• Poučenie o bezpečnosti - lyžiarsky kurz

    • POUČENIE  O  BEZPEČNOSTI  -  lyžiarsky kurz

     • účastník kurzu (ďalej len žiak) je povinný dodržiavať  všetky pokyny inštruktorov a pedagogického dozoru
     • žiak je povinný dodržiavať a riadiť sa pokynmi a pravidlami zariadenia,     v ktorom sa lyžiarsky kurz koná (vlekári a ostatní zamestnanci strediska)
     • žiak sa nesmie bez vedomia pedagogického dozoru vzdialiť z vyhradeného priestoru ubytovacieho zariadenia
     • pri lyžiarskom výcviku sa žiak musí zdržiavať vo vyhradenom priestore /na svahu/ a riadiť sa pokynmi inštruktora
     • na svahu sa žiak správa ohľaduplne, aby svojou činnosťou nerušil ostatných návštevníkov  -  viď. pravidlá bezpečnosti na svahu
     • žiak sa aktívne zapája do všetkých činnosti, ktoré súvisia s lyžiarskym kurzom /prednášky, kultúrny a športový program, služby atď./
     • žiak dbá na svoju bezpečnosť a zdravie !!!
     • žiakom sa ZAKAZUJE! požívať na lyžiarskom výcviku alkoholické nápoje a iné omamné látky a fajčiť
     • žiak musí pamätať, že aj na lyžiarskom kurze je žiakom školy a platí preňho školský poriadok
     • žiak osobne zodpovedá za škody, vzniknuté jeho zavinením /poškodenie predmetov v ubytovacom zariadení/
     • žiak zodpovedá za svoje osobné veci, prípadne ich stratu

      

     Pri nedodržaní týchto pokynov, budú voči žiakovi vyvodené disciplinárne dôsledky

       

      

                                                       vedúca kurzu: Mgr. Mária Benková