• So slovenčinármi na Noci literatúry 2023 v Modre

     • Každý rok v máji nedočkavo čakáme, kedy už príde deň, keď sa môžeme pohodlne usadiť a započúvať sa do čítania súčasnej európskej a slovenskej literatúry. Taká je Noc literatúry, európske podujatie, ktoré sa koná na Slovensku a aj v Modre. Tento rok 17.5.2023 sme začali našu túru po literatúre v zrekonštruovanom kaštieli, kde čítali Michal Rovňák, Roman Pomajbo, Perlmannovo mlčanie a  Komnata ozvien.  Potom sme počúvali Máriusa Kopcsaya s jediným slovenským dielom od S. Rakúsa: Ľútostivosť v krásnom vinohradníckom dome. Ďalšia zastávka bola Horná brána a dielo Ja a ty v podaní p. Kišoňovej. No a na záver U richtára s hercom Ondrejom Kováľom s dielom Sapiens a neandertálec. A že sme sa mali výborne si pozrite na fotkách. Podujatie organizovali Mgr. I. Sečanská, Mgr. P. Blaho, Mgr. M. Pukančíková pre žiačky: Barboru Herdovú a Rebeccu Forro z II.A, Mišku Opluštilovú a Leonu Rabčanovú z II.CLV a pre Pavlínu Rybnikárovú a Lauru Pšenicovú z II.B.

      Mgr. Martina Pukančíková

       

     • Kurz prvej pomoci pre prváčky

     • V rámci programu DofE a prípravy na expedíciu sa žiaci učia aj základy prvej pomoci. 16.5.2023 sa sedem našich Dofáčok z I.B. naučilo ako poskytnúť základy prvej pomoci, umelé dýchanie, masáž srdca, zafixovať zlomeninu pri úraze v lese iba dostupným materiálom a mnohé ďalšie životne dôležité zručnosti. Ako postupovať pri úrazoch, správať sa, ako poskytnúť prvú pomoc sa neučili len teoreticky, ale aj prakticky na Bradovi, modeli ľudského tela. Zistili tak, že robiť masáž srdca, dávať umelé dýchanie a robiť to správne nie je vôbec jednoduché. Človek sa pri tom poriadne unaví a vyčerpá. Ďakujeme školiteľovi prvej pomoci za kurz a užitočné rady, ktoré žiačky využijú nielen pre potreby DofE ale aj v reálnom živote.

      Mgr. Martina Pukančíková

     • Informácia k Odvolaniu voči prijatiu

     • Dovoľujeme si Vás ešte raz upozorniť, že vydávanie rozhodnutí a najmä prijímanie odvolaní voči neprijatiu zo strany zákonných zástupcov sa riadi aj zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Správny poriadok“) a zákonom č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o e-Gov“).

       

      Teda ak rozhodnutie o neprijatí žiaka nebolo doručené do vlastných rúk v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe do elektronickej schránky zriadenej podľa zákona o E-gov s potvrdením doručenia formou elektronickej doručenky, možno mať dôvodné pochybnosti o účinnom doručení podľa Správneho poriadku a zákona o e-Gov.

       

      Samotné odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí žiaka sa posudzuje podľa § 19 Správneho poriadku. Podľa § 19 ods. 1 Správneho poriadku „Podanie možno urobiť písomne v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe, alebo ústne do zápisnice. Podanie vo veci samej urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci treba do troch pracovných dní doplniť v listinnej podobe, v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci, alebo ústne do zápisnice. Správny orgán na dodatočné doplnenie podania nevyzýva. Ak osobitný predpis ustanovuje povinnosť použiť na podanie určený formulár, podanie možno urobiť len použitím takého formulára.“.

       

      Podľa § 19 ods. 2 druhej a tretej vety Správneho poriadku „Z podania musí byť zrejmé, kto ho podáva, akej veci sa týka a čo sa navrhuje. Podanie v elektronickej podobe podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci musí obsahovať identifikátor osoby účastníka konania podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci.“.

       

      Ak odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí žiaka v elektronickej podobe nebolo urobené podľa § 19 Správneho poriadku v nadväznosti na zákon o e-Gov, nemožno hovoriť o účinnom a právne efektívnom podaní.

       

      Žiadame Vás, aby ste v tomto zmysle informovali zákonných zástupcov, uvedené informácie zverejnite na webovom sídle školy.

       

      Odvolania zákonných zástupcov voči neprijatiu, ktoré budete podstupovať na vybavenie zriaďovateľovi, musia mať náležitosti v zmysle hore uvedeného.

       

      Ďakujeme za porozumenie.

     • Rozlúčka so štvrtákmi

     • Dňa 12. 5. 2023 sme sa pred odchodom na akademický týždeň spoločne rozlúčili s našimi štvrtáčkami a štvrtákmi. Po slávnostnom príhovore pána riaditeľa a maturantky Simony Václavovej zo 4. CLV sme odmenili žiačky Luciu Jurenkovú, Kristínu Sukupčákovú a Simonu Števíkovú zo 4. A, Bohdanu Sámekovú a Sabinu Vávrovičovú zo 4. B, Lucku Šlapkovú, Lindu Reyovú a Kláru Knurovskú zo 4. CLV za ich aktivitu, úsilie a účasť na školských a mimoškolských podujatiach. Cenu Ferdinanda Píseckého si v školskom roku 2022/2023 prevzala Tamara Hulíková zo 4. CLV.

      Rozlúčka bola krásne ukončená triednymi videami a dojímavou rečou Romanky Tatarkovej zo 4. CLV.

      Všetkým maturantom želáme veľa šťastia pri maturitnej skúške.

                                                                                                                                   Simona Števíková 4.A

     • Divadelné predstavenie TRI PRASIATKA v MŠ

     • Boli raz tri malé prasiatka. Bračekovci - Chvostík, Kopýtko a Rypáčik... Jedno si postavilo dom zo slamy, druhé z dreva a tretie z tehál. Ktorý z týchto domov odolal vlkovi? Kto by už nepoznal tento príbeh detskej rozprávky o Troch prasiatkach?

           Naše deti z MŠ SNPMŠ Vajanského ho mohli vidieť vďaka kúzlu divadelného predstavenia, ktoré si trieda III.B pre deti z týchto MŠ nacvičila a zahrala ako bodku za ukončením svojej odbornej praxe v MŠ,  ale aj ako prekvapenie pre samotné deti dňa 04.05.2023.

          Študentky K. Kohútová, M. Čmehýlová a K. Hacajová si vytvorili vlastný scenár rozprávky a obohatili ho o ďalšie zvieratká (vtáčik Speváčik, bobor Tibor, somárik, srnka, horár...), ktoré pomáhali prasiatkam na ich ceste rozprávkovým lesom a stavať domčeky. Pre svoj rozprávkový príbeh si žiačky vytvorili nielen vlastný scenár, ale aj kulisy, kostýmy a celé divadelné predstavenie doplnili pesničkami a tančekmi, ale hlavne deťom ukázali ako sa neposlušné prasiatka zmenili a spoločnými silami a dôvtipom porazili hladného vlka, ktorý ich chcel zožrať, za čo si od detí vyslúžili obrovský potlesk.

           Deti počas predstavenia spolu s rozprávkovými zvieratkami prežili čas plný smiechu, zábavy, s troškou napätia, keď držali palce prasiatkam, aby sa zachránili, ale odniesli si i štipku ponaučenia o tom, že si treba pomáhať.

      Udeľujem pochvalu všetkým žiačkam III.B. triedy s akým nadšením celé predstavenie na hodinách MTD nacvičili a odohrali v MŠ, čo je určite ďalším bonusom a skúsenosťou do ich pedagogickej praxe.

                                                                                                               Mgr. Iveta Sečanská  

     • Boli sme na ... festivale poézie JARNÁ VÔŇA

     • Dňa 09.05.2023 sa 20 nadšencov z tried I.CLV, II. A. II.B II.CLV stretlo v Mestskej knižnici KC Modra na festivale najnovšej poézie z tvorby slovenských autoriek Zuzany Kuglerovej,  Ivety Zaťovičovej a autorov Erika OndrejičkaJozefa Trtola. Práve tu sme sa presvedčili o tom, že umenie a poézia si vie aj v tých najspletitejších dobách nájsť cestu rovno k vášmu srdcu.

           Poézia je mocná čarodejka, dokáže vstúpiť do najtajnejšieho súkromia človeka a keď je navyše obohatená nezameniteľným a fascinujúcim hudobným prejavom, jej sila sa znásobuje. Takúto súhru dosiahla spolupráca dvoch  umelkýň, o ktorej sme sa na festivale mohli i samy presvedčiť- a to poetky Zuzany Kuglerovejpoľskej gitaristky Isy Conar. Práve ona do svojho repertoáru zaradila a zhudobnila texty tejto slovenskej literátky z jej zbierky Hraj sa so mnou v originálnom, teda slovenskom jazyku. Básne ľúbostnej, až erotickej lyriky, v ktorých mapuje svoj „príbeh lásky“ mladého zaľúbeného dievčaťa nám samotná autorka cez svoje verše nielen predniesla, ale nezameniteľný hudobný a spevácky prejav Isy Conar im dodal nový rozmer dokonalosti.

      Svoj básnický debut Zjesenievanie nám odkryla i ďalšia autorka Iveta Zaťovičová, ktorá našla rodinné šťastie po boku holandského manžela, a práve preto z jej veršov vyžarovala krehkosť, neha a radosť pri spracovaní osobných i rodinných tém, pričom tento jej knižný debut dotvorili ilustrácie francúzskej výtvarníčky českého pôvodu Jany Ágnes Jiřetínskej.

      Básne Erika Ondrejička zo zbierky Volanie nám v podobe bravúrnej recitácie sprostredkovala víťazka súťaže Beniakove Chynorany Eva Kolmanová a bodku poetickému popoludniu dali verše nášho modranského autora Jožka Trtola. Celým podujatím jarnej atmosféry poézie nás s ľahkosťou previedla Ľubka Miháliková.

           A pýtate sa, čo sme si odniesli? Poznanie, že v poézii je ukryté všetko, čo sa ľudského srdca dotýka. Prejavy citov: láska, túžba, žiaľ, bolesť, radosť, nádej. A pridanou hodnotou tohto poznania bol i fakt, že city patria do dnešného sveta, netreba ich potláčať, práve naopak, treba nájsť spôsob ako ich naplno prejaviť, či už aj písaním vlastných veršov.

          Ďakujem všetkým študentkám, ktoré nelenili a zúčastnili sa na tomto podujatí i svojej kolegyni Mgr. M. Pukančíkovej za pomoc pri organizácii celej akcie.

                                                                                                                            Mgr. Iveta Sečanská

     • Dobročinná zbierka – „Deň narcisov“

     • 20. apríla 2023 sa konal  27. ročník finančnej zbierky „Deň narcisov“.  V tento deň ulice miest zaplavili žlté kvietky - narcisy. Každý, kto si narcis  pripol na svoj odev, vyjadril týmto gestom podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou.   

      Aj tento rok sa do zbierky zapojila  naša škola. Dobrovoľníčkami zbierky v meste Modra boli žiačky druhých a tretích ročníkov – Ema Zvercová 2.B, Michaela Koptáková 2.B, Šarlota Šarvaicová 3.A, Alexandra Žáčiková 3.A.

      Žiačky vyzbierali sumu  327,70 Eur.

      Ďakujeme dievčatám za účasť na tejto zbierke a všetkým, ktorí prispeli na pomoc onkologickým pacientom.

                                                                                                   Mgr. Katarína Badinková

       

   • Kontakty

    • Stredná odborná škola pedagogická
    • paka@pakamo.sk, riaditel@pakamo.sk, sekretariat@pakamo.sk
    • 033 6472577, mobil: 0915 753 008
    • Sokolská 6 Modra Slovakia
    • 162 787
    • 2020678693
    • Pracovné dni v čase 7.30 - 14.00
    • Školský internát patrí SOŠ vinársko-ovocinárskej. https://svosmo.edupage.org/a/o-skolskom-internate +421 33/6472580 klapka 36
    • Školská jedáleň patrí SOŠ vinársko-ovocinárskej. +421 33/6472580 klapka 13 E-mail: jozefizof@svosmo.sk
   • Prihlásenie

  !function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0]; s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script', 'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init', '411489306809433'); fbq('track', 'PageView');