• Zborník

   •  

     

    ZBORNÍK

     

     

     

     

    PEDAGOGICKÁ A KULTÚRNA

    AKADÉMIA MODRA

    1870 - 2010

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    PRI PRÍLEŽITOSTI

    140. VÝROČIA uČITEĽSK0HO VZDELÁVANIA V MODRE

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    OKTÓBER 2010

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Čas letí jak vtáci nedozerní...“

     

    Takto vyjadril beh času Ladislav Novomeský, mimochodom žiak našej školy, vo svojej autobiografickej básni.

    A veru – naša škola – školička si v tomto roku pripomína už 140 rokov!!!

    Veľa sa za ten čas zmenilo, tak ako sa mnohé zmenilo od posledného 135. výročia, ktoré sme si pripomenuli pred piatimi rokmi.

    Niektorí učitelia u nás už neučia, prišli však noví, mladí, ktorí obohatili náš učiteľský zbor.

    Zmenila sa štruktúra žiakov a aj ich počet. To je však, aspoň dúfam, len prechodný stav, pretože demografická krivka pomaly stúpa.

    V troch študijných odboroch (učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, animátor voľného času, vychovávateľsko – opatrovateľská činnosť) a v diaľkovom pomaturitnom kvalifikačnom štúdiu v súčasnosti študuje 326 študentov.

    Tak ako to bolo i v minulosti, aj dnes sú medzi nimi nadaní a usilovní študenti, ktorí školu reprezentujú na rôznych kultúrnych a športových podujatiach, píšu dojímavé básne a poviedky, vedia pripraviť zaujímavé projekty, pracujú ako animátori v škole v prírode a v letných táboroch, ale aj v zahraničných destináciách a majú veľmi pekný vzťah k deťom predškolského a mladšieho školského veku.

    Už po druhýkrát sme pri odchode maturantov na akademický týždeň odovzdali Cenu Ferdinanda Píseckého najlepšej a najaktívnejšej študentke ročníka. Cena nesie meno po Ferdinandovi Píseckom riaditeľovi školy v rokoch 1919 – 1927, ktorý zaviedol v našom ústave vyučovanie v slovenskom jazyku. Ferdinand Písecký bol pobočníkom generála Milana Rastislava Štefánika a pracoval vo viacerých verejných funkciách, okrem iného bol krajinským školským inšpektorom pre učiteľské ústavy.

    V rámci tohto ocenenia dostane študent(ka) diplom, knihu a finančnú hotovosť vo výške 50€, na ktorú nám prispieva vnučka pána Píseckého PhDr. Elena Dugovičová.

    Škola je zapojená do viacerých projektov vyhlásených Ministerstvom školstva SR, ale aj do projektov, ktoré vznikli a realizujú sa pod hlavičkou našej školy.

    Naši pedagógovia sa okrem projektov venujú vlastnej tvorivej práci. Boli zapojení do tvorby Štátneho vzdelávacieho programu, sú spoluautormi učebných a didaktických textov, ale čo je najdôležitejšie - sú autormi učebníc pre stredné školy nášho zamerania, vystavujú svoje vlastné výtvarné práce.

    Je našou snahou školu zveľaďovať, opravovať a udržovať v dobrom stave, hoci ako všetci vieme, nie je to vždy ľahké a nezávisí to len

    od nás - pracovníkov školy. Musíme však konštatovať, že Bratislavský samosprávny kraj nám v tomto veľmi pomohol. Uskutočnila sa rekonštrukcia strechy nad celou budovou a výmena okien na celej budove školy. V havarijnom stave máme síce ešte stále elektrické rozvody, sociálne zariadenia a aj budova telocvične si už žiada svoje, hoci tá je podstatne mladšia. No niektoré opravy už máme prisľúbené. Veľmi by sme chceli, aby sa v škole dobre cítili všetci – žiaci, učitelia, ale i rodičia, ktorí nás navštívia, pretože každoročne sa do školy na „stretávkach“ vracajú naši bývalí študenti nielen z posledných rokov, ale aj tí, ktorí ešte v budove školy zažili internát, kúrenie v kachliach, vlastnú záhradku a všetci s láskou na ňu spomínajú.

    Veríme, že sa ten tvorivý a pekný vzťah učiteľov a žiakov nezmení.

    Želám všetkým pracovníkom a študentom školy do ďalších rokov veľa zdravia a síl!

    Mgr. Jarmila Bachanová

    riaditeľka školy

     

     

    Pedagogická a kultúrna akadémia si v týchto dňoch zapisuje do svojej histórie nové číslo. Je ním číslo 140. Už plných 140 rokov sa z týchto priestorov ozýva krik žiakov.

    Neopakovateľný, dynamický prerod z novorodenca na dospelého. Z nemohúceho bábätka, závislého od mamy, z predškoláka, žiaka a študenta sa vyvinul samostatný dospelý človek.

    Keď dnes rekapitulujeme činnosť, môžeme s uspokojením konštatovať, že to boli roky naplnené svedomitou prácou mnohých kuchárok, upratovačiek, kuriča – údržbára, roky zamerané na plnenie náročných úloh vo výchove a vzdelávaní tých, ktorí sú naším najväčším bohatstvom – našich detí. Rozvíjala sa spolupráca s rodinou a organizáciami v meste. Pripravovali sa kultúrne programy pre rodičov, starých rodičov a širokú verejnosť pri rôznych príležitostiach, pripravovali sa pre žiakov výlety a kultúrne podujatia, prehliadky, súťaže, exkurzie.

    Učiteľ, bez toho aby si to uvedomoval, zapĺňa dôležité miesto v živote svojich žiakov. Tí ho nasledujú, učia sa od neho, napodobňujú ho.

    Kardinálne postavenie učiteľa, napriek veľkému a prevratne dezintegrujúcemu vplyvu masovokomunikačných prostriedkov, sa v komplikovanom procese výchovy nedá nahradiť.

    Sme radi, že aj terajšia generácia pedagógov sa usiluje vykonávať svoje poslanie s veľkým odhodlaním, obetavosťou a láskou, uvedomujúc si, že záujem o žiaka je výrazným, ak nie podstatným motivačným faktorom pre ich prácu.

     

    Ing. Katarína Hýllová

    predsedkyňa Rady školy

     

    MOJA ŠKOLA

     

    ... má opäť okrúhle narodeniny. Ako ten čas letí. Je skôr výnimkou ako pravidlom, že sa tohto úctyhodného veku škola dožila a nezmenila miesto a v podstate ani svoje pôvodné zameranie. Srdečne blahoželám!

    Čím je človek starší, tým viac žije spomienkami. So mnou to nie je inak. Prvý raz som vstúpila do vtedy ešte Pedagogickej školy v Modre tri roky po jej storočnici, v roku 1973 a posledný raz tri roky po jej 135. výročí založenia, v roku 2OO8. To už mala, samozrejme, súčasný názov. Teda takmer celý môj pracovný (prišla som z inej školy) i osobný život je s jubilantkou pevnými putami zviazaný. Spomienok, jedinečných a krásnych, sa mi vybavuje s odstupom času čoraz viac. Často myslím na profesionálne i ľudsky skvelé kolegyne a kolegov, s ktorými som mala česť spolupracovať a mala som i to šťastie, že sa stali mojimi priateľmi. Niektorí už, žiaľ, nie sú medzi nami, viacerí sú dlhší čas v dôchodku, no sú aj v súčasnom pedagogickom zbore. Spomínam na šikovné študentky a študentov, z ktorých mám veľkú radosť a som hrdá, že sú absolventmi práve "mojej" školy. Tešia a dojímajú ma slová vďaky za dobrú prípravu na život či ďalšie štúdium.

    Moja škola má teda 140 rokov. Prežila toho už toľko, že je dostatočne odolná a pevná v základoch, aby dokázala aj v nasledujúcich desaťročiach kvalitne pripraviť ďalšie generácie absolventov, ktorí bez problémov nájdu uplatnenie v živote a nikdy neoľutujú, že sa vzdelávali práve v Pedagogickej a kultúrnej akadémii v Modre a budú na roky v nej prežité spomínať s láskou a úctou.

    Súčasnému vedeniu školy, pedagogickým i ostatným pracovníkom a všetkým študentom úprimne držím palce, prajem hlavne dobré zdravie, optimizmus, tvorivosť a vytrvalosť pri zdolávaní všakovakých problémov, ktoré prináša doba a život. Prajem všetkým veľa radosti z dosiahnutých úspechov.

     

    Mgr. Darina Tibenská

    riaditeľka školy v r. 1983-1991

     

     

     

     

     

    Stoštyridsiadka

     

    Ale ten čas letí. Naša “starenka”, hoc stále mladá, má už 140 rokov. Tá stoštyridsiadka je symbolom dospelosti, skúsenosti, úspechov I neúspechov, rôznych študijných odborov, hlavne však životaschopnosti, ktorú škola vo svojej histórii potvrdzovala a dodnes výrazne potvrdzuje.

    Mal som tú česť a príležitosť, poznať a spoluvytvárať v rokoch 1978 - 2004 tento stánok výchovy a vzdelávania ako učiteľ a neskôr riaditeľ školy.

    Úprimne sa priznám, že obdobie kantorčiny, bolo radostnejšie. Nikdy nezabudnem na stovky talentovaných žiačok v speváckom zbore Harmónia, ktoré šírili dobré meno našej jubilantky po vtedajšom Československu a mnohých štátoch Európy. Taktiež nezabudnem na vzácne kolegyne a kolegov, s ktorými sa mi výborne spolupracovalo a tvorilo.

    Môj vzťah k našej škole mám už od detstva, keď som ešte netušil, že tu raz budem

    pôsobiť. Môj dedo Jozef tu totiž v roku 1898 maturoval a bol jeden z prvých školských inšpektorov Nitrianskej župy.

    Do budúcnosti želám veľa pedagogického optimizmu, usilovných a talentovaných žiakov, tvorivých učiteľov, aby slávne meno našej školy bolo ešte slávnejšie.

    Mgr. Ján Ozábal

    riaditeľ školy v r. 1991-2004

    Z pohľadu dvoch generácií

    Som jednou z absolventiek Pedagogickej školy v Modre, kde som študovala v rokoch 1953 – 1956. Práve v roku 1953 sa definitívne rozhodlo, že táto škola bude vzdelávať učiteľky materských škôl, aby deti v predškolskom veku dostali čo najviac poznatkov, lebo toto je obdobie, keď sa osobnosť dieťaťa formuje a rozvíja najviac. Stále mám v pamäti slová Roberta Fulghama: „Všetko, čo naozaj potrebujem vedieť, som sa naučil v materskej škole. Múdrosť nemusí byť na vrchole hory zvanej vysoká škola, ale aj na pieskovisku materskej školy.“ Veď nie je múdry ten, čo veľa vie, ale ten kto vie, čo treba vedieť. Do akej miery sa to podarilo mne, súdili iní, ale ja s veľkou úctou a láskou spomínam na moju školu, ktorá mi otvorila oči do sveta. A tak si, doteraz takmer každoročne, zájdem k mojej škole zaspomínať si a nabiť sa energiou. Želám našej škole, aby v nej i naďalej boli vychovávané učiteľky, ktoré budú mať rady svoju prácu. Byť učiteľom znamená byť v prvom rade človekom: Umierneným, Čestným, Iniciatívnym, Tolerantným, Empatickým a Ľudským.

     

    Anna Jurkovičová, st.

    absolventka školy

     

    Pokračujúc v rodinnej tradícii učiteľovania, som pred viac ako tridsiatimi rokmi začala študovať na Strednej pedagogickej škole v Modre. V pamäti mi zostali prvé kroky na pôde školy, vôňa triedy a neisté výrazy v tvárach budúcich spolužiačok. Štyri roky utiekli ako voda, zo mňa sa stala učiteľka a s veľkým optimizmom som nastúpila do vytúženej práce. Až vtedy som si uvedomila, čo všetko mi škola, najmä skvelí profesori, dali nielen v rámci profesie, ale aj do bežného života. Hodnota vedomostí, formovaných postojov a schopností, ktoré som získala, časom neklesá a ja z nich čerpám doteraz. Kontakty so školou udržujem stále a to nielen pri pravidelných stretávkach triedy každých päť rokov, ale aj v rámci mojej práce pri tvorbe vzdelávacích programov, metodických

    materiálov, či učebníc určených pedagogickým školám a akadémiám. Je mi cťou, že v tomto procese môžem spolupracovať s mojimi bývalými profesormi i s novými členmi pedagogického zboru. Želám im, do ďalších rokov, veľa optimizmu, tvorivých nápadov a dobrých študentov.

    PhDr. Anna Jurkovičová, PhD., ml.

    absolventka školy

     

     

    Spomienky po rokoch...

     

    Škola dnes oslavuje okrúhle jubileum a spomína si na tisícky študentov , ktorí prešli jej bránami. Jednou tou (možno dnes povedať šťastnou) študentkou som bola pred tridsiatimi rokmi aj ja. Prečo šťastnou? Lebo tá „šťastena“ akosi sedela na mojich pleciach nielen pri prijímacích pohovoroch, ale aj pri celom štvorročnom štúdiu a možno si posedáva dodnes...

    V 80-tych rokoch bola táto vtedy stredná pedagogická škola veľmi vzácna. Niet sa čomu čudovať, veď poskytovala svojimi osnovami všestranné vzdelanie a pripravovala nás na najkrajšie povolanie - povolanie so živým krehkým no najmä tvárnym materiálom – prácou s deťmi.

    Aj keď požiadavka na disciplínu bola nekompromisná aj po tridsiatich rokoch mám krásne spomienky, ktoré ma viažu so študentskými rokmi na tejto škole. K tým najvzácnejším patria prvé tóny vylúdené na husliach (boli povinným hudobným nástrojom, cestovali sme autobusom ráno ako veľké hudobné teleso- samé husľové puzdra ), prvé zjazdy na lyžiach, plavecké preteky, prvý let lietadlom na zájazd za odmenu a množstvo humorných situácii, ktoré aj dnes vyvolávajú úsmev a pobavenie pri pomaturitných stretnutiach so spolužiačkami.

    Mnohí členovia profesorského zboru, ktorí pôsobili v škole sa dnes stali mojimi kolegami a tak sa stretávame nielen pracovne, ale aj pri iných kultúrnych podujatiach . A verte, že aj tieto stretnutia sú vždy vzájomným obohatením.

    A tak ako v rozprávke O troch grošoch – jeden groš vraciam škole za to, čo ma naučila, z druhého existujem a tretí prepožičiavam študentkám - praktikantkám.

    A moje vyznanie? Láska k deťom ma sprevádza už tridsať rokov, bez nej si túto prácu neviem predstaviť. Aj keď rôčky pribúdajú pri deťoch sa zostarnúť nedá, lebo iskierka mladosti vo Vás stále tlie ...

    Bc. Morongová Beáta

    absolventka školy

    PaKA – jedinečná a nezabudnuteľná

     

    Neskutočne a neúprosne letí čas... Už uplynulo osem rokov, čo som absolvovala nezabudnuteľné štúdium v Modre. Pedagogická a kultúrna akadémia - škola, v ktorej som sa maximálne našla - to som vedela počas štúdia a s odstupom času potvrdzujem, že ani jedinú v nej strávenú minútu neľutujem. Nazdávam sa, že každá, trochu humanitne orientovaná osôbka, ocení ponuku odborov tejto skvelej organizácie a zúročí ju nielen v pracovnom, ale i osobnom živote - širokospektrálne a na prax zamerané vedomosti, prierez jednotlivými oblasťami kultúry s som

    možnosťou špecializácie podľa vlastného záujmu, frekventovaná praktická demonštrácia osvojeného, priestor pre kreativitu a inovatívne nápady.

    Počas sporadických pomaturitných „prepadoviek“ som mohla posúdiť, že PaKA úspešne drží krok s dobou. Obzvlášť ma však potešilo, že bývalí študenti majú stále dvere dokorán. Nehovoriac o ústretovosti k spolupráci krásne neformálnym spôsobom... Je niečo veľmi dôležité, čo robí PaKA takou jedinečnou – príjemnú a rodinnú atmosféru, ktorá tu vládne, je možné dosiahnuť len s vnímavými, flexibilnými a pozitívne mysliacimi ľuďmi – pedagógmi...

    Ku krásnemu výročiu PaKA úprimne želám veľa kreatívnych študentov hladných nielen po zvyšovaní IQ, ale najmä EQ, ktorí v nej zažitú atmosféru podajú ďalej... :)

     

    Mgr. Zuzana Šipošová

    absolventka školy (1998 - 2002)

     

     

     

    Cena Ferdinanda Píseckého

     

    Cenu Ferdinanda Píseckého začala udeľovať od školského roku 2008/2009 PaKA Modra na podnet učiteľa dejepisu Adama Hercega.

    Cena nesie meno niekdajšieho riaditeľa modranského učiteľského ústavu, pobočníka M. R. Štefánika, ktorého sprevádzal v USA či Japonsku, ale aj spisovateľa a na sklonku života školského inšpektora MŠaNO- Ferdinanda Píseckého.

    Cena Ferdinanda Píseckého sa udeľuje koncom školského

    roku študentovi maturitného ročníka – má morálne oceňovať prístup k vzdelávaciemu procesu a mimoškolským aktivitám, humanitu, charakter a šírenie dobrého mena školy. Ocenenie pozostáva z diplomu, vecnej ceny, zápisu mena študenta do školskej kroniky a finančnej hotovosti 30, pričom ďalších 20zakaždým držiteľkám ceny darovala PhDr. Elena Dugovičová, vnučka Ferdinanda Píseckého, za čo jej patrí veľká vďaka.

    Cenu Ferdinanda Píseckého z rúk riaditeľky PaKA Modra Mgr. Jarmily Bachanovej doteraz prevzali tieto študentky:

     

    šk. rok 2008/2009

    Lenka Žitná

    šk. rok 2009/2010

    Zuzana Tóthová

    red-

     

    Očami najmladších

     

     

    Keď sa spomenie Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre, okamžite sa mi v mysli objaví množstvo spomienok, mien a tvárí. Tu strávené štvorročné obdobie je pre mňa nezabudnuteľným a dokonca jedným z najkrajších v mojom živote. Nesedela som totiž štyri roky v lavici, pretože takmer stále sa nacvičovali kultúrne programy, organizovali sa vystúpenia, koncerty či súťaže, účastnili sme sa rôznych kurzov. Mala som tú možnosť poznať spolužiakov aj profesorov z trochu inej strany ako na klasickom vyučovaní. Nikdy som ani na moment neoľutovala, že som sa prihlásila na túto školu. Z môjho pohľadu je táto kamenná budova perfektná a to hlavne vďaka ľuďom v nej.“

     

    Zuzana Tóthová

    držiteľka Ceny F. Píseckého v šk. roku 2009/2010

     

     

     

    Stredná škola je pre mnohých novým začiatkom a takpovediac aj odrazovým mostíkom do dospelosti. Nie je to tak dávno, čo sme prvýkrát prekročili prah školy, ktorá dýchala históriou a hlavne zvláštnym čarom, ktoré sa vznášalo v ovzduší. Z prvého ročníka určite utkvie v pamäti imatrikulovanie, ktorým nás tretiaci prijali medzi seba a samozrejme plavecký výcvik, na ktorom sme utužili naše kolektívne vzťahy a z ktorého máme veľa spomienok. Druhý ročník štúdia je dôležitým medzníkom v školskom živote každého študenta. Už viac nie sme prváčikmi, bezradne kráčajúcimi po obrovských chodbách. Sme zrelými študentmi pohrúženými do študentského života, so všetkými jeho starosťami aj radosťami. S prípravou imatrikulácií či turistickým kurzom práve zápasíme v treťom ročníku, sú príležitosťou na spoločnú zábavu a uvoľnenie sa od našich každodenných študentských povinností. Každoročne sa môžeme tešiť aj na Vianočnú akadémiu či spevácku súťaž PAKASTAR. Keď náš život preklenie do záverečného ročníka a strašiak zvaný maturita nás dostihne, uvedomíme si, že náš život študenta sa blíži ku koncu. Zachováme si však z neho množstvo krásnych chvíľ a nezabudnuteľných spomienok, ktoré nám PaKA Modra dala.

    Na záver by sme chceli popriať našej škole veľa úspechov a usilovných študentov, ktorí ju budú s radosťou navštevovať a hlásať po širokom okolí jej dobré jej meno.

     

    Natália Nemcová (3.K), predsedkyňa Študentskej rady PaKA Modra

    Zuzana Hallová (3.K), členka Študentskej rady PaKA Modra

     

     

     

    Aj učiteľ je len človek

     

    Verejne a bez mučenia priznávam, že som občas nezodpovedne narušila krehký a nepoškvrnený emocionálny vývoj našich nevinných študentov. Kričala som na hodine...A fest...A hlavne na tých, ktorí v tom, chudáci, boli celkom nevinne. Do mňa vtedy akoby strelilo a moje hlasivky /a čo si budeme hovoriť – aj pajšle/ dostali zabrať. Ono sa to nezdá, ale občas sa aj pedagógovia musia trošku vyventilovať...

    Niekedy aj my, učitelia, chceme niečo od študentov: aby zdravili, aby sa prezúvali, aby sa učili, aby uvoľňovali miesto v autobuse starším, aby si občas vypracovali nejakú úlohu, aby reagovali priamoúmerne svojmu veku, aby...

    Niekedy študenti chcú niečo od učiteľov: aby neskúšali (staré vtipné a účinné „Na svätého Mikuláša, neučí sa, neskúša sa, každá päťka odpúšťa sa...“), tú písomku by tiež nemuseli písať práve dnes a že:“...poďte s nami na výlet...“ (Nooo, to ja poznám: Pojď s náma, budeš máma...).

    Niektorí študenti sú vtipní: „Počuj, nevieš, ako sa povie po anglicky pirula?“

     

    „ Napíš drops ako kvapky...“

    Ale aj niektorí učitelia sú (občas) vtipní: „Kto mi povie, čo sú to mechúrniky?“

    „ Mechúrniky sú tie, čo majú mechúrik.“

    „ Ty lolo, aj ty máš mechúrik a nie si mechúrnik...“

    Niekedy po študentoch chceme asi priveľa:

    „ Tieto vety máte za domácu úlohu.“

    „ A čo máme s nimi robiť?“

    „ No vieš čo, moja? Môžeš si tie brušká na tých písmenkách vyfarbovať...“

    A niekedy chcú študenti toho priveľa od nás:

    „A nemohli by sme ten sloh písať vo dvojiciach?“

    „A čo ste siamčatá hlavičkami zrastené?“

    Stane sa, že profesor netuší, čo sa deje: „Prečo nikto nesedí v prvej lavici? Čo pľujem?“

    A stane sa, že študent netuší, čo sa deje: „ Mrakodrapy – povedz to po anglicky.“

    „ Asi MREJKODRAPS...“

    Niektorí profesori sa snažia žiakom pomôcť:

    „Skrátila som vám to, aby toho bolo čo najviac...“

    A niektorí žiaci o to nestoja:

    „ Môžete diktovať aj rýchlejšie, my aj tak nepíšeme...“

    Ale verte (aj keď to tak niekedy možno nevyzerá), že počas celého vášho štúdia sa my všetci snažíme, aby z vás vyrástli múdri a šikovní ľudia, na ktorých naša škola môže byť právom hrdá. Aj za cenu toho, že sa občas vyventilujeme...Veď aj učiteľ je len človek...

     

    Mgr. Soňa Trojanovská

     

     

     

    Stredoškolská odborná činnosť - úspech našich

     

    Jedným z mnohých podujatí, ktoré si našlo v našej škole tradíciu, je aj stredoškolská odborná činnosť. Potešiteľný je fakt, že v čase, kedy väčšina mladých ľudí trávi svoj voľný čas konzumným spôsobom, sa na našej škole nájde ešte dosť nadšencov, ktorí ho využívajú zmysluplnejšie. Vďaka tomu sa môže každoročne uskutočniť školské kolo SOČ, v ktorom sú prezentované tie najlepšie a tematicky najzaujímavejšie práce z triednych kôl žiakov 3.ročníkov. Postupujúcimi zo školského kola SOČ v šk. roku 2009/2010 sa stali: Jarmila Ondrejková s prácou Rozvíjanie priestorovej predstavivosti u detí predškolského veku a Adam Liška, ktorý súťažil s prácou Kráľ to žiada (ako napísať fantasy román). Na krajskom kole Ondrejková získala vo svojom súťažnom odbore 2. miesto a Liška, so svojim autorským, "kuchárskym receptom" ako "navariť" fantasy román, nemal vo svojom súťažnom odbore adekvátnych súperov a bezkonkurenčne vyhral. Aj keď sa im tento skvelý úspech nepodarilo zopakovať v celoslovenskom kole, ktoré sa konalo v Košiciach (v duchu hesla: Kde sa bije košický a bratislavský kraj, vyhráva kraj banskobystrický !), aj tak sme na nich právom pyšní.

    A rovnako pyšní by sme chceli byť aj na tohtoročných tretiakov, ktorí dúfam neporušia úspešnú tradíciu našich SOČKÁROV. Takže - veľa tvorivého elánu a invencií, TRETIACI!

     

    Mgr. Jana Jurovčáková, metodik SOČ

     

     

    Hodnota ľudského života sa neurčuje tým, či je človek mladý, starý, zdravý, chorý alebo zdravotne postihnutý

     

    Aj v modernej a civilizovanej spoločnosti dneška existujú skupiny ľudí extrémne ohrozené chudobou a z nej vyplývajúcou sociálnou znevýhodnenosťou. Popri bezdomovcoch, utečencoch, etnických minoritách, sú zväčša rizikovou skupinou zdravotne postihnutí a starší občania. Často nepriaznivá situácia týchto občanov súvisí s úplne alebo čiastočne obmedzeným prístupom na trh práce a so zvýšenými potrebami na kompenzačnú techniku, primeranú mobilitu, so sťaženými podmienkami na cestovanie, farmaceutické, zdravotnícke potreby a osobnú asistenciu.

    Napriek snahám spoločnosti o čoraz väčšiu integráciu vo vzdelávaní, zamestnaní i v celkovom živote a postupné vytváranie bezbariérových prístupov, je skupina hendikepovaných občanov stále ohrozená aj sociálnym znevýhodnením. Človek v nepriaznivej sociálnej situácii má právo byť rovnocenným a plnohodnotným občanom spoločnosti, ktorej je členom. Kvalitné životné podmienky pre všetkých je možné dosiahnuť len primeranou kombináciou zdravotných, školských, sociálnych a ekonomických nástrojov, ktoré zohľadňujú ľudské práva. Naša škola reagovala na potreby spoločnosti v sociálnej oblasti a otvorila v šk. r. 2006/2007 odbor vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť. Do obsahu postupne premietla aj požiadavku nového Zákona č. 448/2008 z. z .o sociálnych službách , ktorým sa zvyšuje náročnosť pracovných činností opatrovateliek v zariadeniach sociálnych služieb a opatrovateliek v teréne.

    V roku 140. výročia našej školy opustilo jej brány prvých 16 úspešných absolventov tohto odboru. Stali sa pre spoločnosť kvalifikovanými, odbornými , samostatnými a tvorivými pracovníkmi schopnými plánovať, pripravovať, organizovať a realizovať vychovávateľsko-opatrovateľskú starostlivosť o klientov všetkých vekových kategórií v nasledovných zariadeniach: domovy sociálnych služieb, domovy dôchodcov, zariadenia opatrovateľskej služby, detské domovy, materské školy s integrovanými deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zariadenia pre mentálne, telesne alebo inak zdravotne postihnutých, stanice opatrovateľskej služby, zariadenia pestúnskej starostlivosti, krízové strediská, resocializačné strediská, rehabilitačné strediská, útulky.

    S radosťou môžeme konštatovať, že vďaka dobrej teoretickej a praktickej príprave a úprimnému, láskavému, empatickému prístupu študentov bývalej i súčasnej 4.V triedy ku klientom v zariadeniach pre seniorov v Modre a DSS Hestia, zariadenie pre mentálne postihnutú mládež a dospelých, sme v uplynulom roku šírili dobré meno našej školy. Dokázali sme, že naši žiaci majú srdce na pravom mieste a za spolupráce s pracovníkmi spomínaných zariadení zvládli náročnú prax na „ výbornú“. Vstúpili do sveta klientov ako noví kamaráti, starším ľuďom často nahradili stratené alebo vzdialené deti. Súčasným študentom 4.V.triedy prajeme veľa úspechov v praktickej výučbe aj v tomto školskom roku a tešíme sa v budúcnosti aj na našich žiakov 1.a 2. V triedy.

     

    PhDr.Viera Kotásková,

    Mgr. Eva Repčíková,

    vyučujúce odbornej praxe

     

    Školská integrácia

     

    Za integrovaného žiaka sa považuje žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorý bol prijatý do strednej školy na základe vyšetrenia a písomného vyjadrenia psychológa a špeciálneho pedagóga. Medzi najčastejšie poruchy, s ktorými sa učitelia u žiakov stretávajú, patrí dyslexia, dysgrafia, dysortografia a dysklakúlia. Aj v našej škole máme takýchto žiakov a prístup k nim sa realizuje podľa odporúčania psychológa a špeciálneho pedagóga. Na základe týchto odporúčaní si vyučujúci pripravujú tematické plány a realizujú individuálny prístup podľa stupňa postihnutia. Keďže chceme, aby bolo vzdelávanie integrovaných žiakov úspešné, považujem za potrebné zdôrazniť, ţe nie je dôležitý len prístup vyučujúceho, ale dôležitá je aj práca samotného žiaka, ako aj dôsledný prístup rodičov a ich spolupráca so školou. Ak tieto tri zložky budú dobre fungovať, budú úspešní integrovaní žiaci, budú spokojní učitelia a samozrejme aj rodičia žiakov. „Naším cieľom nie je naučiť každého všetko, ale každého podľa jeho schopností.“

     

    PhDr. Marta Brodzianska,

    výchovný poradca

     

    Búchanie na brány umenia

    literárny výber z posledných rokov

     

     

    Portrét tmy

     

    Nočné lampy svietia pridlho

    Myšlienky v ich mŕtvom svetle

    karamelizujú

    a stekajú dolu očami.

    Už ich neskryjú.

    Otáčam sa na druhý bok,

    tam sa dá zabudnúť.

    Krajiny tichých prosieb,

    bozky s pečaťou mesiaca

    na hrdle noci,

    bezútešne delia čas,

    v ktorom nie si.

    Nekonečné čakanie

    ranných tieňov.

    V perí tvojich vôní

    strácajú svoju moc.

    Len sa nezobudiť…

     

    Ivana Polčíková, 4.B (2006/07)

     

    O modranskom kopci

     

    Kopec, čo predeľuje môj očný horizont,

    oddeľujúc božské Nebo od ľudskej Zeme,

    býva tam už tisíc rokov. A či viac? A či menej?

    Istý si je svojou existenciou,

    istý si je svetlom a tmou.

    Hrá na istotu – niet o čom.

    Býva tam aj napriek plačom,

    ktorým načúva deň čo deň, noc čo noc,

    býva tam – mať či nemať moc.

    Stojí? Sedí? Leţí? Čo na tom záleží.

    Nemenný osud, nemenná vôľa.

    Je to tak – nemôže riecť slova.

    Ktosi to tak určil – Štúr a či Adela?

    Boli to obaja. Oboch láska zabila.

    Adelina jar, Ľudovítov január.

     

    Láska bola. Avšak kopec ešte stále stojí tam.

     

    Dominika Škorníková, 4. A (2010/11)

     

     

    Život je balada

     

    Herec iba hrá získanú rolu.

    V živote nemá na výber – musí nájsť vôľu.

    Bezcharakter hrá charakter,

    unavený sviežeho predstavuje,

    arogantný plachého zunuje,

    nik ani netuší, kde nájsť ten predel.

    Kde je On - skutočný, kde On - herec začína?

    Všetko je naopak, dobre si však počína.

     

    Divadlo je svet, svet je balada.

    Otvorím knihu vlastného života,

    chvíľu som grófka, chvíľu zas sirota.

     

    Predávam zápalky uprostred zimy.

    Pristúpi On, odkryje si tvár,

    urobí zázrak – zmení zimu v jar.

     

    Dominika Škorníková, 4. A (2010/11)

     

     

     

    Kopanice

     

    pár domov

    a z nich vonia pokora

    tak na tri potiahnutia z fajky

    a v nich je celý blízky svet

    keď im prvá rosa odbíja smrť ovce

    na vlnu

    na mäso

    na úžitok

    a potom padajú slzy

    možno aj na hrachovú polievku…

     

    hrudi bije

    srdce

    ukrižované na asfaltovej ceste

    slnkom

    prázdno mu je za

    jahodami

    pod zásterou

    motýľov

    o ktorých si hovorieval

    že sú iné

    uleteli spolu s vypratým

    Slnkom

     

    Monika Barteková, 4. K (2006/07)

     

    Poďakovanie lásky

     

    Stokrát rozbitá

    farebná váza

    tlčúca v hrudi.

    Fragment čínskeho porcelánu

    s božou licenciou,

    vyrobený ľudským telom.

     

    Teraz ti ho ponúkam...

    ...stoprvýkrát rozbitá farebná váza...

     

    Ivana Polčíková, 4.B (2006/07)

    Opojenie

     

    Ticho. ,,Héééj, ste tam?´´ Koho vlastne volám?! Je obyčajná noc a úbohý spánok nemá nado mnou už moc. Spím, či bdiem? Neviem... Chcem spať a nemyslieť na teba. Chcem byť sebec veľký ! Už žiadna láska! Ale aj tak stále myslím len na teba. Si ako víno, wafle, kúsok chleba. Si ako môj tokaj sladký... Opíjam sa tebou... V sladkosti sladkej utopený tvárou tvojou, snívam už len o tebe myšlienkou starou.

    Som však abstinent! Z obavy, že sa opijem úplne, bojím sa uchlipnúť si z teba, čo i len glg malý. Veď, čo keď sa opijem tebou už nadobro a nenájdem viac cestu k sebe samému.

     

    Adam Líška, 4. K (2010/11)

     

     

    Topole

     

    Topole

    Pouličné metly

    Zametajúce nebo, keď sa nik nedíva

    Ale väčšinou ich vždy niekto pristihne

    (zväčša) na jeseň

    a vtedy sa červenajú do odpadnutia

     

    ***

    A odpusť nám, Bože, naše viny

    lebo my ich nedokážme odpúšťať iným.

     

    ***

    Leto má takú sladkú minulosť,

    ktorú objavíme až v jesennom čaji.

     

    Monika Barteková, 4. K (2006/07)

     

     

     

     

     

    POHĽAD Z DRUHEJ STRANY

    (prax študentov študijného odboru VOČ v Domove sociálnych služieb HESTIA Pezinok)

     

    Rozhodovanie o tom, či umožniť prax študentom študijného odboru vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť v našom zariadení, po oslovení pedagógmi a vedením Pedagogickej a kultúrnej akadémie Modra, bolo veľmi ľahké a rýchle. Od svojho vzniku DSS HESTIA (r. 1992) umožňuje získavať študentom pracovné skúsenosti s ľuďmi s mentálnym postihnutím. V predchádzajúcom období sa v našom zariadení zúčastňovali praxe len poslucháči vysokých škôl, kým stredoškoláci k nám zavítali len sporadicky, na jednu aţ dvojhodinové exkurzie. Rozhodujúcimi kritériami pre vytvorenie súvislej praxe stredoškolákov boli:

    - vek praktikantov,

    - dlhodobá pravidelnosť (1 deň počas týždňa),

    - malé priestorové možnosti nášho zariadenia.

    Ako to dopadlo ?

    Vek praktikantov zo spätného pohľadu je skôr výhodou. Po 2-3 týždňoch si študenti zvykli na „inakosť“ našich klientov. Práve bezprostrednosť, taká prirodzená veku stredoškolákov, im umožňuje ľahko nadviazať kontakt a komunikovať s nimi. Pred očami našich pracovníkov sa praktikanti za školský rok menia na spoľahlivých a zodpovedných mladých ľudí. Veľmi rýchlo dokážu pochopiť čo vyžaduje práca s ľuďmi so zdravotným postihnutím – zodpovednosť, trpezlivosť, sebaovládanie, lásku. Akoby rýchlejšie dospievali.

    Dlhodobá pravidelnosť prináša to, že študentom trochu dlhšie trvá, kým si osvoja náš systém práce (do ďalšieho týždňa aj niečo z neho zabudnú). Ale potom sú prínosom. Ich pomoc oceňujeme najmä počas neprítomnosti našich zamestnancov (dovolenka, choroba), kedy sa môžeme spoľahnúť na ich samostatnosť v práci. Oveľa viac si vážime ich prítomnosť pri samotnej práci s klientmi. Vo väčšej miere môžeme realizovať aktivity, kde je potrebných viac rúk predovšetkým mimo zariadenia (plaváreň, sánkovanie, výlety do okolia, každodenné prechádzky do mesta). Sú zdrojom prirodzených podnetov pre našich klientov, tí sa tešia na ich praxový deň. Mnohí zo študentov prídu pozrieť klientov i vo svojom voľnom čase, aj počas prázdnin. Krásne sú zvítania a vzájomné reakcie klientov a študentov pri náhodných stretnutiach v meste.

    Malé priestorové možnosti. Hovorí sa, že dobrých ľudí sa všade veľa zmestí. Tak je to aj v našom prípade. Študenti nemajú u nás svoju stoličku, majú horšie podmienky na krátku prestávku (občas nevyjde čas ani na ňu). Nemajú sa kde „zašiť“, keď sa im aj nechce. Spolu s praxovými pedagógmi ich máme stále na očiach. Možno si občas aj pofrflú, ale stretávam sa s tým aj pri našich zamestnancoch. Takýto postoj patrí k prirodzeným ľudským reakciám na prácu a pracovné podmienky.

    Veríme, že prax študentov v našom zariadení je pre študentov prínosom a pomáha im utvoriť si reálnejší pohľad na povolanie, ktoré si zvolili. Možno až tu si uvedomia jeho náročnosť, ale aj krásne poslanie.

     

    Ľubica Vyberalová,

    riaditeľka DSS HESTIA Pezinok

     

    Najlepšia lavička

     

    Konečne ráno. Ten niekedy vytúžený spánok ma už nebaví. Vstávam z tej prekliatej postele plnej podnetov na zlé a nepríjemné sny. Utiahnutá do svojho vnútorného, krásne prázdneho sveta, kráčam svetom plným zaslepených, a pritom výborne vidiacich ľudí.

    Väčšina z nich - väčšina z nás ani nerozmýšľa o svojom bezvýznamne významnom živote. O svojom vlastnom živote. Chodia príliš rýchlo na to, aby si užívali každý svoj krok. Chôdza je im nutnosťou. Hlavne, aby sa presunuli odtiaľ tam. Nikdy neuvažovali, že ďalší krok im nemusí byť súdený...

    A tak prechádzam okolo tých všetkých náhliacich sa, nervóznych, mračiacich sa ľudí. Príliš pomaly na to, aby som medzi nich zapadla. Prechádzam s dymiacou cigaretou v ruke a neučesanými vlasmi.

    Prihovoril sa mi postarší pán. Na prvý pohľad mi bolo jasné, že si na svojom výzore veľmi potrpel. Položil mi čudnú otázku, vraj: „Ktorá lavička je v parku najlepšia?“ Nemusela som ani rozmýšľať, odpoveď bola jednoduchá.

    Je to lavička, tam trochu ďalej, tam, kde ľudia nepretekajú s časom a okrem vás na nej nikto nie je. Lavičku nevytvoril žiaden šikovný chlapík, ale sama Matka Zem. Je zelená, pokrytá machom a vašimi priateľmi sú tu len zvieratá.

    Možno, keď si tam sadnete, hodí vám veverička na hlavu šišku. Možno priletí motýľ, sadne si na kvet a prihovorí sa vám. Alebo pricupkajú malé mravce, urobia okolo vás poriadok a ešte vám aj poďakujú, že sa dobre najedli.

    Pán Zvedavý však s mojou odpoveďou spokojný nebol. Len hlúpo pokrútil hlavou, pristúpil k najbližšej lavičke, celú si ju obložil vreckovkami, a keď som okolo neho prechádzala, osočil sa na mňa, že som isto chcela, aby si zašpinil svoj nový oblek.

    Tak som išla na to najlepšie miesto v parku ja. Sadla som si na zelenú lavičku, veverička sa ma snažila trafiť šiškami, ktoré do mňa hádzala z blízkeho stromu. Priletel aj motýľ. Len mravčekovia mali asi dôležitejšiu robotu.

     

    Pavlína Jurisová, 4.A (2010/11)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    O babičke a deduškovi

     

    Je šesť hodín ráno a vonku začína svitať. Dedo už dávno nasypal zrnko sliepkam, nakŕmil všetky mačky aj psíky, polial záhradku a potom sa už len pomaličky motal po dvore. Keď už ho vážne nebavilo hľadať si prácu, ktorá by mala aspoň aký-taký zmysel, zišiel pár schodíkov do komory. Pre neho to boli skôr ,,schody do nebies“, a preto si ako odmenu vytiahol z debničky jedno pivko. S akým potešením ho vždy otváral! A ako jedinečne vždy ochutnal prvý hlt tohto zlatistého nápoja. Čoby len prvý! Aj každý ďalší až po ten najposlednejší.

    O pár chvíľ neskôr, ale predsa, vstala aj deduškova milovaná, ešte vždy krásna a mlado vyzerajúca babka. Po tom, ako si pretrela unavené oči, vyklonila sa z okna v kuchyni, z ktorého mala výborný výhľad na celý dvor aj záhradku. A práve vtedy, zazrela svojho deduška, ktorý sa so svojím pivečkom posunul do tieňa ku garáži. Sedel na treťom schode (treťom z troch) a celý natešený, že sa jeho polovička už zobudila, v rukách zviera svoje milované pivko a odušu kýval babke.

    ,,Bré ránko, babi! No čo, ako si sa mi vyspinkala?“ ,,Ale dedulo. Už zase to tvoje pivečko?“

    ,,No ty mi máš čo rozprávať,“ podpichol ju dedo s úškrnom, poukazujúc na babkine (hneď dva) ranné zlozvyky.

    Bola to klasika. Po tom, ako sa obaja takto ráno privítali a zahájili ďalší deň plný podrývačných vtipov z lásky, vybehol dedo za svojou milovanou do kuchyne. Naďalej popíjal svoje pivko a babka kávičku s dobrou cigaretkou. Dedo je nefajčiar. A nepije ani kávu. A babka, rovnako ako dedko, miluje dobré orosené pivečko. Babka sa nikdy nesnažila deda jeho ranný rituál odučiť. A dedo... ten počas ich spoločne prežitých rokov už pochopil babkinu slabosť pre priateľku cigaretku.

    Láska. To láska ich naučila prispôsobiť sa jeden druhému. To láska im umožnila prežiť spolu štyridsať najkrajších rokov života.

     

    Pavlína Jurisová, 4.A (2010/11)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Riaditelia školy od roku 1870

     

    1870 -1872 Ján Benisch

    1872 -1876 Karol Verédy

    1876 - 1906 Karol Lenhardt

    1907 - 1918 Ľudevít Szarka

    1919 - 1927 Ferdinand Písecký

    1927 - 1938 Otto Haluzický

    1939 - 1945 Gašpar Straka

    1945 - 1949 dočasní riaditelia

    Juraj Pavlík

    František Majtán

     

    1949 - 1959 Fraňo Repák

    1959 - 1968 Viliam Capek

    1968 - 1983 Anna Luciaková

    1983 - 1991 Darina Tibenská

    1991 - 2004 Ján Ozábal

    od 2004 Jarmila Bachanová

     

     

    Profesorský zbor v jubilejnom šk. roku 2010/ 2011

     

    riaditeľka: Mgr. Jarmila Bachanová

    zástupca riaditeľky: Mgr. Cyril Jurčík

     

    Mgr. Katarína Badinková

    Mgr. Mária Benková

    PhDr. Marta Brodzianska

    PhDr. Danica Eckertová

    Mgr. Mária Fialová

    PaedDr. Adam Herceg

    Mgr. Eva Holecová

    PaedDr. Tatiana Horká (MV)

    Mgr. František Jurkáček

    Mgr. Jana Jurovčáková

    PhDr. Viera Kotásková

    Mgr. Oľga Kuznecovová

    Ing. Mária Moravčíková

    Mgr. Monika Nemcová (MD)

    Mgr. Sylvia Oškerová

    Mgr. Andrea Paluchová

    Mgr. Silvia Paulusová

    Mgr. Eva Repčíková

    Mgr. Iveta Sečanská

    Mgr. Alţbeta Strakošová

    Mgr. Pavol Šima-Juriček

    Mgr. Darina Šimková

    Mgr. Pavla Štrbková

    Mgr. Katarína Tatranská (MD)

    Mgr. Juraj Tibenský

    Mgr. Soňa Trojanovská

    Mgr. Zuzana Venitová

     

    Nepedagogickí zamestnanci školy

     

    Marta Baginová, upratovačka

    Dagmar Kadlečíková, hospodárka

    Božena Klúčiková, vrátnička

    Oľga Polnischová, upratovačka

    Anna Striežencová, tajomníčka

    Anton Tonhauser, školník-údržbár

    Jana Urbanovičová, upratovačka

     

     

    Študijné odbory PaKA Modra v školskom roku 2010/2011

     

     učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

     

     výchovávateľsko-opatrovateľská činnosť

     

     animátor voľného času

     

     nadstavbové pomaturitné štúdium v odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

     

     

    Študenti v jubilejnom šk. roku 2010/ 2011

     

    1.A

    Pavlína Balagová

    Barbora Bernátová

    Nina Boldišová

    Veronika Bordáčová

    Veronika Hlavová

    Daša Hupková

    Mária Hušťáková

    Helena Jankovičová

    Dominika Jurišová

    Terézia Kabzániová

    Miroslava Koreňová

    Nikoleta Kozmérová

    Petra Kuniková

    Kristína Mikulová

    Lucia Moravčíková

    Dominka Packová

    Veronika Palacková

    Michaela Pecková

    Denisa Petušíková

    Ivana Prachárová

    Tatiana Rychelová

    Vivien Seboková

    Denisa Smolinská

    Veronika Ščasná

    Lucia Šírová

    Michaela Takáčová

    Veronika Tomíková

    Dominika Tuláková

    Klaudia Zemániková

     

     

    1.K

    Miriam Bečárová

    Linda Benková

    Nina Glozneková

    Peter Karlík

    Dominika Konečná

    Gabriela Lalinská

    Matej Macháček

    Kristína Matúšková

    Andrea Miškovičová

    Dominika Moravčíková

    Dušana Orbanová

    Denis Pátek

    Nikola Poláková

    Veronika Repášová

    Mária Šalkovičová

    Simona Šintalová

    Eliška Tavalyová

    Magdaléna Valachová

    Denisa Zedníčková

    Erika Zelníková

     

    1. LV

    Martina Bočková

    Zuzana Branišová

    Martin Císar

    Andrea Crmanová

    Ján Danišovič

    Simona Géciová

    Veronika Hollá

    Dominika Hurtošová

    Ivana Juranová

    Mária Kapustová

    Kamila Kernáčová

    Dominika Kučerová

    Jozef Luky

    Adriana Machanová

    Monika Mihalovičová

    Kristína Palatická

    Denisa Skalková

    Michaela Slimáková

    Marián Sobota

    Sindy Tataiová

     

    2.A

    Soňa Barteková

    Mária Brestovanská

    Sabina Dubinská

    Ţaneta Gagová

    Lucia Hollá

    Veronika Hornáčková

    Simona Chrvalová

    Alţbeta Jirkovská

    Veronika Karkusová

    Dominika Koleňáková

    Terézia Koperdanová

    Viktória Kováčová

    Zuzana Kubačeková

    Iveta Lenická

    Barbora Martinkovičová

    Veronika Muţíková

    Simona Pešková

    Zuzana Pochylá

    Silvia Pristašová

    Diana Slabá

    Alexandra Slobodová

    Michaela Soboličová

    Tatiana Starinská

    Barbora Švihoríková

    Monika Valová

    Eva Vašečková

    Veronika Vetríková

     

    2.K

    Ivana Adampová

    Sabína Baričičová

    Jana Beňová

    Martina Chrkavá

    Monika Jakubcová

    Daniel Javor

    Nikola Kasznárová

    Dominika Kopčíková

    Jadranka Krasňanská

    Iveta Kratochvílová

    Zuzana Kulíšková

    Gabriela Pernecká

    Michaela Poláková

    Tatiana Sedláková

    Adela Šimonovičová

    Michaela Uhrová

    Kristína Valachová

    Natália Vancelová

     

     

     

     

    2.LV

    Eliška Baláţová

    Jana Hegedüsová

    Alţbeta Hrnčírová

    Daniela Hurbanová

    Dávid Jakubčík

    Ondrej Pluhár

    Barbora Stopjaková

    Naďa Ševčíková

    Hana Šťastná

    Viktória Turisová

    Lenka Dulajová

    Monika Hlubovičová

    Katarína Horváthová

    Miriam Kabátová

    Daniel Kanka

    Scarlett Pernecká

    Veronika Selešová

    Petra Ščehovičová

     

    3.A

    Monika Babulicová

    Lenka Barošová

    Veronika Blaţová

    Lucia Černá

    Barbora Danišová

    Monika Chlebanová

    Zuzana Kopúneková

    Lucia Kormúthová

    Andrea Králiková

    Petra Kušnierová

    Žofia Lipovská

    Gréta Ondrušová

    Dominika Pappová

    Zuzana Pavlíková

    Diana Péteryová

    Katarína Silná

    Miriama Snopeková

    Renáta Šikulová

    Lenka Šimončíková

    Nikola Terrayová

    Patrícia Tibenská

    Antónia Trojáková

    Patrícia Turcárová

    Kristína Verníčková

    Lucia Vráblová

    Gabriela Zsidová

    Mária Žideková

     

     

     

     

    3.K

    Romana Benčuriková

    Lenka Gabrišová

    Denis Gschwandtner

    Zuzana Hallová

    Lucia Kyrinovičová

    Michaela Lišková

    Kristijan Miloievič

    Natália Nemcová

    Miriam Petríková

    Lukáš Pisarčík

    Lenka Schmidtová

    Roman Soukup

    Dominika Šimková

    Klára Šteruská

    Veronika Tóthová

    Zuzana Vavreková

    Kristína Zemčíková

    Lívia Žitnanská

     

    3.L

    Michaela Bulavová

    Erika Fajnorová

    Jana Hanúsková

    Ivana Hrušková

    Barbora Chrvalová

    Karin Kalnická

    Mária Kernová

    Miroslava Kiššová

    Monika Krištofíková

    Jana Niţná

    Miriam Pobiecka

    Martina Siegelová

    Renáta Štrbková

    Ľudmila Švorcová

    Eva Toráčová

    Romana Vávrová

    Simona Záhalková

    Michaela Zacharová

     

    4.A

    Simona Balajová

    Denisa Barcajová

    Petronela Bartošeková

    Mária Bošelová

    Bronislava Černeková

    Alica Dubcová

    Miroslava Ďurišová

    Katarína Godálová

    Nikola Heribanová

    Veronika Holazová

    Edita Hřebačková

    Dominika Hulmanová

    Marta Jablonická

    Eva Jankechová

    Paulína Jurisová

    Dáša Kampošová

    Lucia Klimešová

    Silvia Klimová

    Ţaneta Kollárová

    Zuzana Kučerková

    Terézia Lehotová

    Daniela Ondrejková

    Jarmila Ondrejková

    Dominika Ravasová

    Martina Reptová

    Dominika Škorníková

    Marianna Šoková

    Natália Uherová

    Eva Zábojová

     

    4.K

    Veronika Behúlová

    Hubert Dóczy

    Veronika Grúberová

    Petra Hrdličková

    Daniel Jelemenský

    Zuzana Kiczegová

    Zuzana Koritárová

    Adrián Krist

    Edita Kschillová

    Monika Lindtnerová

    Adam Líška

    Michaela Líšková

    Gabriela Magalová

    Barbora Mahdalová

    Jana Mikulová

    Zuzana Myslíková

    Gabriela Ocharovichová

    Radka Paulová

    Katarína Pavlíková

    Veronika Pěčková

    Tamara Piačková

    Kristína Revúcka

    Lukáš Rigáň

    Kristína Rigerová

    Zuzana Sobkuliaková

    Ivana Stránska

    Júlia Štefeková

    Barbora Trusinová

    Mária Vetríková

    Ľudmila Zelinková

    Petra Žiaková

     

    4.V

    Dáša Čárska

    Katarína Galovičová

    Dominika Kintlerová

    Martina Kohútová

    Erika Lončeková

    Dalibor Luz

    Monika Matúšková

    Lenka Olosová

    Dorota Oroszová

    Monika Sláviková

    Barbora Uţovičová

    Barbora Vinceková

    Mária Vykydalová

     

     

    Pred i za katedrou

    PaKA Modra

    Ž: „Amerika zhodila na Japonsko dve bomby - Nagasaki a Hirošima.“

     

    U: „Ako sa dnes máte?“

    Ž: „Zle.“

    U: „Výborne!“

     

     

     

    U: „Prečo mali grécki herci na tvárach masky?“

    Ž: „Lebo boli hlucho-nemí.“

     

    „Otvorte, prosím vás, okno, nie je tu ani molekula vzduchu!“

     

     

    U: „Aké významné reformy urobila Mária Terézia?“

    Ž: „Pestovala zemiaky.“

    U: „Vážne? A kde? Na balkóne v Schönbrunne?“

     

     

    „Nejedzte to jablko, lebo dopadnete ako Snehulienka!“

     

     

     

    Program osláv 140. výročia založenia školy

     

    12. 10. 2010 utorok

    popoludní happening v uliciach mesta Modra

    pripravila Mgr. S. Trojanovská a študenti PaKA Modra

    13. 10. 2010 streda

    9:00 hod. pietna spomienka pred budovou PaKA Modra

    10:00 hod. Slávnostná akadémia pri príležitosti 140. výročia založenia školy pre pozvaných hostí, KDĽŠ Modra

    pripravila: Mgr. S. Oškerová a kol.

    11:30 hod. Otvorenie výstav v budove PaKA Modra

    Výstava z histórie školy

    pripravil: PaedDr. A. Herceg

    Výtvarné práce študentov PaKA Modra

    pripravil: Mgr. P. Šima-Juriček

    17:00 hod. Slávnostná akadémia pri príležitosti 140. výročia založenia školy pre širokú verejnosť, KDĽŠ Modra

    14. 10. 2010 štvrtok

    od 9:00 hod. Deň otvorených dverí PaKA Modra

    súťaže a program pre modranské MŠ a ZŠ

     

     

     

    POĎAKOVANIE

    ZA PODPORU OSLÁV 140. VÝROČIA ZALOŽENIA ŠKOLY

     

     

    Bratislavský samosprávny kraj

    Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku

    Mesto Modra

    MsKS Modra

    SNM - Múzeum Ľ. Štúra Modra, PhDr. V. Jančovičová

    Štátny archív, pobočka Modra, PhDr. J. Turcsány

    PEKÁREŇ Častá

    VINIFERA Modra

    GOSET Modra, Ing. D. Hanula

    HAMELN-RDS, a.s. Modra

    Chateau Modra, a. s.

    Spolok Vincúr Modra

    VINKOR Vinosady

    Prof. Ing. Fedor Malík, DrSc.

    ELESKO, a. s., Wine park Modra

    Železiarstvo Modra, p. M. Záleský

    Farby-laky Modra, p. M. Šimonovič

    Ko-ma-co Modra, Ing. M. Hatalčíková

    Malokarpatská turistická informačná kancelária Modra

    Jednota dôchodcov Modra

    p. Jozef Ružek, Modra-Kráľová

    p. Tomáš Michálek

     

    .

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola pedagogická
   • paka@pakamo.sk, riaditel@pakamo.sk, sekretariat@pakamo.sk
   • 033 6472577, mobil: 0915 753 008
   • Sokolská 6 Modra Slovakia
   • 162 787
   • 2020678693
   • Pracovné dni v čase 7.30 - 14.00
   • Školský internát patrí SOŠ vinársko-ovocinárskej. https://svosmo.edupage.org/a/o-skolskom-internate +421 33/6472580 klapka 36
   • Školská jedáleň patrí SOŠ vinársko-ovocinárskej. +421 33/6472580 klapka 13 E-mail: jozefizof@svosmo.sk
  • Prihlásenie

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0]; s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script', 'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init', '411489306809433'); fbq('track', 'PageView');