 1O bodov)
       • vyjadrovacie schopnosti, komunikatívnosť vo forme rozhovoru (max 5 bodov)
      1. výtvarné zručnosti (max. 15 bodov)
      • úlohou je vytvoriť počas 90 minút dózu  na predmety (perá, šperky ...) pomocou materiálu, ktorý si uchádzačka prinesie so sebou (škatuľky, farebný papier, temperové farby, štetce, gombíky, koráliky ...)
      • hodnotí sa nápad, kreativita, čistota prevedenia
      1. hudobné zručnosti (max. 15 bodov)
      • uchádzač si prinesie zoznam 5 ľudových piesní, ktoré aktívne ovláda (melódiu aj text). Zo zoznamu komisia vyberie 1 pieseň, ktorú uchádzač zaspieva (max 5 bodov)
      • intonácia – zopakovať po členke komisie zahraný tón na slabiku la (max 5 bodov)
      • rytmické cítenie – zopakovať po členke komisie niekoľko jednoduchých rytmických motívov (max 5 bodov)
      • nie je nutné ovládať hru na hudobný nástroj
      1. pohybové zručnosti  (max. 15 bodov)
      • zopakovanie  predvedenej jednoduchej pohybovej ukážky (max 7,5 bodov)
      • predvedenie jednoduchej hernej činnosti  v loptovej hre podľa vlastného výberu , napr. odbíjanie obojruč zhora (prstami), odbíjanie obojruč zdola („báger“), pohyb s loptou (dribling), streľba na kôš (max 7,5 bodov)
      • nehodnotí sa výkon, ale miera predpokladov na rozvoj pohybových zručností

      V prípade rovnosti bodov o poradí uchádzačov rozhoduje:

      1. počet bodov za hudobné zručnosti
      2. počet bodov za jazykové zručnosti
      3. počet bodov za pohybové zručnosti

       

      Poznámka:

      V prípade, že uchádzač má poruchu reči, môže byť prijatý, len ak predloží najneskôr v deň konania talentovej skúšky potvrdenie od logopéda. V potvrdení musí byť uvedené, že uchádzač je v logopedickej starostlivosti a jeho porucha reči je korigovateľná.