• Online čítačka kníh

     • "Čo má spoločné plavba s tigrom a vysmiaty pomaranč na ceste okolo sveta s Herculom Poirotom a Mačacím dievčaťom? Príď to zistiť už tento štvrtok o 17:00 na historicky prvú online čítačku kníh na našej škole. Čitateľmi budú výnimoční učitelia!!! Všetkých srdečne pozývame. Bližšie info dostanete prostredníctvom správy na edupage." 


      Mgr. Ján Belák

     • Ceremónia "DofE"

     • Srdečne Vás pozývame na sledovanie online ceremónie DofE...

      "Pridaj sa k nám a sleduj online ceremóniu DofE, v programe, v ktorom boli aj tvoje spolužiačky mimoriadne úspešné. Ceremóniu môžu sledovať aj  tí, ktorí v programe zapojení neboli na Facebook streame alebo Youtube streame. Poď zistiť spolu s nami o čom je DofE a čo ti môže dať." 

     • Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu

     • Aj tento rok máte šancu zapojiť sa do výnimočného projektu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu. Neváhajte, určite neoľutujete! Urobte niečo pre seba a svoje okolie, objavte, čo dokážete. Stačí, keď vyplníte dotazník na http://www.zapojsa.dofe.sk/ . Tešíme sa na vás. 

                                                                                                                                                                 Mgr. Ján Belák

       

     • Dobročinné zbierky

     • V mesiaci september a október sa tradične naša škola zapojila do dvoch dobročinných zbierok. Prvá zbierka „Biela pastelka“ sa uskutočnila 18.9.2020 a bola organizovaná Úniou nevidiacich a slabozrakých. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a na financovanie aktivít, ktoré zrakovo postihnutým pomáhajú začleniť sa do bežného života.

      Druhá zbierka „Dni nezábudiek“ sa konala 8. októbra 2020 a bola organizovaná Ligou za duševné zdravie. Výnos tejto zbierky je použitý na podporu rozvoja siete starostlivosti o ľudí  s duševnými ochoreniami a ich sociálneho začlenenia.

      Dobrovoľníčkami  zbierok boli študentky druhých a tretích ročníkov (Sarah Spustová, Lucia Šlapková, Miška Chudíková, Dominika Hladká, Terézia Majzúnová, Hanka Hrbáčková, Zuzana Gajdošová, Beáta Šimková).

      Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli dobrovoľnou finančnou čiastkou na pomoc ľuďom                    so zrakovým či duševným ochorením.

      Výnos zbierok:Biela pastelka“ 248,99 Eur           „Dni nezábudiek“ 111,20 Eur

                                                                                                     Katarína Badinková

     • Dištančné vzdelávanie

     • Rozhodnutím ministra školstva sa od 12.10. 2020 prerušuje školské vyučovanie v stredných školách. Žiaci pokračujú vo vzdelávaní dištančnou formou - podľa rozvrhu hodín. Osobné veci, učebnice a zošity si môžu žiaci vyzdvihnúť podľa harmonogramu:

      2. ročník: v utorok 13.10. 2020 v čase 12. 00 - 14.00 hod. v škole a od 12.00 - 17.00 na internáte

      1., 3., a 4. ročník: v stredu 14.10. 2020 v čase od 12.00 - 14.00 hod. v škole, od 12.00 - 17.00 hod na internáte.

      Pri vstupe do budovy je potrebné mať so sebou rúško.

     • Deň úsmevu

     • Táto akcia sa organizuje na našej škole už od roku 2011. Pripravujú ju vždy žiaci študijného odboru animátor voľného času. V tomto roku im s prípravou pomohli aj „vočkári“ a učiteľky.

      Všetci animátori (aj chlapci) z II. CLV triedy sa snažili a usilovne vyrábali stovky „smajlíkov“, ktoré rozdávali nielen žiakom pri rannom príchode, ale už tradične aj v uliciach Modry.

      Snaha vyčariť na tvári úsmev, i keď pod rúškom, sa vyplatila a vniesla aspoň trocha jasu do súčasného komplikovaného obdobia.

      Trieda II.CLV si súčasne pripísala prvé tohtoročné body do projektu JaTyMyVy. Dúfame, že školské akcie budú pokračovať či už s rúškami alebo bez nich.

                                                                                                                                    Tatiana Horká

       

     • Exkurzia v bratislavskej ZOO

     • Dňa 16.09. 2020 triedy prvého ročníka absolvovali návštevu ZOO v Bratislave spojenú s prednáškou na tému BIÓMY. Prednáška bola vedená zaujímavou formou. Lektorka p. Jedličková zapájala študentky do problému, viedla s nimi dialógy k danej problematike a na riešenie problémov životného prostredia využila aj formu brainstormingu. Verím, že všetky študentky zaujala a prinútila ich rozmýšľať, ako by sa mali správať k prírode. Po prednáške nasledovala prehliadka ZOO. Ďakujem triednym učiteľkám Mgr. Pokojnej a Mgr. Trojanovskej za pomoc pri organizácii podujatia.

                                                                   Mgr. Lenka Štancelová

     • Prerušenie vyučovania v prvých ročníkoch denného štúdia

     • V súlade s nariadením MŠVVaŠ pre prevádzku školských zariadení po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 prerušujeme vyučovanie vo všetkých troch prvých ročníkoch SOŠPg Modra až do odvolania. Žiaci zostávajú v domácej karanténe a zúčastňujú sa dištančného vzdelávania. V domácej izolácii zostávajú aj učitelia bez negatívneho testu na COVID 19, ktorí vyučovali v 1.B triede.

       

     • Kurz ochrany života a zdravia 2020

     • Napriek „Korone“ a obmedzeniam sme s tretiakmi zrealizovali posledný povinný kurz „Ochrana života a zdravia“. Počasie nám prialo, a tak sme mohli absolvovať celý naplánovaný obsah. V Banskej Štiavnici žiaci prostredníctvom didaktickej hry spoznali pamätihodnosti historického mesta. Na Kollárovej chate v Ostrom Grúni pracovali v družstvách podľa znamení zverokruhu. Precvičili si pobyt a pohyb v prírode, postavili jednoduché príbytky, vyskúšali transport raneného. Svoju kreativitu preukázali pri zostavovaní máp, zhotovovaní maskotov aj módneho oblečenia z prírodných materiálov.Ranné rozcvičky sa niesli v tanečnom duchu a tancovali aj inštruktori. Vydarila sa nám aj nočná hra, do ktorej sa napriek strachu zapojili všetci. Diskusie na aktuálne témy boli veľmi živé a žiaci dokázali „dospelácky“ vyjadriť vlastné názory, podporené jasnými a zrozumiteľnými argumentami.Všetci sme mali obavy, čo ak... Nič sa však nestalo a kurz hodnotíme ako veľmi vydarený.

      Ďakujeme všetkým žiakom za disciplínu a vzornú reprezentáciu školy.

      Inštruktorom ďakujeme za aktivitu a ochotu.

                                                                                                                                             Tatiana Horká

       

     • DofE

     • Aj v tomto roku sa žiačky našej školy zúčastnili programu DofE - "Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu". Rozvíjali svoje schopnosti v 3 oblastiach - šport, talent a dobrovoľníctvo. Zlepšili sa v rôznych svetových jazykoch, pomáhali v domovoch dôchodcov, starali sa o opustené psy, zlepšovali si kondičku behom, cvičili. Na záver ich čakala najťažšia skúška a to dobrodružná expedícia. Z dôvodu pandemickej situácie sme ju museli presunúť až na september. Dievčatá získali mnohé zaujímavé skúsenosti, poblúdili, ale zároveň sa aj našli a prežili naozaj chladnú noc.

      Veľká pochvala teda patrí dievčatám z 2.A, 2.B a 3.A. Chcel by som poďakovať mnohým mojim kolegom za mentorovanie dievčat v rôznych oblastiach. Veľká vďaka patrí vedúcim programu Jurajovi Tibenskému a Martine Pukančíkovej, kolegovi Adamovi Hercegovi za spoluprácu a prípravu dievčat na dobrodružnú expedíciu.

                                                                                                                

                                                                                                                                                                        Ján Belák

     • Nariadenie o vstupe do budovy školy

     • Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti (tlačivo je uložené na vrátnici školy).  Pod cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy a žiaka. 

      Na komunikáciu externých osôb so školou počas úradných (stránkových) hodín využívajte distančný spôsob komunikácie (písomný, maily a pod.), prezenčný spôsob komunikácie je možný len za vyššie uvedených podmienok.                                                    

                                                                                                                                                  Mgr. Maroš Jakim

                                                                                                                                                 riaditeľ školy

    • Školský rok 2020/2021
     • Školský rok 2020/2021

     • Prevádzkové podmienky

       SOŠPg v Modre

      po dobu trvania pandémie COVID - 19

       

      • Pred vstupom do školy odporúčame minimalizovať zhromažďovanie žiakov pred budovou školy.
      • Pred vstupom do budovy je potrebné vykonať dezinfekciu rúk.
      • Každý žiak má povinnosť nosiť do školy minimálne 2 rúška.
      • V triedach sú k dispozícii mydlá a papierové utierky. Žiak si umýva ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienickoepidemiologickými nariadeniami.
      • Odporúčame nekontaktovať sa so žiakmi v iných triedach.
      • Zamestnanci školy a žiaci nosia povinne rúško alebo ochranný štít v tom prípade, ak nie sú na pracovisku sami alebo ak sú vzdialení menej ako 2 metre od ďalšej osoby.
      • V triedach pedagógovia zabezpečujú časté a intenzívne vetranie.
      • V prípade vhodných poveternostných podmienok môže vyučovanie prebiehať v exteriéri.
      • Učitelia opakovane upozorňujú žiakov na dodržiavanie hygienických pravidiel.
      • Toalety sú vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami.
      • Upratovanie a dezinfekcia toaliet, kľučiek, madiel, zábradlí a iných dotykových plôch prebieha 2x denne.
      • Najmenej raz denne sa vykonáva dôkladné čistenie miestností školy, v ktorých sa zamestnanci a žiaci školy nachádzajú.
      • Pokrmy v školskej jedálni vydáva len personál, vrátane čistých zabalených príborov. Žiaci si sami jedlo nedokladajú a neberú si ani príbory.
      • Pri podozrení na ochorenie nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest nesmie vstúpiť do priestorov školy.
      • Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID19 , bezodkladne si nasadí rúško a je nutné ho umiestniť do izolačnej miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí si ho bezodkladne vyzdvihnú.
      • Ak sa u zamestnanca objavia príznaky nákazy v priebehu pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľa školy a opustí školu v najkratšom možnom čase s použitím rúška.
      • Po každom prerušení dochádzky žiaka do školy dlhšej ako dva dni predkladá zákonný zástupca alebo plnoletý žiak  vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného respiračného ochorenia. V prípade, že neplnoletý žiak vyhlásenie nepredloží, kontaktuje pedagogický zamestnanec zákonného zástupcu, ktorý si príde po dieťa.

                                                                                                           Mgr. Maroš Jakim

                                                                                                               riaditeľ školy

       

                   Modra 16. september 2020

       

       Dotazník_a_čestné_prehlásenie.docx.

       

       

       

     • ISIC pre prvý ročník

     • Žiadame rodičov žiakov prvých ročníkov o vypísanie prihlášky o ISIC preukaz žiaka: ISIC_prihlaska_ziaka.pdf. Žiaci odovzdajú vyplnenú prihlášku v prvý deň príchodu do školy a uhradia cenu karty v sume 20€ v hotovosti.

      Zdôvodnenie: 

      • preukaz slúži na evidenciu dochádzky žiaka,
      • slúži ako preukážka na dopravu, 
      • žiaci môžu čerpať zľavy zo služieb a tovarov
      • preukaz je pre žiakov povinný z dôvodu zabezpečenia jednotného systému chodu školy 
     • Nástup na internát

     • Z dôvodu technických úprav ( maľovanie ) prosíme, aby si žiaci priniesli do ŠI iba najnutnejšie  osobné veci.

      Pri pobyte v ŠI treba dodržiavať manuál MŠVVaŠ SR  https://www.minedu.sk/data/att/16974.pdf a pokyny ŠI,

      s ktorými žiaci budú oboznámení pri nástupe na ubytovanie.

      Žiaci sa ubytovávajú 1. septembra 2020 (utorok) od 14.00 do 18.00 hod.

     • Nástup do školy od 23.6.2020

     • Milí študenti denného štúdia. Nakoľko 22.6.2020 prebieha na našej škole prijímacie konanie na PMŠ, nástup do školy bude 23.6.2020. Nebude prebiehať riadne vyučovanie. Do školy prídete odovzdať učebnice a prevziať si vysvedčenie a to podľa nasledujúceho harmonogramu:

      utorok – I.A, I.B

      streda – I.CLV, III.BV

      štvrtok – II.BV

      piatok – II.A, III.A 

      Do školy je možný vstup v čase od 8.00 do 11.00 hod. Bližšie informácie vám poskytnú triedni učitelia.

      Podľa dokumentu Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v stredných školách a školských zariadeniach od 22.6.2020 zákonný zástupca predkladá po prvom nástupe žiaka do školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako 3 dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Plnoletý žiak vypĺňa vyhlásenie sám.

      Vyhlásenie môžete stiahnuť nižšie.

      vyhlasenie.docx 

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0]; s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script', 'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init', '411489306809433'); fbq('track', 'PageView');