• Študijné odbory a profil absolventov školy

   • 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo - 4-ročné denné štúdium

    7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo - 2-ročné diaľkové pomaturitné štúdium

     

    Profil absolventa

    Tento študijný odbor vzhľadom na charakter odborných predmetov (jednotlivé metodiky)  a počet hodín praxe je výborným základom pre štúdium na vysokej škole humanitného zamerania.

    Absolvent tohto študijného odboru je kvalifikovaným pracovníkom pre výchovno-vzdelávaciu prácu v predškolských zariadeniach a v zariadeniach výchovy mimo vyučovania. Na základe získaných vedomostí a zručností vie úspešne pedagogicky pracovať, vybavovať písomnosti späté s touto činnosťou. Po šesťmesačnej nástupnej praxi je absolvent pripravený pre prácu s deťmi v materskej škole i v zariadeniach výchovy mimo vyučovania, pre komunikáciu s rodičmi i s celou pedagogickou i nepedagogickou verejnosťou. Má organizačné schopnosti a svoj umelecký a športový talent vie využívať v práci s deťmi. Získava i základy metodiky výučby cudzieho jazyka v predškolských zariadeniach.

    Odborné predmety

    pedagogika, psychológia, špeciálna pedagogika, biológia a starostlivosť o zdravie, hudobná výchova s metodikou, výtvarná výchova s metodikou, telesná výchova s metodikou, literárna a jazyková výchova, hra na hudobný nástroj (gitara, klavír, flauta), praktikum dramatickej výchovy, prírodovedné a polytechnické praktikum, pedagogická prax, ale aj informatika.

    Podmienska prijatia: talentová skúška

     

    2. študijný odbor: 7662 M animátor voľného času

    Profil absolventa

    Absolvent tohto študijného odboru je kvalifikovaným, samostatným, tvorivým pracovníkom, ktorý projektuje, pripravuje, usmerňuje a organizuje voľný čas vo výchovných, vzdelávacích a kultúrnych zariadeniach a inštitúciách ( výcvikové štúdiá, voľnočasové centrá, múzeá, galérie, knižnice, kultúrne a umelecké zväzy a spolky a pod.), v oblasti zdravia a športu ( kúpeľné a medicínske centrá, sanatóriá, športové štúdiá a fitcentrá, a pod.), v oblasti verejnej práce a prostriedkov masovej komunikácie ( médiá, nakladateľstvá, kiná, videotéky, multimediálne strediská), v oblasti gastronómie, ubytovania a zábavy ( hotely, penzióny, hudobné kluby, a pod.), v oblati cestovného ruchu (poradenské centrá cestovného ruchu, kúpeľné strediská a dovolenkové centrá, prázdninové a dovolenkové kluby, a pod.), v oblasti sociálnej starostlivosti ( centrá sociálnej starostlivosti, azylové domy, domovy dôchodcov, detské domovy, a pod.). Vedomosti získané štúdiom tohto odboru umožňujú pokračovať absolventovi v štúdiu na vysokej škole. Študenti tohto odboru sú kreatívni v práci s deťmi i dospelými a veľmi vítaní ako animátori v rôznych spoločenských ištitúciách ( v múzeách, galériách...).

    Odborné predmety

    teória a metodika animačných činností, pedagogika, psychológia, sociológia, teória a dejiny kultúry, manažment kultúry, základy cestovného ruchu, informačná a výpočtová technika, administratíva a korešpondencia.

    Jazyky, ktoré sa vyučujú:  anglický, nemecký, ruský, španielsky.

     

     

    Študijný odbor  7646 M vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť

    Profil absolventa

    Absolvent tohto študijného odboru má úplné stredné odborné vzdelanie. Je teoreticky i prakticky pripravený zabezpečovať adekvátnu výchovno-vzdelávaciu i opatrovateľskú činnosť ako vychovávateľ napríklad v školských kluboch, v oblasti sociálnej starostlivosti o deti, mládež i dospelých. Je schopný zabezpečiť svojim zverencom výchovu i vzdelávanie v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami i s prihliadnutím na prípadné zdravotné postihnutie alebo obmedzenie. Absolvent je pripravený pokračovať v štúdiu na vysokej škole, predovšetkým v oblasti sociálnej práce, ale vďaka výučbe metodík má predpoklady i na vysokoškolské štúdium učiteľského zamerania.

    Odborné predmety

    pedagogika, špeciálna pedagogika, psychológia, patopsychológia, zdravoveda, opatrovateľská činnosť, právna náuka, sociológia, hudobná výchova s metodikou, výtvarná výchova s metodikou, telesná výchova s metodikou, pracovná výchova s metodikou, aplikovaná informatika, prax.

    Jazyky, ktoré sa vyučujú: anglický, nemecký a ruský, španielsky.


     

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola pedagogická
   • paka@pakamo.sk, riaditel@pakamo.sk, sekretariat@pakamo.sk
   • 033 6472577, mobil: 0915 753 008
   • Sokolská 6 Modra Slovakia
   • 162 787
   • 2020678693
   • Pracovné dni v čase 7.30 - 14.00
   • Školský internát patrí SOŠ vinársko-ovocinárskej. https://svosmo.edupage.org/a/o-skolskom-internate +421 33/6472580 klapka 36
   • Školská jedáleň patrí SOŠ vinársko-ovocinárskej. +421 33/6472580 klapka 13 E-mail: jozefizof@svosmo.sk
  • Prihlásenie

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0]; s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script', 'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init', '411489306809433'); fbq('track', 'PageView');