• LYŽIARSKY KURZ

    •          LYŽIARSKY  KURZ    

     Lyžiarsky kurz organizovaný školou je pre žiakov často jedinou možnosťou dostať sa na lyžiarsky svah a forma kurzu poskytuje aj úplným začiatočníkom možnosť naučiť sa v krátkom čase lyžovať a hlavne bez strachu a stresu zvládnuť jazdu a obsluhu technických zariadení (vleky, turnikety, lanovky...).

      

     Okrem toho je lyžiarsky kurz NAJLACNEJŠOU formou „lyžovačky“, ktorú môžu žiaci v súčasnosti absolvovať, nakoľko školám poskytujú zimné strediská rôzne zľavy

     Kurz pohybových aktivít v prírode so zameraním na zimné športy je súčasťou Školského vzdelávacieho programu (ŠkVP) našej školy.

     Naša škola už tradične organizuje lyžiarsky kurz, ktorý je svojim obsahom najbližší profilom absolventov jednotlivých študijných odborov. Na kurz je možné zobrať si aj snowboard.

     V praxi to znamená, že lyžiarsky kurz je POVINNÝ  pre všetkých žiakov školy, bez ohľadu na prípadne „oslobodenie od TV“.

     Škola je schopná zabezpečiť zapožičanie kvalitného lyžiarskeho výstroja.

     Ak žiak nemôže absolvovať kurz v stanovenom termíne, môže ho absolvovať v treťom ročníku.

     V prípade opakovania ročníka žiak nie je povinný opakovať aj lyžiarsky kurz(započítava sa mu do opakovaného ročníka).

     Vo výnimočných prípadoch, na základe ODPORÚČANIA od odborného lekára môže byť lyžiarsky kurz nahradený inou činnosťou, ktorú určí vedenie školy.

      

       OBSAH  KURZU

     ŠkVP sa riadi záväznými obsahovými a výkonovými štandardami, ktoré určuje Štátny vzdelávacím program ISCED 3A (sú to vlastne predpísané osnovy).

     Obsah je rozdelený do 5 vyučovacích dní. V každom dni žiaci absolvujú 6 vyučovacích hodín, z toho sú 4 vyučovacie hodiny praktické a 2 hodiny teoretické.

     Obsah výučby sa prispôsobuje aktuálnym podmienkam kurzu (počasie, výkonnosť a telesná zdatnosť žiakov).

      

     1.     Obsah tvorí nácvik, precvičovanie a zdokonaľovanie sa v  základnej lyžiarskej technike, pohyb v zasneženom teréne a používanie technických zariadení.

     1. V teoretickej časti sa žiaci oboznamujú so základnou metodikou lyžiarskeho výcviku a s organizačným zabezpečením podobných kurzov a s poskytovaním prvej pomoci pri úrazoch na svahu.
     2. S organizáciou činnosti v lyžiarskych strediskách (pohyb po svahu, bezpečnosť, používanie lyžiarskej výstroje, používanie vlekov, turniketov a pod).
     3. Samotný obsah lyžiarskeho kurzu je prispôsobený pohybovej zdatnosti žiakov a výučba prebieha v družstvách podľa výkonnosti jednotlivcov.

     MIESTO, UBYTOVANIE, CENA 

     1.    Lyžiarsky kurz sa realizuje v zimnom stredisku  Makov, na pomedzí Slovenska a Moravy (medzi Bytčou a Čadcou). klikni na odkaz  http://www.skimakov.sk/Default.aspx?jazyk=sk&strana=domov

     1. K dispozícií máme svah s umelým zasnežovaním a troma vlekmi, ktoré poskytujú lyžiarske trate rôznej obťažnosti, požičiavanie lyžiarskej výstroje, večerné lyžovanie.
     2. Ubytovanie je zabezpečené v penzióne Sky apartmány Makov, priamo pri lyžiarskom vleku. klikni na odkaz                                            http://www.makovapartmany.sk/?page_id=1080
     3. Strava je zabezpečená priamo v penzióne, v súlade s príslušnými predpismi trikrát denne.
     4. Doprava autobusom z Modry, s možnosťou pristupovania a vystupovania po dohodnutej trase (Trnava, Piešťany).
     5. Cena kurzu sa pohybuje okolo 150 eur, podľa aktuálnych cien na trhu. V cene je zahrnuté ubytovanie, strava, doprava, poistenie a skipasy.
     6. V súčastnosti prebieha príprava štátnej dotácie lyžiarsky kurzov vo výške 150 eur na žiaka. V prípade jej realizácie bude financie vrátené, prípadne presunuté na Kurz OŽaZ (po dohode s rodičmi).

                                                                          Vedúcou kurzu je PaedDr. Tatiana Horká