• Nariadenie o vstupe do budovy školy

     • Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti (tlačivo je uložené na vrátnici školy).  Pod cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy a žiaka. 

      Na komunikáciu externých osôb so školou počas úradných (stránkových) hodín využívajte distančný spôsob komunikácie (písomný, maily a pod.), prezenčný spôsob komunikácie je možný len za vyššie uvedených podmienok.                                                    

                                                                                                                                                  Mgr. Maroš Jakim

                                                                                                                                                 riaditeľ školy

    • Školský rok 2020/2021
     • Školský rok 2020/2021

     • Prevádzkové podmienky

       SOŠPg v Modre

      po dobu trvania pandémie COVID - 19

       

      • Pred vstupom do školy odporúčame minimalizovať zhromažďovanie žiakov pred budovou školy.
      • Pred vstupom do budovy je potrebné vykonať dezinfekciu rúk.
      • Každý žiak má povinnosť nosiť do školy minimálne 2 rúška.
      • V triedach sú k dispozícii mydlá a papierové utierky. Žiak si umýva ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienickoepidemiologickými nariadeniami.
      • Odporúčame nekontaktovať sa so žiakmi v iných triedach.
      • Zamestnanci školy a žiaci nosia povinne rúško alebo ochranný štít v tom prípade, ak nie sú na pracovisku sami alebo ak sú vzdialení menej ako 2 metre od ďalšej osoby.
      • V triedach pedagógovia zabezpečujú časté a intenzívne vetranie.
      • V prípade vhodných poveternostných podmienok môže vyučovanie prebiehať v exteriéri.
      • Učitelia opakovane upozorňujú žiakov na dodržiavanie hygienických pravidiel.
      • Toalety sú vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami.
      • Upratovanie a dezinfekcia toaliet, kľučiek, madiel, zábradlí a iných dotykových plôch prebieha 2x denne.
      • Najmenej raz denne sa vykonáva dôkladné čistenie miestností školy, v ktorých sa zamestnanci a žiaci školy nachádzajú.
      • Pokrmy v školskej jedálni vydáva len personál, vrátane čistých zabalených príborov. Žiaci si sami jedlo nedokladajú a neberú si ani príbory.
      • Pri podozrení na ochorenie nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest nesmie vstúpiť do priestorov školy.
      • Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID19 , bezodkladne si nasadí rúško a je nutné ho umiestniť do izolačnej miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí si ho bezodkladne vyzdvihnú.
      • Ak sa u zamestnanca objavia príznaky nákazy v priebehu pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľa školy a opustí školu v najkratšom možnom čase s použitím rúška.
      • Po každom prerušení dochádzky žiaka do školy dlhšej ako dva dni predkladá zákonný zástupca alebo plnoletý žiak  vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného respiračného ochorenia. V prípade, že neplnoletý žiak vyhlásenie nepredloží, kontaktuje pedagogický zamestnanec zákonného zástupcu, ktorý si príde po dieťa.

                                                                                                           Mgr. Maroš Jakim

                                                                                                               riaditeľ školy

       

                   Modra 16. september 2020

       

       Dotazník_a_čestné_prehlásenie.docx.

       

       

       

     • ISIC pre prvý ročník

     • Žiadame rodičov žiakov prvých ročníkov o vypísanie prihlášky o ISIC preukaz žiaka: ISIC_prihlaska_ziaka.pdf. Žiaci odovzdajú vyplnenú prihlášku v prvý deň príchodu do školy a uhradia cenu karty v sume 20€ v hotovosti.

      Zdôvodnenie: 

      • preukaz slúži na evidenciu dochádzky žiaka,
      • slúži ako preukážka na dopravu, 
      • žiaci môžu čerpať zľavy zo služieb a tovarov
      • preukaz je pre žiakov povinný z dôvodu zabezpečenia jednotného systému chodu školy 
     • Nástup na internát

     • Z dôvodu technických úprav ( maľovanie ) prosíme, aby si žiaci priniesli do ŠI iba najnutnejšie  osobné veci.

      Pri pobyte v ŠI treba dodržiavať manuál MŠVVaŠ SR  https://www.minedu.sk/data/att/16974.pdf a pokyny ŠI,

      s ktorými žiaci budú oboznámení pri nástupe na ubytovanie.

      Žiaci sa ubytovávajú 1. septembra 2020 (utorok) od 14.00 do 18.00 hod.

     • Nástup do školy od 23.6.2020

     • Milí študenti denného štúdia. Nakoľko 22.6.2020 prebieha na našej škole prijímacie konanie na PMŠ, nástup do školy bude 23.6.2020. Nebude prebiehať riadne vyučovanie. Do školy prídete odovzdať učebnice a prevziať si vysvedčenie a to podľa nasledujúceho harmonogramu:

      utorok – I.A, I.B

      streda – I.CLV, III.BV

      štvrtok – II.BV

      piatok – II.A, III.A 

      Do školy je možný vstup v čase od 8.00 do 11.00 hod. Bližšie informácie vám poskytnú triedni učitelia.

      Podľa dokumentu Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v stredných školách a školských zariadeniach od 22.6.2020 zákonný zástupca predkladá po prvom nástupe žiaka do školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako 3 dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Plnoletý žiak vypĺňa vyhlásenie sám.

      Vyhlásenie môžete stiahnuť nižšie.

      vyhlasenie.docx 

     • Prijímacie konanie v tomto školskom roku

     • Podmienky prijímacieho konania pre denné štúdium sú zverejnené tu.

      Podmienky prijímacieho konania pre pomaturitné štúdium sú zverejnené tu.

      Talentová skúška pre pomaturitné štúdium sa koná 22. júna 2020.

     • Počet obsadených a voľných miest po prijímacom konaní

      • učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo: obsadené miesta - 58, voľné miesta - 4
      • vychovávateľsko - opatrovateľská činnosť: obsadené miesta - 4, voľné miesta - 8
      • animátor voľného času: obsadené miesta - 3, voľné miesta - 5
      • pedagogický asistent: obsadené miesta -  3, voľné miesta - 7

      Riaditeľstvo SOŠPg Modra po prerokovaní v pedagogickej rade školy oznamuje, že sa na škole uskutoční prijímacie konanie na nenaplnený počet miest.Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže do 19. júna 2020 podať prihlášku na vzdelávanie pre prijímacie konanie na nenaplnený počet miest (druhý termín). Prijímacie konanie na nenaplnený počet miet sa uskutoční dňa 22. júna 2020. Kritéria prijímacieho konania zostávajú rovnaké ako v prvom kole.

       

     • Ubytovanie na internáte - informácie

     • Milí rodičia,

      ak máte záujem ubytovať Vaše dieťa, ktoré nastupuje do 1.ročníka na našu školu SOŠ pedagogickú v Modre, na školskom internáte, prosíme o vyplnenie žiadosti o ubytovanie. Dokument si treba stiahnuť zo stránky https://svosmo.edupage.org/text1/ .

      Žiadosť treba vytlačiť, vyplniť a poslať na adresu: SOŠVO, Kostolná 3,

      900 01 Modra.

      Potvrdenie od lekára je treba priniesť až pri nástupe do internátu v septembri 2020.

       

     • Výsledky prijímacieho konania

     • Poradie uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania na študijný odbor:

      učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo  - 7649_M_2020_o.pdf

      vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť - 7646_M_2020.pdf

      pedagogický asistent - 7670_M_2020.pdf

      animátor voľného času - 7662_M_2020.pdf

      Zákonný zástupca najneskôr do 4. júna 2020 doručí  

      Zavazne_potvrdenie_o_nastupeni__resp._nenastupeni_na_studium.docx

      a to buď prostredníctvom:

      1. naskenovaného a podpísaného tlačiva, ktoré pošle na e-mailovú adresu školy:
       paka@pakamo.sk 
      2. alebo poštou na adresu školy: Stredná odborná škola pedagogická, Sokolská 6, 900 01 Modra

      Uchádzač, ktorý bol neprijatý pre nedostatok miesta, môže podať odvolanie.docx (naskenované a podpísané) mailom alebo poštou voči tomuto rozhodnutiu do 5 dní od zverejnenia výsledkov prijímacieho konania.

      V prípade potvrdenia prijatého žiaka o nenastúpení na študijný odbor bude prijatý v poradí ďalší uchádzač, ktorý podal odvolanie proti rozhodnutiu riaditeľa školy o neprijatí na štúdium.

     • Práca z domu

     • Milé študentky a študenti,

      chcel by som vás pochváliť za prácu, ktorú vykonávate z domu, za snahu komunikovať s učiteľmi, za odovzdávanie zadaní a úloh, za účasť na online hodinách. Niekomu to ide ľahšie, niekomu ťažšie, učíme sa za pochodu. Všetci dobre viete, že v tomto školskom roku nesmie nikto prepadnúť, neznamená to však, že nemože byť hodnotený. 

      Preto by som vás rád upozornil, že žiaci, ktorí zámerne nekomunikujú, ignorujú a neodovzdávajú veci v dostatočnej kvalite na jednotlivé predmety (nie z objektívnych príčin), nebudú mať uzatvorený druhý polrok z daného predmetu a následne budú komisionálne preskúšaní v auguste 2020.

      Ak má niekto ťažkosti s technickým vybavením potrebným na dištančné vzdelávanie,prosím ho, aby túto skutočnosť oznámil triednemu účiteľovi. V tom prípade budeme hľadať alternatívne spôsoby zadávania úloh a študijných materiálov.

      Ďakujem za pochopenie.

                                                                                                                Mgr. Maroš Jakim

                                                                                                                   riaditeľ školy

     • OZNAM

     •      Na základe Usmernenia na hodnotenie vedomostí žiakov strednej školy v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 sa vedenie po porade s pedagogickou radou Strednej odbornej školy pedagogickej v Modre rozhodlo neklasifikovať študentov z predmetu telesná a športová výchova. Na vysvedčení bude uvedené absolvoval/absolvovala. Ostatné predmety budú hodnotené tak, ako v čase riadneho vyučovacieho procesu.

                                                                                                                                   Mgr. Maroš Jakim, riaditeľ školy

     • Nové usmernenie MŠVVaŠ SR

     • Milí rodičia a žiaci,

      v súvislosti s aktuálnym vývojom situácie prijalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR viaceré opatrenia na zabránenie šírenia nákazy novým koronavírusom.

      Jedným z nich je aj nové usmernenie pre školy a školské zariadenia, ktoré nájdete na tomto linku https://www.minedu.sk/opatrenia-ministerstva-skolstva-pisomne-maturity-su-zrusene/

      To najdôležitejšie vyberáme:

      • Prerušenie vyučovania – do odvolania
      • Externá časť a písomná forma internej časti – zrušené
      • Interná maturita – termín do 30. júna, podľa vývoja situácie
      • Prihlášky na SŠ – do 15. mája, bez potvrdenia lekára (denné štúdium)
      • Talentové skúšky a riadne prijímacie skúšky – v termíne do 30. júna, podľa vývoja situácie

      Prihlášky na pomaturitné štúdium môžete zaslať do konca mája bez lekárskeho potvrdenia.

     • Okresné kolo volejbal dievčat SŠ

     • V stredu 4. 3. 2020 sa uskutočnilo okresné kolo Pezinok vo volejbale dievčat SŠ, ktorého usporiadateľom bola naša škola. Turnaju sa zúčastnili 4 družstvá, hralo sa systémom každý s každým. Víťaz okresného kola postupuje na krajské kolo. Našu školu reprezentovalo družstvo v zložení: Hrutková, Bernátová, Gajdošechová Veronika, Bariná, Noskovičová, Rybárová, Tóthová a Snovická. Naše diavčatá sa umiestnili na 3. mieste.

      Za reprezentáciu školy im patrí "ďakujem". 

      Mgr. Rehák Dušan

     • Voľba členov Rady školy pri SOŠPg Modra

     • Vážení rodičia,

      v zmysle zákona NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a vyhlášky 291/2004 Z.Z. riaditeľ školy vyhlasuje voľby členov  Rady školy za rodičov žiakov SOŠ pedagogickej v Modre. Voľby sa uskutočnia v utorok 7. 4. 2020 počas triednych schôdzí rodičov školy, preto prosíme o čo najvyššiu účasť. 

      Prosíme rodičov, ktorí majú záujem byť členom rady školy, aby poslali mail, v ktorom uvedú svoje meno, priezvisko a triedu, ktorú navštevuje dieťa a telefónne číslo pre možnosť overenia súhlasu. Mail prosíme poslať do piatku 13. marca 2020 na adresu zastupca@pakamo.sk.

     • Hviezdoslavov Kubín 2020

     • Aj tento rok sme mali zastúpenie v okresnom kole recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín 2020. Dňa 4. 3. 2020 sa v priestoroch bratislavského V - klubu s umeleckým prednesom predstavila študentka 2. BV Karolína Vašinová. Karolína svoj prednes zvládla veľmi dobre a po peknom výkone obsadila 3. miesto, pričom prvé ani druhé miesto porota neobsadila. 

      Rád by som sa Karolíne poďakoval za reprezentáciu a za čas, ktorý venovala príprave svojho prednesu.

       

      PaedDr. Adam Herceg

     • Exkurzia v Múzeu holokaustu v Seredi

     • Od roku 2016, teda od vzniku múzea v Seredi, organizuje naša škola exkurzie pre 2. ročník do SNM - Múzeum holokaustu Sereď. Exkurzie sú súčasťou výučby dejepisu. Okrem štandardnej prehliadky expozície s lektorom sme 13. 2. 2020, tak ako každoročne absolvovali s našimi študentmi vzdelávací program s historikom, zameraný na tému deti a hendikepovaní ľudia počas holokaustu. Túto tému akcentujeme na exkurzii kvôli obsahu vzdelávania jednotlivých odborov.

      Tento rok vzdelávanie, vstupné a dopravu hradil náš zriaďovateľ Bratislavský samosprávny kraj.

       

      PaedDr. Adam Herceg 

     • Pripomenuli sme si 75. výročie oslobodenia Auschwitzu

     • V dňoch 30. - 31. 1. 2020 sa postupne všetky triedy školy zúčastnili vzdelávacieho programu, ktorý si pripomenul 75. výročie oslobodenia Auschwitzu a Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu.

      Dvojhodinový vzdelávací blok, ktorý pripravil PaedDr. Adam Herceg, pozostával z vysvetlenia stupňov nenávisti, ktoré viedli k holokaustu. Súčasťou bola aj práca s videosvedectvami preživších holokaust a tiež projekcia filmového dokumentu o záchrane židovských detí v Modre v čase 2. svetovej vojny.

      Ďakujem všetkým zúčastneným študentom a aj tým, od ktorých som dostal pochvalu a kladnú spätnú väzbu.

       

      Adam Herceg

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola pedagogická
   • paka@pakamo.sk, riaditel@pakamo.sk, sekretariat@pakamo.sk
   • 033 6472577, mobil: 0915 753 008
   • Sokolská 6 Modra Slovakia
   • 162 787
   • 2020678693
   • Pracovné dni v čase 7.30 - 14.00
   • Školský internát patrí SOŠ vinársko-ovocinárskej. https://svosmo.edupage.org/a/o-skolskom-internate +421 33/6472580 klapka 36
   • Školská jedáleň patrí SOŠ vinársko-ovocinárskej. +421 33/6472580 klapka 13 E-mail: jozefizof@svosmo.sk
  • Prihlásenie

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0]; s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script', 'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init', '411489306809433'); fbq('track', 'PageView');