• ŠkVP od 1.9.2008

    •    Pedagogická a kultúrna akadémia

             Sokolská 6, 900 01 Modra

      

      

      

      

      

             Školský vzdelávací program

      

      

      

      

     Výchovná , animačná  a  sociálna činnosť

      

                   

      

      

      

      

      

      

      

      

     študijné odbory

      

                     7649 6 učiteľstvo pre materské  a vychovávateľstvo

                     7662 6 animátor voľného času

                     7646 6 vychovávateľsko  opatrovateľská činnosť

      

      

      

      

     1.Úvodné identifikačné údaje

                                

     Názov a adresa školy

     Pedagogická a kultúrna akadémia

      
      

     Názov školského vzdelávacieho programu

      

     Výchovná, animačná a sociálna činnosť

      

     Kód a názov ŠVP

      

     76 Učiteľstvo

      

      

      

      

      

     7649 6 učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

      

     Kód a názov študijného odboru

      

     7662 6 animátor voľného času

      

      

      

      

     7646 6 vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť

      

     Stupeň vzdelania

      

     úplne stredné odborné vzdelanie - ISCED 3A

      

     Dĺžka štúdia

      

     4 roky

      

      

      

     Forma štúdia

      

     denné

      

      

      

     Vyučovací jazyk

      

     slovenský

      

      

      

     Druh školy

      

     štátna

      

      

      

     Dátum  schválenia ŠkVP

      

     30. augusta 2008

      

      

      

     Miesto vydania

      

     PaKA, Sokolská 6, 900 01 Modra

      

      

     Platnosť ŠkVP

      

     01. september 2008 začínajúc prvým ročníkom

      

      

     Kontakty pre komunikáciu so školou

       Titul, meno priezvisko

      

      

     Telefón/Fax

     e-mail

                    Iné

      

     Mgr. Jarmila Bachanová

      

      

     336472567

     paka@pakamo.sk

     www.pakamo.sk

      

     Mgr. Cyril Jurčík

      

      

     336472577

      

      

      

     PhDr. Marta Brodzianska

      

      

     336472577

     marta.b@post.sk

      

      

      

     Zriaďovateľ

                

      

     Bratislavský samosprávny kraj

                

     Odbor školstva, mládeže a športu

                

     Sabinovská 16

                

     P.O.Box 106

                

     820 05 Bratislava 25

                

     Tel.: 02/48 26 41 11

                

     Fax: 02/48 26 43 86

                

     Modra 30.08. 2008

          

     Mgr. Jarmila Bachanová

      
            

            riaditeľka školy

        

     Schválené Radou školy pri PaKA Modra dňa: 28.08.2008

      

      

      

      

      

      

      

     Názov a adresa školy                     

      

     Pedagogická a kultúrna akadémia, Sokolská 6, 90001 Modra

     Názov školského vzdelávacieho programu         

      

     Výchovná, animačná a sociálna činnosť

     Kód a názov ŠVP             

      

     76 Učiteľstvo

      

      

     7649 6 učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

     Kód a názov študijného odboru

      

     7662 6 animátor voľného času

      

      

     7646 6  vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť

     Stupeň vzdelania            

      

     úplne stredné odborné vzdelanie - ISCED 3A

     Dĺžka štúdia                   

      

     4 roky

     Forma štúdia                   

      

     denná

      

      

     Záznamy o platnosti a revidovaní školského vzdelávacieho programu:

     Platnosť ŠkVP    Dátum

     Revidovanie ŠkVP Dátum

     Zaznamenanie inovácie, zmeny, úpravy a pod.

     01.09.2008

     1.9.2009

     Úpravy učebných plánov pre všetky odbory

      

     20.10.2010

      Úpravy ŠkVP v zmysle platných noriem

      

      

      Vo vzdelávacej oblasti "Človek, hodnoty a spoločnosť" zmena názvu vyučovacieho predmetu "Náuka o spoločnosti" na "Občianska náuka".

      

      

      Vo vzdelávacej oblasti "Účelové kurzy/cvičenia zmena názvu kurzu "Ocharana človeka a prírody" na Ochrana života a zdravia".

      

      01.09.2010

     Úpravy učebných osnov prvého ročníka v predmete "psychológia".

      Úpravy učebných osnov prvého ročníka v predmete psychológia

      

      

      

      

      01.09.2011

      Úprava učebných osnov:Poznámky k učebnému plánu, bod h):Súčasťou voliteľného predmetu "pohybová kultúra"

      

      

      v 3.ročníku je povinný lyžiarsky výcvik v rozsahu 5 dní po 7 hodín.

      

      

      

      

      01.09.2011

      Zmena v učebnom pláne študijného odboru 7646 6 vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť - predmet telesná výchova v starostlivosti o človeka:

      

      

      1. roč. 1 hodina, 2.roč. 1 hodina; hudobná výchova v starostlivosti o človeka 1.roč. 1 hodina, 2. roč. 1 hodina; pracovná výchova v starostlivosti o človeka:

      

      

      1.roč. 1 hodina, 2.roč. 1 hodina.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Názov a adresa školy

     Pedagogická a kultúrna akadémia,

     Sokolská 6, 900 01 Modra

     Názov ŠkVP

     Výchovná, animačná a sociálna činnosť

     Kód a názov ŠVP

     76 učiteľstvo

     Kód a názov študijného odboru

     7649 6 učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo

     7662 6 animátor voľného času

     7646 6 vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť 

     Stupeň vzdelania

     úplné stredné odborné vzdelanie - ISCED 3A

     Dĺžka štúdia

     4 roky

     Forma štúdia

     denná

      

     2.  CIELE  A  POSLANIE  VÝCHOVY  A  VZDELÁVANIA

     Ciele a poslanie výchovy a  vzdelávania v našom školskom vzdelávacom programe pre študijný odbor 7649 6 učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, študijný odbor  7662 6 animátor voľného času a študijný odbor 7646 6 vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť vychádza z cieľov stanovených v  Zákone o  výchove a vzdelávaní (školský zákon)  a Štátnom vzdelávacom programe pre skupinu štvoročných študijných odborov 76 Učiteľstvo. Poslanie školy vyplýva aj z komplexnej analýzy školy.

     Poslaním našej školy nie je len odovzdávanie teoretických  a  praktických poznatkov, príprava žiakov na profesionálne uplatnenie na trhu práce a získanie odbornej kvalifikácie, ale aj formovanie názorov a  postojov mladých ľudí. Škola chápe edukačný proces v tom najširšom zmysle slova, jej snahou je viesť žiakov  k  dodržiavaniu etických  a  ľudských princípov, k ekologickému vnímaniu sveta a  demokratickému chápaniu všeľudskej spoločnosti. Škola sa stáva otvorenou inštitúciou  pre učiteľov, žiakov  a  rodičov aj pre potencionálnych zamestnávateľov našich absolventov, sociálnych partnerov a  širokú verejnosť. V našom programe ponúkame rôznorodé vzdelávacie a spoločenské činnosti.

     Program našej školy je zameraný nielen na vzdelávanie, ale aj na výchovu. Naše ciele v systéme výchovy a vzdelávania spočívajú v cieľavedomom  a  systematickom rozvoji kognitívnych schopností, emocionálnej zrelosti žiaka, motivácie k  sústavnému zdokonaľovaniu sa, prosocionálneho správania, etiky, sebaregulácie ako vyjadrenia schopností prevziať zodpovednosť za seba  a  svoj tvorivý rozvoj.

     Ciele výchovy a vzdelávania sú orientované na vytváranie predpokladov celoživotného vzdelávania a zameriavajú sa na:

     q     Posilnenie výchovnej funkcie školy  so zámerom:

     Ø  umožniť všetkým žiakom prístup ku kvalitnému mimovyučovaciemu vzdelávaniu  a  voľnočasovým aktivitám, najmä žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia  ako formy prevencie sociálno-patologických javov,

     Ø  vytvárať motiváciu k  učeniu, ktorá žiakom umožní pokračovať v  ďalšom vzdelávaní  a prispeje  k enkulturácii  a  rozvoju vlastnej osobnosti,

     Ø  podporovať špecifické záujmy, schopností a  nadanie žiakov  a  zvýšenú pozornosť venovať podchyteniu nadaných a talentovaných jednotlivcov,

     Ø  formovať demokratický názor na svet a  ekologický vzťah  k  životnému prostrediu,

     Ø  vytvárať vzťah k základným ľudským hodnotám ako je úcta  a  dôvera, sloboda a  zodpovednosť, spolupráca a kooperácia, komunikácia a tolerancia,

                                                                                                                                                  poskytovať čo najväčšie množstvo príležitostí, podnetov  a  možností v oblasti   

                 záujmovej činnosti žiakov a vytvárať zo školy celodennú edukačnú inštitúciu,

     Ø  poskytovať nielen žiakom, ale aj širokej verejnosti ponuku voľnočasových aktivít v oblasti poznávania a vzdelávania;

     q     Realizáciu stratégie rozvoja školy s dôrazom na:

     a)      prípravu a tvorbu vlastných školských vzdelávacích programov s cieľom:

     Ø  uplatňovať nové metódy a  formy vyučovania zavádzaním aktívného učenia, realizáciou medzipredmetovej integrácie, väčším uplatňovaním problémového a  zážitkového učenia, uplatňovaním brainstormingu pri rozvoji kreatívneho myslenia, častejším využitím praktických cvičení a  zavádzaním projektového a problémového učenia,

     Ø  zabezpečiť kvalitné vyučovanie cudzích jazykov rozšírením ponuky výberu podľa záujmu žiakov a  požiadaviek z  praxe, získaním kvalifikovaných učiteľov, dobudovávaním a dovybavovaním špeciálnych učební pre cudzie jazyky a  prostredníctvom krátkodobých študijných pobytov (návštev) zahraničia overenie jazykových znalostí,

     Ø  skvalitniť výučbu informačných  a  komunikačných technológií neustálou modernizáciou dvoch špeciálnych učební  v  oblasti hardwerového i softwerového vybavenia a prístupu k internetu

     Ø  zabezpečiť kvalitné osvejenie si odborných kompetencií zriadením odbornej učebne, vybavenej dostupnou informačnou technikou (počítače, internet, dataprojektor, DVD a CD prehrávače, DVD kamery a digitálny fotoaparát), ktorá bude slúžiť pri výučbe všetkých predmetov,

     Ø  skvalitniť praktickú prípravu žiakov úpravou „spoločenskej miestnosti“ na učebňu praktického vyučovania (metodické výstupy, animačné aktivity) a modernizáciou špeciálnej učebne pre zdravotnú starostlivosť,

     Ø  zabezpečiť podľa možností a  podmienok školy modernizáciu učebne pre telesnú výchovu a zriadenie miestnosti na posilňovanie,

     Ø  zohľadniť individuálne potreby  a  možnosti žiakov  z  ohľadom na ich profesionálne uplatnenie po škončení školy a usmerňovať ich profesionálnu orientáciu,

     Ø  zabezpečiť variabilitu, modernizáciu a  aktualizáciu školy vzhľadom na požiadavky  praxe a budúcich zamestnávateľov,

     Ø  vytvárať priaznivé sociálne, emocionálne a  pracovné prostredie v teoretickom a praktickom vyučovaní,

     Ø  zavádzať moderné spôsoby hodnotenia žiakov v oblasti vedomostí, postojov a  zručností,  ktoré by podávali komplexný „vzdelanostný obraz“ žiaka,

     Ø  vo vzdelávaní vytvárať heterogénne skupiny podľa záujmov  a  možností

     školy.

      

      

      

     b)      posilnenie úlohy a motivácie učiteľov, ich profesijný a osobný rozvoj s cieľom:

     Ø  rozvíjať a  posilňovať kvalifikačnú úroveň pedagógov (vyučovanie na základe získaných aprobácií),

     Ø  podporovať a  zabezpečovať ďalší odborný rast pedagógov v rámci vlastnej špecializácie aj v rámci nových špecializácií,

     Ø  vytvárať pracovné prostredie podporujúce tímovú prácu, progresívne rozvíjajúce medzipredmetovú integráciu  a  vedúce k  zodpovednosti za dosahované výsledky našej školy,

     Ø  v rámci ekonomických možnosti školy  viesť motivačnú  mzdovú politiku, ktorá bude viesť pedagógov  ku kritickému  sebahodnoteniu vlastnej práce,

      

     c)      podporu talentu, osobnosti a záujmu každého žiaka s cieľom:

     Ø  skvalitňovať edukačný proces prostredníctvom zlepšovania vzťahov

     učiteľ – žiak, učiteľ – rodič, žiak – žiak, žiak – rodič,

     Ø  rozvíjaním vzájomnej komunikácie  medzi žiakmi prostredníctvom študentskej rady, školského časopisu a rozhlasu  budovať v našej škole prostredie tolerancie, vedúce k  tímovej práci a  radosti  z  dosahovaných úspechov,

     Ø  vytvárať demokratické, kreatívne a prosociálne prostredie školy, s dôrazom na aktivitu a slobodu osobnosti žiaka,

     Ø  dôsledne dodržiavať Chartu základných ľudských práv a  slobôd odstraňovaním akýkoľvek prejavov intolerancie, diskriminácie a  násilia prostredníctvom všetkých aktivít školy,

     Ø  viesť žiakov  k  zmysluplnej argumentácii  a  vyjadreniu vlastného názoru v rámci komunikácie,

     Ø  zapájať sa do projektov zameraných nielen na rozvoj školy, ale aj na osvojenie si takých vedomostí, zručností a  kompetencií, ktoré žiakom prispejú k ich uplatneniu sa na trhu práce v rámci Slovenska aj v  krajinách Európskej únie  a  k  motivácii pre celoživotné vzdelávanie sa,

     Ø  nadväzovať v rámci žiackych aktivít spoluprácu s  inými strednými školami a mládežnickými organizáciami doma aj v zahraničí,

     Ø  presadzovať v  rámci vyučovacích i  mimovyučovacích aktivít zdravý životný štýl a venovať pozornosť protidrogovej prevencii a  z  dôvodu  veľkého počtu dievčat na našej škole  aj  prevencii anorexie a bulímie,

     Ø  vytvárať v  rámci „celodennej“ školy širokú ponuku poznávacích, kultúrnych, športových a tvorivých  voľnočasových aktivít,

     Ø  upevňovať sebavedomie žiakov organizovaním aktivít, na ktorých môžu žiaci prezentovať svoj talent, nadanie a záujem,

     Ø  prezentovať úspechy jednotlivcov a kolektívov tak, aby pôsobili motivačne v celom žiackom i pedagogickom kolektíve.

      

     d)      skvalitnenie spolupráce so sociálnymi partnermi, verejnosťou a ostatnými školami na princípe partnerstva s cieľom:

     Ø  skvalitniť spoluprácu školy s  rodičmi napriek širokej spádovej oblasti prostredníctvo internetového portálu (e-mailovej schránky), ktorý (á) poskytne rodičom priestor na otázky a škole priestor na odpovede,

     Ø  rozšíriť informovanosť rodičov v  spolupráci s  radov rodičov formou informačných letákov o činnosti školy,

     Ø  spolupracovať s  potencionálnymi zamestnávateľmi našich absolventov pri tvorbe školského vzdelávacieho programu, jeho inovácii a modernizácii, najmä v oblasti odborných kompetencií,

     Ø  vytvárať podmienky v  spolupráci s  predškolskými, kultúrnymi, voľnočasovými a  sociálnymi inštitúciami a  organizáciami pre kvalitnú priebežnú a súvislú prax našich žiakov,

     Ø  nadviazať spoluprácu so školami a  záujmovými organizáciami podobného zamerania doma aj v zahraničí a  umožniť žiakom i  pedagógom výmenu poznatkov a skúseností,

     Ø  skvalitňovať spoluprácu  s  miestnymi materskými  a  základnými školami, Slovenským národným múzeom a jeho pracoviskami na Červenom Kameni a v Modre, galériou v Modre, Centrom voľného času v Modre a v Pezinku, Kultúrnym strediskom Modra, zariadeniami sociálnej starostlivosti v Modre, Pezinku a okolí a ďalšími organizáciami, podieľajúcimi sa na praktickej príprave žiakov,

     Ø  poskytovať služby našich žiakov pri zabezpečovaní a organizovaní rôznych spoločenských a  voľnočasových akcií a aktivít, zabezpečovaní kultúrnych programov a vystúpení.

      

     e)      zlepšenie estetického prostredia budovy školy a  najbližšieho okolia s cieľom:

     Ø  neustále zlepšovať pracovné prostredie v triedach  a  spoločných priestoroch školy postupnou rekonštrukciou a  inováciou (výmena nábytku v triedach, tabúľ, rekonštrukcia kúrenia,  sociálnych zariadení),

     Ø  skultúrniť spoločné priestory školy reorganizáciou a inováciou šatní pre žiakov,

     Ø  skvalitniť služby a  ponuku v školskom bufete prostredníctvom spolupráce s prevádzkovateľom, s cieľom presadzovania zdravej výživy a dodržiavania pitného režimu,

     Ø  poskytnúť žiakom možnosť kultúrneho trávenia prestávok dobudovaním „učebne v prírode“ v školskej záhrade,

     Ø  skvalitniť výdaj stravy v školskej jedálni v spolupráci s Gymnáziom Modra a SOŠVO Modra zakúpením nového riadu a príborov a postupnou výmenou stolov a stoličiek,

     Ø  zabezpečiť systematickú starostlivosť o  kvetinovú výzdobu školy prostredníctvom nepedagogických pracovníkov, učiteľov a žiakov,

     Ø  starať sa pravidelne o úpravu školského dvora, záhrady a okolia školy,

     Ø  využiť materiálno-technický potenciál pre získanie doplnkových finančných  

                             zdrojov (prenájom telocvične a  tried), reagovať na vypísané granty 

                             a projekty.

      

      

      

      

     Názov a adresa školy

     Pedagogická a kultúrna akadémia, Sokolská 6

     900 01 Modra

     Názov školského vzdelávacieho programu

     Výchovná, animačná  a sociálna činnosť

     Kód a názov ŠVP

     76  Učiteľstvo

     Kód a názov študijného odboru

     7649 6 učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

      

     7662 6 animátor voľného času

      

     7646 6 vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť

     Stupeň vzdelania

     úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

     Dĺžka štúdia

     4 roky

     Forma štúdia

     denná

      

     3. Vlastné zameranie školy

      

     Pedagogická a kultúrna akadémia sa nachádza v meste, ktoré je známe svojimi historickými a kultúrnymi pamiatkami, keramikou a najmä vínom. Modra stála vždy v centre pozornosti ľudí, bola a je stále zaujímavá. Celkom určite pre krásnu polohu, leží na úpätí malých Karpát, dobré víno a zvláštnu atmosféru.  Najprv patrila do Bratislavského hradného panstva. Potom, podľa listiny kráľa Gejzu II. z roku 1158, ju dostal darom nitriansky biskup spolu s ďalšími dedinami v užšom i širokom území okolo Nitry, ale aj s majetkami v susedných oblastiach.

     Dnes má Modra približne 9 tisíc obyvateľov. Okrem  vinohradníctvo, hrnčiarskej a džbánkarskej výroby, ju charakterizuje školstvo základné aj stredné a národné slovenské hnutie v 19. a 20. storočí reprezentované najmä Ľudovítom Štúrom a štúrovcami.

     Naša škola má bohatú históriu, ktorou sa môže pýšiť len pár škôl na Slovensku.

     Už v roku 1868 odhlasoval Uhorský parlament založenie štyroch učiteľských ústavov v hornom Uhorsku , z ktorých modranský oficiálne otvorili 21.septembra 1870. Svoju existenciu začal v skromnej budove slovenského evanjelického gymnázia. Pri ústave založili i cvičnú školu, v ktorej sa zo začiatku vyučovalo slovensky. Učiteľský ústav v Modre mal slúžiť maďarizácii slovenského vidieka , čo sa nikdy nepodarilo. Novú budovu pre ústav postavila Gratzlova stavebná firma z Bratislavy v rokoch 1884-1887. Od tohto obdobia slúžila a naďalej slúži výchove a vzdelávaniu budúcich pedagógov.

            http://www.modra.sk/     http://pakamodra.edupage.org/about/?subpage=1&

      

     Naša škola svojím vzdelávacím programom pripravuje kvalifikované učiteľky pre materské školy a vychovávateľky, ďalej kvalifikovaných a kvalitných animátorov voľného času, lektorov v múzeách a galériách, ale zameriava sa aj na sociálnu oblasť, ktorá je v tomto čase veľmi potrebná a žiadaná – vychovávateľsko-opatrovateľskú činnosť.

     Absolventi školy sú po odbornej teoretickej a praktickej stránke pripravení plne zastávať svoje pracovné pozície, ale aj hĺbkou vedomostí majú dobrý základ pre štúdium na vysokých školách humanitného zamerania.

     Na základe analýzy potrieb a požiadaviek trhu práce a analýzy práce našej školy sme identifikovali všetky pozitívne a negatívne stránky školy, ktoré nám ukazujú možnosti, ako pokračovať v našej práci ďalej, čo máme ponechať a čo zmeniť, aby výchovno-vzdelávací proces v našej škole mal stále vyššiu kvalitu a úroveň.

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

     V spolupráci so Spoločnosťou pre predškolskú výchovu, riaditeľkami materských škôl v Modre a okolí, Slovenským národným múzeom, cestovnými kanceláriami, domovmi sociálnych služieb v Modre, Modre -Harmónii, v Pezinku sme identifikovali možnosť zamestnaneckých príležitostí pre našich absolventov  a návrhy zamestnávateľov sme zakomponovali do profilu absolventa pre jednotlivé študijné odbory.

      

      

      

      

     Vychádzajúc zo SWOT analýzy:

     ·         Silnými stránkami školy na skvalitnenie a rozvoj výchovno-vzdelávacieho procesu sú:

     -          plná odborná kvalifikovanosť všetkých učiteľov

     -          výhodná geografická poloha školy ( 28 km od Bratislavy, 28 km od Trnavy, príroda)

     -          možnosť ubytovania v domove mládeže

     -          vyše 138 ročná tradícia pedagogického vzdelávania

     -          kvalitné prepojenie teoretickej a praktickej prípravy

     -          veľká hodinová dotácia na praktickú prípravu (580 hod. počas štúdia), čim spĺňajú absolventi požiadavku na trhu práce

     -          vysoká úspešnosť na trhu práce

     -          vysoká úspešnosť prijatia našich absolventov na vysoké školy

     -          dobrá spolupráca s kultúrnymi zariadeniami mesta, materskými školami a základnými školami, s cestovnými kanceláriami

     -          výučba najmenej dvoch cudzích jazykov

     -          kvalitná žiacka knižnica

     -          prístup študentov na internet aj v čase mimo vyučovania

     -          mladý kolektív pedagógov

     -          podpora vedenia pre ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov

      

     ·         Slabou stránkou školy je:

     -          slabšia spolupráca s rodičov so školou

     -          nedostatok financií na rekonštrukciu vnútorných priestorov školy

     -          nedostatok financií na spravodlivé ohodnotenie učiteľov

     -          nedostatok počítačov v kabinetoch a iné technické vybavenie

     -          nezáujem sponzorov podporiť školu

     -          slabá účasť školy v medzinárodných projektoch

     -          chýba vlastný domov mládeže a vlastná kuchyňa

     -          zapojenie sa do projektovej činnosti v širšom rozsahu

      

     ·         Možnosti školy

     -          otvorenie nových študijných odborov podľa požiadaviek trhu práce

     -          otvorenie pomaturitného štúdia

     -          zapájanie sa do projektovej činnosti

     -          zlepšiť propagáciu školy v širšom regióne

     -          využitie areálu školy na netradičné aktivity

     -          nadviazanie partnerských vzťahov so školami podobného zamerania

     -          exkurzie a študijné pobyty žiakov v zahraničí

     -          možnosť pre našich žiakov uplatniť sa na trhu práce v zahraničí

     -          vytvorenie stránky na internete  -  otázky a odpovede pre  žiakov základných škôl a ich rodičov

     -          vytvorenie projektu na využitie podkrovia v budove školy

      

                                                                                                                                            

     ·         Prekážky v rozvoji školy:

     -          pretrvávajúci nedostatok financií v školách

     -          stále nízky počet žiakov zo základných škôl – demografická krivka

     -          znížený záujem o učiteľské povolanie ako dôsledok nedostatočného finančného ohodnotenia učiteľov

     -          blízkosť ďalších škôl s podobným zameraním

     -          nestabilita učiteľov cudzích jazykov v školách

     -          nedostatočné spoločenské a finančné ocenenie učiteľov

     -          slabšia vedomostná úroveň žiakov prichádzajúcich zo základných škôl

      

      

     3.1 Charakteristika školy

      

     Budova školy bola postavená v roku 1870. Od toho roku prešla len minimálnymi úpravami, ktoré si vyžadovala doba a požiadavky na zväčšenie priestorov so vzrastajúcim počtom žiakov. Škola je trojposchodová s 12 kmeňovými učebňami, dvoma triedami, ktoré sa využívajú na výučbu informatiky a výpočtovej techniky, jedna trieda slúži ako učebňa dramatickej výchovy a jedna trieda ako učebňa jazykov, nemá však všetko potrebné vybavenie. Škola má malú spoločenskú miestnosť, vlastnú telocvičňu, menšie ihrisko a pekný areál za budovou školy, v ktorom je novovytvorená „učebňa v prírode“.

     Žiaci aj učitelia sa môžu stravovať v budove školy, v našej jedálni, pri ktorej je výdajňa stravy. Stravu nám dovážajú zo SVOŠ, ktorej patrí aj Domov mládeže, kde sú naši študenti ubytovaní. V školskej jedálni sa okrem našich žiakov stravujú aj žiaci neďalekého gymnázia.

     Učitelia majú k dispozícii zborovňu a v kabinety pre jednotlivé predmety. Manažment školy a hospodársky úsek má svoje priestory. V zborovni a v niektorých kabinetoch je k dispozícii počítač s pripojením na internet a škole je zavedená wifi sieť, takže je možné napojiť sa na internet v priestoroch celej školy.

     V škole je dobre  vybavená knižnica, ktorú v súčasnosti budujeme ako informačné centrum.

     Hygienické zariadenia sú na každom poschodí, potrebovali by však celkovú rekonštrukciu, ktorú plánujeme v nasledujúcich rokoch.

     Prax študentov zabezpečujeme v rámci mesta v spolupráci s Mestským úradom Modra, materskými školami a základnými školami, Mestským kultúrnym strediskom, Múzeom Ľ. Štúra v Modre, v spolupráci s múzeom Červený Kameň a cestovnými kanceláriami.

     Vedenie školy úzko spolupracuje v Radou školy, ktorá má 11 členov, s Radou rodičov a so Študentskou radou.

      

     3.1.1 Plánované aktivity školy

      

     Škola je svojím zameraním predurčená na aktivity kultúrneho a športového zamerania.

     Tak ako v minulosti, aj v ďalších rokoch chce vytvoriť podmienky na rozvoj talentu žiakov a pre skvalitnenie života v škole.

      

     Záujmové aktivity

     v  volejbalový krúžok

     v  basketbalový krúžok

     v  gymnastický krúžok

     v  krúžok spoločenského tanca a správania

     v  žurnalistický krúžok

     v  krúžok regionálnej histórie

     v  recitačný krúžok

     v  výtvarné techniky                                                                                                     10

      

     v  krúžok informatiky

     v  spevácky krúžok

      

     Súťaže

     v  recitačné súťaže

     Štúrova Modra

     Hviezdoslavov Kubín

     Beniakove Chynorany

     v  olympiády v ANJ a NEJ

     v  literárne súťaže

     v  športové súťaže

     vo volejbale

     basketbale

     futbale

     Kurzy

     v  plavecký kurz s metodikou

     v  ochrana človeka a prírody

     v  lyžiarsky výcvikový kurz

      

     Exkurzie

     v  Domovy  sociálnych služieb

     v  Po stopách štúrovcov a bernolákovcov

     v  Slovenské národné múzeum

     v  Červený Kameň

     v  Historické pamiatky Viedne

      

      

     Spoločenské a kultúrne podujatia

     v  Pravidelné návštevy Slovenského národného divadla a Trnavského divadla

     v  Akadémia ku Dňu študentstva

     v  Vianočná akadémia pre školu a mesto

     v  PAKASTAR

     v  Deň otvorených dverí

     v  kultúrne programy pre inštitúcie v meste Modra a v okolí

     v  Deň Európy

     v  Dramatické predstavenia pre deti materských škôl v meste

     v  Divadelné predstavenie pre školy „O čo ide?“ s tematikou životného prostredia

     v  Reťazové sprevádzanie v múzeu

     v  Vlastný výchovný koncert

      

     Propagácia školy

     v  Vytvorenie DVD o škole

     v  Obnovenie bulletinu o škole

     v  Účasť na Burze stredných škôl v regióne

     v  Príspevky do regionálnych a miestnych novín a časopisov

     v  Tvorba a prezentácia školského časopisu Pakáreň

     v  Aktualizácia www stránky

      

     Aktivity sú určené žiakom školy, ich rodičom a širokej verejnosti.                                        11       

      

     3.2 Charakteristika pedagogického zboru

      

     V škole pracuje 26 členný pedagogický zbor a všetci vyučujúci sú plne kvalifikovaní. V poslednom čase sa pedagogický zbor „omladzuje“. Z 26 vyučujúcich 11 vyučujúcich nemá štyridsať rokov.

     Výchovná poradkyňa, riaditeľka  a zástupca školy majú okrem odbornej spôsobilosti aj predpísané vzdelanie v oblasti výchovného poradenstva a školského manažmentu.

     Riaditeľka školy pracuje v Odbornej komisii pre odborné vzdelávanie a prípravu v stredných odborných školách ministerstva školstva  pri ŠIOV.

     Učitelia odborných predmetov sa podieľali v predchádzajúcom období na tvorbe učebných osnov  a na tvorbe Štátneho vzdelávacie programu. Ďalej sú autormi, spoluautormi a lektormi učebníc.

     PhDr. Marta Brodzianska – lektorovala učebnicu:

     Zelinová, M – Zelina, M.: Psychológia pre stredné pedagogické školy, pedagogické a sociálne akadémie a pedagogické a kultúrne akadémie 3. ročník

     PaedDr. Tatiana Horká – lektorovala učebnicu:

     Dvorský,J.: Manažment kultúry

     Mgr. Alžbeta Strakošová – spoluautorka učebnice Teória a dejiny kultúry 1. ročník a pripravuje aj 2. ročník

     Mgr. Darina Tibenská -     spoluautorka učebnice Teória a dejiny kultúry 1. ročník

     Mgr. Jarmila Bachanová - spoluautorka učebnice Teória a dejiny kultúry 1. ročník

     Mgr. Jarmila Bachanová – spoluautorka knihy pre deti Veľká kniha rozprávok, básničiek a riekaniek a detskej knihy Riekanky hádanky a vyčítanky

     Ing. Mária Moravčíková získala ocenenie za Pedagogické čítanie

     Mgr. Darina Šimková  a Mgr. Mária Moravčíková – vytvorili  pomocné učebné texty pre aplikovanú informatiku.

     Naša škola je aj cvičnou školou pre Pedagogickú fakultu v Nitre, Bratislave a Materiálovo-technologickú fakultu v Trnave.

     Ďalej učitelia pracujú v projekte Zdravá škola a Krok za krokom, tvoria učebné texty na vyučovanie niektorých predmetov a podieľajú sa na tvorbe projektov.

      

      

     3.3 Ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov školy

     Podrobný a konkrétny plán  ĎVPZ je súčasťou ročného plánu školy.  Manažment školy považuje za prioritnú úlohu zabezpečiť:

      

     v  všetci vyučujúci absolvovali vzdelávanie v rámci informačných technológií PIRŠ, 14 vyučujúcich absolvovalo FIT učiteľa, z toho štyria e-learningovou formou,

     v  uvádzanie začínajúcich učiteľov do pedagogickej praxe,

     v  príprava učiteľov na prácu v maturitných komisiách – predsedov školských a predmetových maturitných komisií,

     v  príprava pedagogických zamestnancov na tvorbu školského vzdelávacieho programu,

     v  motivovanie pedagogických  zamestnancov pre neustále sebavzdelávanie, vzdelávanie, zdokonaľovanie profesijnej spôsobilosti,

     v  sprostredkovanie pedagogickým pracovníkom najnovšie poznatky  (inovácie) z metodiky vyučovania jednotlivých predmetov, pedagogiky a príbuzných vied, ako aj z odboru,

     v  príprava pedagogických zamestnancov na výkon špecializovaných  funkcií, napr. triedny učiteľ, výchovný poradca, predseda predmetovej komisie, knihovník atď.

     v  príprava pedagogických zamestnancov pre výkon činností nevyhnutných pre rozvoj školského systému, napr. pedagogický výskum, tvorba ŠkVP, tvorba štandardov, tvorba pedagogickej dokumentácie (pokiaľ bude v platnosti v dobiehajúcich ročníkoch), atď.

     v  príprava pedagogických zamestnancov pre prácu s modernými materiálnymi prostriedkami: videotechnikou, výpočtovou technikou,  multimédiami a pod.

     v  príprava pedagogických zamestnancov na získanie prvej a druhej kvalifikačnej skúšky.

     3.4. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy

             Je potrebný a účinný nástroj zabezpečenia organizácie celého výchovno-         

              vzdelávacieho procesu a ďalších školských aktivít. Vnútorný systém kontroly by sa   

              mal zameriavať hlavne na celkový priebeh výchovno-vzdelávacej činnosti na škole,       

              na tvorbu školských vzdelávacích programov, na dodržiavanie plnenia plánov

              predmetových komisií a na plnenie úloh vyplývajúcich z plánu práce školy.

        Na zabezpečenie vyučovania didaktickou technikou a ostatným materiálno-technickým vybavením, na hodnotenie žiakov počas vyučovacej hodiny s uplatnením sebahodnotenia žiaka, na vystupovanie a rečovú kultúru vyučujúcich, na uplatňovanie didaktických zásad, na mimoškolskú činnosť učiteľov, ale aj na kontrolnú činnosť výchovnej poradkyne, činnosť hospodárky, sekretárky, upratovačiek a školníka- údržbára, na hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov školy použijem tieto metódy:

      

     v  hospitácie

     v  rozhovor

     v  výsledky žiakov, ktorých učiteľ vyučuje (prospech, žiacke súťaže, didaktické testy...)

     v  dochádzka žiakov na vyučovanie a pravidelná kontrola ich absencie

     v  hodnotenie výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania, tvorby učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti a pod.

     v  hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov manažmentom školy.

     v  vzájomné hodnotenie učiteľov (čo si vyžaduje aj vzájomné hospitácie a „otvorené hodiny“)

     v  hodnotenie učiteľov žiakmi

      

     3.5 Projekty

     Naša škola dlhodobo využíva projekt MŠ SR – Infovek.

     Škola bola zapojená aj do projektov financovaných z ESF „Národný projekt ďalšieho vzdelávania učiteľov odborných predmetov v oblasti ukončovania štúdia na stredných školách“, ktoré cieľom bola príprava učiteľov na tvorbu tém a kritérií hodnotenia sumatívneho hodnotenia žiakov. 

     Od roku 1993 je naša škola zapojená do projektu Škola podporujúca zdravie a od roku 1994 škola participuje na projekte Krok za krokom, výsledkom ktorého je získanie certifikátu pre naše študentky v možnosťou využívať túto formu v praxi.

     Už druhý rok sa škola uchádza o finančné prostriedky v projekte elektronizácia a revitalizácia školských knižníc.

     Vypracovanie troch projektových žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta Modra na študentské aktivity:

     -          viacjazyčný bulletin o histórii Modry

     -          viacgeneračná recitačná súťaž

     -          literárny zborník

     V rámci priamej projektovej činnosti naši študenti zo študijného odboru animátor voľného času vypracúvajú vlastné projekty z oblasti  animácie, manažmentu a ekonomiky riadenia.

      

     Z projektov realizovaných v roku školskom roku 2008/2009

     Pocta Vincentovi Šikulovi

     zameranie projektu: kultúra, umenie

     organizátor: Pedagogická a kultúrna akadémia Modra

     partneri projektu:

     mesto Modra

     SNM – Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre

     Literárne a informačné centrum Bratislava

     Gymnázium Karola Štúra v Modre

     Stredná vinársko-ovocinárska škola v Modre

     financovanie:

     rozpočet mesta Modra

     rozpočet OZ Rada rodičov pri PaKA Modra

     koordinátori projektu:

     Mgr. Adam Herceg, PaKA Modra

     Mgr. Agáta Petrakovičová, SNM

     aktivity PaKA Modra v rámci projektu:

     - príprava recitátorov

     - zorganizovanie súťažného recitálu modranských stredoškolákov z tvorby V. Šikulu

     - spomienkové podujatie venované spisovateľovi V. Šikulovi

     - diskusia s pozvanými hosťami /E. Šikulová, V. Šikulová, P. Jarjabková, I. Krivosudský, M. Minárik, P. Zigo a i./

      

     Prednášky historikov z Ústavu pamäti národa

     zameranie projektu: história, vzdelávanie

     organizátori projektu:

     Ústav pamäti národa

     Pedagogická a kultúrna akadémia Modra

     financovanie:

     Ústav pamäti národa

     Conrad Adenauer Stiftung

     koordinátori projektu:

     Mgr. Jerguš Sivoš, ÚPN

     Mgr. Adam Herceg, PaKA Modra

     aktivity PaKA Modra v rámci projektu:

     - pravidelné prednášky popredných slovenských historikov venujúcich sa dejinám 20. storočia

     - projekcie filmových dokumentov

     - zabezpečenie knižných a časopiseckých publikácií ÚPN pre školskú knižnicu

      

     „3x7 reťazové sprevádzanie“

     zameranie projektu: kultúra, vzdelávanie

     organizátori projektu:

     Pedagogická a kultúrna akadémia Modra

     Slovenské národné múzeum – hrad Červený Kameň

     financovanie:

     rozpočet SNM – hrad Červený Kameň

     rozpočet PaKA Modra

     koordinátori projektu:

     Mgr. Adam Herceg, PaKA Modra

     Mgr. Andrea Jamrichová, SNM

     aktivity PaKA Modra v rámci projektu:

     - celoročné odborné prednášky pracovníkov SNM zamerané na prípravu študentov na sprevádzanie

     - exkurzie na hrad Červený Kameň

     - „reťazové“ sprevádzanie študentov odboru animátor voľného času na hrade Červený Kameň

     - spolupráca so SNM na príprave podujatia „Noc múzeí“ na hrade Červený Kameň

      

     Psychologické poradenstvo pre študentov

     zameranie projektu: vzdelávanie

     organizátori projektu:

     Pedagogická a kultúrna akadémia Modra

     Centrum výchovnej a psychologickej prevencie Pezinok

     financovanie:

     rozpočet PaKA Modra

     koordinátor projektu za PaKA Modra:

     PhDr. Marta Brodzianska

     aktivity PaKA Modra v rámci projektu:

     - workshopy

     - psychodráma

     - hranie rolí na témy: partnerské vzťahy, vzťahy v triednom kolektíve, sebaúcta, zdravé sebavedomie, sebahodnotenie, komunikácia

      

      „Prechádzky vážnou hudbou“ – výchovný koncert

     zameranie projektu: kultúra, umenie, vzdelávanie

     organizátor projektu:

     Pedagogická a kultúrna akadémia Modra

     financovanie:

     rozpočet PaKA Modra

     koordinátori projektu:

     Mgr. Sylvia Oškerová

     Mgr. Alžbeta Strakošová

     Mgr. Katarína Badinková

     Mgr. Andrea Paluchová

     aktivity PaKA Modra v rámci projektu:

     - práca s talentovanou mládežou v oblastiach: hra na klavíri, zborový spev, hra na gitare

     - príprava choreografie koncertu s multimediálnymi prvkami /videoprojekcia, hudba a pod./

     - prezentovanie výsledkov tvorivej práce na výchovnom koncerte

      

      „PAKASTAR“

     zameranie projektu: kultúra

     organizátor projektu:

     Pedagogická a kultúrna akadémia Modra

     financovanie:

     rozpočet PaKA Modra

     koordinátor projektu:

     Mgr. Sylvia Oškerová

     aktivity PaKA Modra v rámci projektu:

     - práca s talentovanou mládežou v oblasti hlasovej techniky, spevu a interpretácie populárnych piesní v slovenskom jazyku a v cudzích jazykoch

     - výslednou aktivitou projektu bola súťaž v speve populárnych piesní spojená s kultúrnym programom

      

     Tvorba učebníc predmetu teória a dejiny kultúry

     zameranie projektu: odborná a metodická činnosť

     realizácia:

     Mgr. Alžbeta Strakošová

     aktivity v rámci projektu:

     - tvorba učebných textov a metodík

     - spoluautorstvo učebnice

      

     Vystúpenie na veľtrhu stredných škôl JUVYR

     zameranie projektu: kultúra, marketing

     organizátor projektu:

     Pedagogická a kultúrna akadémia Modra

     financovanie:

     rozpočet PaKA Modra

     koordinátor projektu:

     Mgr. Sylvia Oškerová

     Mgr. Alžbeta Strakošová

     aktivity PaKA Modra v rámci projektu:

     - prezentácia školy na veľtrhu stredných škôl s medzinárodnou účasťou JUVYR

     - kultúrne vystúpenie na veľtrhu JUVYR

      

     3.6 Spolupráca s rodičmi

     Kontakt školy s rodičmi nie je veľmi úzky, nakoľko naši študenti pochádzajú aj zo vzdialenejších regiónov Slovenska. Rodičia sú však členmi Rodičovskej rady a členmi Rady školy. Všetci sú informovaní o výsledkoch svojich detí na triednych schôdzkach a konzultáciami s vyučujúcimi. Majú možnosť sledovať priebežné študijné výsledky prostredníctvom internetovej žiackej knižky. Zároveň sú rodičia informovaní o aktuálnom dianí na škole, o pripravovaných akciách prostredníctvom www stránok školy.

     Vďaka sponzorským darom niektorých rodičov máme dva nové počítače a buduje sa „učebňa v prírode“.

     3.7 Spolupráca so zamestnávateľmi

     Škola veľmi úzko spolupracuje so zamestnávateľskými organizáciami v rámci mesta, ale predovšetkým s materským a základnými školami. Spolupráca je zameraná hlavne na priebežnú a súvislú prax budúcich učiteliek.

     Každoročne sa na začiatku školského roka koná porada vedenia školy s učiteľkami MŠ, ktoré vedú na praxi naše študentky, na ktorej dohodneme spoločný postup v oblasti predprimárnej výchovy.

     Veľmi dobrá je spolupráca s Múzeom Ľ. Štúra v Modre  a so zamestnancami múzea Červený Kameň.

      Zástupcovia zamestnávateľov sú členmi Rady školy a pravidelne sa zúčastňujú jej zasadnutí.  

      

      

      

     4.  Charakteristika školského vzdelávacieho programu v študijných odboroch

                                7649 6  učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo   

                                7662 6 animátor voľného času  

                                7646 6 vychovávateľsko  -  opatrovateľská činnosť

          

      

     Názov a adresa školy

     Pedagogická a kultúrna akadémia

     Sokolská 6, 900 01 Modra

     Názov školského vzdelávacieho programu

     Výchovná, animačná a sociálna činnosť

     Kód a názov ŠVP

     76 Učiteľstvo

     Kód a názov učebného odboru

     7649 6 učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

     7662 6 animátor voľného času

     7646 6 vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť

     Stupeň vzdelania

     Úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

     Dĺžka štúdia

     4 roky

     Forma štúdia

     denná

      

      

      

     4. 1.   Popis školského vzdelávacieho programu

     Príprava  v školskom vzdelávacom programe  Výchovná, animačná a sociálna činnosť  zahŕňa teoretické vyučovanie, priebežnú a súvislú prax v zariadeniach predprimárnej  prípravy, školských kluboch,  v kultúrnych  zariadeniach, zariadeniach kúpeľného  a cestovného ruchu, v zotavovniach  a  rekreačných  strediskách a zariadeniach sociálnych služieb. Neoddeliteľnou súčasťou vyučovania sú školské exkurzie.

     Teoretické vyučovanie je organizované v priestoroch školy, prax sa uskutočňuje podľa jednotlivých študijných odborov v príslušných zariadeniach  v meste alebo v blízkom okolí.

     Študijné odbory sú koncipované homogénne ako odbory profesijnej prípravy pre uplatnenie na trhu práce a zároveň poskytujú vhodnú prípravu pre štúdium na vysokých školách hlavne učiteľského smeru.

     Predpokladom pre prijatie na štúdium je úspešné ukončenie základnej školy.  Pri študijnom odbore 7649 6 učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo  aj dobrý zdravotný stav, pretože uchádzači o štúdium sú podrobení  talentovej skúške z hudobnej ,telesnej, výtvarnej a jazykovej výchovy. Pri prijímaní na štúdium sa hodnotí  tiež prospech a správanie na základnej škole. Konkretizácia kritérií na prijímacie skúšky vrátane bodového hodnotenia sú stanovené každoročne.

     Stratégia výučby školy vytvára priestor pre rozvoj nielen odborných, ale aj všeobecných  a kľúčových kompetencií. Najväčší dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti žiaka. Tá vychádza zo skladby všeobecno-vzdelávacích predmetov učebného plánu, ktorý je spoločný pre všetky uvedené študijne odbory. V jazykovej oblasti  je vzdelávanie a príprava zameraná na slovnú a písomnú komunikáciu, ovládanie odborného prejavu v slovenskom jazyku a zvládnutie dvoch cudzích jazykov.        

     V odbornom vzdelávaní je príprava zameraná na zvládnutie základov odborných predmetov, ktoré profilujú absolventov študijných odborov.

     7649 6 učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo – pedagogika, psychológia, špeciálna  pedagogika, biológia a starostlivosť o zdravie, metodika  hudobnej, telesnej,  výtvarnej, jazykovej výchovy, tvorivá dramatika, informatika,  prax.

     7662 6 animátor voľného času – teória a metodika  animačných činností, pedagogika, psychológia, sociológia, teória a dejiny  kultúry, manažment kultúry, geografia, základy cestovného ruchu, základy práva, informatika, administratíva a korešpondencia, prax.

     7646 6 vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť  - pedagogika, špeciálna pedagogika, psychológia, sociálno-psychologický výcvik, patopsychológia, zdravoveda, opatrovateľská činnosť, právna náuka, sociológia, metodika hudobnej, telesnej, výtvarnej, pracovnej výchovy, informatika, prax.

     Vo všetkých študijných odboroch sa kladie veľký dôraz  na rozvoj osobnosti  žiaka, na formovanie  ich osobnostných  a profesionálnych vlastností, postojov a hodnotovej orientácie.

     Škola vo výučbovej stratégii uprednostňuje tie vyučovacie metódy, ktoré vedú k harmonizácii teoretickej a praktickej prípravy pre profesionálny život, pre život v spoločnosti a medzi  ľuďmi a zároveň pripravuje žiakov zvládnuť prípadné štúdium na vysokej škole. Výučba je orientovaná na  uplatnenie  autodidaktických metód  (samostatné učenie a práce), hlavne pri riešení problémových úloh, tímovej práci a spolupráci. Uplatňujú sa metódy dialogické, slovné formou účelovo zameranej diskusie, ktoré učia žiakov komunikovať s druhými ľuďmi  na báze ľudskej slušnosti  a ohľaduplnosti . Metódy činnostne zameraného vyučovania

     ( praktická práca), umožňujúce poznať reálny život, vytvoriť si vlastný názor na základe vlastného pozorovania a objavovania. Nakoľko sa jedná o budúcu prácu s ľuďmi, venuje škola veľkú pozornosť pozitívnej motivácii  žiakov, pričom využíva bohaté skúsenosti  pedagógov, 140- ročnú tradíciu školy a ďalšie motivačné činitele.

     Okrem  študijného odboru 7649 6 učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo je školský vzdelávací  program  otvorený aj  žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. K týmto žiakom sa pristupuje s ohľadom na odporučenie   špeciálnych pedagógov  a psychológov vo vzťahu na individuálne potreby žiakov, stupeň a typ poruchy a možnosti školy.

     Činnosť školy v oblasti spoločenského a kultúrneho života je veľmi bohatá a pestrá. Aktivity školy sú smerované do oblasti mimoškolskej činnosti – škola je zapojená do systému „Podpora organizovania a vytvárania pravidelných mimovyučovacích pohybových aktivít žiakov na školách v zriaďovateľskej  pôsobnosti  BSK“, žiaci sa zúčastňujú pravidelných súťaží v recitácií, speve, pripravujú kultúrne programy  pre materské školy, kluby dôchodcov, základné školy.

     V rámci pomoci a ochrany životného prostredia sa žiaci zapájajú do rôznych aktivít  pri čistení mestských parkov a pod. Na škole pracuje veľké množstvo záujmových krúžkov

     ( jazykový, literárny krúžok, športové krúžky, krúžok regionálnej histórie, internetový krúžok), ktoré ponúkajú naším žiakom efektívne využívanie svojho voľného času.

     Vo všetkých odboroch a predmetoch kladieme dôraz na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti, finančnej gramotnosti, výchovu k manželstvo a rodičovstvu, uplatňovanie ľudských práv, environmentálnu výchovu, protidrogovú prevenciu, rasovú diskrimináciu.

     Klasifikácia prebieha podľa klasifikačného poriadku. Výsledky žiakov sa hodnotia priebežne na základe kritérií s primeranou náročnosťou a pedagogickým taktom. Hodnotenie býva vyjadrené klasickými známkami alebo percentuálne a získané známky sú rodičom a žiakovi dostupné prostredníctvom  elektronickej žiackej knižky.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     4.2     Základné údaje o štúdiu

      

     Kód a názov študijného odboru : 7649 6 učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

      

     Dĺžka štúdia:

     4 roky

     Forma štúdia:

     denná

     Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium:

     -          podmienky prijatia na štúdium ustanovuje vykonávací predpis o prijímacom konaní na stredné školy

     -          zdravotná spôsobilosť uchádzačov o štúdium

     Spôsob ukončenia štúdia:

     maturitná skúška

     Doklad o dosiahnutom vzdelaní:

     vysvedčenie o maturitnej skúške

     Poskytnutý stupeň vzdelania:

     úplné stredné odborné vzdelanie na úrovni ISCED 3A

     Možnosti pracovného uplatnenia študenta

     učiteľka v predškolských zariadeniach, zariadeniach mimo vyučovania, centrá voľného času, domovy mládeže

     Nadväzná odborná príprava (ďalšie vzdelanie):

     študijné odbory pomaturitného štúdia, štúdium na vysokých školách

      

      

     Kód a názov študijného odboru: 7662 6 animátor voľného času 

      

     Dĺžka štúdia:

     4 roky

     Forma štúdia:

     denná

     Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium:

     -          podmienky prijatia na štúdium ustanovuje vykonávací predpis o prijímacom konaní na stredné školy

      

     Spôsob ukončenia štúdia:

     maturitná skúška

     Doklad o dosiahnutom vzdelaní:

     vysvedčenie o maturitnej skúške

     Poskytnutý stupeň vzdelania:

     úplné stredné odborné vzdelanie na úrovni ISCED 3A

     Možnosti pracovného uplatnenia študenta

     animátor voľného času v kultúrnych zariadeniach, v občianskych združeniach, v zariadeniach kúpeľného a cestovného ruchu, v sanatóriách a zotavovniach a v rekreačných strediskách

     Nadväzná odborná príprava (ďalšie vzdelanie):

     študijné odbory pomaturitného štúdia, štúdium na vysokých školách

      

     Kód a názov študijného odboru: 7646 6 vychovávateľsko – opatrovateľká činnosť 

      

     Dĺžka štúdia:

     4 roky

     Forma štúdia:

     denná

     Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium:

     -          podmienky prijatia na štúdium ustanovuje vykonávací predpis o prijímacom konaní na stredné školy

      

     Spôsob ukončenia štúdia:

     maturitná skúška

     Doklad o dosiahnutom vzdelaní:

     vysvedčenie o maturitnej skúške

     Poskytnutý stupeň vzdelania:

     úplné stredné odborné vzdelanie na úrovni ISCED 3A

     Možnosti pracovného uplatnenia študenta

     starostlivosť o mentálne, telesne, zmyslovo a psychosociálne narušené deti, mládež a dospelí

     Nadväzná odborná príprava (ďalšie vzdelanie):

     študijné odbory pomaturitného štúdia, štúdium na vysokých školách

      

      

     4.3 Organizácia vyučovania

      

     Vyučovanie v uvedených študijných odboroch sa realizuje prostredníctvom týždenného rozvrhu s rozsahom 33 vyučovacích hodín. Teoretické vyučovanie prebieha v budove školy, Sokolská č. 6, Modra. Všeobecná zložka vzdelávania je pre všetky 3 študijné odbory totožná a zahŕňa vyučovanie slovenského jazyka a literatúry, 2 cudzie jazyky, dejepis, občiansku náuku, etickú/ náboženskú výchovu, matematiku a informatiku. Odborné predmety pre jednotlivé študijné odbory sú určené učebným plánom a zahŕňajú uvedené odborné predmety.

     Neodmysliteľnou súčasťou odborného vzdelávania je vyučovací predmet prax .

     V jednotlivých študijných odboroch je realizovaná nasledovne :

     Študijný odbor 7649 6 učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo je vyučovací predmet prax realizovaný mimo školu a to v predškolských  a školských zariadeniach   mesta Modra – priebežná prax 3. ročník 4 vyučovacie hodiny, 4. ročník 3 vyučovacie hodiny  v týždni. Súvislá prax v rozsahu : 1.ročník – 2 týždne, 2.ročník – 2 týždne, 3.ročník – 3týždne, 4.ročník -  3 týždne. Táto prax sa koná v mieste bydliska žiaka a denne trvá 6 hodín vrátane pedagogického rozboru a uskutočňuje sa v čase maturitných skúšok  (1.- 3.ročník ).

     Vyučovací predmet prax sa neklasifikuje v 1. a 2. ročníku a v 1. polroku 3. a 4. ročníka. Cieľom vyučovacieho predmetu prax je spájať teoretické poznatky s praktickými skúsenosťami a získať primerané zručnosti  a návyky pri práci s deťmi a mládežou.

     Vyučovací predmet prax je žiak povinný realizovať v rozsahu 75 %.

      

     Študijný odbor 7662 6 animátor voľného času je vyučovací predmet prax realizovaný ako súvislá  prax  v rozsahu 2 týždňov a to v 2. až 4. ročníku  6 hodín denne a priebežná prax v 3. ročníku 2 hodiny a vo 4. ročníku 2 hodiny týždenne. Vyučovací predmet prax sa klasifikuje v  3. a 4. ročníku.

     Vyučovací predmet prax je žiak povinný realizovať v rozsahu 75 %.

      

     Študijný odbor 7646 6 vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť sa vyučovací predmet prax  realizuje v 3. a 4. ročníku v rozsahu 5 hodín týždenne ako priebežná prax a súvislá prax v 3. – 4. ročníku 10 pracovných dní v rozsahu 7 hodín denne. Vyučovací predmet prax sa neklasifikuje v  1. polroku 3. a 4. ročníka.

     Vyučovací predmet prax je žiak povinný realizovať v rozsahu 75 %.

      

     Dôvodom takejto organizácie praxe je skutočnosť, aby si žiaci precvičili a vyskúšali situácie a javy, ktoré sa vyskytujú v bežnej praxi pod dozorom skúseného pedagóga a učiteľa odbornej praxe.

      

     Žiaci si môžu podľa  záujmu a potrieb vybrať voliteľné predmety v rozsahu vymedzenom učebnými plánmi a spolu s disponibilnými hodinami sú prostriedkom na modifikáciu učebného plánu. O ich využití rozhoduje vedenie školy na základe vlastnej koncepcie výchovy a vzdelania, zohľadňujúc záujmy žiakov, rodičov  ako aj priestorové a personálne podmienky školy. Cieľom disponibilných hodín je posilniť profil absolventa školy, umožniť dôkladnejšiu prípravu na maturitné skúšky a prípadne na ďalšie štúdium.

      

     Neodmysliteľnou súčasťou prípravy žiakov z telesnej výchovy je povinný kurz plávania s metodikou v rozsahu 5 pracovných dní. Súčasťou výchovy a vzdelania žiakov stredných škôl v SR je  aj učivo „ Ochrana človeka a prírody“. Je možné ho zrealizovať formou kurzu, ktorý je súčasťou plánu školy.

      

     Žiaci v každom ročníku absolvujú exkurzie slúžiace na upevnenie a prehĺbenie teoretických poznatkov. Ich obsah a rozsah schvaľuje riaditeľ školy v súlade s učebným plánom a platnými smernicami.

      

     4.4. Zdravotné požiadavky na žiaka

     Do študijného odboru  7649 6 učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo môžu byť prijatí  Iba žiaci zdraví, bez porúch učenia a rečových chýb a s takým zdravotným stavom, ktorý umožňuje absolvovanie povinnej telesnej výchovy v plnom rozsahu učebných osnov, bez obmedzení. Na tomto študijnom odbore nie je možné žiaka oslobodiť z povinnej telesnej výchovy. Na študijný odbor 7662 6 animátor voľného času a študijný odbor 7646 6 vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť  je možné prijať žiaka so ŠVP na základe odporúčania psychológa  v rámci možností  školy.

      

     4.5.  Požiadavky na bezpečnosť a hygienu pri práci

     Neoddeliteľnou súčasťou teoretického vyučovania a praxe  je problematika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygiena prostredia , protipožiarna ochrana. Uvedenej problematike sa  na škole venuje externý profesionálny pracovník ,ktorého  pokynmi  sa riadia všetci pracovnici a žiaci. Na začiatku  školského roka sú žiaci školy oboznámení  s predpismi o BOZP, protipožiarnymi predpismi  a spôsobom  správania v budove školy, na exkurzii  a kurzoch. Správanie žiakov pred vyučovaním a počas prestávok  riadi a usmerňuje školou stanovený pedagogický dozor. Žiaci počas prestávky majú zakázané v objekte telocvične cvičiť a používať náradie, alebo náčinie .Každý  úraz, ktorý vznikol v priestoroch školy sú povinní žiaci a ostatní pracovníci nahlásiť vedeniu školy. Žiaci  a učitelia sú povinní chodiť do školy slušne a čisto oblečení.  Na hodiny telesnej výchovy sú žiaci povinní sa prezliekať do vyhovujúceho športového oblečenia a obuvi.

      

      

      

              5.      PROFIL ABSOLVENTA ŠTUDIJNÉHO ODBORU 7649 6

     UČITEĽSTVO PRE  MATERSKÉ ŠKOLY A VYCHOVÁVATEĽSTVO

      

     Názov a adresa školy

     Pedagogická a kultúrna akadémia

     Sokolská 6 , 900 01 Modra

     Názov školského vzdelávacieho programu

     Výchovná, animačná a sociálna činnosť

     Kód a názov ŠVP

     76 Učiteľstvo

     Kód a názov študijného odboru

     7649 6 učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

     Stupeň vzdelania

     stredné odborné vzdelanie ISCED 3A

     Dĺžka štúdia

     4 roky

     Forma štúdia

     denná

      

     5.1  Charakteristika absolventa

      

     Absolvent študijného odboru 7649 6 učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo je kvalifikovaným pracovníkom pre výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú na výchovu a vzdelávanie detí, mládeže, prípadne dospelých. Absolventi poznajú základné pedagogické a psychologické zákonitosti svojho odboru a vedia ich prakticky využívať pri riešení odborných problémov. Vplývajú na rozvíjanie osobnosti jedinca po stránke kognitívnej, sociálnej, emocionálnej a senzomotorickej, ovládajú príslušné metódy a metodiky práce s rôznymi vekovými kategóriami, vrátane odovzdávania základných poznatkov z cudzieho jazyka.

     Absolvent si osvojuje všeobecné vedomosti a schopnosti z oblasti spoločenských vied, je schopný vyjadrovať sa ústne, písomne, štylisticky a gramaticky správne a pohotovo v slovenskom jazyku, samostatne a na primeranej úrovni v dvoch cudzích jazykoch.

     Pozná a chápe zákonitosti spoločensko- historického vývoja, vzťahy a súvislosti medzi prírodnými a spoločenskými javmi.

     Z odborného vzdelania si absolvent osvojuje pojmy,  fakty a zákonitosti z oblasti pedagogiky, psychológie, biológie človeka, špeciálnej pedagogiky, dokáže z nich odvodzovať súvislosti, určovať možné dôsledky javov a situácií. Dokáže voliť vhodné metódy, prostriedky, formy edukačnej práce vo vzťahu k individuálnym i vekovým osobitostiam detí, k špecifickým podmienkam edukačného prostredia.

     Dôležitou súčasťou profilu absolventa sú jeho vedomosti a spôsobilosti z hygieny a bezpečnosti práce, ochrany zdravia pri práci, tvorby životného prostredia, vrátane starostlivosti o kultúru práce a pracovné prostredie.

     Absolvent študijného odboru učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo je schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti v praxi. Vie projektovať, organizovať, realizovať edukačné aktivity a vyhodnotiť edukačnú prácu svoju i svojich kolegov, dokáže kultivovane vystupovať a komunikovať s rodičmi, spolupracovníkmi a celou pedagogickou i nepedagogickou verejnosťou.

     Dokáže sa orientovať  v platnej legislatíve a konať v súlade s ňou.

     Je pripravený pracovať samostatne i v tíme, v praktickej i teoretickej činnosti, má sociálne cítenie, uplatňuje ekologické myslenie.

     Na základe získaných vedomostí a zručností vie úspešne pedagogicky pracovať, vybavovať a vyhotovovať písomnosti späté s touto činnosťou. Ovláda špecifiká edukačnej práce a integrácie detí zdravotne, telesne, zmyslovo či duševne postihnutými.

     Mal by sa sústavne vzdelávať, trvalo sa zaujímať o dianie v oblasti školstva a pedagogiky štúdiom odbornej literatúry i účasťou na rôznych vzdelávacích aktivitách.

     Jeho všeobecné a predovšetkým odborné vzdelanie, ovládanie metodík a absolvovanie praktickej prípravy mu umožňuje ďalej úspešne rozvíjať, prehlbovať a inovovať svoje znalosti a tvorí výborný základ pre štúdium na vysokých školách pedagogického a filozofického zamerania.

     Po ukončení štvorročného štúdia úspešné vykonanou maturitnou skúškou získava kvalifikáciu na úrovni úplného stredného odborného vzdelávania, ktoré zodpovedá medzinárodnej úrovni ISCED 3A a ktoré mu umožňuje pokračovať v štúdiu na úrovni ISCED 5.

      

     Kompetenčný profil absolventa je vytvorený na základe kompetencií uvedených v ŠVP a analýzy povolania v priamej spolupráci so zamestnávateľmi – so Spoločnosťou pre predškolskú výchovu.

      

     5.2.Kompetencie absolventa

      

     Absolventi študijného odboru 7649 6 učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo disponuje týmito kompetenciami:

      

     5.2.1 Kľúčové kompetencie

      

     a)      Komunikatívne a sociálno-interakčné spôsobilosti

      

     Absolvent má:

      

     ·         vyjadrovať a zdôvodňovať svoje názory,

     ·         reprodukovať a interpretovať prečítaný alebo vypočutý text v materinskom a cudzom jazyku,

     ·         podať výklad a popis konkrétneho objektu, veci alebo činnosti,

     ·         vyjadrovať sa nielen podrobne a bohato, ale aj krátko a výstižne,

     ·         aktívne komunikovať najmenej v dvoch cudzích jazykoch,

     ·         vedieť samostatne rozhodovať o úprave informačného materiálu vzhľadom na druh oznámenia a širší okruh užívateľov,

     ·         štylizovať listy (formálne, neformálne), informačné útvary (inzerát, oznam), vyplňovať formuláre (životopis, žiadosť),

     ·         navrhovať návody k činnostiam, písať odborné materiály a dokumenty v materinskom a na primeranej úrovni v cudzom jazyku,

     ·         osvojovať si grafickú a formálnu úpravu písomných prejavov,

     ·         spracovávať písomné textové informácie (osnova, výpisky, denník) a materiály podľa účelu oznámenia a s ohľadom na potreby užívateľa,

     ·         orientovať sa, získavať, rozumieť a aplikovať rôzne informácie, posúdiť ich význam v osobnom živote a v povolaní,

     ·         vyhľadávať a využívať jazykové a iné výrazové prostriedky pri riešení zadaných úloh a tém v cudzom jazyku,

     ·         vedieť prijímať a tvoriť text, chápať vzťahy medzi rečovou situáciou, témou a jazykovým prejavom v materinskom a cudzom jazyku,

     ·         rozlišovať rôzne druhy a techniky čítania, ovládať orientáciu v texte a jeho rozbor z hľadiska kompozície a štýlu v materinskom a cudzom jazyku,

     ·         ovládať operácie pri práci s počítačom,

     ·         pochopiť a vyhodnocovať svoju účasť na procese vzdelávania a jeho výsledku, ktorý zabezpečuje právo voľného pohybu občana žiť, študovať a pracovať v podmienkach otvoreného trhu práce,

     ·         pochopiť a osvojiť si metódy informačnej a komunikačnej technológie včítane možnosti učenia sa formou on-line,

     ·         oboznámiť sa s motivačnými vzdelávacími programami, ktoré sú zamerané na riešenie problémov a poskytovanie prístupných príležitostí pre celoživotné vzdelávanie, ktoré vytvára možnosť virtuálnej komunikácie medzi lokálnymi komunitami.

      

     b)      Intrapersonálne a interpersonálne spôsobilosti

     Absolvent má:

     ·         významne sa podieľať na stanovení zodpovedajúcich krátkodobých cieľov, ktoré smerujú k zlepšeniu vlastnej výkonnosti,

     ·         vedieť samostatne predkladať jednoduché návrhy a projekty, formulovať, pozorovať, triediť a merať hypotézy,

     ·         overovať a interpretovať získané údaje,

     ·         rozhodovať o princípoch kontrolného mechanizmu,

     ·         rozvíjať vlastnú aktivitu, samostatnosť, sebapoznanie, sebadôveru a reproduktívne myslenie,

     ·         samostatne predkladať návrhy na výkon práce, za ktorú je zodpovedný,

     ·         predkladať primerané návrhy na rozdelenie jednotlivých kompetencií pre ostatných členov tímu a posudzovať spoločne s učiteľom a s ostatnými, či sú schopní určené kompetencie zvládnuť,

     ·         ovládať základy modernej pracovnej technológie a niesť zodpovednosť za prácu v životnom prostredí, jeho ochranu, bezpečnosť a stratégiu jeho rozvoja,

     ·         samostatne pracovať a zapájať sa do práce kolektívu, riadiť jednoduchšie práce v menšom kolektíve, niesť zodpovednosť aj za prácu druhých,

     ·         vytvárať, objasňovať a aplikovať hodnotový systém  a postoje,

     ·         určovať  vážne nedostatky a kvality vo vlastnom učení, pracovných výkonoch a osobnostnom raste,

     ·         stanovovať si ciele a priority podľa svojich osobných schopností, záujmov, pracovnej orientácie a životných podmienok,

     ·         plniť plán úloh smerujúci k daným cieľom a snažiť sa ich vylepšovať formou využívania sebakontroly, sebaregulácie, sebahodnotenia a vlastného rozhodovania,

     ·         overovať získané poznatky, kriticky posudzovať názory, postoje a správanie druhých,

     ·         mať zodpovedný vzťah k svojmu zdraviu, starať sa o svoj fyzický a duševný rozvoj, byť si vedomý dôsledkov nezdravého životného štýlu a závislostí,

     ·         prijímať a plniť zodpovedne dané úlohy,

     ·         predkladať spolupracovníkom vlastné návrhy na zlepšenie práce, bez zaujatosti posudzovať návrhy druhých,

     ·         prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, predchádzať osobným konfliktom, nepodliehať predsudkom a stereotypom v prístupe k druhým.

      

     c)      Schopnosť tvorivo riešiť problémy

      Absolvent má:

     ·         objasňovať formou systematického poznávania najzávažnejšie rysy problémov, využívať za týmto účelom rôzne všeobecne platné pravidlá,

     ·         získavať samostatným štúdiom všetky nové informácie vzťahujúce sa priamo k objasneniu neznámych oblastí problému,

     ·         zhodnotiť význam rozmanitých informácií, samostatne zhromažďovať informácie, vytriediť a využiť len tie, ktoré sú pre objasnenie problému najdôležitejšie,

     ·         určovať najzávažnejšie rysy problému, zvažovať rôzne možností riešenia, ich klady a zápory v danom kontexte aj v dlhodobejších súvislostiach, stanoviť kritériá pre voľbu konečného optimálneho riešenia,

     ·         vedieť vybrať vhodné postupy pre realizáciu zvoleného riešenia a dodržiavať ho,

     ·         poskytovať ľuďom informácie (oznamovanie, referovanie, rozprávanie, vyučovanie),

     ·         vedieť ovplyvňovať ľudí (prehováranie, presvedčovanie), 

     ·         spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi.       

     d)            Podnikateľské spôsobilosti

     Absolvent má:

     ·         vedieť spracovať základné analytické prieskumy a predkladať primerané návrhy na výkon takej práce, ktorú je schopný zodpovedne vykonať,

     ·         vyhodnocovať možnosti plánovania realizácie projektov,

     ·         samostatne plánovať financie, základné prostriedky a nehnuteľnosti vzhľadom na potreby a ciele manažmentu podnikania,

     ·         viesť systém jednoduchého a podvojného účtovníctva a stratégiu odpisov,

     ·         pochopiť najnovšie poznatky z teórie riadenia a organizácie,

     ·         rozpoznávať a rozvíjať kvality riadiaceho zamestnanca s aspektom na komunikatívne schopnosti, asertivitu, kreativitu a odolnosť voči stresom,

     ·         vedieť vystihnúť princípy odmeňovania a oceňovania aktívnych a tvorivých zamestnancov,

     ·         využívať zásady konštruktívnej kritiky, vedieť primerane kritizovať, ale aj znášať kritiku od druhých,

     ·         pracovať s materiálmi a informáciami v dvoch cudzích jazykoch,

     ·         ovplyvňovať druhých a koordinovať ich úsilie,

     ·         rýchle sa rozhodovať a prijímať opatrenia,

     ·         myslieť systémovo a komplexne,

     ·         rešpektovať právo a zodpovednosť,

     ·         mať zodpovedný postoj k vlastnej profesijnej budúcnosti a ďalšiemu vzdelávaniu, uvedomovať si význam celoživotného učenia a byť pripravený prispôsobovať sa k zmeneným pracovným podmienkam,

     ·         sledovať a hodnotiť vlastný úspech vo svojom učení, prijímať hodnotenie výsledkov svojho učenia zo strany iných ľudí,

     ·         poznať možnosti ďalšieho vzdelávania, hlavne v odbore prípravy na povolanie,

     ·         mať prehľad o možnostiach uplatnenia na trhu práce v danom odbore, cieľavedomé a zodpovedne rozhodovať o svojej budúcej profesií a vzdelávacej ceste,

     ·         mať reálnu predstavu o pracovných a iných podmienkach v odbore, o požiadavkách zamestnávateľov na pracovné činnosti a vedieť ich porovnávať so svojimi predstavami a reálnymi predpokladmi,

     ·         robiť aj nepopulárne, ale správne  opatrenia a rozhodnutia,

     e)             Spôsobilosť využívať informačné technológie

     Absolvent má:

     ·         zoznámiť sa s rôznymi druhmi počítačových programov a spôsobom ich obsluhy,

     ·         pracovať s aplikačným programom potrebným pre výkon povolania,

     ·         vyhľadávať vhodné informačné zdroje a potrebné informácie,

     ·         graficky znázorňovať reálne situácie a úlohy, kde takéto znázorňovanie pomáha pri kvantitatívnom riešení úlohy,

     ·         komunikovať elektronickou poštou, využívať prostriedky online a offline komunikácie,

     ·         evidovať, triediť a uchovávať informácie tak, aby ich mohol využívať pri práci,

     ·         chrániť informácie pred znehodnotením alebo zmanipulovaním,

     ·         posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov, kriticky pristupovať k získaným informáciám a byť mediálne gramotný.

     f)             Spôsobilosť byť demokratickým občanom

     Absolvent má:

     ·         porozumieť systémovej (globálnej) podstate sveta,

     ·         uvedomiť si a rešpektovať, že telesná, citová, rozumová i vôľová zložka osobnosti sú rovnocenné a vzájomne sa dopĺňajú,

     ·         konať zodpovedne, samostatne a iniciatívne, nielen vo svojom vlastnom záujme, ale aj vo verejnom záujme,

     ·         poznať a rešpektovať, že neexistuje iba jeden pohľad na svet,

     ·         orientovať sa na budúcnosť vo svojom vzťahu k Zemi,

     ·         uvedomiť si, že rozhodnutia, ktoré sa príjmu a činy, ktoré vykonajú jednotlivci alebo členovia skupiny, budú mať vplyv na globálnu prítomnosť a budúcnosť,

     ·         poznať, uznávať a podporovať alternatívne vízie vo vzťahu k udržateľnému rozvoju, ľudskému zdraviu a zdraviu našej planéty,

     ·         uvedomiť si a čiastočne pochopiť globálne podmienky, rozvoj a trendy súčasného sveta,

     ·         pochopiť globálnu povahu sveta a úlohu jednotlivca v ňom, rozvoj masovokomunikačných prostriedkov, dopravných prostriedkov, masovej turistiky a komunikačných systémov,

     ·         chápať problémy zachovania mieru, bezpečnosti jednotlivcov, národov a štátov, zachovávania a ochrany životného prostredia, vyčerpania nerastných surovín, liečenia civilizačných chorôb, populačnej explózie v rozvojových krajinách, drogovej závislosti najmä mladistvých, sexuálnej výchovy a pozitívne pristupovať k riešeniu týchto problémov,

     ·         uvedomiť si a orientovať sa v problematike nerovnomerného hospodárskeho rozvoja, etnických, rasových a náboženských konfliktov, terorizmu a navrhovať cesty na ich odstránenia,

     ·         chápať pojmy spravodlivosť, ľudské práva a zodpovednosť, aplikovať ich v globálnom kontexte,

     ·         dodržiavať zákony, rešpektovať práva a osobnosť druhých ľudí, ich kultúrne špecifiká, vystupovať proti neznášanlivosti, xenofóbií a diskriminácií,

     ·         konať v súlade s morálnymi princípmi a zásadami spoločenského správania, prispievať k uplatňovaniu hodnôt demokracie,

     ·         uvedomovať si vlastnú kultúrnu, národnú a osobnostnú identitu, pristupovať s toleranciu k identite druhých,

     ·         zaujímať sa aktívne o politické a spoločenské dianie u nás a vo svete,

     ·         uznávať tradície a hodnoty svojho národa, chápať jeho minulosť i súčasnosť v európskom a svetovom kontexte

     ·         podporovať hodnoty miestnej, národnej, európskej a svetovej kultúry

      

      

     5.2.2. Všeobecné kompetencie

      

     Absolvent má:

      

     ·         zvoliť komunikatívnu stratégiu adekvátnu komunikačnému zámeru, podmienkam a normám komunikácie,

     ·         vyjadrovať vhodným spôsobom svoj úmysel, prezentovať sám seba, podávať a získavať ústne alebo písomne požadovanú alebo potrebnú informáciu všeobecného alebo odborného charakteru, zapájať sa do diskusie, obhajovať svoj názor, pohotovo reagovať na nepredvídané situácie (otázka, rozhovor, anketa), uplatňovať verbálne a neverbálne prostriedky, spoločenskú a rečovú etiku a zdôvodňovať zvolené riešenie komunikačnej situácie,

     ·         ovládať základné – najčastejšie používané lexikálne a gramatické prostriedky, rozumieť gramatickým menej frekventovaným lexikálnym a gramatickým javom a vedieť ich aj používať, samostatne tvoriť súvislé hovorené a písané prejavy,

     ·         získať informácie z prečítaného a vypočutého textu (určiť hlavnú tému alebo myšlienku textu, rozlíšiť základné a vedľajšie informácie), dokázať text zaradiť do niektorých z funkčných štýlov, orientovať sa v jeho stavbe,

     ·         uvádzať správne bibliografické údaje a citáty, spracovať písomné informácie najmä odborného charakteru,

     ·         pracovať s Pravidlami pravopisu a inými jazykovými príručkami,

     ·         chápať literárne dielo ako špecifickú výpoveď o skutočnosti a o vzťahu človeka k nej,

     ·         vytvárať si predpoklady pre estetické vnímanie skutočnosti,

     ·         vytvoriť si pozitívny vzťah k literárnemu umeniu, založený na interpretácii ukážok z umeleckých diel, na osvojení podstatných literárnych faktov, pojmov a poznatkov,

     ·         pristupovať k literatúre ako k zdroju estetických zážitkov, uplatňovať estetické a ekologické hľadiská pri pretváraní životného prostredia, podieľať sa na ochrane kultúrnych hodnôt,

     ·         v oblasti jazykovej poznať a používať zvukové a grafické (pravopisné) prostriedky daného jazyka, slovnú zásobu včítane vybranej frazeológie v rozsahu daných tematických okruhov, vybrané morfologické a syntaktické javy, základné spôsoby tvorby slov (odvodzovanie a skladanie slov), vybrané javy z oblasti štylistiky,

     ·         v oblasti pragmatickej používať osvojené jazykové prostriedky v súvislých výpovediach a v obsahových celkoch primerane s komunikatívnym zámerom,

     ·         s aspektom na strategickú kompetenciu vedieť vhodne reagovať na partnerove podnety, odhadovať významy neznámych výrazov, používať kompenzačné vyjadrovanie, pracovať so slovníkom (prekladovým, výkladovým) a používať iné jazykové príručky a informačné zdroje,

     ·         v oblasti sociolingvistickej vedieť komunikovať v rôznych spoločenských úlohách, bežných komunikatívnych situáciách, používať verbálne a neverbálne výrazové prostriedky v súlade so socio-kultúrnym úzusom danej jazykovej oblasti, chápať nutnosť svojho úspešného zapojenia sa do spoločenskej deľby práce a oceniť prospešnosť získavania nových spôsobilostí po celý čas života,

     ·         mať základné sociálne návyky potrebné na styk s ľuďmi a prakticky uplatňovať pri styku s ľuďmi spoločensky uznávané normy,

     ·         uvedomovať si svoju národnú príslušnosť a svoje ľudské práva, mať ochotu rešpektovať práva iných ľudí,

     ·         chápať princípy fungovania demokratickej spoločnosti a postupy, ako sa občan môže aktívne zapojiť do politického rozhodovania a ovplyvňovať verejné záležitosti na rôznych úrovniach (štát – región – obec),

     ·         rozumieť matematickej terminológii a symbolike (množinovému jazyku a pojmom z matematickej logiky) a správne ju interpretovať a používať z nariadení, zákonov, vyhlášok a matematiky,

     ·         vyhľadávať, hodnotiť, triediť, používať matematické informácie v bežných profesných situáciách a používať pritom výpočtovú techniku a prístupné informačné a komunikačné technológie,

     ·         rozvíjať finančnú a mediálnu gramotnosť,

     ·         vedieť opísať osvojené prírodovedné poznatky a vzťahy medzi nimi, používať správnu terminológiu a symboliku, porozumieť prírodným zákonom,

     ·         aplikovať získané prírodovedné poznatky i mimo oblasti prírodných vied (napr. v odbornom vzdelávaní, praxi, každodennom živote),

     ·         poznať využitie bežných látok v priemysle, poľnohospodárstve a v každodennom živote a ich vplyv na zdravie človeka a životné prostredie,

     ·         chápať umenie ako špecifickú výpoveď umelca, chápať prínos umenia a umeleckého zážitku ako dôležitú súčasť života človeka, vedome vyhľadávať a zúčastňovať sa kultúrnych a umeleckých podujatí, vedieť vyjadriť verbálne svoj kultúrny zážitok, vyjadriť vlastný názor a obhájiť ho,

     ·         vytvoriť si pozitívny vzťah ku kultúrnym hodnotám, prírode a životnému prostrediu a aktívne sa podieľať na ich ochrane,

     ·         prejavovať aktívne postoje k vlastnému všestrannému telesnému rozvoju predovšetkým snahou o dosiahnutie optimálnej úrovne telesnej zdatnosti a vlastnú pohybovú aktivitu spojiť s vedomím potreby sústavného zvyšovania telesnej zdatnosti a upevňovania zdravia,

     ·         uvedomovať si význam telesného a pohybové zdokonaľovania, vnímať krásu pohybu, prostredia a ľudských vzťahov,

     ·         ovládať a dodržiavať zásady dopomoci, zabrániť úrazu a poskytnúť prvú pomoc pri úraze, uplatňovať pri športe a pobyte v prírode poznatky z ochrany a tvorby životného prostredia.

      

     5.2.3  Odborné kompetencie

     a)      Požadované vedomosti

      

     Absolvent má:

      

     ·         definovať a vysvetliť základné pojmy zo všeobecnej pedagogiky, pedagogiky voľného času, teórie výchovy, špeciálnej pedagogiky,

     ·         vybrať a reprodukovať významné historické udalosti a osobnosti z dejín školstva, edukácie na Slovensku a vo svete,

     ·         vymedziť podmienky, princípy, obsah, metódy, prostriedky a formy edukačnej práce,

     ·         vysvetliť špecifiká edukačnej práce a integrácie osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,

     ·         popísať školskú sústavu v Slovenskej republike,

     ·         definovať a vysvetliť základné pojmy zo všeobecnej psychológie, vývinovej psychológie, sociálnej psychológie, psychológie osobnosti, patopsychológie a psychohygieny,

     ·         pomenovať a popísať základné psychické procesy a stavy, štruktúru osobnosti,

     ·         rozlišovať špecifiká vývinových období človeka,

     ·         rozoznať zvláštnosti sociálneho prostredia, pomenovať sociálne roly a sociálne skupiny v priebehu života človeka,

     ·         popísať metódy zvládania náročných životných situácií a zásady duševnej hygieny,

     ·         vybrať a uviesť príklady metód a techník sebapoznania, sebahodnotenia, sebaregulácie, sebavýchovy a rizík povolania,

     ·         vybrať príklady metód a techník hodnotenia vlastnej práce a práce iných,

     ·         popísať anatómiu a fyziológiu ľudského tela,

     ·         vysvetliť zásady zdravého životného štýlu, hygieny a prevencie,

     ·         analyzovať procesy živej prírody a vzájomný vzťah človeka a prírody,

     ·         popísať vybavenie lekárničky a uviesť príklady jeho použitia, 

     ·         vysvetliť ľudské práva a základné právne normy odboru,

     ·         uviesť etické princípy profesie,

     ·         pomenovať príslušnú dokumentáciu v odbore a uviesť príklady jej použitia.

     ·         popísať, vysvetliť, analyzovať, porovnať podmienky, princípy, obsah, metódy, formy, prostriedky edukácie detí v predškolskom a mladšom školskom veku,

     ·         vymedziť pravidlá pedagogickej komunikácie,

     ·         popísať a porovnať alternatívne školy a koncepcie výchovy, 

     ·         definovať a popísať druhy, zákony a podmienky učenia, efektívnosť a organizáciu vyučovania, osobitosti výchovného pôsobenia,

     ·         popísať, vysvetliť, analyzovať, obsah, metódy, formy, prostriedky oboznamovania detí predškolského a mladšieho školského veku so živou a neživou prírodou,

     ·         uviesť princípy triedenia a systematizácie živých organizmov, reprodukovať základné poznatky z botaniky a zoológie,

     ·         popísať, vysvetliť, analyzovať, obsah, metódy, formy, prostriedky hudobnej výchovy, výtvarnej výchovy, telesnej výchovy, literárnej a jazykovej výchovy, dramatickej výchovy detí predškolského a mladšieho školského veku,

     ·         ovládať základy hudobnej teórie,

     ·         vymedziť, vysvetliť charakteristické znaky, predstaviteľov vývinových období vo výtvarnom a hudobnom umení,

     ·         poznať novú klasifikáciu a vhodný výber metód, zásad a foriem,

     ·         rozšíriť obsah poznania v oblasti detskej literatúry, najmä v oblasti výberu vzhľadom na cieľ a rozbor diela

     ·         vedieť konkretizovať ciele z kľúčových kompetencií do edukačného procesu

     ·         poznať kurikulárne materiály

      

      

     b)      Požadované zručnosti

      

     Absolvent vie:

      

     ·         plánovať, organizovať, realizovať a vyhodnocovať edukačné aktivity, určovať ciele, prostriedky a postupy svojej práce,

     ·         analyzovať nadobudnuté poznatky a aplikovať ich v praxi,

     ·         analyzovať a hodnotiť edukačnú činnosť svoju i kolegov,

     ·         analyzovať edukačné zručnosti podľa stanovených kritérií,

     ·         samostatne a tvorivo pracovať,

     ·         samostatne a aktívne riešiť každodenné pracovné situácie,

     ·         uplatňovať poznatky zo psychohygieny, metódy a techniky sebapoznania, sebaregulácie, sebavýchovy, na zvládanie stresov a rizík povolania,

     ·         uplatňovať základné právne normy a pravidlá bezpečnosti pri práci a ochrane zdravia pri práci,

     ·         poskytnúť prvú pomoc pri úrazoch a drobných poraneniach, pri stavoch ohrozujúcich život,

     ·         citlivo a taktne komunikovať s ľuďmi,

     ·         uplatňovať etické princípy v správaní a konaní,

     ·         vytvoriť vecne, štylisticky i gramaticky správne písomnosti pracovného i osobného charakteru,

     ·         uplatňovať praktické zručnosti v oblasti počítačovej a informačnej techniky,

     ·         zodpovedne narábať s informáciami, pracovať s odbornou literatúrou a inými zdrojmi informácií,

     ·         vytvárať prostredie dôvery, bezpečia, optimizmu.

     ·         riešiť problematiku edukačnej práce vo výchovno-vzdelávacích zariadeniach,

     ·         zabezpečovať správny somatický a neuropsychický vývoj zverených detí,

     ·         zvládnuť integráciu postihnutých a zdravotne oslabených detí do kolektívu zdravých,

     ·         analyzovať a hodnotiť správanie dieťaťa,

     ·         komunikovať a realizovať stretnutia s rodičmi, uplatňovať kultúru vo verbálnej a neverbálnej komunikácii,

     ·         rozvíjať hudobné cítenie, hlasovú techniku, hudobnú pamäť, spevácke schopnosti detí, výtvarné schopnosti a zručnosti detí v rôznych výtvarných technikách,

     ·         ovládať základy pohybových zručností zo základných športových odvetví a metodiku ich nácviku,

     ·         rozvíjať vzťah detí k prírode jej ochrane a k ochrane vlastného zdravia i zdravia iných,

     ·         hrať na hudobné nástroje (hlavný a vedľajší) v rozsahu hudobnej literatúry určenej pre deti predškolského a mladšieho školského veku, jednoducho inštrumentálne improvizovať,

     ·         využívať hudobno-pohybové prvky vo svojej práci,

     ·         rozvíjať vzťah detí k hovorenému slovu, k materinskému jazyku, k umeleckej a náučnej literatúre,

     ·         zvládnuť metódy nácviku správnej výslovnosti, čítania a písania,

     ·         uplatňovať tvorivú dramatiku, verbálne i neverbálne komunikovať v práci s deťmi, improvizovať s predmetmi a pracovať s rekvizitou,

     ·         využívať informačno-komunikačné technológie v edukačnej práci.

      

     c)  Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti         

      Absolvent sa vyznačuje:

     ·         empatiou, toleranciou,

     ·         trpezlivosťou, vytrvalosťou, flexibilitou, kreativitou,

     ·         komunikatívnosťou, priateľskosťou, prosociálnym správaním,

     ·         spoľahlivosťou, presnosťou,

     ·         primeraným sebahodnotením, sebadisciplínou,

     ·         emocionálnou stabilitou,

     ·         diskrétnosťou a zodpovednosťou,

     ·         iniciatívnosťou, adaptabilnosťou, tvorivosťou,

     ·         asertívnosťou, altruizmom,

     ·         zvládať záťažové životné situácie,

     ·         schopnosťou pracovať v tíme i samostatne.

      

      

      

      

                6. PROFIL ABSOLVENTA ŠTUDIJNÉHO ODBORU                                                                  

                                    7662 6  ANIMÁTOR VOĽNÉHO ČASU

      

     Názov a adresa školy

     Pedagogická a kultúrna akadémia,

     Sokolská 6, 900 01 Modra

     Názov ŠkVP

     Výchovná, animačná a sociálna činnosť

     Kód a názov ŠVP

     76 učiteľstvo

     Kód a názov študijného odboru

     7662 6 animátor voľného času

     Stupeň vzdelania

     úplné stredné odborné vzdelanie - ISCED 3A

     Dĺžka štúdia

     4 roky

     Forma štúdia

     denná

      

     6.1  Charakteristika  absolventa

     Absolvent štvorročného študijného odboru 7662 6 animátor voľného času po ukončení štúdia úspešne vykonanou maturitnou skúškou získava prvú kvalifikáciu na úrovni úplneho stredného odborného vzdelania,  ktoré zodpovedá medzinárodnej úrovni ISCED 3A.

     Animátor voľného času je kvalifikovaným, odborným, samostatným a  tvorivým pracovníkom, ktorý projektuje,  pripravuje, usmerňuje, zabezpečuje a organizuje činnosti a aktivity vo voľnom čase v  kultúrnych a sociálnych zariadeniach a inštitúciach.

     Profesionálne uplatnenie v praxi:

     Ø  animátor voľného času sa môže profesionálne uplatniť ako organizátor a koordinátor činností  a  aktivít  vo voľnočasových centrách  a  zariadeniach ako sú centrá voľného času, dovolenkové  a  rekreačné strediská  v  rámci cestovného ruchu detské tábory, prázdninové a dovolenkové kluby,

     Ø  získaná kvalifikácia  a  odbornosť umožňuje absolventovi uplatniť sa ako  organizátor a  koordinátor, poradca a odborný asistent pre animačné aktivity v  kúpeľných  a  medicínskych centrách, vo wallnes strediskách a sanatóriach,

     Ø  animátor voľného času je odborne pripravený pracovať v cestovných kanceláriach ako animátor, delegát  a sprievodca,

     Ø  štúdium voliteľných predmetov umožňuje absolventovi pracovať ako organizátor, koordinátor a poradca v  oblasti animačných aktivít v  športových centrách a  fitcentrách, hudobných lokáloch a  diskotékach, výtvarných a dramatických združeniach a spolkoch,

     Ø  animátor voľného času je odborne pripravený na prácu organizátora,  koordinátora a poradcu v oblasti gastronómie (katering), ubytovania (hotely  a  penzióny) a zábavy (aquaparky, centrá a parky zábavy, ZOO),

     Ø  absolvent sa po ukončení štúdia môže profesionálne uplatniť ako poradca, odborný asistent, sprievodca, správca v  múzeách, galériach, knižniciach, kultúrnych a umeleckých zväzoch a spolkoch,

     Ø  absolvent sa po ukončení štúdia stáva  aj  kvalifikovaným pracovníkom pre štátnu správu, verejnú správu  a samosprávu v oblasti voľnočasových aktivít,

     Ø  získané vedomosti môže absolvent uplatniť vo výchovných a  vzdelávacích zariadeniach (školské kluby, školy v  prírode, domovy mládeže, školské zariadenia v nemocniciach a sanatóriách) ako pedagóg voľného času,

     Ø  animátor voľného času nájde uplatnenie aj ako poradca, odborný asistent pre voľný čas v prostriedkoch masovej komunikácie (média, nakladateľstvá),

     Ø  absolvent  je odborne pripravený  na prácu v oblasti sociálnej starostlivosti (centrá sociálnej starostlivosti, azylové domy, domovy dôchodcov, detské domovy), kde môže pracovať ako poradca, odborný asistent pre voľný čas,

     Ø  všetky získané vedomosti a  odborné kompetencie umožňujú absolventovi študijného odboru  7662 6 animátor voľného času venovať sa po ukončení štúdia podnikateľskej činnosti vo sfére kultúrnych, vzdelávacích, výchovných a sociálnych platených služieb v rámci voľného času.

      

     Absolvent odboru má všeobecný kultúrny rozhľad získaný štúdiom všeobecnovzdelávacích predmetov. Ovláda dva cudzie jazyky, z  toho minimálne jeden aktívne. Po absolvovaní vzdelávacieho programu získajú absolventi zručnosti pri práci s osobným počítačom a internetom. Naučia sa efektívne využívať informačné a  komunikačné technológie pre svoj osobný  rast  a  výkonnosť  v  práci.

      

     Odborné kompetencie získava štúdiom:

     ·         teoretických poznatkov z  oblasti metodiky a  didaktiky animačných činností, psychológie, pedagogiky, sociológie, základov cestovného ruchu, manažmentu kultúry, ekonomickej  a  právnej náuky, teórie a  dejín kultúry, biológie a starostlivosti o  zdravie, hospodárskej geografie, administratívy a korešpodencie a aplikovanej informatiky,

     ·         praktických zručností, ktoré mu omožňujú projektovať,  pripravovať, usmerňovať, zabezpečovať a organizovať voľný čas, deti, mládeže, dospelých a  seniorov tak, aby ich voľnočasové činnosti a  ktivity boli obsahovo hodnotné, pre adresátov žiadúce a príťažlivé a spoločensky prospešné.

     Absolvent dokáže skúmať a rozoznávať potreby a záujmy svojich zverencov, ich úroveň a možnosti rozvoja. Je schopný podnecovať a podporovať ich individuálne vlohy, rozvíjať ich tvorivosť. Vie poradiť ako optimálne využívať voľný čas  a  podporovať vytváranie správnych návykov v režime dňa. Vie si stanoviť ciele, prostriedky, metodické a didaktické postupy práce, sprostredkovať aktivity umožňujúce relax, oddych, zábavu i  rozvoj osobnosti klientov.

     Dokáže sa orientovať v platnej legislatíve a  konať v  súlade s  ňou. Vie vyhotovovať a vybavovať základné ekonomické a právne písomnosti. Orientuje sa v pracovnoprávnych predpisoch,  základných predpisoch súvisiacich  s  podnikaním a  ovláda základné manažérske funkcie.

     V správaní absolventa tohto odboru dominuje tolerancia, empatia a prosociálne cítenie. Je komunikatívny a zručný v nadväzovaní a sprostredkovaní kontaktov, má kultivované vystupovanie a  prejavy. Vyznačuje sa vysokým stupňom sebaregulácie a sebakontroly, schopnosťou tímovej práce a spolupráce. V záujmových činnostiach aktívne rozvíja svoje zručnosti, schopnosti a vedomosti. Má vytvorený návyk sebavzdelávania ako predpoklad celoživotného vzdelávania.

     Po ukončení štúdia získava absolvent maturitné vysvedčenie s doložkou vydávanou školou, ktorá obsahuje hodinové dotácie a obsahové štandardy jednotlivých odborných predmetov. Môže pokračovať v štúdiu pre absolventov štvorročných študijných odborov v rámci denného alebo diaľkového štúdia na úrovni ISCED 5. Svoju kvalifikáciu môže zvyšovať aj rôznymi vzdelávacími cestami na ISCED 4, prípadne môže získať aj inú kvalifikáciu ako je kvalifikácia v danom študijnom odbore.

      

     Kompetenčný profil absolventa sme vytvorili na základe kompetencií uvedených v ŠVP, dlhoročných pedagogických skúsenosti v  tomto odbore na škole, spätnej väzby od našich absolventov a ich profesionálneho uplatnenia a v priamej spolupráci s budúcimi zamestnávateľmi. Na základe tohto má absolvent študijného odboru garantované získanie aktuálnych vedomostí, zručností a  kompetencií v  závislosti od potrieb zamestnávateľov a  praxe.

                  6.2  Kompetencie  absolventa

     Absolvent študijného odboru  7662 6 animátor voľného času po absolvovaní vzdelávacieho programu disponuje týmito kompetenciami:

     6.2.1        Kľúčové kompetencie

     a)      Komunikatívne a sociálno-interakčné spôsobilosti
     Absolvent má:

     ·         vyjadrovať a  zdôvodňovať svoje názory,

     ·         podať výklad a popis konkrétneho objektu, veci alebo činnosti,

     ·         aktívne komunikovať najmenej v dvoch cudzích jazykoch,

     ·         štylizovať listy (formálne, neformálne), informačné útvary (inzerát, oznam), vyplňovať formuláre (životopis, žiadosť),

     ·         navrhovať návody k činnostiam, písať odborné materiály a dokumenty v materinskom a minimálne v jednom cudzom jazyku,

     ·         osvojovať si grafickú a formálnu úpravu písomných prejavov,

     ·         spracovávať písomné textové informácie (osnova, výpisky, denník) a materiály podľa účelu oznámenia a s ohľadom na potreby užívateľa,

     ·         orientovať sa, získavať, rozumieť a aplikovať rôzne informácie, posúdiť ich význam v osobnom živote a v povolaní,

     ·         ovládať operácie pri práci s počítačom,

     ·         pochopiť a osvojiť si metódy informačnej a komunikačnej technológie včítane možnosti učenia sa formou on-line,

     ·         oboznámiť sa s motivačnými vzdelávacími programami, ktoré sú zamerané na riešenie problémov a poskytovanie prístupných príležitostí pre celoživotné vzdelávania, ktoré vytvára možnosť virtuálnej komunikácie medzi lokálnymi komunitami.

     b)      Intrapersonálne a interpersonálne spôsobilosti

     Absolvent má:

     ·         významne sa podieľať na stanovení zodpovedajúcich krátkodobých cieľov, ktoré smerujú k zlepšeniu vlastnej výkonnosti,

     ·         vedieť samostatne predkladať jednoduché návrhy a projekty, formulovať, pozorovať, triediť, overovať a interpretovať získané údaje,

     ·         rozvíjať vlastnú aktivitu, samostatnosť, sebapoznanie, sebadôveru a reproduktívne myslenie,

     ·         samostatne predkladať návrhy na výkon práce, za ktorú je zodpovedný,

     ·         predkladať primerané návrhy na rozdelenie jednotlivých kompetencií pre ostatných členov tímu a  spoločne, či sú schopní určené kompetencie zvládnuť,

     ·         ovládať základy bezpečnosti pri práci a  niesť zodpovednosť za stav životného proestredia  a  jeho ochranu,

     ·         samostatne pracovať a  zapájať sa do práce kolektívu, riadiť jednoduchšie práce v menšom kolektíve, niesť zodpovednosť aj za prácu druhých,

     ·         stanovovať si ciele a priority podľa svojich osobných schopností, záujmov, pracovnej orientácie a životných podmienok,

     ·         plniť  úlohy smerujúce k daným cieľom a snažiť sa ich vylepšovať formou využívania sebakontroly, sebaregulácie, sebahodnotenia a vlastného rozhodovania,

     ·         overovať získané poznatky, kriticky posudzovať názory, postoje a správanie druhých,

     ·         mať zodpovedný vzťah k  svojmu zdraviu, starať sa o  svoj fyzický a duševný rozvoj, byť si vedomí dôsledkov nezdravého životného štýlu a závislostí,

     ·         prijímať a plniť zodpovedne dané úlohy,

     ·         predkladať spolupracovníkom vlastné návrhy na zlepšenie práce, bez zaujatosti posudzovať návrhy druhých,

     ·         prispievať k  vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, predchádzať osobným konfliktom, nepodliehať predsudkom a stereotypom v prístupe k druhým.

      

     c)      Schopnosť tvorivo riešiť problémy

     Absolvent má:

     ·         objasňovať formou systematického poznávania najzávažnejšie rysy problémov, využívať za týmto účelom rôzne všeobecne platné pravidlá,

     ·         získavať samostatným štúdiom všetky nové informácie vzťahujúce sa priamo k objasneniu neznámych oblastí problému,

     ·         zhodnotiť význam rozmanitých informácií, samostatne zhromažďovať informácie, vytriediť a využiť len tie, ktoré sú pre objasnenie problému najdôležitejšie,

     ·         zvažovať rôzne možností riešenia, ich klady a zápory v danom kontexte aj v dlhodobejších súvislostiach, stanoviť kritériá pre voľbu konečného optimálneho riešenia,

     ·         vedieť vybrať vhodné postupy pre realizáciu zvoleného riešenia a dodržiavať ho,

     ·         poskytovať ľuďom informácie (oznamovanie, referovanie, rozprávanie, prezentácia),

     ·         vedieť ovplyvňovať ľudí (prehováranie, presvedčovanie), 

     ·         spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi.

      

     d)      Podnikateľské pôsobnosti

     Absolvent má:

     ·         pochopiť podstatu a princíp podnikania, mať predstavu o základných právnych, ekonomických, administratívnych, osobnostných a  etických aspektoch súkromného podnikania,

     ·         orientovať sa v trhovej ekonomike a poznať jej základné články,

     ·         ovládať právne predpisy v oblasti obchodných a pracovnoprávnych vzťahoch

     ·         operatívne sa rozhodovať a prijímať rozhodnutia s ohľadom na možné riziká,

     ·         samostatne plánovať a projektovať vlastnú podnikateľskú činnosť,

     ·         orientovať sa v získavaní finančných prostriedkov pre podnikateľskú činnosť (banky, eurofondy, dotácie),

     ·         vedieť získavať aktívnych a tvorivých zamestnancov a uplatňovať princípy odmeňovania, ktoré budú pôsobiť motivačne,

     ·         využívať zásady konštruktívnej kritiky, vedieť primerane kritizovať, ale aj znášať kritiku od druhých,

     ·         ovládať organizovanie a  riadenie malých pracovných kolektívov prostredníctvom rozdelenia kompetencií a zodpovednosti,

     ·         rešpektovať práva a zodpovednosť,

     ·         ovplyvňovať druhých a koordinovať ich úsilie,

     ·         ovládať princípy priebežnej kontroly, hodnotenia skutočného stavu a úrovne podnikateľského subjektu,

     ·         mať reálnu predstavu o  pracovných a  iných profesionálnych podmienkach v svojom odbore,  o  požiadavkách zamestnávateľov na pracovné činnosti a vedieť ich porovnávať so svojimi predstavami a reálnymi predpokladmi,

     ·         dokázať vyhľadávať a  posudzovať podnikateľské príležitosti v súlade s realitou trhového prostredia, svojimi predpokladmi a ďalšími možnosťami.  

      

     e)      Spôsobilosť využívať informačné technológie

                       Absolvent má:

     ·         zoznámiť sa s rôznymi druhmi počítačových programov a spôsobom ich obsluhy,

     ·         pracovať s  aplikačným programom potrebným pre výkon povolania,

     ·         vyhľadávať vhodné informačné zdroje a potrebné informácie,

     ·         graficky znázorňovať reálne situácie a úlohy, kde takéto znázorňovanie pomáha pri kvantitatívnom riešení úlohy,

     ·         komunikovať elektronickou poštou, využívať prostriedky on-line a offline komunikácie,

     ·         evidovať, triediť a uchovávať informácie tak, aby ich mohol využívať pri práci,

     ·         chrániť informácie pred znehodnotením alebo zmanipulovaním,

     ·         posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov, kriticky pristupovať k získaným informáciám a byť mediálne gramotný.

      

     f)       Spôsobilosť byť demokratickým občanom

                       Absolvent má:

     ·         uvedomiť si a čiastočne pochopiť globálne podmienky, rozvoj a trendy súčasného sveta,

     ·         konať zodpovedne, samostatne a iniciatívne, nielen vo svojom vlastnom záujme, ale aj vo verejnom záujme,

     ·         poznať a rešpektovať, že neexistuje iba jeden pohľad na svet,

     ·         uvedomiť si, že rozhodnutia, ktoré sa príjmu a činy, ktoré vykonajú jednotlivci alebo členovia skupiny, budú mať vplyv na globálnu prítomnosť a budúcnosť,

     ·         poznať, uznávať a  podporovať alternatívne vízie vo vzťahu k udržateľnému rozvoju, ľudskému zdraviu  a zdraviu našej planéty,

     ·         pochopiť globálnu povahu sveta a  úlohu jednotlivca v ňom, rozvoj masovokomunikačných prostriedkov, dopravných prostriedkov, masovej turistiky a komunikačných systémov,

     ·         chápať problémy zachovania mieru, bezpečnosti jednotlivcov, národov a  štátov, zachovávania a  ochrany životného prostredia, vyčerpania nerastných surovín, liečenia civilizačných nemocí, populačnej explózie v rozvojových krajinách, drogovej závislosti najmä mladistvých, sexuálnej výchovy a pozitívne pristupovať k riešeniu týchto problémov,

     ·         uvedomiť si a  orientovať sa v problematike nerovnomerného hospodárskeho rozvoja, etnických, rasových a náboženských konfliktov, terorizmu a navrhovať cesty na ich odstránenia,

     ·         chápať pojmy spravodlivosť, ľudské práva a  zodpovednosť, aplikovať ich v globálnom kontexte,

     ·         dodržiavať zákony, rešpektovať práva a  osobnosť druhých ľudí, ich kultúrne špecifiká, vystupovať proti neznášanlivosti, xenofóbií a diskriminácií,

     ·         konať v súlade s  morálnymi princípmi a  zásadami spoločenského správania, prispievať  k  uplatňovaniu hodnôt demokracie,

     ·         uvedomovať si vlastnú kultúrnu, národnú a osobnostnú identitu, pristupovať s toleranciu k identite druhých,

     ·         zaujímať sa aktívne o politické a spoločenské dianie u nás a vo svete,

     ·         uznávať tradície a  hodnoty svojho národa, chápať jeho minulosť i súčasnosť v európskom a svetovom kontexte.

      

     6.2.2        Všeobecné kompetencie

                       Absolvent má:

     ·         potrebnú slovnú zásobu, vyjadrovaciu schopnosť v ústnom i  písomnom styku v slovenskom jazyku,

     ·         zvoliť druh komunikácie adekvátny komunikačnému zámeru, podmienkam a normám  komunikácie,

     ·         v oblasti socio-lingvistickej vedieť komunikovať v rôznych spoločenských úlohách, bežných komunikatívnych situáciách, používať verbálne a neverbálne výrazové prostriedky,

     ·         ovládať základné – najčastejšie používané lexikálne a gramatické prostriedky, rozumieť gramatickým menej frekventovaným lexikálnym a gramatickým javom a vedieť ich aj používať,

     ·         získať informácie z prečítaného a vypočutého textu (určiť hlavnú tému alebo myšlienku textu, rozlíšiť základné a vedľajšie informácie), dokázať text zaradiť do niektorých z  funkčných štýlov, orientovať sa v jeho stavbe,

     ·         uvádzať správne bibliografické údaje a  citáty, spracovať písomné informácie najmä odborného charakteru,

     ·         chápať literárne dielo ako špecifickú výpoveď o skutočnosti a o vzťahu človeka k nej,

     ·         pristupovať k literatúre ako k zdroju estetických zážitkov,

     ·         ovládať dva cudzie jazyky, z toho minimálne jeden na úrovni, ktorá mu umožňuje bežnú jazykovú komunikáciu s cudzincami a jeho používanie v ústnom aj písomnom styku pri vykonávaní profesie,

     ·         orientovať sa v dejinách slovenského národa a v svetových dejinách,

     ·         mať základné sociálne návyky potrebné na styk s ľuďmi a prakticky uplatňovať pri styku s ľuďmi spoločensky uznávané normy,

     ·         uvedomovať si svoju národnú príslušnosť a svoje ľudské práva, mať ochotu rešpektovať práva iných ľudí,

     ·         chápať princípy fungovania demokratickej spoločnosti a postupy, ako sa občan môže aktívne zapojiť do politického rozhodovania a ovplyvňovať verejné záležitosti na rôznych úrovniach (štát – región – mesto, obec),

     ·         v praxi uplatňovať humanitné zásady vzťahov medzi ľuďmi a ekologické zásady vo vzťahu k životnému prostrediu,

     ·         rozumieť matematickej terminológii a symbolike (množinovému jazyku a pojmom z matematickej logiky) a správne ju interpretovať a používať z nariadení, zákonov, vyhlášok a matematiky,

     ·         vyhľadávať, hodnotiť, triediť, používať matematické informácie v bežných profesných situáciách a používať pritom výpočtovú techniku a prístupné informačné a komunikačné technológie,

     ·         vytvoriť si pozitívny vzťah ku kultúrnym hodnotám, prírode a životnému prostrediu a aktívne sa podieľať na ich ochrane,

     ·         prejavovať aktívne postoje k vlastnému všestrannému telesnému rozvoju predovšetkým snahou o dosiahnutie optimálnej úrovne telesnej zdatnosti a  vlastnú pohybovú aktivitu spojiť s  vedomím potreby sústavného zvyšovaniu telesnej zdatnosti a upevňovania zdravia,

     ·         ovládať minimálne dva plavecké spôsoby a vedieť poskytnúť prvú pomoc topiacemu sa,

     ·         ovládať a  doržiavať zásady bezpečnosti a protiúrazovej prevencie, vedieť poskytnúť prvú pomoc pri úraze, uplatňovať pri pohybových činnostiach a  pobyte v  prírode poznatky z ochrany a tvorby životného prostredia.

     6.2.3        Odborné kompetencie

      

                 a) Požadované vedomosti

                     Absolvent má:

     ·         definovať a vysvetliť voľný čas ako pracovný priestor animátora,

     ·         vymedziť animáciu ako nedirektívnu metódu výchovy,

     ·         analyzovať základné metodické a didaktické postupy v animácii, uviesť            

              animačné oblasti a zložky animácie,

     ·         vysvetliť základné pojmy zo všeobecnej pedagogiky, pedagogiky voľného                     

              času, andragogiky a špeciálnej pedagogiky,

     ·         popísať základy všeobecnej psychológie, analyzovať psychológiu osobnosti,

           zoradiť vývinovú psychológiu,

     ·         vymedziť základy sociálnej psychológie, psychohygieny, roztriediť náročné

           životné situácie,

     ·         vysvetliť základné pojmy a súvislosti zo sociológie, chápanie spoločenského       

           diania,

     ·         vymedziť a  vysvetliť charakteristické znaky vývinových období v

           dejináchkultúry,  uviesť príklady ich predstaviteľov a ich prínos pre

           súčasnosť,

     ·         definovať a popísať základné pojmy z  manažmentu kultúry, vymedziť

           základné manažérske funkcie a  princípy personálnej práce,

     ·         popísať základné podnikateľské činnosti a SWOT analýzu,

     ·         stručne popísať anatómiu a fyziológiu človeka, určiť základné pravidlá

           v starostlivosti o zdravie,

     ·         uviesť príklady a popísať najznámejšie geografické  oblasti na Slovensku a vo

           svete z pohľadu využitia v rámci cestovného ruchu,

     ·         vysvetliť systém cestovného ruchu a  jeho jednotlivé zložky, kategorizovať

           strediská, podniky a zariadenia cestovného ruchu,

     ·         roztriediť a popísať služby ponúkané v cestovnom ruchu,

     ·         vymedziť podstatu základných ekonomických a  právnych javov, vzťahov a procesov,

     ·         využívať informačno-komunikačné technológie pri svojej práci.

      

        b)   Požadované zručnosti

        Absolvent vie:

     ·         projektovať, pripravovať, zabezpečovať a organizovať programy pre

               voľnočasové činnosti a aktivity v jednotlivých animačných oblastiach pre

               klientov rôznych vekových kategórií,

     ·         citlivo a taktne komunikovať s  ľuďmi, správne používať asertívne správanie

     a  zvládať náročné životné situácie,

     ·         vo voľnočasových činnostiach postupovať v súlade so základnými

               pedagogickými zásadami a metódami,

     ·         viesť rôzne sociálne skupiny klientov a  zaujímať k nim prosociálny postoj,

     ·         vnímať jednotlivé druhy umenia a získaný zážitok využívať v animačných

               činnostiach,

     ·         organizovať a riadiť malý pracovný kolektív a uplatňovať hlavné

               manažérske funkcie,

     ·         navrhnúť jednoduchý model podnikateľskej činnosti,

     ·         presadzovať pravidlá zdravého životného štýlu,  ošetriť bežné poranenia

               a poskytnúť prvú pomoc pri úrazoch,

     ·         ovládať prácu s mapami, turistickými sprievodcami a navigačnými  

               systémami,

     ·         usmerňovať klientov pri výbere stredísk, podnikov a zariadení cestovného

               ruchu,

     ·         zostaviť balík služieb v rámci ponuky cestovného ruchu a projektovať

               činnosti v cestovnom ruchu,

     ·         uskutočniť jednoduché ekonomické operácie a právne úkony,

     ·         kombinovať rôzne informačno-komunikačné technológie pri projektovaní

               a  prezentácií animačných programov, projektov z oblasti cestovného ruchu

               a podnikateľskej činnosti,

     ·         ovládať desaťprstovú hmatovú metódu v administratíve a korešpodencii.

      

                c) Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti                                      

        Absolvent sa vyznačuje:

     ·         komunikatívnosťou, tolerantnosťou, trpezlivosťou a empatiou vo vzťahu ku klientom,

     ·         priateľskosťou, spoľahlivosťou, presnosťou a zodpovednosťou vo vzťahu k spolupracovníkom a schopnosťami pracovať v tíme,

     ·         dodržiavaním zákonov, predpisov a korektných vzťahov s obchodnými partnermi,

     ·         sebaodhadom, sebadisciplínou, iniciatívnosťou, adaptabilnosťou a najmä kreativitou pri plnení zverených úloh,

     ·         kultivovanosťou spoločenského vystupovania a schopnosťou sociálneho kontaktu,

     ·         schopnosťou rozhodne a zároveň primerane riešiť konfliktné situácie,

     ·         praktickým a samostatným myslením a rozdeľovaním pozornosti,

     ·         manuálnou zručnosťou v bežných technických a remeselných činnostiach, ktoré sa môžu vyskytnúť pri voľnočasových aktivitách.

      

      

      

      

                                     PROFIL ABSOLVENTA ŠTUDIJNÉHO ODBORU

                               7646 6 vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť

      

      

      

     Názov a adresa školy

     Pedagogická a kultúrna akadémia,

     Sokolská 6, 900 01 Modra

     Názov ŠkVP

     Výchovná, animačná a sociálna činnosť

     Kód a názov ŠVP

     76 učiteľstvo

     Kód a názov študijného odboru

     7646 6 vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť

     Stupeň vzdelania

     úplné stredné odborné vzdelanie - ISCED 3A

     Dĺžka štúdia

     4 roky

     Forma štúdia

     Denná

     7.1 Charakteristika absolventa

     Absolvent študijného odboru 7646 6 vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť získava po úspešnom ukončení štúdia prvú kvalifikáciu na úrovni úplného stredného odborného vzdelania, ktoré zodpovedá medzinárodnej úrovni ISCED 3.A. Je kvalifikovaným pracovníkom so širokým odborným profilom, schopný samostatne vykonávať odborné činnosti vo vychovávateľsko-opatrovateľskej starostlivosti.

     Koncipovanie odborného vzdelávania absolventov plne odráža a zohľadňuje  požiadavky  nového Zákona č.448/2008 z. z .o sociálnych službách , ktorým sa zvyšuje náročnosť pracovných činností opatrovateliek v zariadeniach sociálnych služieb a opatrovateliek, ktoré poskytujú opatrovateľskú službu  v domácnosti občanov. Z toho dôvodu , v hierarchii podľa náročnosti, sa v katalógu  dopĺňajú v časti 15. Práca a sociálne veci v 05. a O6. platovej triede pracovné činnosti opatrovateliek s ustanoveným kvalifikačným predpokladom úplné stredné vzdelanie.

     Absolvent študijného odboru je kvalifikovaným odborným, samostatným a tvorivým pracovníkom schopným plánovať, pripraviť organizovať a realizovať vychovávateľsko-opatrovateľskú starostlivosť o klientov všetkých vekových kategórií. Jeho kompetencie vychádzajú z poznania osobnosti zdravého, chorého klienta   a klienta so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Pozná základné biologické, sociálne, pedagogické, psychologické , medicínske a opatrovateľské zákonitosti svojho odboru a vie ich prakticky uplatniť pri riešení odborných problémov.

      

     Profesionálne uplatnenie v praxi:

     Domovy sociálnych služieb

     Domovy dôchodcov

     Kluby dôchodcov

     Zariadenia opatrovateľskej služby

     Detské domovy

     Materské školy s integrovanými deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

     Zariadenia pre mentálne, telesne alebo inak zdravotne postihnutých (štátne, súkromné, cirkevné)

     Stanice opatrovateľskej služby

     Zariadenia pestúnskej starostlivosti

     Domovy pre osamelých rodičov

     Krízové strediská

     Resocializačné strediská

     Rehabilitačné strediská

     Útulky

      Náročnosť profesie v danej  oblasti vyžaduje široký všeobecný rozhľad, rozsiahle odborné vedomosti a spôsobilosti a kladie vysoké nároky na osobnostný rozvoj. 

     Absolvent disponuje dôležitými manuálnymi a intelektuálnymi zručnosťami, vie projektovať, realizovať a vyhodnotiť vychovávateľskú činnosť a zároveň zabezpečiť komplexnú opatrovateľskú starostlivosť o postihnutých a chorých občanov Vie uplatňovať komunikatívne zručnosti vo vychovávateľskej a opatrovateľskej činnosti. Vie vybavovať a vyhotovovať písomnosti späté s touto činnosťou nielen v materinskom jazyku ale primerane aj v cudzom jazyku.

      

      Absolvent vplýva na formovanie osobnosti zvereného jedinca po stránke kognitívnej, sociálnej, emocionálnej a senzomotorickej, čo predpokladá ovládanie príslušných metód a metodík práce s rôznymi vekovými kategóriami. Rešpektuje ľudské práva a slobodu jednotlivcov i skupín a zodpovedne využíva získané informácie. Uplatňuje špecifiká edukačnej práce a integrácie detí zdravotne, telesne, zmyslovo či duševne postihnutých. Je schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti v praxi, projektovať, zorganizovať, zrealizovať aktivity, vyhodnotiť prácu svoju i svojich kolegov. Dôležitou súčasťou profilu absolventa sú jeho vedomosti a spôsobilosti z oblasti hygieny a bezpečnosti práce, starostlivosti o zdravie a jeho ochranu, tvorby a ochrany životného prostredia, vrátane starostlivosti o kultúru práce a pracovné prostredie.

     Vyznačuje sa vysokým stupňom sebaregulácie a sebakontroly, Rešpektuje súkromie zverených osôb, zodpovedne pristupuje k informáciám o klientovi. Je pripravený spolupracovať s ďalšími odborníkmi (lekárom, špeciálnym pedagógom, sociálnym pracovníkom a pod.) v záujme klienta.

     Dokáže sa zorientovať v platnej legislatíve a konať v súlade so zákonmi a vyhláškami upravujúcimi sociálnu starostlivosť a edukáciu.

     V správaní absolventa  dominuje tolerancia, empatia, asertivita a prosociálne správanie. Je pripravený pracovať tvorivo samostatne i v tíme, v praktickej i teoretickej činnosti, je komunikatívne zručný v nadväzovaní a sprostredkovaní kontaktov, má kultivované vystupovanie a prejavy. Má predpoklady na ďalší odborný, profesionálny i osobnostný rozvoj, inováciu práce i prehlbovanie vedomostí a zručností. Je naklonený a otvorený novým trendom a metódam v danej profesii.

     Absolvent študijného  odboru  má predpoklady konať cieľavedome, rozvážne a rozhodne v súlade s právnymi predpismi spoločnosti, zásadami vlastenectva, humanizmu a demokracie. Predpokladá sa jeho schopnosť samostatného ďalšieho rozvoja a štúdia odboru na základe získaných vedomostí vo všeobecnovzdelávacích i odborných predmetoch.

     Po ukončení štúdia získa absolvent maturitné vysvedčenie s doložkou, ktorá obsahuje hodinové a obsahové štandardy jednotlivých odborných predmetov. Môže pokračovať v štúdiu pre absolventov štvorročných študijných odborov v rámci denného alebo diaľkového štúdia na úrovni ISCED 5. Svoju kvalifikáciu môže zvyšovať aj rôznymi vzdelávacími cestami na ISCED 4 prípadne môže získať aj inú kvalifikáciu ako je kvalifikácia v danom študijnom odbore.

     Po absolvovaní vzdelávacieho programu absolvent disponuje týmito kompetenciami:

      

     7.2 Kompetencie absolventa

     Absolvent študijného odboru 7646 6 vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť po absolvovaní vzdelávacieho programu disponuje nasledovnými kompetenciami

      

     7.2.1 Kľúčové kompetencie

     a)            Komunikatívne a sociálno-interakčné spôsobilosti
     Absolvent má:

     -                vyjadrovať a zdôvodňovať svoje názory,

     -                reprodukovať a interpretovať prečítaný alebo vypočutý text v materinskom a cudzom jazyku,

     -                podať výklad a popis konkrétneho objektu, veci alebo činnosti,

     -                vyjadrovať sa nielen podrobne a bohato, ale aj krátko a výstižne,

     -                aktívne komunikovať najmenej v dvoch cudzích jazykoch,

     -                vedieť samostatne rozhodovať o úprave informačného materiálu vzhľadom na druh oznámenia a širší okruh užívateľov,

     -                štylizovať listy (formálne, neformálne), informačné útvary (inzerát, oznam), vyplňovať formuláre (životopis, žiadosť),

     -                navrhovať návody k činnostiam, písať odborné materiály a dokumenty v materinskom a cudzom jazyku,

     -                osvojovať si grafickú a formálnu úpravu písomných prejavov,

     -                spracovávať písomné textové informácie (osnova, výpisky, denník) a materiály podľa účelu oznámenia a s ohľadom na potreby užívateľa,

     -                orientovať sa, získavať, rozumieť a aplikovať rôzne informácie, posúdiť ich význam v osobnom živote a v povolaní,

     -                vyhľadávať a využívať jazykové a iné výrazové prostriedky pri riešení zadaných úloh a tém v cudzom jazyku,

     -                vedieť prijímať a tvoriť text, chápať vzťahy medzi rečovou situáciou, témou a jazykovým prejavom v materinskom a cudzom jazyku,

     -                rozlišovať rôzne druhy a techniky čítania, ovládať orientáciu sa v texte a jeho rozbor z hľadiska kompozície a štýlu v materinskom a cudzom jazyku,

     -                ovládať operácie pri práci s počítačom,

     -                pochopiť a vyhodnocovať svoju účasť na procese vzdelávania a jeho výsledku, ktorý zabezpečuje právo voľného pohybu občana žiť, študovať a pracovať v podmienkach otvoreného trhu práce,

     -                pochopiť a osvojiť si metódy informačnej a komunikačnej technológie včítane možnosti učenia sa formou on-line,

     -                oboznámiť sa s motivačnými vzdelávacími programami, ktoré sú zamerané na riešenie problémov a poskytovanie prístupných príležitostí pre celoživotné vzdelávanie, ktoré vytvára možnosť virtuálnej komunikácie medzi lokálnymi komunitami.

      

     b)            Intrapersonálne a interpersonálne spôsobilosti

     Absolvent má:

     -                významne sa podieľať na stanovení zodpovedajúcich krátkodobých cieľov, ktoré smerujú k zlepšeniu vlastnej výkonnosti,

     -                vedieť samostatne predkladať jednoduché návrhy a projekty, formulovať, pozorovať, triediť a merať hypotézy,

     -                overovať a interpretovať získané údaje,

     -                rozhodovať o princípoch kontrolného mechanizmu,

     -                rozvíjať vlastnú aktivitu, samostatnosť, sebapoznanie, sebadôveru a reproduktívne myslenie,

     -                samostatne predkladať návrhy na výkon práce, za ktorú je zodpovedný,

     -                predkladať primerané návrhy na rozdelenie jednotlivých kompetencií pre ostatných členov tímu a posudzovať spoločne s učiteľom a s ostatnými, či sú schopní určené kompetencie zvládnuť,

     -                ovládať základy modernej pracovnej technológie a niesť zodpovednosť za prácu v životnom prostredí, jeho ochranu, bezpečnosť a stratégiu jeho rozvoja,

     -                samostatne pracovať a zapájať sa do práce kolektívu, riadiť jednoduchšie práce v menšom kolektíve, niesť zodpovednosť aj za prácu druhých,

     -                vytvárať, objasňovať a aplikovať hodnotový systém  a postoje,

     -                určovať  vážne nedostatky a kvality vo vlastnom učení, pracovných výkonoch a osobnostnom raste,

     -                stanovovať si ciele a priority podľa svojich osobných schopností, záujmov, pracovnej orientácie a životných podmienok,

     -                plniť plán úloh smerujúci k daným cieľom a snažiť sa ich vylepšovať formou využívania sebakontroly, sebaregulácie, sebahodnotenia a vlastného rozhodovania,

     -                overovať získané poznatky, kriticky posudzovať názory, postoje a správanie druhých,

     -                mať zodpovedný vzťah k svojmu zdraviu, starať sa o svoj fyzický a duševný rozvoj, byť si vedomí dôsledkov nezdravého životného štýlu a závislostí,

     -                prijímať a plniť zodpovedne dané úlohy,

     -                predkladať spolupracovníkom vlastné návrhy na zlepšenie práce, bez zaujatosti posudzovať návrhy druhých,

     -                prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, predchádzať osobným konfliktom, nepodliehať predsudkom a stereotypom v prístupe k druhým.

      

      

     c)             Schopnosť tvorivo riešiť problémy

     Absolvent má:

     -                objasňovať formou systematického poznávania najzávažnejšie rysy problémov, využívať za týmto účelom rôzne všeobecne platné pravidlá,

     -                získavať samostatným štúdiom všetky nové informácie vzťahujúce sa priamo k objasneniu neznámych oblastí problému,

     -                zhodnotiť význam rozmanitých informácií, samostatne zhromažďovať informácie, vytriediť a využiť len tie, ktoré sú pre objasnenie problému najdôležitejšie,

     -                určovať najzávažnejšie rysy problému, zvažovať rôzne možností riešenia, ich klady a zápory v danom kontexte aj v dlhodobejších súvislostiach, stanoviť kritériá pre voľbu konečného optimálneho riešenia,

     -                vedieť vybrať vhodné postupy pre realizáciu zvoleného riešenia a dodržiavať ho,

     -                poskytovať ľuďom informácie (oznamovanie, referovanie, rozprávanie, vyučovanie),

     -                vedieť ovplyvňovať ľudí (prehováranie, presvedčovanie),  

     -                spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi.          

      

     d)            Podnikateľské spôsobilosti

     Absolvent má:

     ­                vedieť spracovať základné analytické prieskumy a predkladať primerané návrhy na výkon takej práce, ktorú je schopný zodpovedne vykonať,

     ­                orientovať sa v rôznych štatistických údajoch a vedieť ich využívať pre vlastné podnikanie,

     ­                vyhodnocovať možnosti plánovania realizácie projektov,

     ­                samostatne plánovať financie, základné prostriedky a nehnuteľnosti vzhľadom na potreby a ciele manažmentu podnikania,

     ­                viesť systém jednoduchého a podvojného účtovníctva a stratégiu odpisov,

     ­                pochopiť najnovšie poznatky z teórie riadenia a organizácie,

     ­                využívať marketingový manažment,

     ­                rozpoznávať a rozvíjať kvality riadiaceho zamestnanca s aspektom na komunikatívne schopnosti, asertivitu, kreativitu a odolnosť voči stresom,

     ­                vedieť vystihnúť princípy odmeňovania a oceňovania aktívnych a tvorivých zamestnancov,

     ­                ovládať princípy priebežnej kontroly, diagnostiky skutočného stavu a úrovne podniku,

     ­                zisťovať dynamiku vývoja efektívnosti práce, podnikania a porovnávať ju s celospoločenskými požiadavkami a potrebami,

     ­                využívať zásady konštruktívnej kritiky, vedieť primerane kritizovať, ale aj znášať kritiku od druhých,

     ­                pracovať s materiálmi a informáciami v dvoch cudzích jazykoch,

     ­                ovplyvňovať druhých a koordinovať ich úsilie,

     ­                rýchle sa rozhodovať a prijímať opatrenia,

     ­                myslieť systémovo a komplexne,

     ­                prijímať a uznávať aj iné podnikateľské systémy,

     ­                ovládať podstatu systémovej analýzy,

     ­                rešpektovať právo a zodpovednosť,

     ­                mať zodpovedný postoj k vlastnej profesijnej budúcnosti a ďalšiemu vzdelávaniu, uvedomovať si význam celoživotného učenia a byť pripravený prispôsobovať sa k zmeneným pracovným podmienkam,

     ­                sledovať a hodnotiť vlastný úspech vo svojom učení, prijímať hodnotenie výsledkov svojho učenia zo strany iných ľudí,

     ­                poznať možnosti ďalšieho vzdelávania, hlavne v odbore prípravy na povolanie,

     ­                mať prehľad o možnostiach uplatnenia na trhu práce v danom odbore, cieľavedomé a zodpovedne rozhodovať o svojej budúcej profesií a vzdelávacej ceste,

     ­                mať reálnu predstavu o pracovných a iných podmienkach v odbore, o požiadavkách zamestnávateľov na pracovné činnosti a vedieť ich porovnávať so svojími predstavami a reálnymi predpokladmi,

     ­                robiť aj nepopulárne, ale správne  opatrenia a rozhodnutia,

     ­                chápať podstatu a princíp podnikania, mať predstavu o základných právnych, ekonomických, administratívnych, osobnostných a etických aspektoch súkromného podnikania,

     ­                dokázať vyhľadávať a posudzovať podnikateľské príležitosti v súlade s realitou trhového prostredia, svojími predpokladmi a ďalšími možnosťami. 

      

     e)             Spôsobilosť využívať informačné technológie

     Absolvent má:

     ­                zoznámiť sa s rôznymi druhmi počítačových programov a spôsobom ich obsluhy,

     -                ovládať obsluhu  periférnych zariadení potrebných pre činnosť používaného programu,

     ­                pracovať s aplikačným programom potrebným pre výkon povolania,

     ­                vyhľadávať vhodné informačné zdroje a potrebné informácie,

     ­                vybrať kvantitatívne matematické metódy (bežné, odborné a špecifické), ktoré sú vhodné pri riešení danej úlohy alebo situácie,

     ­                graficky znázorňovať reálne situácie a úlohy, kde takéto znázorňovanie pomáha pri kvantitatívnom riešení úlohy,

     -                komunikovať elektronickou poštou, využívať prostriedky online a offline komunikácie,

     -                evidovať, triediť a uchovávať informácie tak, aby ich mohol využívať pri práci,

     -                chrániť informácie pred znehodnotením alebo zmanipulovaním,

     -                posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov, kriticky pristupovať k získaným informáciám a byť mediálne gramotný.

      

     g)            Spôsobilosť byť demokratickým občanom

     Absolvent má:

     -                porozumieť systémovej (globálnej) podstate sveta,

     -                uvedomiť si a rešpektovať, že telesná, citová, rozumová i vôľová zložka osobnosti sú rovnocenné a vzájomne sa dopĺňajú,

     -                konať zodpovedne, samostatne a iniciatívne, nielen vo svojom vlastnom záujme, ale aj vo verejnom záujme,

     -                poznať a rešpektovať, že neexistuje iba jeden pohľad na svet,

     -                orientovať sa na budúcnosť vo svojom vzťahu k Zemi,

     -                uvedomiť si, že rozhodnutia, ktoré sa príjmu a činy, ktoré vykonajú jednotlivci alebo členovia skupiny, budú mať vplyv na globálnu prítomnosť a budúcnosť,

     -                poznať, uznávať a podporovať alternatívne vízie vo vzťahu k udržateľnému rozvoju, ľudskému zdraviu a zdraviu našej planéty,

     -                uvedomiť si a čiastočne pochopiť globálne podmienky, rozvoj a trendy súčasného sveta,

     -                pochopiť globálnu povahu sveta a úlohu jednotlivca v ňom, rozvoj masovokomunikačných prostriedkov, dopravných prostriedkov, masovej turistiky a komunikačných systémov,

     -                chápať problémy zachovania mieru, bezpečnosti jednotlivcov, národov a štátov, zachovávania a ochrany životného prostredia, vyčerpania nerastných surovín, liečenia civilizačných chorôb, populačnej explózie v rozvojových krajinách, drogovej závislosti najmä mladistvých, sexuálnej výchovy a pozitívne pristupovať k riešeniu týchto problémov,

     -                uvedomiť si a orientovať sa v problematike nerovnomerného hospodárskeho rozvoja, etnických, rasových a náboženských konfliktov, terorizmu a navrhovať cesty na ich odstránenia,

     -                chápať pojmy spravodlivosť, ľudské práva a zodpovednosť, aplikovať ich v globálnom kontexte,

     -                tvorivo riskovať, primerane kritizovať, jasne sa stavať k riešeniu problémov, rýchle sa rozhodovať, byť dôsledný, inšpirovať druhých pri vyhľadávaní podnetov, iniciatív a vytváraní možností,

     -                dodržiavať zákony, rešpektovať práva a osobnosť druhých ľudí, ich kultúrne špecifiká, vystupovať proti neznášanlivosti, xenofóbií a diskriminácií,

     -                konať v súlade s morálnymi princípmi a zásadami spoločenského správania, prispievať k uplatňovaniu hodnôt demokracie,

     -                uvedomovať si vlastnú kultúrnu, národnú a osobnostnú identitu, pristupovať s toleranciu k identite druhých,

     -                zaujímať sa aktívne o politické a spoločenské dianie u nás a vo svete,

     -                uznávať tradície a hodnoty svojho národa, chápať jeho minulosť i súčasnosť v európskom a svetovom kontexte

     -                podporovať hodnoty miestnej, národnej, európskej a svetovej kultúry a mať k nim vytvorený pozitívny vzťah.

     7.2.2        Všeobecné kompetencie                                                

     Absolvent má:

     -                zvoliť komunikatívnu stratégiu adekvátnu komunikačnému zámeru, podmienkam a normám komunikácie,

     -                vyjadrovať vhodným spôsobom svoj úmysel, prezentovať sám seba, podávať a získavať ústne alebo písomne požadovanú alebo potrebnú informáciu všeobecného alebo odborného charakteru, zapájať sa do diskusie, obhajovať svoj názor, pohotovo reagovať na nepredvídané situácie (otázka, rozhovor, anketa), uplatňovať verbálne a neverbálne prostriedky, spoločenskú a rečovú etiku a zdôvodňovať zvolené riešenie komunikačnej situácie,

     -                ovládať základné – najčastejšie používané lexikálne a gramatické prostriedky, rozumieť gramatickým menej frekventovaným lexikálnym a gramatickým javom a vedieť ich aj používať, samostatne tvoriť súvislé hovorené a písané prejavy,

     -                získať informácie z prečítaného a vypočutého textu (určiť hlavnú tému alebo myšlienku textu, rozlíšiť základné a vedľajšie informácie), dokázať text zaradiť do niektorých z funkčných štýlov, orientovať sa v jeho stavbe,

     -                uvádzať správne bibliografické údaje a citáty, spracovať písomné informácie najmä odborného charakteru,

     -                pracovať s Pravidlami pravopisu a inými jazykovými príručkami,

     -                chápať literárne dielo ako špecifickú výpoveď o skutočnosti a o vzťahu človeka k nej,

     -                vytvárať si predpoklady pre estetické vnímanie skutočnosti,

     -                vytvoriť si pozitívny vzťah k literárnemu umeniu, založený na interpretácii ukážok z umeleckých diel, na osvojení podstatných literárnych faktov, pojmov a poznatkov,

     -                pristupovať k literatúre ako k zdroju estetických zážitkov, uplatňovať estetické a ekologické hľadiská pri pretváraní životného prostredia, podieľať sa na ochrane kultúrnych hodnôt,

     -                v oblasti jazykovej poznať a používať zvukové a grafické (pravopisné) prostriedky daného jazyka, slovnú zásobu včítane vybranej frazeológie v rozsahu daných tematických okruhov, vybrané morfologické a syntaktické javy, základné spôsoby tvorby slov (odvodzovanie a skladanie slov), vybrané javy z oblasti štylistiky,

     -                v oblasti pragmatickej používať osvojené jazykové prostriedky v súvislých výpovediach a v obsahových celkoch primerane s komunikatívnym zámerom,

     -                s aspektom na strategickú kompetenciu vedieť vhodne reagovať na partnerove podnety, odhadovať významy neznámych výrazov, používať kompenzačné vyjadrovanie, pracovať so slovníkom (prekladovým, výkladovým) a používať iné jazykové príručky a informačné zdroje,

     -                v oblasti socio-lingvistickej vedieť komunikovať v rôznych spoločenských úlohách, bežných komunikatívnych situáciách, používať verbálne a neverbálne výrazové prostriedky v súlade so socio-kultúrnym úzusom danej jazykovej oblasti, preukázať všeobecné kompetencie a komunikatívne kompetencie prostredníctvom rečových schopností na základe osvojených jazykových prostriedkov v komunikatívnych situáciách v rámci tematických okruhov, preukázať úroveň receptívnych (vrátane interaktívnych) a produktívnych rečových schopností,

     -                chápať nutnosť svojho úspešného zapojenia sa do spoločenskej deľby práce a oceniť prospešnosť získavania nových spôsobilostí po celý čas života,

     -                mať základné sociálne návyky potrebné na styk s ľuďmi a prakticky uplatňovať pri styku s ľuďmi spoločensky uznávané normy,

     -                uvedomovať si svoju národnú príslušnosť a svoje ľudské práva, mať ochotu rešpektovať práva iných ľudí,

     -                chápať princípy fungovania demokratickej spoločnosti a postupy, ako sa občan môže aktívne zapojiť do politického rozhodovania a ovplyvňovať verejné záležitosti na rôznych úrovniach (štát – región – obec),

     -                v praxi uplatňovať humanitné zásady vzťahov medzi ľuďmi a ekologické zásady vo vzťahu k životnému prostrediu,

     -                vytvárať si vlastní filozofické a etické názory ako základ na sústavnejšiu a dokonalejšiu orientáciu pri posudzovaní a hodnotení javov ľudského a občianskeho života,

     -                rozumieť matematickej terminológii a symbolike (množinovému jazyku a pojmom z matematickej logiky) a správne ju interpretovať a používať z nariadení, zákonov, vyhlášok a matematiky,

     -                vyhľadávať, hodnotiť, triediť, používať matematické informácie v bežných profesných situáciách a používať pritom výpočtovú techniku a prístupné informačné a komunikačné technológie,

     -                osvojiť si vyskytujúce sa pojmy, vzťahy a súvislosti medzi nimi, osvojiť si postupy používané pri riešení úloh z praxe,

     -                cieľavedome pozorovať prírodné javy, vlastnosti látok a ich premeny,

     -                rozvíjať finančnú a mediálnu gramotnosť,

     -                rozlišovať fyzikálnu a chemickú realitu, fyzikálny a chemický model,

     -                vedieť opísať osvojené prírodovedné poznatky a vzťahy medzi nimi, používať správnu terminológiu a symboliku, porozumieť prírodným zákonom,

     -                aplikovať získané prírodovedné poznatky i mimo oblasti prírodných vied (napr. v odbornom vzdelávaní, praxi, každodennom živote),

     -                poznať využitie bežných látok v priemysle, poľnohospodárstve a v každodennom živote a ich vplyv na zdravie človeka a životné prostredie,

     -                chápať umenie ako špecifickú výpoveď umelca, chápať prínos umenia a umeleckého zážitku ako dôležitú súčasť života človeka, vedome vyhľadávať a zúčastňovať sa kultúrnych a umeleckých podujatí, vedieť vyjadriť verbálne svoj kultúrny zážitok, vyjadriť vlastný názor a obhájiť ho,

     -                vytvoriť si pozitívny vzťah ku kultúrnym hodnotám, prírode a životnému prostrediu a aktívne sa podieľať na ich ochrane,

     -                prejavovať aktívne postoje k vlastnému všestrannému telesnému rozvoju predovšetkým snahou o dosiahnutie optimálnej úrovne telesnej zdatnosti a vlastnú pohybovú aktivitu spojiť s vedomím potreby sústavného zvyšovania telesnej zdatnosti a upevňovania zdravia,

     -                uvedomovať si význam telesného a pohybové zdokonaľovania, vnímať krásu pohybu, prostredia a ľudských vzťahov,

     -                ovládať a doržiavať zásady dopomoci, zabrániť úrazu a poskytnúť prvú pomoc pri úraze, uplatňovať pri športe a pobyte v prírode poznatky z ochrany a tvorby životného prostredia. 

     7.2.3  Odborné kompetencie

     a)            Požadované vedomosti

      

     Absolvent má:

     -                vysvetliť základné pojmy zo všeobecnej pedagogiky, pedagogiky voľného času, teórie výchovy, sociálnej pedagogiky, andragogiky a geragogiky, špeciálnej pedagogiky

     -                vybrať a reprodukovať významné historické udalosti a osobnosti z dejín školstva, edukácie na Slovensku a vo svete,

     -                popísať, vysvetliť, analyzovať, podmienky, princípy, obsah, metódy, formy, prostriedky edukácie klientov všetkých vekových skupín, klientov so ŠVVP a ohrozených skupín detí a mládeže,

     -                vymedziť pravidlá pedagogickej komunikácie a špecifiká komunikácie s klientmi so ŠVVP,

     -                popísať školskú sústavu, a porovnať alternatívne školy a koncepcie výchovy,

     -                definovať a vysvetliť základné pojmy zo všeobecnej psychológie, vývinovej psychológie, sociálnej psychológie, psychológie osobnosti, patopsychológie a psychohygieny,

     -                pomenovať a popísať základné psychické procesy a stavy, štruktúru osobnosti,

     -                rozlišovať špecifiká vývinových období človeka,

     -                rozoznať zvláštnosti sociálneho prostredia, pomenovať sociálne roly a sociálne skupiny v priebehu života človeka,

     -                popísať metódy zvládania náročných životných situácií a zásady duševnej hygieny,

     -                vybrať a uviesť príklady metód a techník sebapoznania, sebahodnotenia, sebaregulácie, sebavýchovy a rizík povolania,

     -                vybrať príklady metód a techník hodnotenia vlastnej práce a práce iných,

     -                 reprodukovať problematiku psychológie chorých, postihnutých, psychológie práce, psychológie manželstva a rodičovstva, patopsychológie,

     -                definovať a popísať druhy, zákony a podmienky učenia, efektívnosť a organizáciu vyučovania, osobitosti výchovného pôsobenia,

     -                popísať anatómiu a fyziológiu ľudského tela,

     -                vysvetliť zásady zdravého životného štýlu, hygieny a prevencie,

     -                analyzovať procesy živej prírody a vzájomný vzťah človeka a prírody,

     -                popísať vybavenie lekárničky a uviesť príklady jeho použitia, 

     -                vymedziť teoretické základy opatrovateľskej starostlivosti a epidemiológie,

     -                reprodukovať základné poznatky o systémových ochoreniach,

     -                definovať teoretické základy prvej pomoci pri úrazoch a náhlych stavoch,

     -                rozoznať základné vlastnosti potravín a ich vplyv na zdravie človeka,

     -                popísať, vysvetliť, obsah, metódy, formy, prostriedky hudobnej výchovy, výtvarnej výchovy, telesnej výchovy, pracovnej výchovy klientov všetkých vekových skupín, klientov so ŠVVP,

     -                popísať, vysvetliť, obsah, metódy, formy, prostriedky oboznamovania klientov všetkých vekových skupín, klientov so ŠVVP,

     -                určiť a vysvetliť charakteristické znaky, vývinových období vo výtvarnom a hudobnom umení.

     -                vysvetliť ľudské práva a základné právne normy odboru,

     -                uviesť etické princípy profesie,

     -                pomenovať príslušnú dokumentáciu v odbore a uviesť príklady jej použitia

     b)            Požadované zručnosti

     Absolvent vie:

     -                riešiť problematiku edukačnej práce v zariadeniach sociálnych služieb,

     -                samostatne pracovať so zdravými klientmi i s klientmi so ŠVVP,

     -                analyzovať nadobudnuté poznatky a aplikovať ich v praxi,

     -                samostatne a tvorivo pracovať,

     -                samostatne a aktívne riešiť každodenné pracovné situácie,

     -                uplatňovať poznatky zo psychohygieny, metódy a techniky sebapoznania, sebaregulácie, sebavýchovy, na zvládanie stresov a rizík povolania,

     -                poskytnúť opatrovateľskú starostlivosť o klienta,

     -                zabezpečovať správny somatický a neuropsychický vývin klientov,

     -                uplatňovať komunikatívne zručnosti v práci s klientmi a klientmi so ŠVVP,

     -                riešiť jednoduché zdravotné problémy klienta,

     -                spolupracovať s odborníkmi z výchovných, vzdelávacích, poradenských, zdravotníckych, sociálnych zariadení,

     -                rozvíjať u svojich klientov hudobné cítenie, hudobnú pamäť, výtvarné, pracovné, dramatické, športové a pohybové schopnosti a zručnosti,

     -                využívať hudobno-pohybové prvky vo svojej práci,

     -                pestovať u klientov kladný vzťah k prírode a jej ochrane a k ochrane vlastného zdravia i zdravia iných.

     -                uplatňovať základné právne normy a pravidlá bezpečnosti pri práci a ochrane zdravia pri práci,

     -                poskytnúť prvú pomoc pri úrazoch a drobných poraneniach, pri stavoch ohrozujúcich život,

     -                citlivo a taktne komunikovať s ľuďmi,

     -                uplatňovať etické princípy v správaní a konaní,

     -                vytvoriť vecne, štylisticky i gramaticky správne písomnosti pracovného i osobného charakteru,

     -                uplatňovať praktické zručnosti v oblasti počítačovej a informačnej techniky,

     -                zodpovedne narábať s informáciami, pracovať s odbornou literatúrou a inými zdrojmi informácií,

     -                vytvárať prostredie dôvery, bezpečia, optimizmu.

      

      

      

     c)   Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti         

      Absolvent sa vyznačuje:

     -                empatiou, toleranciou,

     -                trpezlivosťou, vytrvalosťou, flexibilitou, kreativitou,

     -                komunikatívnosťou, priateľskosťou, prosociálnym správaním,

     -                spoľahlivosťou, presnosťou,