• DofE

     • Aj v tomto roku sa žiačky našej školy zúčastnili programu DofE - "Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu". Rozvíjali svoje schopnosti v 3 oblastiach - šport, talent a dobrovoľníctvo. Zlepšili sa v rôznych svetových jazykoch, pomáhali v domovoch dôchodcov, starali sa o opustené psy, zlepšovali si kondičku behom, cvičili. Na záver ich čakala najťažšia skúška a to dobrodružná expedícia. Z dôvodu pandemickej situácie sme ju museli presunúť až na september. Dievčatá získali mnohé zaujímavé skúsenosti, poblúdili, ale zároveň sa aj našli a prežili naozaj chladnú noc.

      Veľká pochvala teda patrí dievčatám z 2.A, 2.B a 3.A. Chcel by som poďakovať mnohým mojim kolegom za mentorovanie dievčat v rôznych oblastiach. Veľká vďaka patrí vedúcim programu Jurajovi Tibenskému a Martine Pukančíkovej, kolegovi Adamovi Hercegovi za spoluprácu a prípravu dievčat na dobrodružnú expedíciu.

                                                                                                                

                                                                                                                                                                        Ján Belák

     • Nariadenie o vstupe do budovy školy

     • Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti (tlačivo je uložené na vrátnici školy).  Pod cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy a žiaka. 

      Na komunikáciu externých osôb so školou počas úradných (stránkových) hodín využívajte distančný spôsob komunikácie (písomný, maily a pod.), prezenčný spôsob komunikácie je možný len za vyššie uvedených podmienok.                                                    

                                                                                                                                                  Mgr. Maroš Jakim

                                                                                                                                                 riaditeľ školy