• 2. kolo prijímacieho konania

     • Vyhlasujeme 2. kolo prijímacieho konania na nasledovné odbory:

      7649 M Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

      7662 M Animátor voľného času

      Záujemcovia môžu posielať elektronické prihlášky najneskôr do 12.6.2023.

     • So slovenčinármi na Noci literatúry 2023 v Modre

     • Každý rok v máji nedočkavo čakáme, kedy už príde deň, keď sa môžeme pohodlne usadiť a započúvať sa do čítania súčasnej európskej a slovenskej literatúry. Taká je Noc literatúry, európske podujatie, ktoré sa koná na Slovensku a aj v Modre. Tento rok 17.5.2023 sme začali našu túru po literatúre v zrekonštruovanom kaštieli, kde čítali Michal Rovňák, Roman Pomajbo, Perlmannovo mlčanie a  Komnata ozvien.  Potom sme počúvali Máriusa Kopcsaya s jediným slovenským dielom od S. Rakúsa: Ľútostivosť v krásnom vinohradníckom dome. Ďalšia zastávka bola Horná brána a dielo Ja a ty v podaní p. Kišoňovej. No a na záver U richtára s hercom Ondrejom Kováľom s dielom Sapiens a neandertálec. A že sme sa mali výborne si pozrite na fotkách. Podujatie organizovali Mgr. I. Sečanská, Mgr. P. Blaho, Mgr. M. Pukančíková pre žiačky: Barboru Herdovú a Rebeccu Forro z II.A, Mišku Opluštilovú a Leonu Rabčanovú z II.CLV a pre Pavlínu Rybnikárovú a Lauru Pšenicovú z II.B.

      Mgr. Martina Pukančíková

       

     • Kurz prvej pomoci pre prváčky

     • V rámci programu DofE a prípravy na expedíciu sa žiaci učia aj základy prvej pomoci. 16.5.2023 sa sedem našich Dofáčok z I.B. naučilo ako poskytnúť základy prvej pomoci, umelé dýchanie, masáž srdca, zafixovať zlomeninu pri úraze v lese iba dostupným materiálom a mnohé ďalšie životne dôležité zručnosti. Ako postupovať pri úrazoch, správať sa, ako poskytnúť prvú pomoc sa neučili len teoreticky, ale aj prakticky na Bradovi, modeli ľudského tela. Zistili tak, že robiť masáž srdca, dávať umelé dýchanie a robiť to správne nie je vôbec jednoduché. Človek sa pri tom poriadne unaví a vyčerpá. Ďakujeme školiteľovi prvej pomoci za kurz a užitočné rady, ktoré žiačky využijú nielen pre potreby DofE ale aj v reálnom živote.

      Mgr. Martina Pukančíková

     • Informácia k Odvolaniu voči prijatiu

     • Dovoľujeme si Vás ešte raz upozorniť, že vydávanie rozhodnutí a najmä prijímanie odvolaní voči neprijatiu zo strany zákonných zástupcov sa riadi aj zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Správny poriadok“) a zákonom č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o e-Gov“).

       

      Teda ak rozhodnutie o neprijatí žiaka nebolo doručené do vlastných rúk v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe do elektronickej schránky zriadenej podľa zákona o E-gov s potvrdením doručenia formou elektronickej doručenky, možno mať dôvodné pochybnosti o účinnom doručení podľa Správneho poriadku a zákona o e-Gov.

       

      Samotné odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí žiaka sa posudzuje podľa § 19 Správneho poriadku. Podľa § 19 ods. 1 Správneho poriadku „Podanie možno urobiť písomne v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe, alebo ústne do zápisnice. Podanie vo veci samej urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci treba do troch pracovných dní doplniť v listinnej podobe, v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci, alebo ústne do zápisnice. Správny orgán na dodatočné doplnenie podania nevyzýva. Ak osobitný predpis ustanovuje povinnosť použiť na podanie určený formulár, podanie možno urobiť len použitím takého formulára.“.

       

      Podľa § 19 ods. 2 druhej a tretej vety Správneho poriadku „Z podania musí byť zrejmé, kto ho podáva, akej veci sa týka a čo sa navrhuje. Podanie v elektronickej podobe podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci musí obsahovať identifikátor osoby účastníka konania podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci.“.

       

      Ak odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí žiaka v elektronickej podobe nebolo urobené podľa § 19 Správneho poriadku v nadväznosti na zákon o e-Gov, nemožno hovoriť o účinnom a právne efektívnom podaní.

       

      Žiadame Vás, aby ste v tomto zmysle informovali zákonných zástupcov, uvedené informácie zverejnite na webovom sídle školy.

       

      Odvolania zákonných zástupcov voči neprijatiu, ktoré budete podstupovať na vybavenie zriaďovateľovi, musia mať náležitosti v zmysle hore uvedeného.

       

      Ďakujeme za porozumenie.

     • Rozlúčka so štvrtákmi

     • Dňa 12. 5. 2023 sme sa pred odchodom na akademický týždeň spoločne rozlúčili s našimi štvrtáčkami a štvrtákmi. Po slávnostnom príhovore pána riaditeľa a maturantky Simony Václavovej zo 4. CLV sme odmenili žiačky Luciu Jurenkovú, Kristínu Sukupčákovú a Simonu Števíkovú zo 4. A, Bohdanu Sámekovú a Sabinu Vávrovičovú zo 4. B, Lucku Šlapkovú, Lindu Reyovú a Kláru Knurovskú zo 4. CLV za ich aktivitu, úsilie a účasť na školských a mimoškolských podujatiach. Cenu Ferdinanda Píseckého si v školskom roku 2022/2023 prevzala Tamara Hulíková zo 4. CLV.

      Rozlúčka bola krásne ukončená triednymi videami a dojímavou rečou Romanky Tatarkovej zo 4. CLV.

      Všetkým maturantom želáme veľa šťastia pri maturitnej skúške.

                                                                                                                                   Simona Števíková 4.A

     • Divadelné predstavenie TRI PRASIATKA v MŠ

     • Boli raz tri malé prasiatka. Bračekovci - Chvostík, Kopýtko a Rypáčik... Jedno si postavilo dom zo slamy, druhé z dreva a tretie z tehál. Ktorý z týchto domov odolal vlkovi? Kto by už nepoznal tento príbeh detskej rozprávky o Troch prasiatkach?

           Naše deti z MŠ SNPMŠ Vajanského ho mohli vidieť vďaka kúzlu divadelného predstavenia, ktoré si trieda III.B pre deti z týchto MŠ nacvičila a zahrala ako bodku za ukončením svojej odbornej praxe v MŠ,  ale aj ako prekvapenie pre samotné deti dňa 04.05.2023.

          Študentky K. Kohútová, M. Čmehýlová a K. Hacajová si vytvorili vlastný scenár rozprávky a obohatili ho o ďalšie zvieratká (vtáčik Speváčik, bobor Tibor, somárik, srnka, horár...), ktoré pomáhali prasiatkam na ich ceste rozprávkovým lesom a stavať domčeky. Pre svoj rozprávkový príbeh si žiačky vytvorili nielen vlastný scenár, ale aj kulisy, kostýmy a celé divadelné predstavenie doplnili pesničkami a tančekmi, ale hlavne deťom ukázali ako sa neposlušné prasiatka zmenili a spoločnými silami a dôvtipom porazili hladného vlka, ktorý ich chcel zožrať, za čo si od detí vyslúžili obrovský potlesk.

           Deti počas predstavenia spolu s rozprávkovými zvieratkami prežili čas plný smiechu, zábavy, s troškou napätia, keď držali palce prasiatkam, aby sa zachránili, ale odniesli si i štipku ponaučenia o tom, že si treba pomáhať.

      Udeľujem pochvalu všetkým žiačkam III.B. triedy s akým nadšením celé predstavenie na hodinách MTD nacvičili a odohrali v MŠ, čo je určite ďalším bonusom a skúsenosťou do ich pedagogickej praxe.

                                                                                                               Mgr. Iveta Sečanská  

     • Boli sme na ... festivale poézie JARNÁ VÔŇA

     • Dňa 09.05.2023 sa 20 nadšencov z tried I.CLV, II. A. II.B II.CLV stretlo v Mestskej knižnici KC Modra na festivale najnovšej poézie z tvorby slovenských autoriek Zuzany Kuglerovej,  Ivety Zaťovičovej a autorov Erika OndrejičkaJozefa Trtola. Práve tu sme sa presvedčili o tom, že umenie a poézia si vie aj v tých najspletitejších dobách nájsť cestu rovno k vášmu srdcu.

           Poézia je mocná čarodejka, dokáže vstúpiť do najtajnejšieho súkromia človeka a keď je navyše obohatená nezameniteľným a fascinujúcim hudobným prejavom, jej sila sa znásobuje. Takúto súhru dosiahla spolupráca dvoch  umelkýň, o ktorej sme sa na festivale mohli i samy presvedčiť- a to poetky Zuzany Kuglerovejpoľskej gitaristky Isy Conar. Práve ona do svojho repertoáru zaradila a zhudobnila texty tejto slovenskej literátky z jej zbierky Hraj sa so mnou v originálnom, teda slovenskom jazyku. Básne ľúbostnej, až erotickej lyriky, v ktorých mapuje svoj „príbeh lásky“ mladého zaľúbeného dievčaťa nám samotná autorka cez svoje verše nielen predniesla, ale nezameniteľný hudobný a spevácky prejav Isy Conar im dodal nový rozmer dokonalosti.

      Svoj básnický debut Zjesenievanie nám odkryla i ďalšia autorka Iveta Zaťovičová, ktorá našla rodinné šťastie po boku holandského manžela, a práve preto z jej veršov vyžarovala krehkosť, neha a radosť pri spracovaní osobných i rodinných tém, pričom tento jej knižný debut dotvorili ilustrácie francúzskej výtvarníčky českého pôvodu Jany Ágnes Jiřetínskej.

      Básne Erika Ondrejička zo zbierky Volanie nám v podobe bravúrnej recitácie sprostredkovala víťazka súťaže Beniakove Chynorany Eva Kolmanová a bodku poetickému popoludniu dali verše nášho modranského autora Jožka Trtola. Celým podujatím jarnej atmosféry poézie nás s ľahkosťou previedla Ľubka Miháliková.

           A pýtate sa, čo sme si odniesli? Poznanie, že v poézii je ukryté všetko, čo sa ľudského srdca dotýka. Prejavy citov: láska, túžba, žiaľ, bolesť, radosť, nádej. A pridanou hodnotou tohto poznania bol i fakt, že city patria do dnešného sveta, netreba ich potláčať, práve naopak, treba nájsť spôsob ako ich naplno prejaviť, či už aj písaním vlastných veršov.

          Ďakujem všetkým študentkám, ktoré nelenili a zúčastnili sa na tomto podujatí i svojej kolegyni Mgr. M. Pukančíkovej za pomoc pri organizácii celej akcie.

                                                                                                                            Mgr. Iveta Sečanská

     • Dobročinná zbierka – „Deň narcisov“

     • 20. apríla 2023 sa konal  27. ročník finančnej zbierky „Deň narcisov“.  V tento deň ulice miest zaplavili žlté kvietky - narcisy. Každý, kto si narcis  pripol na svoj odev, vyjadril týmto gestom podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou.   

      Aj tento rok sa do zbierky zapojila  naša škola. Dobrovoľníčkami zbierky v meste Modra boli žiačky druhých a tretích ročníkov – Ema Zvercová 2.B, Michaela Koptáková 2.B, Šarlota Šarvaicová 3.A, Alexandra Žáčiková 3.A.

      Žiačky vyzbierali sumu  327,70 Eur.

      Ďakujeme dievčatám za účasť na tejto zbierke a všetkým, ktorí prispeli na pomoc onkologickým pacientom.

                                                                                                   Mgr. Katarína Badinková

       

     • Beseda s Vladimírom Strmeňom

     •   Tichá noc, tmavá noc krásna je. Partizán na horách bojuje. Mesiačik, ten celú noc nejde spať, s parizánom musí stráž držať.(Partizánska hymna - autor neznámy)

      Dňa 13. apríla 2023 sa v Dome kultúry v Pezinku konala beseda s pánom Vladimírom Strmeňom, jedným z posledných priamych účastníkov Slovenského národného povstania. Beseda bola spojená aj s premietaním filmu Mlčanie a zúčastnili sa na nej žiaci našej školy. Sála bola zaplnená do posledného miesta a všetci sme so zatajeným dychom počúvali autentické svedectvá a príbehy tohto výnimočného človeka, ktorý v mimoriadne mladom veku na vlastnej koži okúsil vojnové útrapy, ktoré si my len ťažko dokážeme predstaviť. Svoje pútavé rozprávanie však pán Strmeň dokázal okoreniť aj štipkou humoru, čím uvoľnil atmosféru a odľahčil túto náročnú tému.

        V rámci diskusie zaznelo zo strany žiakov množstvo zaujímavých a podnetných otázok. Mimoriadne krásny a dojímavý bol aj záver besedy, v rámci ktorého pán Strmeň zahral na harmonike a naživo zaspieval zopár partizánskych piesní, ktoré vojakom, aj podľa jeho slov, často pomáhali psychicky zvládnuť hrôzy vojny. Beseda bola pre nás všetkých nepochybne krásnym zážitkom! Pánovi Strmeňovi ďakujeme a prajeme veľa zdravia a síl do ďalších rokov.

                                                                                                                                                              Mgr. Pavol Blaho

     • Oceňovanie učiteľov

     • Pri príležitosti „Dňa učiteľov“ sa v stredu 29. marca v modranskom kultúrnom dome uskutočnilo slávnostné popoludnie pre pedagógov škôl pôsobiacich na pôde mesta Modry. V rámci každoročného udeľovania ocenení si z rúk primátora Modry, zástupcov komisie školstva a mestského zastupiteľstva prevzali ocenenia učitelia nominovaní riaditeľmi jednotlivých škôl. Za našu školu to boli v tomto roku pani PhDr. Viera Kotásková a pani Mgr. Barbora Uhrovičová. Obom srdečne blahoželáme.

      Slávnostné chvíle spríjemnil pozvaným hosťom svojim vystúpením spevácky zbor našej školy pod vedením pani Mgr. Sylvie Oškerovej.   

                                                                                                                                                            Mgr. Maroš Jakim

     • Projekt EKO45

     • Dňa 12.4. 2023 sa na našej škole uskutočnila interaktívna prednáška  z oblasti environmentálnej výchovy v rámci projektu EKO45´.

      Prednášky po celom Slovensku organizuje Slovenský olympijský a športový výbor, ktorý spolupracuje s organizáciou Planet Lover .

      Lektorka organizácie Planet Lover,  Alexandra Madrová, veľmi pútavým spôsobom prezentovala aktuálne environmentálne problémy sveta. Študenti 3. ročníkov sa aktívne zapájali do diskusie, odpovedali na rôzne otázky pomocou aplikácie a v krátkom čase sa dozvedeli množstvo nových vecí. Prednáška ich nadchla a pani lektorka si vyslúžila na záver veľký potlesk. Takýto interaktívny štýl prezentovania danej témy je pre študentov veľmi prínosný a zároveň aj zábavný, preto pani lektorku Alexandru Madrovú veľmi radi opäť oslovíme.  

      A ešte jeden pozdrav od olympijského a športového výboru, ktorý celý projekt zastrešujú:

      Športovcom na budúcnosti našej planéty záleží !

      Oslávme spoločne  Deň Zeme, 22.apríla !

                                                                                                                      Mgr. Lucia Miháliková

     • Univerzita Mateja Bela u nás...

     • Dňa 30.03.2023 do našej školy zavítali profesorky Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici Mgr. Karina Zošáková, PhD., Mgr. Soňa Kollárová a Mgr. Annamária Šimšíková. Ich cieľom bolo realizovanie workshopov s triedami III. A a II.A na tému:  (NE)populárna pravda o sociálnych médiách a Rizikové správanie na sociálnych sieťach.

           V priebehu workshopov si žiačky zážitkovou formou prehĺbili vedomosti o rizikách spojených s používaním sociálnych médií. Oba workshopy sa zameriavali ako na známe riziká z prostredia internetu, tak aj na novo vynárajúce sa riziká v súvislosti s duševným zdravím mladých ľudí. Žiačky sa na nich dozvedeli o rôznych nástrahách, „vychytávkach“, ale predovšetkým  sa zabavili.

           Na vytvorenie uvoľnenej atmosféry v jednej aj v druhej triede využili profesorky aktivitu Energizér Tik-Tok  Move your body zameraný na motoriku - koordináciu pohybov, tvorivé vyjadrenie a  spoluprácu.

           Druháčky s Mgr. A. Šimšíkovou realizovali aktivity zamerané pre žiakov 2. stupňa ZŠ, prostredníctvom ktorých mali možnosť zažiť skúsenosť, ako odborný zamestnanec pracuje s deťmi danej vekovej kategórie pri realizácii prevencie v školskom zariadení.

           Tretiačky s Mgr. K. Zošákovou PhD. a Mgr. S. Kollárovou realizovali aktivitu Informačné bubliny, v ktorej na základe videa analyzovali odlišnosť obsahov sociálnej siete Tik-Tok v krajinách Čína a Európa.

           A následne zábavné aktivity Hide & Seek, kde úlohou dievčat bolo postaviť sa so svojou aplikáciou na stranu makety (otvoreného zámku) – reprezentujúceho bezpečnú aplikáciu, alebo na stranu makety (červený zámok) reprezentujúcej potenciálnu hrozbu a aktivitu s názvom Detektív ROTZA, ktorej cieľom bolo identifikovať rôzne typy online rizikového správania.

           Na základe aktivít dievčatá zistili, že výučba pojmov a daná téma môže prebiehať i hravou formou, pričom pedagóg vychádza z poznania žiaka a doplní mu informácie, ktoré rozširujú jeho poznanie.

           Súčasťou workshopov bola i prezentácia Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici o možnostiach štúdia na katedre pedagogiky a andragogiky, ako aj propagačných materiálov na chodbe školy určenej pre naše žiačky.                                               

                                                                                                                       Mgr. Iveta Sečanská

      A naša spätná väzba na workshopy a realizované aktivity UMB:

      ...Ja som milovníčka akýchkoľvek workshopov a tento sa mi veľmi páčil. Zistila som o sebe, že nie som naviazaná na telefón a život na sociálnych sieťach. Tiež sa mi páčila aj časť o Vašej univerzite. Myslím, že viem kam dám druhú prihlášku...

      ...Táto téma je sama o sebe zaujímavá, ale vy ste ju podali ešte zaujímavejším spôsobom a získali ste moju plnú pozornosť. Nesedeli sme stále a priviedli ste nás viac sa zamyslieť nad touto témou...

      ...Pri tomto workshope som nemala potrebu byť od nudy na mobile, bola to zaujímavá diskusia a prijemné rozprávanie...

      ...Bolo to super! Myslím si, že ste veľkej väčšine z nás otvorili oči. Bola to konečne živá a zaujímavá prednáška! Vďaka Vám ma zaujala Vaša škola, veľmi ma to bavilo!...

      ...Workshop sa mi veľmi páčil. Prístup pani magisterky a pani doktorky bol veľmi príjemný a dodali mi sebavedomie do odstránenia sociálnych sietí. Oceňujem peknú vizuálnu prezentáciu, zábavnú aktivitu a skvelý prístup. Ďakujeme!...

     • Krajské kolo SOČ

     • Dňa 29. 3. 2023 sa naše žiačky zúčastnili na Krajskom kole SOČ (stredoškolská odborná činnosť) , ktoré sa konalo na Strednej priemyselnej elektrotechnickej škole Karola Adlera v Dúbravke. Svoju odvahu si pred trojčlennými komisiami vyskúšali žiačky : Marcela Čmehýlová a Barbora Krausová z 3. B , Nina Oborová a Vanessa Mikulášková zo 4. A a Tereza Špičková zo 4. CV. Dievčatá vynikajúco zvládli obhajobu svojich prác a takisto ich nezaskočila žiadna otázka zo strany hodnotiacej komisie.

      V odbore 16 - Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba sa na treťom mieste umiestnila Nina Oborová zo 4. A, ktorá odprezentovala svoju prácu o folklóre. Na prvom mieste sa umiestnila Marcela Čmehýlová z 3. B , ktorá predviedla aj excelentnú ukážku vlastnej odevnej tvorby - šaty podľa Diora.

      V odbore 13 - História, filozofia, právne vedy sa na treťom mieste umiestnila Barbora Krausová.

      Výherkyniam srdečne gratulujem a ďakujem všetkým zúčastneným. Verím, že budeme mať úspech aj na Celoštátnej prehliadke.

      Mgr. Pavol Blaho

     • Divadelné predstavenia v marci

     • Divadlo Ludus opäť nesklamalo. Mohli sme sa o tom presvedčiť počas dvoch predstavení, ktoré prišli zahrať aj mimo ich domovskej scény. Prvé úžasné predstavenie, ktorého sme sa zúčastnili s I.CLV  a I.B bolo 14.3. 2023 v Pezinku. Pozreli sme si zdramatizovaný román Na západe nič nové od Remarquea z prostredia prvej svetovej vojny v podaní štyroch hercov. Aj napriek tomu, že príbeh nás zarmútil, verne zobrazil vojnové prostredie a prežívanie mladých ľudí. Scéna sa nám menila pred očami akoby zázračne a my sme s napätím čakali, ako to celé skončí. Okrem tých, ktorí sme už knihu čítali. O týždeň, 23.3.2023 sme zase boli očarení iným predstavením. Tento raz sa hralo v Modre predstavenie Máj, pôvodne od K.H. Máchu. Romantizmus na pódiu sme zažili viacerými zmyslami. Hudba, tanec, hovorené slovo, vizuálne efekty a maľovanie pieskom dotvorili výborný kultúrny zážitok pre našich druhákov. Tešíme sa na ďalšie predstavenia.

      Mgr. Martina Pukančíková, Mgr. Iveta Sečanská

     • LYŽIARSKY KURZ 2023

     • V dňoch od 5. do 10. marca 2023 sa konal lyžiarsky výchovno-výcvikový kurz, ktorého sa zúčastnilo 78 žiakov 2. ročníka. Dlhé roky na Makove vystriedali Nízke Tatry a lyžiarske stredisko SKI centrum Bačova Roveň vo Vyšnej Boci, kde sa naše dievčatá a chlapci každým dňom zdokonaľovali. V pondelok boli žiaci rozdelení do skupín podľa ich schopností a začali prvé hodiny výuky na svahu, kde naši inštruktori prostredníctvom rôznych cvičení pomáhali deťom v získaní nových lyžiarskych a pohybových zručností. Každým dňom sa naši študenti zdokonaľovali, prekonávali svoj strach a odstraňovali nedokonalosti, čo bolo vidno aj na ich výkone. Mnohí sa počas týždňa posunuli o niekoľko skupiniek vyššie a aj tí, ktorí na lyžiach stáli po prvýkrát, nabrali odvahu a po niekoľkých hodinách a cvičeniach dokázali svah zdolať. Lyžovanie v podvečerných hodinách vystriedal oddych, spoločenské hry a voľný program, počas ktorého mohli žiaci a učitelia tráviť spoločne voľný čas, bližšie sa spoznať a zabaviť sa. Aj napriek niektorým zraneniam a nepríjemnostiam, ktoré sa na kurze vyskytli, by sme chceli pochváliť celý druhý ročník za takmer bezproblémový týždeň strávený uprostred krásnej prírody Nízkych Tatier, vyzdvihnúť ich lyžiarsky pokrok a tak isto dobrú reprezentáciu našej školy v Hoteli Barbora, ktorého zamestnanci našich študentov veľmi chválili. Na záver ďakujeme našim inštruktorom (O. Kuznecovova, F. Solárová, J. Tibenský, A. Held, A. Kosáková), pedagogickému dozoru (J. Belák, B. Beláková) a zdravotníčke (V. Zvolenská), ktorí na týždeň opustili komfort svojho domova, obetovali svoj čas, energiu a robili všetko pre to, aby sa všetci vrátili domov zdraví, s novými zručnosťami, skúsenosťami a zážitkami. Tešíme sa na ďalšie spoločné chvíle strávené s vami.

      Vaši inštruktori 

     • Silná zostava na súťaži Hviezdoslavov Kubín 2023 – 2 striebra, 3 bronzy

     • Na okresnom kole recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín 2023 (pre okresy Senec, Pezinok, Malacky a Bratislava III.) reprezentovala našu školu silná zostava recitátoriek. V próze to boli V. Mikulášková, L. Rabčanová, L. Sovičová, L. Pšenicová, A. Zámečníková, M. Opluštilová a v poézii N. Andraščíková a H. Stúpalová. V hľadisku im fandil slovenčinár A. Herceg, s ktorým sa na súťaž pripravovali.

      Na javisko bratislavského V-klubu sa postupne postavili všetky recitátorky v 5-hodinovom súťažnom maratóne a následne sme strávili 2 hodiny pri rozboroch s porotou. Mesiace postupných príprav, hodiny voľného času a veľa úsilia, ale len jeden pokus na súťaži. Všetko toto dievčatá obdivuhodne zvládli.

      A veľmi sa tešíme, že dosiahli skvelé úspechy:

      V próze Vanessa Mikulášková získala za prednes M. Kukučín: Keď báčik z Chochoľova umrie 2. miesto s postupom na krajské kolo – Štúrova Modra a tiež pochvalu od poroty.

      Liliana Sovičová s textom V. Pankovčin: Marakéš a Leona Rabčanová s textom V. Kostelanski: Vlna obsadili zhodne 3. miesto. Prvé miesto udelené nebolo.

      V poézii získala Hana Stúpalová za prednes M. Válek: Z vody 2. miesto a Nina Andraščíková za prednes básne Všednosť od A. Ágg 3. miesto. Prvé miesto udelené nebolo.

       

      Gratulujeme a Vanesse držíme palce na krajskom kole v boji o postup do finále Hviezdoslavovho Kubína 2023!

       

      PaedDr. Adam Herceg

      foto: AH, MOS Modra

       

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola pedagogická
   • paka@pakamo.sk, riaditel@pakamo.sk, sekretariat@pakamo.sk
   • 033 6472577, mobil: 0915 753 008
   • Sokolská 6 Modra Slovakia
   • 162 787
   • 2020678693
   • Pracovné dni v čase 7.30 - 14.00
   • Školský internát patrí SOŠ vinársko-ovocinárskej. https://svosmo.edupage.org/a/o-skolskom-internate +421 33/6472580 klapka 36
   • Školská jedáleň patrí SOŠ vinársko-ovocinárskej. +421 33/6472580 klapka 13 E-mail: jozefizof@svosmo.sk
  • Prihlásenie

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0]; s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script', 'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init', '411489306809433'); fbq('track', 'PageView');