• História školy

   •  

     

    1870-1918

     

    Uhorský parlament v roku 1868 odhlasoval založenie štyroch učiteľských ústavov v hornom Uhorsku , z ktorých modranský oficiálne otvorili 21.septembra 1870. Svoju existenciu začal v skromnej budove slov.evanjelického gymnázia. Pri ústave založili i cvičnú školu, v ktorej sa zo začiatku vyučovalo po slovensky. Učiteľský ústav v Modre ( Magyar Kir. állami tanítóképezde Modor ) mal slúžiť maďarizácii slovenského vidieka , čo sa nikdy nepodarilo. Novú budovu pre ústav postavila Gratzlova stavebná firma z Bratislavy v rokoch 1884-1887. Mesto Modra na ňu prispelo pozemkom , drevom a tehlami.

    Vyučovať sa začalo po nemecky , nakoľko prvým správcom ústavu bol Ján Benisch - ponemčený Čech. V roku 1872 nastúpil na miesto riaditeľa Dr.Karol Verédy a vtedy sa začalo vyučovať maďarsky.

    Ústav nikdy nesplnil snahu jeho zakladateľov o pomaďarčenie slovenského vidieka. Zaslúžilo sa o to uvedomelé obyvateľstvo mesta Modry a niektorí pedagógovia ústavu , napríklad riaditeľ Karol Lenhard a riaditeľ Ferdinand Písecký.
     

    1919-1939

    Po skončení 1.svetovej vojny a po vzniku Československa sa 30. marca 1919 zmenila naša škola na prvý slovenský učiteľský ústav.Na slávnosti otvorenia sa zúčastnili dr.Vavro Šrobár , taliansky generál Piccione , župan Samuel Zoch , dr. Pavol Blaho . Správou ústavu bol poverený pobočník generála M.R.Štefánika Ferdinand Písecký. Výnosom Min.školstva bola naša škola 28. apríla 1919 premenovaná na Masarykov I. štátny československý učiteľský ústav v Modre.

     

     

    Takto sa začala druhá slávna éra histórie ústavu. O tom , že na túto cestu dobre vykročil, svedčí aj vyhlásenie ministra dr. Mičuru, ktorý v r.1921 vyhlásil : " Modranský učiteľský ústav je vzor , ku ktorému sa celé Slovensko pozerá s dôverou."

     

     

    1939 - 1945

    Za hlavnú úlohu akadémie sa považovala otázka výchovy žiakov pre učiteľské povolanie s dôrazom na osobné vedomosti a mravné vlastnosti , aby mohli vychovávať mládež ľudových škôl v duchu "kresťansko - národnom". Riaditeľom ústavu sa stáva katolícky duchovný Gašpar Straka a mení sa i názov na Štátny slovenský ženský ústav učiteľský v Modre .

     

    Veľa absolventov modranského ústavu sa zapojilo do protifašistického odboja a mnohí z nich zahynuli. Pamätná tabuľa na priečelí školy pripomína ich mená - A.Felcán , S.Hlubocký, O.Chorvát , F.Dauda , V.Kopečný , F.Lenner , M.Slávik , M.Ševca.

     

     

    1945 - 1970

    Po oslobodení v roku 1945 sa nový školský systém snažil zrušiť učiteľské akadémie a nahradiť ich pedagogickými inštitútmi. Ale nedostatok kvalifikovaných učiteľov tieto školy i naďalej zachoval. V septembri 1947 naša škola mala názov Učiteľská akadémia v Modre. V roku 1950 vznikli pedagogické gymnáziá pre vzdelávanie učiteľov národných škôl a pedagogické školy pre vzdelávanie učiteliek materských škôl a vychovávateľov.
    Od roku 1950 až do školského roku 1960 prešiel vývin školy mnohými peripetiami. V roku 1953 sa zmenila dĺžka štúdia  na tri roky.
    V školskom roku 1959/60 sa Pedagogická škola v Modre zmenila z trojročného typu vzdelávania na štvorročný. Riaditeľom školy bol pán Vilian Capek do roku 1968.
    V 60. až 90. rokoch pôsobili v škole vynikajúci učitelia, ktorí sa zaslúžili o dobré meno školy a ktorí pripravili do života stovky kvalitných pedagógov.
    Riaditeľka školy Anna Luciaková ( od roku 1968 - 1983), zástupca riad.školy Ján Bibza, PhDr. Milada Caltíková, PhDr. Elena Zigová, Mgr. Oľga Lieskovská, PhDr. Zuzana Žarnovická, Doc. PhDr.Jozef Pavlík, CSc. - autor publikácie, v ktorej je spracovaná história školy: Pamätnica modranského učiteľského ústavu 1870 - 1970,  Jana Vajnerová, Emília Moravčíková, Anna Hurtoňová, Eva Veselá, Eleonóra Dunajová,  Erika Durbáková,Oľga Riganová a veľa ďalších učiteľov.

     

    V roku 1983
     sa stáva riaditeľkou školy
    Mgr. Darina Tibenská, zástupcom bol Ivan Minárik, neskôr (od roku 1986)  Mgr. Cyril Jurčík.

    V tomto čase škola mala dva študijné odbory – učiteľstvo pre materské školy , vychovávateľstvo, ktoré sa neskôr zlúčili a dodnes fungujú ako jeden spojený študijný odbor: učiteľstvo a vychovávateľstvo.

    Škola mala v tomto čase intenzívnu spoluprácu so  Srbským učiteľským ústavom v Bautzene, v bývalej NDR. Organizovali sa výmenné pobyty študentov a učiteľov, ktoré sa stretávali s veľkým úspechom.

    Škola organizovala i aktívne sa zapájala do celoslovenského a celoštátneho kola v umeleckom prednese – Štúrov pamätník a Pedagogická poéma, v ktorom dosahovali naše študentky vynikajúce úspechy hlavne zásluhou slovenčinárky PhDr. Eleny Zigovej.

    Naši študenti boli úspešní i v oblasti športu – pedagogické školy organizovali celoslovenskú súťaž pod názvom Športové hry pedagogických škôl. Z tohto obdobia máme veľa významných ocenení.

    Škola niesla názov Stredná pedagogická škola L.Novomeského.


    V roku 1991
    sa stáva riaditeľom školy Mgr. Ján Ozábal
    , zástupcom Mgr. Cyril Jurčík.

    Zo študijných odborov okrem učiteľstva pre MŠ a vychovávateľstva bol na krátky čas zavedený študijný odbor – starostlivosť o človeka, v roku 1996  študijný odbor kultúrno-výchovný pracovník, ktorý je od roku 2008 aktuálny pod názvom animátor voľného času.

    V roku 1996 škola zmenila názov na : Pedagogická a kultúrna akadémia.


    Od roku 2004 je riaditeľkou školy Mgr. Jarmiala Bachanová. Zástupcom riaditeľky: Mgr. Cyril Jurčík do 31.01.2013.

    Od 01.02.2013 je zástupkyňou riaditeľky školy Mgr. Andre Paluchová.

    V škole sú od školského roka 2006/2007 zavedené tri študijné odbory:

    učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo (7649 M, 7649 6)

     animátor voľného času (kultúrno-výchovný pracovník ) ( 7662 M,7662 6  - 7663 6)

    vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť  ( 7646 M, 7646 6)

    Študenti majú v učebnom pláne dva cudzie jazyky – anglický a nemecký/ ruský, španielsky/. Pracujú v rôznych záujmových krúžkoch – spevácky, gymnastický, volejbalový, internetový, ekologický, literárny a pod.

    Dosahujú výborné výsledky v stredoškolskej odbornej činnosti, v umeleckom prednese, v športe. Pripravujú na úrovni kultúrne programy nielen pre školu, Modranov, ale i pre širokú verejnosť mimo mesta.

    12.-13. októbra 2005 si škola pripomenula 135. výročie svojho vzniku.

    Študenti pripravili kultúrny program na slávnostnú akadémiu a Deň otvorených dverí pre modranské deti v telocvični, na školskom dvore i v budove školy.
    K absolventom našej školy patria osobnosti, ktoré sa v súčasnosti uplatnili v spoločenskom živote:
    Napr. operná speváčka Janka Valúšková, moderátorka a herečka Patrícia  Garajová - Jariabková, herečka Judita Vargová, spevák Peter Fiala, výtvarník a primátor mesta Pezinok Mgr. Oliver Solga, spisovateľka Viera Valachovičová - Ryšavá a veľa ďalších osobností.


    V škole úspešne funguje školský časopis. Je dôstojným pokračovateľom školského časopisu, ktorý vydávali študenti ešte pod vedením Jána Smreka či Ladislava Novomeského.
    Spevácky zbor, ktorý bol vždy pýchou školy, sa zredukoval na komorný a funguje pod vedením Mgr. Silvie Oškerovej.

     Od školského roku 2010/2011 máme aj dvojročné diaľkové pomaturitné kvalifikačné štúdium v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo.

     13.-14. októbra 2010 si škola pripomenula už 140. výročie pedagogického vzdelávania.

    Pri tejto príležitosti učitelia školy so svojimi žiakmi pripravili veľmi vydarenú slávnostnú akadémiu, na ktorú prijali pozvanie mnohí hostia: štátny tajomník ministra školstva Mgr. Jaroslav Ivančo, PhDr. Gabriela Németh - podpredseníčka Bratislavského samosprávneho kraja, Mgr. Veronika Redechová - prednostka Krajského školského úradu v Bratislave, RNDr. Dagmar Kurejová - z KŠÚ v Bratislave, PhDr. Anna Jurkovičová, PhD. zo Štátneho inštitútu odborného vzdelávania v Bratislave, PaedDr. Jozef Lužák podpredseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku, PaedDr. Eva Klikáčová - vedúca úradu OZPŠaV na Slovensku, PhDr. Marta Valašiková - riaditeľka Školského inšpekčného centra v Bratislave, Mgr. Marián Poláček - školský inšpektor, primátori miest Malacky, Pezinok, Modra, riaditelia sesterských pedagogických akadémii na Slovensku  a veľa ďalších hostí, ktorí nás potešili svojou prítomnosťou.

    Od 1. septembra 2017 škola zmenila svoj názov na Stredná odborná škola pedagogická.

     

     

     

     

     

     


     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


     

     

     

     

     

     

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola pedagogická
   • paka@pakamo.sk, riaditel@pakamo.sk, sekretariat@pakamo.sk
   • 033 6472577, mobil: 0915 753 008
   • Sokolská 6 Modra Slovakia
   • 162 787
   • 2020678693
   • Pracovné dni v čase 7.30 - 14.00
   • Školský internát patrí SOŠ vinársko-ovocinárskej. https://svosmo.edupage.org/a/o-skolskom-internate +421 33/6472580 klapka 36
   • Školská jedáleň patrí SOŠ vinársko-ovocinárskej. +421 33/6472580 klapka 13 E-mail: jozefizof@svosmo.sk
  • Prihlásenie

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0]; s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script', 'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init', '411489306809433'); fbq('track', 'PageView');