• Stredná odborná škola pedagogická, Sokolská 6, 900 01 Modra

    Eduid: 100001212

    Podmienky prijatia na štúdium v študijnom odbore

    7646 M vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť pre prijímacie konanie v školskom roku 2022/2023   

                                                              

     V prijímacom konaní  na uvedený odbor uchádzači získavajú maximálne 60 bodov:

    1.  za prijímaciu skúšku zo slovenského jazyka a literatúry a biológie (max. 30 bodov)
    2. za prospech v 1. polroku 9.ročníka ZŠ z predmetov slovenský jazyk a literatúra, 1. cudzí jazyk, matematika, biológia a dejepis  (max. 30 bodov)

    Poznámka: v prípade, že by uchádzač nebol v danom klasifikačnom období klasifikovaný resp., bol by hodnotený slovne (absolvoval/neabsolvoval), berie sa do úvahy hodnotenie z najbližšieho predchádzajúceho klasifikačného obdobia, kde bol uchádzač hodnotený známkou.

     

    1. Prijímacia skúška zo slovenského jazyka a literatúry (max. 15 bodov) prebieha formou testu s výberom  odpovede. Úlohy budú zostavené v súlade s rozsahom učiva základnej školy z nasledovných okruhov: základné literárne druhy – lyrika, epika, dráma (ich znaky a žánre), trópy a figúry, schémy a druhy rýmov, členenie slovnej zásoby: podľa dobového výskytu,  podľa citového zafarbenia,  podľa pôvodu, podľa spisovnosti; spôsoby tvorenia slov, polysémia – viacvýznamovosť slov: synonymá, homonymá, antonymá; príslovia, porekadlá, pranostiky, slohové postupy – rozprávací, výkladový, opisný, umelecký; slovné druhy, vetné členy, druhy viet podľa zloženia: jednočlenné, jednoduché, súvetia (+ druhy súvetí), jazykové štýly.

    Žiak vykoná prijímaciu skúšku zo slovenského jazyka a literatúry úspešne, ak získa minimálne 5 bodov.

    Prijímacia skúška z biológie (max. 15 bodov) prebieha formou testu s výberom  odpovede. Úlohy budú zostavené v súlade s rozsahom učiva základnej školy z nasledovných okruhov: stavba a funkcie ľudského organizmu: nervová sústava a zmysly, dýchacia a obehová sústava, oporno-pohybová sústava, tráviaca sústava, pohlavné sústavy.

    Žiak vykoná prijímaciu skúšku z biológie úspešne, ak získa minimálne 5 bodov.

     

    1. Priemer v 1. polroku 9. ročníka  (max. 30 bodov):

    priemer

    body

    1,000 - 1,500

    30

    1,501 -  1,750

    24

    1,751 - 2,000

    18

    2,001 – 2,250

    12

    2,251 – 2,500

    6

    2,501 – 2,700

    2

    2,701 a viac

    0

     

    Uchádzač môže byť prijatý na štúdium, ak vykoná prijímaciu skúšku zo slovenského jazyka a literatúry a z biológie úspešne.  Žiaci sa zoraďujú do poradia podľa celkového súčtu získaných bodov v prijímacom konaní. V prípade rovnosti bodov sa na vyššom mieste umiestnia:

    1. žiaci, ktorí majú zmenenú pracovnú schopnosť podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
    2. žiaci, ktorí v prijímacej skúške získali lepšie bodové hodnotenie
    3. žiaci s lepším bodovým hodnotením za celkový priemer

     

                                                                                                                          Mgr. Maroš Jakim, riaditeľ školy

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0]; s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script', 'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init', '411489306809433'); fbq('track', 'PageView');