• Základné inormácie o škole

   • Stredná odborná škola pedagogická je rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou zriadená Zriaďovacou listinou číslo OŠK-034/2002 Bratislavským samosprávnym krajom od 1.7.2002.

    Identifikačné číslo SOŠ pedagogickej v Modre je 000162787

    DIČ: 2020678693

    Kód školy: 617 101

    Predmetom činnosti je výučba a výchova žiakov ustanovená zákonom č. 245/2008 Z. z.  o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Štátnym vzdelávacím programom a Školským vzdelávacím programom. Okrem toho vykonáva ďaľšie činnosti upravené všeobecne záväznými právnymi predpismi.

    V právnych vzťahoch vystupuje organizácia vo svojom mene a má zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov v zmysle §1 odst.1 zákona NR SR č.350/1994 Z.z. o sústave základných a stredných škôl.
    Štatutárnym orgánom organizácie je riaditeľ, ktorý je oprávnený konať v mene organizácie vo všetkých veciach.
    Organizácia hospodári so zvereným majetkom v zmysle zákona NR SR č.446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov.

    Získavanie informácií:

    Mgr. Maroš Jakim , riaditeľ školy - denne od 8.00 - 14.00 v riaditeľni školy
    telefonicky 033 6472567 riaditeľ, 033 6472577 sekretariát , mobil: 0915 753 008

    internet - na webovej stránke školy: www.pakamodra.edupage.org/ www.pakamo.sk
    e mail - paka@pakamo.sk

    Spôsob podania opravného prostriedku:

    - sťažnosť

    Mgr. Maroš Jakim, riad.školy Sokolská 6 , 900 01 Modra
    Bratislavský samosprávny kraj , odbor školstva , Bratislava

    odvolanie o neprijatí študenta na školu

    Mgr. Maroš Jakim, riad.školy Sokolská 6 , 900 01 Modra

    - iné žiadosti , návrhy a podania

    Dagmar Kadlečíková, sekretariát - denne od 8.00 - 14.00, tel. 033 6472577

    Lehoty na vybavenie žiadostí o informácie:

    Žiadosť bude vybavená bez zbytočného odkladu do 10 dní. Túto lehotu možno vynímočne predĺžiť o ďaľších 10 dní z dôvodov uvedených v zákone. Predĺženie lehoty musí zodpovedný zamestnanec oznámiť žiadateľovi.