• Poučenie o bezpečnosti - Kurz OŽaZ

    • POUČENIE  O BEZPEČNOSTI  Kurzu ochrany života a zdravia

     Žiak sa zaväzuje svojim podpisom, že bol poučený o Bezpečnosti....  a že pri porušení pravidiel bude znášať všetky dôsledky (disciplinárne i finančné).

     1. Účastník kurzu, ktorý je spojený s exkurziou (ďalej len žiak) je povinný dodržiavať všetky pokyny inštruktorov a pedagogického dozoru.

     2. Žiak je povinný dodržiavať a riadiť sa pokynmi a pravidlami zariadenia, v ktorom bude počas kurzu ubytovaný a pokynmi zariadení, v ktorých sa bude realizovať plánovaná exkurzia.

     3. Žiak sa nesmie bez vedomia pedagogického dozoru vzdialiť z vyhradeného priestoru zariadenia.

     4. Pri vychádzkach a túrach počas turistického kurzu sa žiak môže pohybovať len po vyznačených chodníkoch a je povinný dodržiavať všetky príkazy a zákazy vyznačené v prírode.

     5. V prírode sa žiak správa ohľaduplne, aby svojim pobytom v prírode nepoškodzoval a neplašil lesnú zver.

     6. Žiak sa aktívne zapája do všetkých činností, ktoré súvisia s kurzom OČaZ  (prednášky, kultúrny a športový program, služby a pod.).

     7. Žiak dbá na svoju bezpečnosť a zdravie.

     8. Žiakom sa ZAKAZUJE! požívať na kurze OČaZ alkoholické nápoje a iné omamné látky a fajčiť.

     9. Žiak musí pamätať, že kurz OČaZ je súčasťou vyučovania a platí tu školský poriadok.

     10. Žiak osobne zodpovedá za škody, vzniknuté jeho zavinením a potvrdzuje svojim podpisom, že si je vedomý všetky dôsledkov (právnych i finančných) pri spôsobení škody.

     11. Žiak osobne zodpovedá za svoje veci, prípadne ich stratu.

      

     PRI NEDODRŽANÍ TÝCHTO POKYNOV BUDÚ VOČI ŽIAKOVI VYVODENÉ DISCIPLINÁRNE DOSLEDKY (žiak môže byť vylúčený z kurzu a na vlastné náklady sa vráti domov, s povinnosťou absolvovať kurz opakovane)

      

                                                      vedúca kurzu: PaedDr. Tatiana Horká